Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf6a2899f-7ab2-4087-b685-06a6bc11ae2d 016326

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος) - ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  200
  -
  1800

  Εκτιμώμενος χρόνος

  60
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους. Ειδικότερα, ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Επισυνάπτεται αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Δικαστική Προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Άλλο

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Αναγνώριση θητείας σε συμμαχικό στρατό

       Επίσημος τίτλος

       Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Υπηκοότητας Κατά την υποβολή του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την ελληνική υπηκοότητα.

        Όχι Όχι

       • 2 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να έχει υπηρετήσει ενόπλως, με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

        Όχι Όχι

       • 3 Ηλικιακές Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του.

        Όχι Όχι

       • 1 Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, εντός διμήνου από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης της υπηρεσίας τους σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. Το παράβολο αυτό αφορά στην εφάπαξ καταβολή του ποσού εξαγοράς του τυχόν υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά κάθε μήνα υπηρεσίας ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν υπέχουν οι προαναφερόμενοι, εξαγοράζονται επίσης εφάπαξ, πριν ή ταυτόχρονα με την εξαγορά του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 200 € - 1800 €

        Κωδικός e-παραβόλου 2433

        Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

        Είδος κόστους e-Παράβολο

        Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

        Όχι

       • Νόμος 56 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους − μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8 GXM9SSu7KZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQagFECjfewlA4iM0d3TYQIDUTjdFBUzZxt0 zORyIuZY.

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/81/81980/Σ.302/22-12-2005 ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας 2005 1854 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων, στρατευσίμων, οπλιτών και ανυποτάκτων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8WtYosSaVLSh zJjLAILKFuJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtaYOtGXQUDGfZkg-6O-gxSNHMsZCJCb02uTG3WHdO0k5

       • Υπουργική Απόφαση 2 Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 61 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με τη Φ.429.1/11/367920/Σ.813/30 Μαΐ 14/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1560) και με το άρθρο 2 της Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484/27-04-18, τ. Β΄)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8rhVGUJriOULtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijCMjkXETkyZEQwCN2JGIek2qczozItB-pgI4iHP dlop

       • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ΚΕΠ.

        Σημειώσεις Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η όλη αλληλογραφία υποβάλλεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην προϊσταμένή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, η οποία αποφασίζει σχετικά.

        Όχι Όχι


       • 4 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει για την αναγνώριση ή μη της στρατιωτικής υπηρεσίας που εκπληρώθηκε ενόπλως, καθώς και για τον χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται και κοινοποιεί την απόφαση στη Στρατολογική Υπηρεσία. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

        Ναι Όχι


       • 5 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση σαφώς και πλήρως αιτιολογημένης απόφασης και κοινοποίησή της στη αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και στον ενδιαφερόμενο.

        Ναι Όχι


       • 6 Εκπλήρωση ή εξαγορά υπολοίπου θητείας (εφόσον απαιτείται)-Τοποθέτηση σε εφεδρεία

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτής, εντός διμήνου από τότε που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης και αφού τους έχει αναγνωριστεί ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριών τουλάχιστον μηνών. Για την άσκηση της δυνατότητας αυτής, η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή. Αν το αίτημα εξαγοράς δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν πλέον να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να το εκπληρώσουν. Όσοι μετά την αναγνώριση υπηρεσίας ή μετά την αναγνώριση και την εξαγορά του υπολοίπου, καλύπτουν την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που οφείλουν να εκπληρώσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των ΕΔ του κράτους στον οποίο υπηρέτησαν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του βαθμού και των ειδικοτήτων που απέκτησαν.

        Σημειώσεις Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, έχει καθοριστεί σε διακόσια (200) Ευρώ.

        Όχι Ναι       • 1 Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίωση

        Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η εκπλήρωσή της ως ένοπλη, ο Κλάδος και το όπλο ή σώμα στο οποίο υπηρέτησε, η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία καθώς και οι βαθμοί και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • 2 Δικαιολογητικά που προβλέπονται για την μεταφορά στην μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Δικαιολογητικά που προβλέπονται για την μεταφορά στην μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.