Ανανέωση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb4d9f251-4e72-4007-a224-a05b518cae2d 919246

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  2 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου και απευθύνεται σε κατόχους σχετικής άδειας, όπου η χρονική διάρκεια της σύμβασης υδατοδρομίου έχει λήξει. Για την εν λόγω ανανέωση απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, με την προσκόμιση της νέας σύμβασης υδατοδρομίου, καθώς και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου

  Σημειώσεις

  Ο ενδιαφερόμενος για ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση ανανέωσης της άδειας.

  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία. Παρέχεται έγγραφη απάντηση σε κάθε αίτημα ενδιαφερομένου.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανανέωση άδειας υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Λήξη της χρονικής διάρκειας της σύμβασης υδατοδρομίου. Η σύμβαση υδατοδρομίου είναι η σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και του κατόχου της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.


        Όχι Όχι

       • 2 Διοικητικές Να έχει συναφθεί νέα σύμβαση υδατοδρομίου μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και του κατόχου της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.


        Όχι Όχι

       • Νόμος 10 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησή της, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου προς το τμήμα εναέριων μεταφορών, προσκόμισης της νέας σύμβασης υδατοδρομίου και των νομιμοποιητικών εγγράφων του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής παραβόλου από τον ενδιαφερόμενο.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/23445/636 2020

        Περιγραφή Εγκύκλιος του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A4%CE%A52465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9A18%22&page=0

        ΑΔΑ 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18

       • Εγκύκλιος Δ29Γ/οικ.38602/1139 2020

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Δ29Γ/23445/636/13-04-2020 εγκυκλίου (ΑΔΑ: 9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) του μέρους Α΄ Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών του ν.4663/2020

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%9A%CE%95%CE%9C465%CE%A7%CE%98%CE%9E-0%CE%9F%CE%9D%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΩΚΕΜ465ΧΘΞ-0ΟΝ

       • Εγκύκλιος 93092/Σ.6218 2020

        Περιγραφή Διευκρινήσεις σχετικά με τις διατάξεις της παρ. 1(ζ) του άρθρου 7 του ν.4663/2020 περί παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A8%CE%A6%CE%964465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%93%CE%9A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ ΨΦΖ4465ΧΘΞ-ΓΚ7

       • Εγκύκλιος 18271 2021

        Περιγραφή Εγκύκλιος 1/2021 Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ.1.(α) του άρθρου 7 (δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου) και της παρ. Α.1 του άρθρου 9 (διαβίβαση του τεχνικού φακέλου υδατοδρομίων στις αρμόδιες υπηρεσίες) του ν.4663/2020 (Α΄ 30) όπως τροποποιήθηκε με το ν.4757/2020 (Α΄ 240).

        Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%229%CE%A9%CE%A8%CE%A3465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%9B%CE%A7%CE%A7%22&page=0&sort=relative

        ΑΔΑ 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ

       • 1 Παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερομένου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος για ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει, στο αρμόδιο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών αίτηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, στην οποία επισυνάπτεται η νέα σύμβαση υδατοδρομίου και τα νομιμοποιητικά έγγραφα του κατόχου της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση του Τμήματος για ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών εισηγείται την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανανεώνεται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησή της.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης ανανέωσης άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

        Όχι Όχι


       • 1 Νέα σύμβαση υδατοδρομίου Ιδιωτικό συμφωνητικό

        Νέα σύμβαση υδατοδρομίου

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά τη σύμβαση μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου και του κατόχου της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8972

       • 2 Νομιμοποιητικά έγγραφα του κατόχου της άδειας λειτουργίας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

        Νομιμοποιητικά έγγραφα του κατόχου της άδειας λειτουργίας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου, υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα {υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν.1599/1986 του ενδιαφερομένου, κατάλογος εγγράφων νομιμοποίησης νομικών προσώπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ.18271/25-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΩΨΣ465ΧΘΞ-ΛΧΧ) διευκρινιστική εγκύκλιο (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο) καθώς και ορισμός και στοιχεία αντικλήτου, εφόσον απαιτείται} του κατόχου της άδειας λειτουργίας. Τα αναφερόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα απαριθμούνται αναλυτικά και έχουν αναρτηθεί στον Μίτο στις διαδικασίες με τίτλους "Άδεια Ίδρυσης Υδατοδρομίου", "Άδεια Λειτουργίας Υδατοδρομίου" και "Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου".

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

        Όχι 9338

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.