Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ab0ec9d-cb80-45c4-a650-76a96d34cf8f 709804 Temporary (active) fire protection certificate

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γραφεία Πυρασφάλειας, Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9

Κόστος

35 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να εκδίδει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 B΄), συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση του φορέα, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που:
 • α.) Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης.
 • β.) Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
 • γ.) Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για τα στοιχεία δομικής πυροπροστασίας.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική χρονική διάρκεια ισχύος από πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, η διάρκεια του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα ή αυξημένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο χρόνος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν.

Από την έναρξη ισχύος της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) καταργείται η παρ. 63 της υπ’ αριθμ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (847 Β΄).

Τελευταία ενημέρωση

02/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Σημειώσεις

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/933111/3679/2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 4874), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Ε-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων. Η πρόσβαση στο «Ε-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (Γραφεία ή Τοπικά Παραρτήματα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας) και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Kωδικοί πρόσβασης στο My TEE.

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/1999 (45 Α΄), όπως ισχύει. Η έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας όπως και οι λοιπές διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας διέπονται από το ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Προσωρινού Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, Έκδοση Προσωρινού Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Προσωρινού Πιστοποιητικού (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του, των πολυτεχνικών σχολών ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του, των τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής.

       Ναι Ναι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς του ισότιμων σχολών του εξωτερικού.

       Ναι Ναι

      • 4 Επαγγελματικές Να έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ώστε να καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και να φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - Μέλους Τ.Ε.Ε.».

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Να έχει αποκτήσει προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική υπηρεσία «My TEE».

       Όχι Όχι

      • 1 Aνταποδοτικο παραβολο για την ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες» της αίτησης «Έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Κατάθεση του ποσού των δεκαπέντε (15) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο. 15 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75 Α΄) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: α) Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία παθητικής / δομικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης. β) Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς. γ) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, εφόσον υφίσταται, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στην επιχείρηση, διαδικασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης στη φωτιά από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης - εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει. δ) Υφίσταται τεχνικός φάκελος πυροπροστασίας για την εγκατάσταση, αντίγραφο του οποίου διατηρείται και στο αρχείο του κυρίου του έργου στην έδρα της επιχείρησης. Στο φάκελο περιέχονται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, οι θεωρημένες τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης / απόδοσης των κατασκευαστών για όλα τα επιμέρους υλικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και άλλα πιθανά απαιτούμενα έγγραφα, όπως υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, πιστοποιητικά φορέων ελέγχου και συμπληρωματικές μελέτες, εφόσον απαιτούνται. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (75 Α΄) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: α) Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία παθητικής / δομικής πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης. β) Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς. γ) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, εφόσον υφίσταται, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στην επιχείρηση, διαδικασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης στη φωτιά από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης - εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 3149), όπως κάθε φορά ισχύει. δ) Υφίσταται τεχνικός φάκελος πυροπροστασίας για την εγκατάσταση, αντίγραφο του οποίου διατηρείται και στο αρχείο του κυρίου του έργου στην έδρα της επιχείρησης. Στο φάκελο περιέχονται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, οι θεωρημένες τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης / απόδοσης των κατασκευαστών για όλα τα επιμέρους υλικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και άλλα πιθανά απαιτούμενα έγγραφα, όπως υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, πιστοποιητικά φορέων ελέγχου και συμπληρωματικές μελέτες, εφόσον απαιτούνται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί). 3. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, όπου υφίστανται πέραν της μίας (1) εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας (όπως βιομηχανική εγκατάσταση με πολλά κτίρια ή κτίρια με διαφορετικές χρήσεις ή που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές του ανάγκες υγραέριο ή εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ.), η Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας. 4. Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) (παρ. 2.1. του άρθρου 1 και άρθρου 2 - Ορισμοί της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄)). 5. Η έννοια της δομικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται σε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 και άρθρου 2 - Ορισμοί της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄)). 6. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 41/2018 (80 Α΄) «…..Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναρτώνται στον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού.»

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (75 Α΄) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι: α) Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και λειτουργούν καλώς τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. β) Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν συντηρηθεί και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. γ) Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. δ) Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις. ε) Υφίσταται αντίγραφο του τεχνικού φακέλου πυροπροστασίας όπως μου κοινοποιήθηκε από τον αρμόδιο μηχανικό στην εγκατάσταση. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (75 Α΄) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι: α) Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και λειτουργούν καλώς τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. β) Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν συντηρηθεί και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει, και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. γ) Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. δ) Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις. ε) Υφίσταται αντίγραφο του τεχνικού φακέλου πυροπροστασίας όπως μου κοινοποιήθηκε από τον αρμόδιο μηχανικό στην εγκατάσταση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί). 3. Στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και όχι έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (75 Α΄) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (52 Β΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (75 Α΄) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (52 Β΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 4 Απόδειξη κατάθεσης στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» για τη χορήγηση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη κατάθεσης στην «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας» για τη χορήγηση του «Βιβλίου Ελέγχου Συντήρησης και Καλής Λειτουργίας Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (1794 Β΄), όπως κάθε φορά ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποχρεωτικό δικαιολογητικό της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί). 3. Στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και όχι έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτείται. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (2434 Β΄), όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Χρήσης

       Όχι 8689

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 7320

      • 7 Άδεια χρήσης φυσικού αερίου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται. Άδεια χρήσης

       Άδεια χρήσης φυσικού αερίου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 9848

      • 8 Αιτιολογημένη έκθεση του φορέα της εγκατάστασης, με συνημμένα τυχόν έγγραφα στοιχεία για τους λόγους μη υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους και προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μέχρι την υλοποίησή τους, στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Έκθεση

       Αιτιολογημένη έκθεση του φορέα της εγκατάστασης, με συνημμένα τυχόν έγγραφα στοιχεία για τους λόγους μη υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους και προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μέχρι την υλοποίησή τους, στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας: ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Χρήσης

       Όχι 6631

      • 9 Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικό (απαιτούμενο κατά περίπτωση) της Περίπτωσης 1ης του Παραρτήματος Γ της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄), για την έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις. 2. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της υπ΄ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (5519 Β΄) - Ορισμοί).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πιστοποίησης, Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 69019 οικ. Φ.700.13 2021 5519 Β

       Περιγραφή Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (27 Α΄)»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205519

      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679 2021 4874 Β

       Περιγραφή Προσθήκη στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4495/2017» (3136 Β’).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204874

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή O Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας, αφού εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς στο πληροφοριακό σύστημα «Ε-Άδειες», με τη βοήθεια των εργαλείων αναζήτησης, επιλέγει την κατηγορία «Σε διαδικασία έκδοσης με εκκρεμότητα χρέωσης ελέγχου» για την αίτηση «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε υποβολή» και ένας ή περισσότεροι έλεγχοι της δεν έχουν ακόμη ανατεθεί σε Ελεγκτή-ες. Συναρμόδιος Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση σε Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει την «Ανάθεση για έλεγχο», όπου εμφανίζονται όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι που έχουν οριστεί από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό για την αίτηση «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας». Επιλέγοντας κάθε επιμέρους έλεγχο, ορίζει το όνομα του-ων Ελεγκτή-ων από τη διαθέσιμη λίστα, αναθέτοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου.

       Σημειώσεις Στο στάδιο αυτό η κατάσταση της αίτησης «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» είναι «Σε έλεγχο». Συναρμόδιος Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνδεσμος : https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Όχι Όχι


      • 3 Δεκτό αποτέλεσμα ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αποτέλεσμα όλων των απαιτούμενων ελέγχων για την αίτηση «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» από τον ορισμένο Ελεγκτή του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας είναι «Δεκτό» όπως και το αποτέλεσμα των συνοπτικών ελέγχων από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος με ελλείψεις - παραλείψεις - απαιτήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας», ο ορισμένος Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις, δεν τα επισημαίνει ως «Δεκτά» και επιλέγει «Απαιτείται μεταβολή», καταχωρώντας για καθένα από αυτά τις παρατηρήσεις του σε ελεύθερο κείμενο.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σύνδεσμος: https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Ναι Όχι


      • 5 Επιστροφή για επανυποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ορισμένος Ελεγκτής ή ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας επιλέγει «Επιστροφή για επανυποβολή από τον μηχανικό» και η αίτηση «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» επιστρέφει για συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων της από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνδεσμος:https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Ναι Ναι


      • 6 Διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ορισμένος Ελεγκτής διενεργεί επιτόπια αυτοψία στην επιχείρηση - εγκατάσταση και ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο ή Τοπικό Παράρτημα Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας για τα αποτελέσματα του ελέγχου του.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνδεσμος: https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου της επιχείρησης - εγκατάστασης από τον ορισμένο Ελεγκτή είναι άνευ ελλείψεων ή παρατηρήσεων, τότε ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Γραφείου ή Τοπικού Παραρτήματος Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας εγκρίνει συνολικά την αίτηση «Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας» και την εκδίδει επιλέγοντας «Έκδοση πράξης» η οποία αποκτά μοναδικό ηλεκτρονικό κλειδί.

       Σημειώσεις Συναρμόδιος φορέας: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Σύνδεσμος: https://web.tee.gr/e-adeies/egkriseis-py/

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.