Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακού)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc2a9a6fa-eeba-4caa-a80e-c93be0223655 296489

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4 έως 9

  Κόστος

  133.12

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής δεύτερου (2ου) κύκλου (μεταπτυχιακού) και οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: https://e-doatap.doatap.gr. Μετά την είσοδο στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και να ενημερώνονται για την εξέλιξη και το ιστορικό των αιτήσεών τους. Η διαδικασία αναγνώρισης μεταπτυχιακού απευθύνεται σε κατόχους ακαδημαϊκού τίτλου δεύτερου κύκλου σπουδών και συνίσταται στην αναγνώριση της ισοδυναμίας αυτού με τους απονεμόμενους μεταπτυχιακούς τίτλους από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

  Παρατηρήσεις

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: 1. Η έναρξη διαδικασίας αναγνώρισης προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιολογητικών που αποστέλλονται από τα Πανεπιστήμια στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα που προαναφέρονται στον Πίνακα δικαιολογητικών. 2. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού δύναται να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. 3. Το πιστοποιητικό καλής γνώσης της γλώσσας διεξαγωγής του προγράμματος σπουδών που έχει αποκτηθεί πριν από την εγγραφή σας στο πρόγραμμα σπουδών, ενδέχεται να ζητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της επεξεργασίας της αίτησης.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού τίτλου ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

  Σημειώσεις

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν και τα υποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Οι Αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στη δικτυακή πύλη.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Κωδικοί πρόσβασης από το Π.Σ. e-doatap

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση επανεξέτασης
     
     Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακού) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής δεύτερου (2ου) κύκλου (μεταπτυχιακό)

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής δεύτερου (2ου) κύκλου.

       Γλώσσες παροχής

       Αγγλικά

       Μητρώα που τηρούνται

       E-doatap

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή Ακαδημαϊκού Τίτλου Σπουδών Αλλοδαπής.


        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος στην εν λόγω πλατφόρμα πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για ημεδαπούς πολίτες.


        Όχι Όχι

       • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι αλλοδαποί πολίτες που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, πρέπει να ταυτοποιηθούν από τον Οργανισμό και κατόπιν να τους αποσταλούν τα στοιχεία πρόσβασης τους (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) στην δικτυακή πύλη.

        Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

        Ναι Ναι

       • 1 Το τέλος που καταβάλλεται για την εξέταση της αίτησης του προς Αναγνώριση Μεταπτυχιακού Τίτλου είναι αξίας 130,00 €, πλέον τελών χαρτοσήμου (τελικό ποσό 133,12 €). Το ποσό αυτό κατατίθεται μόνο στην Τράπεζα της Ελλάδος (αριθμ. Λογαριασμού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 26072595, IBAN: GR05 0100 0240 0000 0002 6072 595). Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ως καταθέτης ο πολίτης που υποβάλλει την αίτηση αναγνώρισης. 133.12 €

        Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους Τέλος

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.doatap.gr/paravola/

        Όχι

       • 1 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

        Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ευκρινές φωτοαντίγραφο (στη περίπτωση ταυτότητας ή διαβατηρίου της αλλοδαπής, ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντιγράφου που έχει επικυρωθεί από δικηγόρο της ημεδαπής).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2244

       • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού http://...ap.gr/

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 3 Δήλωση συγκατάθεσής. Δήλωση

        Δήλωση συγκατάθεσής.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://e-doatap.doatap.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Συμπληρώνεται και υπογράφεται μόνο από τον ενδιαφερόμενο για κάθε ένα από τα Ιδρύματα όπου σπούδασε για την απόκτηση του κρινόμενου τίτλου. Με το έντυπο/φόρμα δήλωσης, εξουσιοδοτείται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. να ζητά από το/τα Ίδρυμα/Ιδρύματα διευκρινιστικά/συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν τον/τους τίτλο/ους σπουδών του. Είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας e-doatap ή στον ιστότοπο του Οργανισμού https://e-doatap.doatap.gr/

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9429

       • 4 Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

        Επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Κατά περίπτωση, απαιτούνται επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού δύναται να ζητούν πρόσθετα στοιχεία και να καλούν τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. Επισύναψη επιπλέον εγγράφων βοηθητικών για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου (μέχρι 10 επιπλέον αρχείο).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 4332

       • 5 Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Τίτλου πρώτου (1ου) Κύκλου Σπουδών Αποδεικτικό σπουδών

        Ελληνικός Βασικός Τίτλος Σπουδών ή Πράξη Αναγνώρισης Τίτλου πρώτου (1ου) Κύκλου Σπουδών

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βασικό Πτυχίο/Δίπλωμα Ελληνικού Α.Ε.Ι., σε ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου. Στις περιπτώσεις που οι βασικές σπουδές πραγματοποιήθηκαν σε Ίδρυμα της αλλοδαπής πρέπει να υποβληθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο της Πράξης (Βεβαίωσης) Αναγνώρισης του τίτλου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών (πτυχίου/βασικού τίτλου σπουδών). Εάν δεν έχει αναγνωριστεί ο τίτλος πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών (βασικός τίτλος σπουδών), πρέπει πρώτα να ζητηθεί η αναγνώριση αυτού του τίτλου (βλ. Διαδικασία Δ..Ο.Α.Τ.Α.Π. με κωδικό 531918 στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδιακασιών).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 6 Αντίγραφο του τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού τίτλου), του οποίου ζητείται η αναγνώριση. Ο τίτλος που κατατίθεται θα πρέπει, εναλλακτικά να πληροί τις προϋποθέσεις Α ή Β, ως εξής: Α) φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν ο τίτλος εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. ή Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
        • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 . Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
         • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υ-πουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) στο https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html,
        ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.
        Αποδεικτικό σπουδών

        Αντίγραφο του τίτλου δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών (μεταπτυχιακού τίτλου), του οποίου ζητείται η αναγνώριση. Ο τίτλος που κατατίθεται θα πρέπει, εναλλακτικά να πληροί τις προϋποθέσεις Α ή Β, ως εξής: Α) φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν ο τίτλος εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.

        ή

        Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον ο τίτλος εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφο του τίτλου στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να τον αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr)

        ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

        • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1/?cid=41 . Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
         • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υ-πουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) στο https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html,

        ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Επισημαίνεται ότι αν ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει συνυποβληθεί σε αίτηση αναγνώρισης τίτλου πρώτου (1ου) κύκλου σπουδών (πτυχίο) δεν αναγνωρίζεται αυτοτελώς.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 7 Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement). Πιστοποιητικό

        Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται εφόσον χορηγείται από το Ίδρυμα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 8619

       • 8 Πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records). Πιστοποιητικό

        Πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript of records).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης το οποίο πρέπει να είναι ενυπόγραφο, να φέρει τη σφραγίδα του Ιδρύματος και να αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου. Κατατίθεται αντίγραφο, το οποίο θα πρέπει, εναλλακτικά, να πληροί τα σημεία Α ή Β ως εξής: είτε Α) θα φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) *(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) και, κατόπιν, νόμιμη επικύρωση από μία από τις παρακάτω ελληνικές αρχές: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο Επιπλέον, πρέπει να υποβληθεί και επίσημη μετάφραση**(παρατίθεται επεξήγηση παρακάτω) αν το πιστοποιητικό μαθημάτων εκδίδεται σε γλώσσα πλην της ελληνικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. ή Β) Σε περίπτωση που δεν φέρει θεώρηση για την γνησιότητα των υπογραφών σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) και εφόσον το πιστοποιητικό εκδίδεται στην ελληνική, αγγλική ή γαλλική γλώσσα, μπορεί να επισυναφθεί απλό αντίγραφό του στην αίτηση αλλά ο αιτών οφείλει να ενημερώσει το Πανεπιστήμιο να το αποστείλει και στον ΔΟΑΤΑΠ για αντιπαραβολή (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές. Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μη-τρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/yp...rastiki-ypiresia.html), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

        • Η θεώρηση των ανωτέρω δικαιολογητικών με τη σφραγίδα APOSTILLE γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα έκδοσής τους. Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Για όσες χώρες δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση της Χάγης και μόνο για αυτές η θεώρηση γίνεται από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
         • Οι επίσημες μεταφράσεις των ανωτέρω δικαιολογητικών (εκτός αν αυτά είναι στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) γίνονται από το Υ-πουργείο Εξωτερικών στον σύνδεσμο: Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr), ή από τις επιτόπιες Ελληνικές Προξενικές Αρχές, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μεταφράσεως και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου ή από δικηγόρο στην Ελλάδα που βεβαιώνει ότι πρόκειται για μετάφραση του συγκεκριμένου εγγράφου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

        Ναι 8619

       • 9 Εργασία τίτλου σπουδών δεύτερου (2ου) κύκλου (Μεταπτυχιακού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

        Εργασία τίτλου σπουδών δεύτερου (2ου) κύκλου (Μεταπτυχιακού Τίτλου).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Πρόκειται για την τελική εργασία/διπλωματική που υλοποιήθηκε για την απόκτηση του μεταπτυχιακού. Αν το πρόγραμμα σπουδών δεν απαιτούσε κατάθεση διπλωματικής εργασίας, επισυνάψτε ένα έγγραφο PDF, στο οποίο θα αναφέρετε ότι το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθήσατε δεν απαιτούσε εργασία.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • 10 Βεβαίωση τρόπου σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα) Βεβαίωση

        Βεβαίωση τρόπου σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e...atap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τρόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τρόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) https://www.mfa.gr/ypiresies-gi...a/i-metaphrastiki-ypiresia.html ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 9703

       • 11 Βεβαίωση τόπου σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης) Βεβαίωση

        Βεβαίωση τόπου σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται μόνο εφόσον το Ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα (διατίθεται στο: https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/ ). Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e...atap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gi...a/i-metaphrastiki-ypiresia.html) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 7

        Ναι 9703

       • 12 Περίληψη εργασίας τίτλου σπουδών δεύτερου (2ου) κύκλου (Μεταπτυχιακού Τίτλου). Αποδεικτικό σπουδών

        Περίληψη εργασίας τίτλου σπουδών δεύτερου (2ου) κύκλου (Μεταπτυχιακού Τίτλου).

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η εργασία που επισυνάφθηκε είναι σε γλώσσα πλην της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής, και δεν περιέχει περίληψη σε κάποια από αυτές τις γλώσσες, θα πρέπει να επισυναφθεί η περίληψή της στα Ελληνικά ή Αγγλικά.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Περίστασης

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 9

        Ναι 2825

       • 13 Μεταφορά πιστωτικών μονάδων Αποδεικτικό σπουδών

        Μεταφορά πιστωτικών μονάδων

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Εφόσον έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α ή από μέρος σπουδών απαιτείται η επισύναψη σε ενιαίο αρχείο των παρακάτω δικαιολογητικών: Α) Το πτυχίο και το πιστοποιητικό μαθημάτων από το ίδρυμα από το/α οποίο/α έχει γίνει η μεταφορά των μονάδων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών ή μόνο το πιστοποιητικό μαθημάτων αν δεν είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος σπουδών Β) Βεβαίωση από το ίδρυμα που έχει απονείμει τον υπό αναγνώριση τίτλο, στην οποία θα διευκρινίζεται η αναγνώριση/μεταφορά πιστωτικών μονάδων Όλα τα ανωτέρω πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση από τον ενδιαφερόμενο σε ενιαίο αρχείο και επιπλέον να ζητηθούν με δική του ευθύνη να σταλούν και στον ΔΟΑΤΑΠ (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr), ώστε να γίνει αντιπαραβολή. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω εκδίδονται από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο επίσημη μετάφραση από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο ΠΡΟΣΟΧΗ α) Σε περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α όπου το ίδρυμα συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Αλλοδαπών Ιδρυμάτων με συμφωνία Δικαιόχρησης στην Ελλάδα (διατίθεται στο: https://www.doatap.gr/anagnorish/katalogos-allodapon-idrymaton-pou-aponemoun-titlous-spoudon-stin-ellada/ ) κατατίθεται επιπλέον: Βεβαίωση Τόπου Σπουδών (για προγράμματα φυσικής παρακολούθησης) Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα που έχουν αναγνωρισθεί /μεταφερθεί μαθήματα και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή Έλληνα δικηγόρο ή την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο β) Σε περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί/μεταφερθεί μαθήματα από προγενέστερο/α πτυχίο/α οι σπουδές του οποίου πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως κατατίθεται επιπλέον: Βεβαίωση Τρόπου Σπουδών (για εξ αποστάσεως προγράμματα) (απαιτείται για τα εξ αποστάσεως προγράμματα εφόσον το ίδρυμα απονομής συγκαταλέγεται στον κατάλογο αλλοδαπών ιδρυμάτων με συμφωνία δικαιόχρησης στην Eλλάδα ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ τα εξ αποστάσεως προγράμματα για τους εγγραφέντες σε αυτά μετά τις 06/10/2022.) Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο «Έντυπα – Οδηγίες» της αρχικής σελίδας https://e-doatap.doatap.gr/. Πρέπει να ζητηθεί με ευθύνη του αιτούντος, να συμπληρωθεί από το Ίδρυμα απονομής του τίτλου και να σταλεί απευθείας (ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς στο protocol_A@doatap.gr) στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π, αλλά και στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο για να την επισυνάψει στην αίτηση. (**) Σε περίπτωση που η Βεβαίωση τόπου ή τρόπου σπουδών συμπληρωθεί από το Ίδρυμα σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, αγγλική ή γαλλική, θα πρέπει να επισυναφθεί, επιπλέον, από τον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση τόπου σπουδών ή τρόπου σπουδών, σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένη από: i. τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών - Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών (mfa.gr) ή ii. Έλληνα δικηγόρο ή iii. την Πρεσβεία/Προξενείο της Ελλάδος στην χώρα που εκδίδεται το έγγραφο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

        Όχι 2825

       • Νόμος 5 3327 2002 152 Α

        Περιγραφή Ρυθμίσεις ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. Ρυθμιζονται θέματα εξετάσεων που απαιτούνται για την αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίων ιατρικής που χορηγούνται από ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100152

       • Νόμος 3328 2005 80 Α

        Περιγραφή Οργανισμός του ΔΟΑΤΑΠ

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100080

       • Νόμος 297-316, 442-444 και 479-481 4957 2022 141 Α

        Περιγραφή Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής / Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και προέλεγχος υποβληθέντων στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος του φακέλου και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή εσφαλμένα δικαιολογητικά επιστρέφεται η αίτηση στον αιτούντα για περαιτέρω ενέργειές του και επανυποβολή της. Εάν η αίτηση είναι πλήρης η διαδικασία προχωράει στο επόμενο βήμα.

        Σημειώσεις Σε κάθε περίπτωση ο πολίτης έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για την κατάσταση της αίτησής του και για τυχόν επιπρόσθετες από την πλευρά του ενέργειες, μέσω της πλατφόρμας eDoatap.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισαγωγή φακέλου στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Στο βήμα αυτό πραγματοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες: α) επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, β) συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και γ) έλεγχος για την ύπαρξη προηγούμενου αναγνώρισης ή μη όμοιων τίτλων.

        Όχι Όχι


       • 3 Εισήγηση Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

        Σημειώσεις Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.

        Όχι Όχι


       • 4 Έκδοση Πράξης του Προέδρου Δ.Σ.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση ή μη του τίτλου λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αναγνώρισης.

        Σημειώσεις Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.

        Όχι Ναι


       • eDoatap Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση τίτλου σπουδών


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.