Απευθείας Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση754a43dd-4d7c-4777-85c4-72e5190d2e78 554003

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απευθείας εκποίηση κινητών πραγμάτων από δήμους και απευθύνεται σε άλλους δημόσιους φορείς. Στα κινητά συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου ( καρέκλες, γραφεία κ.α.), μηχανολογικός και τεχνικός εξοπλισμός (εξαρτήματα κ.α.). Δεν συμπεριλαμβάνεται η εκποίηση οχημάτων δήμων, καθώς αυτή διέπεται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ

Τίτλος

Αίτηση του φορέα που αιτείται τον κινητό εξοπλισμό. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται επακριβώς η ανάγκη που καλύπτει η συγκεκριμένη αγορά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Ειδική διοικητική προσφυγή του άρ. 227 του ν. 3852/2010. Προσφυγή κατά αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ από όσους έχουν έννομο συμφέρον.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απευθείας εκποίηση κινητού από ΟΤΑ α΄ βαθμού

      Επίσημος τίτλος

      Απευθείας εκποίηση κινητού από δήμο

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Προϋποθέσεις για την υλοποίηση της διαδικασίας: α) Η αίτηση των φορέων για την εκποίηση δημοτικού κινητού πράγματος γίνεται για την κάλυψη των αναγκών τους. β) Η απευθείας εκποίηση δημοτικού κινητού πράγματος επιτρέπεται προς το Δημόσιο, άλλους ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 199 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Κινητά πράγματα των δήμων. Στην παρ. 1 εδάφιο γ΄ και δ΄ του ν. 3463/2002 αναφέρεται η δυνατότητα απευθείας εκποίησης κινητών από τον δήμο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 186 3463 2006 114 Α

       Περιγραφή Καθορισμός τιμήματος των κινητών από την επιτροπή εκτίμησης της παρ. 5 του άρθρου 186.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100114

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας- Υποχρεωτική ανάρτηση διοικητικών πράξεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • 1 Καταχώρηση αίτησης και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του φορέα που αιτείται τον κινητό εξοπλισμό (πλην οχημάτων) διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τη διαθεσιμότητα και τη μη περαιτέρω αναγκαιότητα του εξοπλισμού για τις ανάγκες του δήμου, προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να λάβει απόφαση εκποίησής του στον αιτούντα φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πρακτικού επιτροπής εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 καθορίζει το τίμημα για την εκποίηση του κινητού πράγματος και συντάσσει πρακτικό.

       Σημειώσεις Η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και το πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης για τον καθορισμό του τιμήματος της εκποίησης διαβιβάζονται στο δημοτικό συμβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης εκποίησης του κινητού πράγματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει την εκποίηση ή μη του κινητού πράγματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση απόφασης δημοτικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί εκποίησης κινητού πράγματος αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο υπογράφει τη σύμβαση εκποίησης του κινητού πράγματος με τον αγοραστή.

       Σημειώσεις Υπογράφεται από τους αντισυμβαλλόμενους και πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής του κινητού.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.