Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaac48f9b-cacb-4adc-bff1-5f86b493cc4c 489415

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Από 200 έως 1.800 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απευθύνεται σε Έλληνες υπηκόους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν. Όσοι αναγνωρίζουν τουλάχιστον τρίμηνη ένοπλη στρατιωτική υποχρέωση σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να καλύπτουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπό της, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης της υπηρεσίας τους, προς διακόσια (200) ευρώ το μήνα καθώς και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες προς ενενήντα (90) ευρώ το μήνα.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου

Σημειώσεις

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δικαστική Προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Κατά την υποβολή του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να έχει την ελληνική υπηκοότητα.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να έχει υπηρετήσει ενόπλως, με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένοπλη υπηρεσία να παρασχέθηκε οποτεδήποτε, ακόμη και πριν την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας του.

       Όχι Όχι

      • 1 Όσοι αναγνωρίζουν χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) μηνών, μπορούν να εξαγοράσουν εφάπαξ το υπόλοιπο της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που οφείλουν να εκπληρώσουν, εντός διμήνου από την ημερομηνία που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης της υπηρεσίας τους σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. Το παράβολο αυτό αφορά στην εφάπαξ καταβολή του ποσού εξαγοράς του τυχόν υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και το ποσό που απαιτείται για την εξαγορά κάθε μήνα υπηρεσίας ανέρχεται σε διακόσια (200) ευρώ. Οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που τυχόν υπέχουν οι προαναφερόμενοι, εξαγοράζονται επίσης εφάπαξ, πριν ή ταυτόχρονα με την εξαγορά του υπολοίπου της πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. 200 € - 1800 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2433

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

       Όχι

      • 1 Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η εκπλήρωσή της ως ένοπλη, ο Κλάδος και το όπλο ή σώμα στο οποίο υπηρέτησε, η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία καθώς και οι βαθμοί και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις ή πιστοποιήσεις της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας του συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να προκύπτουν ο χρόνος υπηρεσίας, η εκπλήρωσή της ως ένοπλη, ο Κλάδος και το όπλο ή σώμα στο οποίο υπηρέτησε, η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία καθώς και οι βαθμοί και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικ. με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019. Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Δικαιολογητικά που προβλέπονται για την μεταφορά στην μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Δικαιολογητικά που προβλέπονται για την μεταφορά στην μειωμένη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφόσον υπάρχουν σχετικοί λόγοι.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/katataxe/metaphora-se-meiomene-theteia-strateuses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Μεταφορά οπλιτών ή στρατευσίμων στους υπόχρεους μειωμένης θητείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Στρατολογικές

       Όχι 4332

      • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 4 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • Νόμος 56 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 56 : Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε Ένοπλες Δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.420/81/81980/Σ.302/22-12-2005 ΚΥΑ Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Εθνικής Άμυνας 2005 1854 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του χρηματικού ποσού εξαγοράς του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης όσων υπηρέτησαν σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050201854

      • Υπουργική Απόφαση 2 Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 61 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών. Άρθρο 2 : Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε ΕΔ συμμαχικού κράτους ή Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/11/367920/Σ.813/14 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων» (ΦΕΚ 1560 Β/ 13-06-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140201560 ) και το άρθρο 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-18, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200061

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59303-59306 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ΚΕΠ.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η όλη αλληλογραφία υποβάλλεται από τη Στρατολογική Υπηρεσία στην προϊσταμένή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, η οποία αποφασίζει σχετικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει για την αναγνώριση ή μη της στρατιωτικής υπηρεσίας που εκπληρώθηκε ενόπλως, καθώς και για τον χρόνο της στρατιωτικής υπηρεσίας που αναγνωρίζεται και κοινοποιεί την απόφαση στη Στρατολογική Υπηρεσία. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις, που υπέχουν οι ενδιαφερόμενοι.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση σαφώς και πλήρως αιτιολογημένης απόφασης και κοινοποίησή της στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία και στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 6 Εκπλήρωση ή εξαγορά υπολοίπου θητείας (εφόσον απαιτείται)-Τοποθέτηση σε εφεδρεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτής, εντός διμήνου από τότε που αποδεδειγμένα έλαβαν γνώση της αναγνώρισης και αφού τους έχει αναγνωριστεί ένοπλη υπηρεσία σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τριών τουλάχιστον μηνών. Για την άσκηση της δυνατότητας αυτής, η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους με συστημένη επιστολή. Αν το αίτημα εξαγοράς δεν υποβληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν πλέον να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και υποχρεούνται να το εκπληρώσουν. Όσοι μετά την αναγνώριση υπηρεσίας ή μετά την αναγνώριση και την εξαγορά του υπολοίπου, καλύπτουν την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που οφείλουν να εκπληρώσουν στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τις τυχόν πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων, ανάλογα με τον Κλάδο των ΕΔ του κράτους στον οποίο υπηρέτησαν αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης του βαθμού και των ειδικοτήτων που απέκτησαν.

       Σημειώσεις Το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται για την εξαγορά κάθε μήνα του υπολοίπου της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, έχει καθοριστεί σε διακόσια (200) Ευρώ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.