Αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών και μεταβολές αυτής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση724448ad-8b8f-47a2-8fe0-7b81066f5201 130772 Notification of commencement of operation of an undertaking producing and/or marketing agricultural plant propagating material and changes thereto

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 9

Κόστος

Από 1.300 έως 2.400 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία: α) φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και

β) επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: - Σποροπαραγωγικές, - Φυτωριακές τύπου Α, Β και Γ και - Επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α και Β.

Επιπλέον αφορά στη διαδικασία επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την λειτουργία των ως άνω επιχειρήσεων και τις μεταβολές της κατάστασης των ως άνω επιχειρήσεων και τη διαγραφή των ως άνω επιχειρήσεων από το μητρώο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για Φυτωριακή Επιχείρηση Μητρικής Φυτείας Αμπέλου / Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Σημειώσεις

Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Φυτωριακής Επιχείρησης Μητρικής Φυτείας Αμπέλου / Επιχείρησης Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού ή Αίτηση επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας της επιχείρησης ή Αίτηση μεταβολής κατάστασης επιχείρησης ή Αίτηση διαγραφής επιχείρησης από το μητρώο επιχειρήσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Η προσφυγή γίνεται κατά της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας/διαγραφής της επιχείρησης από το μητρώο μόνο και όχι κατά της μη εγγραφής μιας επιχείρησης στο μητρώο. Μετά από προθεσμία 3 μηνών η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί, αλλά εκδίδεται πάντα Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (που ισχύει για 5 έτη) ή έγγραφη ενημέρωση για απαγόρευση έναρξης (εντός των 3 μηνών) ή απαγόρευση συνέχισης (μετά το διάστημα των 3 μηνών) λειτουργίας. Σε περίπτωση απαγόρευσης, πριν την έκδοση αυτής δίνεται περιθώριο 1 μήνα για συμμόρφωση του αιτούντα.

    NACE

    • 46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

      Επανεξέταση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών Μεταβολή κατάστασης επιχείρησης

      Διαγραφή επιχείρησης από το μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και μεταβολές αυτών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Εμπορίας & Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)\n\n*Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο αιτών θα πρέπει να απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε. Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4472/2017. (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο υπεύθυνος επιστήμονας απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4472/2017. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Θα πρέπει αυτή να εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, και να διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα μοσχεύματα εμβολιάσιμα και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχεύματα). (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Η αρδευόμενη έκταση θα πρέπει να είναι χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, να βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και να μην έχει χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια αμπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, να μην υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Να απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε. εξειδικευμένο επί εξάμηνο τουλάχιστον σε Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή με μετεκπαίδευση στο αντικείμενο (το τελευταίο ισχύει μόνο για Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ’). Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ Άρθρο 1 του Ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 120 του Ν. 4472/2017 (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

       Ναι Ναι

      • 9 Εργασιακές Ο υπεύθυνος επιστήμονας απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α και Β) σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 120 του ν. 4472/2017. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

       Ναι Ναι

      • 10 Τεχνικές Προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία: α) Σποροπαραγωγική: Διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, ήτοι εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού, με μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογο με την ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερμοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων κηπευτικών, όπου χρειάζονται. β) Φυτωριακή τύπου Α, Β, Γ: Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που να είναι ανάλογες με τις ομάδες πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό παράγει. γ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α: Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογες με τις δραστηριότητες της. δ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β: Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατάλληλες και ανάλογες με τις δραστηριότητές της (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

       Όχι Όχι

      • 11 Περιβαλλοντικές Οι Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, Γ να εγκαθίστανται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης απολυμασμένων υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομίγματα), όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985 (Α 164) δεν απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση του υποστρώματος. (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

       Ναι Ναι

      • 12 Τεχνικές Προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία: α) Σποροπαραγωγική: Διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με θαλάμους ελέγχου βλαστικότητας, υγρασιόμετρα ακριβείας, καθώς και βοηθητικό τεχνικό εξοπλισμό. Εφόσον η επιχείρηση ασχολείται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή κονδύλων πατάτας για φύτευση, δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου. Διαθέτει θάλαμο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεμάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγενέστερων γενεών, εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985. β) Φυτωριακή τύπου Γ: Διαθέτει Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας, με ικανοποιητικό βαθμό μόνωσης από τους άλλους χώρους της επιχείρησης. Πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους: 1. Παρασκευαστήριο, 2. Βοηθητικούς χώρους, 3. Ψυκτικό θάλαμο ή ψυγείο, 4. Θάλαμο ανάπτυξης καλλιεργειών και 5. Ασηπτικό χώρο κοπής ιστών και καλλιεργειών. Ο εξοπλισμός του υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας, 2. Συσκευή αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και δοχείων καλλιέργειας, 3. Πεχάμετρο, 4. Στερεοσκόπιο, 5. Ζυγό και 6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισμού νερού. γ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α: Διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας των σπόρων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρείται κάθε επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εκτός σπόρων σποράς, για το οποίο δεν απαιτείται έλεγχος της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας αυτού (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

       Όχι Όχι

      • 1 ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 400 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7896

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 7

      • 2 Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7898

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7899

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 4 Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7900

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 5 Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7894

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 6 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 400 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7897

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 7 Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 600 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7892

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 8 ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7905

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 9 Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7901

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 10 Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7903

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 5

      • 11 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 150 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7906

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 6

      • 12 Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7907

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 2

      • 13 Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7908

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 3

      • 14 Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7909

       Υπολογισμός κόστους Χρονικής διάρκειας (ετήσιο ή άλλο)

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 4

      • 1 Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ ή αντίγραφο πτυχίου. Άδεια άσκησης επαγγέλματος

       Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ ή αντίγραφο πτυχίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, προσκομίζεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου ή διπλώματος, με επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα έχουν αποκτηθεί σε χώρα εκτός ΕΕ, τότε απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή από αντίστοιχο φορέα (NARIC) άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού ισότιμα εκπαιδευμένου με τον υπεύθυνο επιστήμονα, απαιτείται αντίγραφο πιστοποιητικού εκπαίδευσης στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από τον φορέα εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του φορέα του κράτους μέλους της Ε.Ε. που το χορήγησε, συνοδευόμενο στη τελευταία περίπτωση από την επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9960

      • 2 Αποδεικτικά απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης: ΑΠΔ με αποδεικτικό καταχώρισης από τον ΕΦΚΑ ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων είναι και υπεύθυνος επιστήμονας, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό) ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόμενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, όπου προβλέπεται (το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά στις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄ και Β΄). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αποδεικτικά απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης: ΑΠΔ με αποδεικτικό καταχώρισης από τον ΕΦΚΑ ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων είναι και υπεύθυνος επιστήμονας, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό) ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόμενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, όπου προβλέπεται (το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά στις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄ και Β΄).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Έγγραφα ταυτοποίησης νομικού προσώπου - Έγγραφα για νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή βεβαίωση εγγραφής/ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του ν. 4384/2016 (Α 78). Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα ταυτοποίησης νομικού προσώπου - Έγγραφα για νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή βεβαίωση εγγραφής/ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του ν. 4384/2016 (Α 78).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 4 Έγγραφα ταυτοποίησης φυσικού προσώπου - Έγγραφα στοιχείων φυσικού προσώπου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Έγγραφα ταυτοποίησης φυσικού προσώπου - Έγγραφα στοιχείων φυσικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 5 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 6 Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.. Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Φυτωριακή Επιχείρηση Μητρικής Φυτείας Αμπέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 7 Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 3 της αριθμ. 2128/83966/01-08-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2725). Γνωμάτευση

       Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 3 της αριθμ. 2128/83966/01-08-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2725).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Φυτωριακή Επιχείρηση Μητρικής Φυτείας Αμπέλου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 8 Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, δεν υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, δεν υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για Φυτωριακή Επιχείρηση Μητρικής Φυτείας Αμπέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 9 Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού (σποροκαθαριστήρια κτλ.) που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού (σποροκαθαριστήρια κτλ.) που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 2905

      • 10 Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους ή/και εδαφικών υποστρωμάτων, όπου προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2679) (φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, Γ). Γνωμάτευση

       Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους ή/και εδαφικών υποστρωμάτων, όπου προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2679) (φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, Γ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

       Ναι 8520

      • 11 Αποδεικτικά απόκτησης ή μίσθωσης του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 ΚΥΑ (Β΄ 2679) (σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αποδεικτικά απόκτησης ή μίσθωσης του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 ΚΥΑ (Β΄ 2679) (σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 2905

      • Νόμος 1564 1985 164 Α

       Περιγραφή Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100164

      • Νόμος 2 2040 1992 70 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (Άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγής ή φυτωριακής επιχείρησης): - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας) - Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 1564/1985.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100070

      • Νόμος 2, 4 2325 1995 153 Α

       Περιγραφή Γενική τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1564/1985: Άρθρο 2 – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής και φυτωριακής επιχείρησης) Άρθρο 4 – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100153

      • Νόμος 1 4152 2013 107 Α

       Περιγραφή Επαγγελματικές Δραστηριότητες Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Εμπορία Λιπασμάτων και Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών - (H περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε ́ του άρθρου 1).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100107

      • Νόμος 16 4351 2015 164 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100164

      • Νόμος 47 4384 2016 78 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α ́ 107).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100078

      • Νόμος 120 4472 2017 74 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε ́του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α ́ 107).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100074

      • Προεδρικό Διάταγμα 159 2014 241 Α

       Περιγραφή Διατάξεις για τη μερική απασχόληση και απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των υπεύθυνων επιστημόνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου και μερική απασχόληση των υπεύθυνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100241

      • Προεδρικό Διάταγμα 136 2017 169 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του Π.Δ. 159/2014 (Α΄ 241).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100169

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 266702 2005 552 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαφορετικής προθεσμιας διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050200552

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 307752 2010 1865 Β

       Περιγραφή Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201865

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1555/241482 2020 3904 Β

       Περιγραφή Αντικατάσταση παρ. 1 της ΚΥΑ 307752/2010 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ και έντυπων Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203904

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2249 2016 2325 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202325

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2078/80743 2017 2679 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202679

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2128/83966 2017 2725 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202725

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2721 2018 5686 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση ΚΥΑ 2128/83966/2017

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180205686

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης ή την αίτηση επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή την αίτηση μεταβολής κατάστασης επιχείρησης ή την αίτηση διαγραφής επιχείρησης από το μητρώο επιχειρήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά). Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στο οικείο ΤΑΑΕ.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν είναι ορθά: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει έγγραφο αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησής του.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται απο τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά ο φάκελος με τη σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά και ακολούθως διενεργούνται τα αντίστοιχα για κάθε διαδικασία βήματα για τη διεκπεραίωση.

       Ναι Όχι


      • 4 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου (ΤΑΑΕ) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ την αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης ή την αίτηση επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων ή την αίτηση μεταβολής κατάστασης επιχείρησης ή την αίτηση διαγραφής επιχείρησης από το μητρώο επιχειρήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (έντυπα ή ηλεκτρονικά) Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στο οικείο ΤΑΑΕ.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν είναι ορθά: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει έγγραφο αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησής του.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενέργειες ανά κατηγορία.       Όχι Όχι


      • 6 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Διοικητικός έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο ΤΑΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν είναι ορθά: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει έγγραφο αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησής του.

       Ναι Όχι


      • 7 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Αποστολή εισήγησης για καταχώρηση στο Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά ή ο ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί μετά το έγγραφο αίτημα για συμπλήρωση δικαιολογητικών: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων για καταχώρηση της επιχ/σης στο σχετικό Μητρώο.

       Σημειώσεις Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί μετά το έγγραφο αίτημα: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει εισήγηση προς τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων για μη καταχώρηση της επιχ/σης στο σχετικό Μητρώο ή για διαγραφή της (εάν έχουν παρέλθει 3 μήνες και η επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί).

       Ναι Όχι


      • 8 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Προώθηση εγγράφου για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων εξετάζει την εισήγηση του ΤΑΑΕ και προωθεί το έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων ή Απαγόρευση Έναρξης ή Απαγόρευση Συνέχισης) για την αρμόδια υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 9 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Υπογραφή εγγράφου απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στην περίπτωση φυτωριακών επιχ/σεων μητρικών φυτειών αμπέλου ή τύπου Γ: Το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) υπογράφει ο Προϊστάμενος του Αρμόδιου Τμήματος της Δ/νσης. Στην περίπτωση σποροπαραγωγικών ή επιχειρήσεων εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) υπογράφει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

       Ναι Όχι


      • 10 Για Φ.Ε. μητρικών φυτειών αμπέλου, σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α: Ενημέρωση μητρώου και ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων διενεργεί τις απαιτούμενες ενημερώσεις του Μητρώου (για νέα εγγραφή ή διαγραφή σε περίπτωση απαγόρευσης συνέχισης) και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με το αποτέλεσμα της εξέτασης αποστέλλοντάς του το σχετικό έγγραφο της απόφασης.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν είναι ορθά: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει έγγραφο αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησής του.

       Ναι Ναι


      • 11 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β: Διοικητικός έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο ΤΑΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν είναι ορθά: Το ΤΑΑΕ αποστέλλει έγγραφο αίτημα προς τον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή της ειδοποίησής του.

       Ναι Όχι


      • 12 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β: Προώθηση Βεβαίωσης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και ορθά ή ο ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί μετά το έγγραφο αίτημα: Το ΤΑΑΕ προωθεί τη Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων προς υπογραφή.

       Σημειώσεις Αν ο ενδιαφερόμενος δεν συμμορφωθεί μετά το έγγραφο αίτημα: Το ΤΑΑΕ προωθεί την Απαγόρευση Έναρξης ή την Απαγόρευση Συνέχισης (εάν έχουν παρέλθει 3 μήνες και η επιχείρηση έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί) προς υπογραφή.

       Ναι Όχι


      • 13 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β: Υπογραφή εγγράφου απόφασης και προώθηση στη Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του ΤΑΑΕ υπογράφει το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) και το προωθεί στην αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 14 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β: Υπογραφή απόφασης από το Διευθυντή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ υπογράφει το σχετικό έγγραφο της απόφασης (Βεβαίωση / Απαγόρευση) και το αποστέλλει πίσω στο ΤΑΑΕ.

       Ναι Όχι


      • 15 Για Φ.Ε. τύπου Α και Β και επιχ/σεις εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Β: Ενημέρωση μητρώου και ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΤΑΑΕ διενεργεί τις απαιτούμενες ενημερώσεις του Μητρώου (για νέα εγγραφή ή διαγραφή σε περίπτωση απαγόρευσης συνέχισης) και ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με το αποτέλεσμα της εξέτασης αποστέλλοντάς του το σχετικό έγγραφο της απόφασης.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.