Αντίγραφο παραχωρητηρίου δημοσίου ή ανταλλαξίμου κτήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση65f724bf-453e-4df6-9c49-61d2ab26ecdb 657244

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων δημοσίων ή ανταλλαξίμων κτημάτων καθώς και αντιστοίχων τοπογραφικών διαγραμμάτων, τα οποία τηρούνται στα αρχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής αίτησης. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ Α΄- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία παρέχεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (Τμήμα Α) και από τις κατά τόπους αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Χορήγηση αντιγράφου παραχωρητηρίου δημοσίου ή ανταλλαξίμου κτήματος

Σημειώσεις

Στην αίτηση αναγράφονται:
 • α) ο αριθμός και το έτος του παραχωρητηρίου,
 • β) το όνομα του ατόμου για το οποίο έχει εκδοθεί το παραχωρητήριο,
 • γ) η προσωπική, έννομη σχέση του αιτούντος με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου (οικογενειακή, ιδιοκτησιακή, ή άλλη) η οποία θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά και ο σκοπός για τον οποίο ο αιτών ζητά αντίγραφο.
Σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται είτε στο e-mail της κατά τόπο αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, είτε στο e-mail της Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (βλ. Καρτέλα Βασικές Πληροφορίες, Σχετικοί Σύνδεσμοι: "Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας").

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αντίγραφο παραχωρητηρίου δημοσίου κτήματος, Αντίγραφο παραχωρητηρίου ανταλλαξίμου κτήματος, Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος δημοσίου ή ανταλλαξίμου κτήματος, Χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

      Επίσημος τίτλος

      Αντίγραφο παραχωρητηρίου δημοσίου ή ανταλλαξίμου κτήματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Για τη χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων ή τοπογραφικών διαγραμμάτων θα πρέπει να προκύπτει εύλογο ενδιαφέρον του αιτούντα «κατά τρόπο αντικειμενικό, από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης, προσωπικής εννόμου σχέσεως συνδεόμενης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται πρόσβαση», όπως προβλέπεται στο πλαίσιο του αρ.5 του Ν. 2690/1999 και σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 1214/2000).

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Αποδεδειγμένη συγγενική σχέση του αιτούντος με το άτομο/τα άτομα στο όνομα του οποίου/των οποίων έχει εκδοθεί το παραχωρητήριο. Τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Αποδεδειγμένη ιδιοκτησιακή σχέση του αιτούντος με το ακίνητο το οποίο αφορά το παραχωρητήριο. Τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 4 Άλλο Άλλου τύπου προσωπική έννομη σχέση του αιτούντος με το περιεχόμενο του διοικητικού εγγράφου του οποίου ζητά αντίγραφο, η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση και θα τεκμηριώνεται με αντίστοιχα δικαιολογητικά.

       Ναι Ναι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Σε περίπτωση που ο αιτών επιλέξει να καταθέσει την αίτησή του μέσω gov.gr, θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς Taxisnet.

       Ναι Ναι

      • 6 Νόμιμης εκπροσώπησης Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου (π.χ. από συγγενή, πληρεξούσιο δικηγόρο, μηχανικό, κ.α.), απαιτείται έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί ώστε να ενεργεί αντί αυτού και για λογαριασμό του.

       Ναι Ναι

      • 1 Για τη χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων απαιτείται καταβολή συγκεκριμένου ποσού σε Δ.Ο.Υ.. Το κόστος είναι κυμαινόμενο αναλόγως με το είδος και των αριθμό των αντιγράφων που ζητούνται. Η αρμόδια Υπηρεσία, αφού εξετάσει την αίτηση, θα ενημερώσει τον αιτούντα για το κόστος που προβλέπεται. Για παραχωρητήρια το αντίτιμο ορίζεται σε 2 € ανά σελίδα. Για τοπογραφικά διαγράμματα (ολόκληρα ή αποσπάσματα) το αντίτιμο ορίζεται κατ ελάχιστον στα 10€ και προσαυξάνεται αναλόγως με το μέγεθος του εγγράφου. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το 50% του ποσού. Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο (στην παρούσα καρτέλα αναφέρεται ενδεικτικά εύρος κόστους από 0 € έως 30 €). 0 € - 30 €

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ο αιτών έχει κατά την κρίση του τη δυνατότητα να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα τεκμηριώνουν το απαραίτητο εύλογο ενδιαφέρον του ώστε να λάβει αντίγραφο παραχωρητηρίου ή τοπογραφικού διαγράμματος Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ο αιτών έχει κατά την κρίση του τη δυνατότητα να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα τεκμηριώνουν το απαραίτητο εύλογο ενδιαφέρον του ώστε να λάβει αντίγραφο παραχωρητηρίου ή τοπογραφικού διαγράμματος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ενδεικτικά αναφέρονται: συμβολαιογραφικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αλληλουχία διαδοχής κυριότητας του ακινήτου, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικά περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, κ.α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Εξουσιοδότηση Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται από οποιονδήποτε τρίτο, πέραν του άμεσα ενδιαφερομένου (π.χ. από συγγενή, πληρεξούσιο δικηγόρο, μηχανικό, κ.α.), απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί αντί αυτού και για λογαριασμό του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Νόμιμης εκπροσώπησης

       Όχι 3070

      • 4 Αποδεικτικό πληρωμής σε Δ.Ο.Υ. του κόστους αντιγράφου παραχωρητηρίου Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής σε Δ.Ο.Υ. του κόστους αντιγράφου παραχωρητηρίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αντιγράφου, ο αιτών αφού ενημερωθεί σχετικά, θα χρειαστεί να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών Αποδεικτικό Πληρωμής του κόστους κατόπιν καταβολής του ποσού σε Δ.Ο.Υ. . Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το 50% του ποσού. Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων, των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 7053

      • Νόμος 5 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα και χορήγηση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Το δικαίωμα ασκείται με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 75, 78 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κτηματικών Υπηρεσιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ. 1261/5671 2013 3433 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203433

       ΑΔΑ ΒΛΓ7Η-ΙΞΖ

      • Απόφαση 1214 2000

       Περιγραφή Απόφαση 1214/2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Ως εύλογο ενδιαφέρον για την πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα δεν νοείται το ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την εύρυθμη άσκηση των γενικών καθηκόντων της Υπηρεσίας και την τήρηση των νόμων, αλλά εκείνο το οποίο προκύπτει, κατά τρόπο αντικειμενικό, από την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης, προσωπικής εννόμου σχέσεως συνδεομένης με το περιεχόμενο των διοικητικών στοιχείων στα οποία ζητείται η πρόσβαση.


      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά που έχει καταθέσει ο ενδιαφερόμενος είτε διά ζώσης, είτε ταχυδρομικά είτε μέσω e-mail.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει την αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω gov.gr.. Η αρμόδια Υπηρεσία παραλαμβάνει και πρωτοκολλεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 4 Εξέταση πλήρωσης των προϋποθέσεων της αίτησης και των προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ο οποίος έχει χρεωθεί τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, εξετάζει εάν η αίτηση και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά απαοδεικνύουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις (εύλογο ενδιαφέρον του αιτούντα) για τη χορήγηση αντιγράφου.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόρριψη της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη πλήρωσης των αναγκαίων προϋποθέσεων (εύλογο ενδιαφέρον του αιτούντα), η Υπηρεσία απορρίπτει την αίτηση και ενημερώνει αιτιολογημένα τον αιτούντα με σχετικό απαντητικό έγγραφο.

       Ναι Ναι


      • 6 Ενημέρωση του αιτούντα για το κόστος χορήγησης αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πληρούνται, για τη χορήγηση αντιγράφου απαιτείται καταβολή ποσού σε Δ.Ο.Υ., και προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής. Η αρμόδια Υπηρεσία ενημερώνει με απαντητικό έγγραφο τον αιτούντα για το κατά περίπτωση κόστος που απαιτείται να καλυφθεί ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα η αίτησή του.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή αποδεικτικού πληρωμής κόστους αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία παραλαμβάνει από τον αιτούντα το αποδεικτικό πληρωμής κόστους του αντιγράφου (το αποδεικτικό μπορεί να προσκομιστεί διά ζώσης, ταχυδρομικά ή μέσω e-mail). Ενημερώνεται ο αρμόδιος υπάλληλος ώστε η διαδικασία να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

       Όχι Όχι


      • 8 Χορήγηση αντιγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί τα αιτούμενα αντίγραφα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο αιτών (χορήγηση διά ζώσης, αποστολή μέσω ταχυδρομείου, αποστολή με e-mail).

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.