Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd327d90-1e10-469b-a1ec-50eec6230b2e 327901

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

35 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από διπλωματούχους μηχανικούς - μέλη του Τ.Ε.Ε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων αφορά αυτές που εμπίπτουν στα άρθρα 7 και 8 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) και γίνεται από τα Γραφεία και Τοπικά Παρατήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) κατόπιν υποβολής αίτησης από διπλωματούχους μηχανικούς - μέλη του Τ.Ε.Ε. Η αίτηση συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά της 2ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ΄ της ανωτέρω Πυροσβεστικής Διάταξης. Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) για ανανέωση του πιστοποιητικού, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Σημειώσεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες», σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (4874 Β΄), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αυτού, κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων. Η πρόσβαση στο «Ε-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Με εισαγωγή διαπιστευτηρίων μοναδικής σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικού πρόσβασης) στην ηλεκτρονική υπηρεσία «E-Άδειες / Εγκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας»

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει.
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η διοικητική πράξη «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (45 Α΄) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, Ανανέωση Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, Ανανέωση Βεβαίωσης Πυρασφάλειας

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να είναι ελληνικής ιθαγένειας διπλωματούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να είναι διπλωματούχος των πολυτεχνικών σχολών της χώρας.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να είναι διπλωματούχος ισότιμων πολυτεχνικών σχολών του εξωτερικού.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και να αποτελεί μέλος του.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να είναι κάτοχος προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες / Εγκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας».

       Όχι Όχι

      • 6 Χρονικές Ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.

       Όχι Όχι

      • 1 Ανταποδοτικό τέλος για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα «E-Άδειες / Εγκρίσεις Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 2 Απόδειξη κατάθεσης στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» για τη χορήγηση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας»(#1), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει . ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Στις περιπτώσεις που όλα τα φύλλα του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» έχουν συμπληρωθεί. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση (#1) του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (75 Α΄) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: α.) Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των στοιχείων παθητικής (#2) / δομικής (#3) πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως περιγράφονται στη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται και στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. β.) Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και των στοιχείων, εγγράφων που βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας της επιχείρησης που διατηρείται στο αρχείο του κυρίου του έργου (#4) στην έδρα της επιχείρησης. γ.) Τηρούνται, έχουν συντηρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση του κτιρίου μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (3149 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: (#1) Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, όπου υφίστανται πέραν της μίας (1) εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας (όπως βιομηχανική εγκατάσταση με πολλά κτίρια ή κτίρια με διαφορετικές χρήσεις ή που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές του ανάγκες υγραέριο ή εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ.), η Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας. (#2) Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) (παρ. 2.1. του άρθρου 1 και άρθρου 2 - Ορισμοί της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄)). (#3) Η έννοια της δομικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται σε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 και άρθρου 2 - Ορισμοί της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄)). (#4) Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) «…..Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναρτώνται στο σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση (#1) του άρθρου 8 του ν.1599/86 (75 Α΄) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι: α.) Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και λειτουργούν καλώς τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. β.) Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν συντηρηθεί και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. γ.) Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. δ.) Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και όχι έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση

       Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (75 Α΄) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (52 Β΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» Έγγραφο

       Αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας»

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» όλων των προηγούμενων ετών μετά την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 Απόδειξη κατάθεσης Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη κατάθεσης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Απόδειξη κατάθεσης στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» για τη χορήγηση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας»(#1), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. (Κατάθεση του ποσού των δεκαπέντε (15) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο). ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: (#1) Στις περιπτώσεις που όλα τα φύλλα του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας» έχουν συμπληρωθεί.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 7053

      • 6 Καταστατικό εταιρείας Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 9338

      • 7 Αντίγραφο εγγράφου νομιμοποίησης Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο εγγράφου νομιμοποίησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 2ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας: Αντίγραφο εγγράφου νομιμοποίησης (όπως συμβολαιογραφική πράξη, καταστατικό εταιρειών, απόφαση δικαστηρίου, συμφωνητικό μίσθωσης, καταστατικό ΓΕΜΗ), σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή μεταβολής του κατόχου (ιδιοκτήτη, εκμεταλλευτή) της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 9, Παράρτημα Γ 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (3136 Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • Προεδρικό Διάταγμα 41 2018 80 Α

       Περιγραφή Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100080

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 1988 32 Α

       Περιγραφή Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100032

      • Νόμος 85,167 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • 1 Παραλαβή αίτησης με είσοδο του υπαλλήλου στο πληροφοριακό σύστημα "E- άδειες"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, αφού εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες», με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης επιλέγει την κατηγορία «Σε διαδικασία έκδοσης με εκκρεμότητα χρέωσης ελέγχου» για την αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας».

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε υποβολή» και ένας ή περισσότεροι έλεγχοι της δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε Ελεγκτή.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε Ελεγκτή και Έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει την «Ανάθεση για έλεγχο», όπου εμφανίζονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και απαιτήσεις που έχουν οριστεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για την αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». Επιλέγοντας κάθε επιμέρους έλεγχο, ορίζει το όνομα του Ελεγκτή από τη διαθέσιμη λίστα, αναθέτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε έλεγχο».

       Όχι Όχι


      • 3 Δεκτό αποτέλεσμα ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αποτέλεσμα όλων των απαιτούμενων ελέγχων για την αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» από τον ορισμένο Ελεγκτή είναι «Δεκτό».

       Σημειώσεις Το αποτέλεσμα όλων των απαιτούμενων ελέγχων για την αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας θα πρέπει επίσης να είναι επίσης «Δεκτό».

       Ναι Όχι


      • 4 Διαπίστωση ελλείψεων και συμπληρωματικών απαιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» ο ορισμένος Ελεγκτής διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις, δεν τα επισημαίνει ως «Δεκτά» και επιλέγει «Απαιτείται μεταβολή», καταχωρώντας για καθένα από αυτά τις παρατηρήσεις του σε ελεύθερο κείμενο.

       Σημειώσεις Εάν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις, επίσης δύναται να μην τα επισημάνει ως «Δεκτά» και επιλέγει «Απαιτείται μεταβολή», καταχωρώντας για καθένα από αυτά τις παρατηρήσεις του σε ελεύθερο κείμενο.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή αίτησης για επανυποβολή στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ορισμένος Ελεγκτής επιλέγει «Επιστροφή για επανυποβολή από τον μηχανικό» και η αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» επιστρέφει για συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων της από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επίσης δύναται να επιλέξει «Επιστροφή για επανυποβολή από τον μηχανικό» και η αίτηση «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» επιστρέφει για συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων της από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε μεταβολή».

       Ναι Ναι


      • 6 Έκδοση Διοικητικής Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας εγκρίνει συνολικά την διοικητική πράξη «Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» και την εκδίδει επιλέγοντας «Έκδοση πράξης» η οποία αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κλειδί.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.