Αποζημίωση σε Κατόχους Κινητών Μνημείων για περιέλευση αυτών στο Δημόσιο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa723087a-e14c-4eb6-b566-3d7cbb5ab6c1 149250

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταβολή αποζημίωσης σε κατόχους κινητών μνημείων, όταν κάποιο αρχαίο κινητό μνημείο κατοχής τους περιέρχεται στο Δημόσιο και εφόσον κριθεί εκ των υστέρων ότι το εν λόγω μνημείο παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη επιστημονική ή καλλιτεχνική σημασία και πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Κράτους. Η αποζημίωση δίνεται επίσης και στην περίπτωση που ο ιδιώτης έχει αιτηθεί άδεια κατοχής, η οποία ωστόσο δεν του χορηγείται για το εν λόγω αρχαίο κινητό μνημείο, προκειμένου αυτό να περιέλθει στο Δημόσιο, λόγω της σπουδαιότητάς του.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Παρατηρήσεις

Σχετιζόμενη Διαδικασία η με κωδ. 652718 -Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο. Προκειμένου για την καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη που είναι κάτοχος κινητού μνημείου το οποίο λόγω σπουδαιότητάς του περιέρχεται στο Δημόσιο, προηγείται η Σύσταση Επιτροπής για Καθορισμό Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταβολή Αποζημίωσης σε Ιδιώτη για Περιέλευση στο Δημόσιο Κινητών Μνημείων τα οποία βρίσκονται στην κάτοχή του, λόγω της σπουδαιότητάς τους

      Επίσημος τίτλος

      Καταβολή Αποζημίωσης σε Κατόχους Κινητών Μνημείων για Περιέλευση αυτών στο Δημόσιο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Η αποζημίωση καταβάλλεται για περιέλευση στο Δημόσιο αρχαίων κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 2 και 20 παρ. 1 του Ν. 3028/2002 και δεν αφορά ακίνητα μνημεία

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο ιδιώτης να είναι νόμιμος κάτοχος του κινητού μνημείου ή να έχει αιτηθεί την κατοχή του, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 1

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Να υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από Αρχαιολογική Υπηρεσία για την απόκτησή του, λόγω μεγάλης επιστημονικής και καλλιτεχνικής σημασίας του εν λόγω αντικειμένου, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 παρ. 2 και 4

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Να έχει εκτιμηθεί η χρηματική αξία (Πρακτικό Εκτίμησης) από αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή (σχετιζόμενη διαδικασία 652718 με επίσημο Τίτλο: Σύσταση Επιτροπής για Καθορισμό Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που Περιέρχονται στο Δημόσιο).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Ο ιδιώτης να έχει αποδεχθεί με Υπεύθυνη Δήλωση το ποσό της εκτιμηθείσας αξίας του κινητού μνημείου όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Να έχει γίνει παράδοση του κινητού μνημείου από τον ιδιώτη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο) και να έχει συνταχθεί το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Ο ιδιώτης να έχει αποδεχθεί με Υπεύθυνη δήλωση το ποσό της αποζημίωσης (με τις νόμιμες κρατήσεις), όπως αυτή καθορίστηκε με απόφαση Υπουργού ύστερα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας για την απόκτηση του κινητού μνημείου που βρίσκεται στην κατοχή του ιδιώτη και περιέλευσης αυτού στο Δημόσιο λόγω της σπουδαιότητάς του. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας για την απόκτηση του κινητού μνημείου που βρίσκεται στην κατοχή του ιδιώτη και περιέλευσης αυτού στο Δημόσιο λόγω της σπουδαιότητάς του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Υπηρεσία του Υπουργείου γίνεται α) ανάκληση της Απόφασης Άδειας Κατοχής ή β) μη χορήγηση άδειας κατοχής σε σχετικό αίτημα του ιδιώτη

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Απόφαση μη χορήγησης άδειας κατοχής κινητού μνημείου σε σχετικό αίτημα του ιδιώτη, προκειμένου για την περιέλευσή του στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της σπουδαιότητάς του Υπηρεσιακό έγγραφο

       Απόφαση μη χορήγησης άδειας κατοχής κινητού μνημείου σε σχετικό αίτημα του ιδιώτη, προκειμένου για την περιέλευσή του στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της σπουδαιότητάς του

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Η διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί άδεια κατοχής στον ιδιώτη, ωστόσο ανακαλείται καθώς εκ των υστέρων υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από Υπηρεσία του Υπουργείου προκειμένου το κινητό μνημείο να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της σπουδαιότητάς του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 3 Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής κινητού μνημείου από τον ιδιώτη στις περιπτώσεις: α) ανάκλησης της άδειας κατοχής του αρχαίου κινητού μνημείου ή β) μη χορήγησης άδειας κατοχής. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρωτότυπο Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής κινητού μνημείου από τον ιδιώτη στις περιπτώσεις: α) ανάκλησης της άδειας κατοχής του αρχαίου κινητού μνημείου ή β) μη χορήγησης άδειας κατοχής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πρόταση της Υπηρεσίας, για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία του κινητού μνημείου προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της αποζημίωσης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πρόταση της Υπηρεσίας, για τον ορισμό των μελών της προβλεπόμενης εκ του νόμου Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής, η οποία θα εκτιμήσει την χρηματική αξία του κινητού μνημείου προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος της αποζημίωσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Φωτογραφίες του κινητού μνημείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Φωτογραφίες

       Φωτογραφίες του κινητού μνημείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 6 Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη, περί αποδοχής της χρηματικής αξίας / εκτίμησης του μνημείου όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη, περί αποδοχής της χρηματικής αξίας / εκτίμησης του μνημείου όπως αυτή καθορίστηκε από την αρμόδια Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη περί αποδοχής του συνολικού εγκεκριμένου ποσού με τις νόμιμες κρατήσεις, στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ του δικαιούχου κ.λ.π. Υπεύθυνη Δήλωση

       Πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη περί αποδοχής του συνολικού εγκεκριμένου ποσού με τις νόμιμες κρατήσεις, στην οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ του δικαιούχου κ.λ.π.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού στον οποίο ο ιδιώτης είναι ο πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στην οποία αναγράφεται ο IBAN του λογαριασμού στον οποίο ο ιδιώτης είναι ο πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020 2020

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων. Επικαιροποίηση / Συμπλήρωση των σχετικών Εγκυκλίων. Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για κινητά μνημεία που περιέρχονται στο Δημόσιο, διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τα οριζόμενα στην αναφερόμενη εγκύκλιο


      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/206493/145512/3547/1979/16-04-2019 2019

       Περιγραφή Υποθέσεις χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων. Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για κινητά μνημεία που περιέρχονται στο Δημόσιο, διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τα οριζόμενα στην αναφερόμενη εγκύκλιο


      • Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 2017

       Περιγραφή Χειρισμός των υποθέσεων χορήγησης αμοιβής σε ιδιώτες για την εύρεση και παράδοση ή υπόδειξη κινητών και ακινήτων αρχαίων μνημείων. Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης για κινητά μνημεία που περιέρχονται στο Δημόσιο, διέπεται σε μεγάλο βαθμό από τα οριζόμενα στην αναφερόμενη εγκύκλιο


      • Νόμος 2, 20, 23 και 73 παρ. 11 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 2 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τον ορισμό των Πολιτιστικών αγαθών, τη διάκριση των αρχαίων και νεότερων μνημείων, των ακίνητων και κινητών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων κ.τ.λ. Το άρθρο 20 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό και τις διακρίσεις των κινητών μνημείων. Το άρθρο 23 εμπεριέχει διατάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κινητών μνημείων καθώς και τις προϋποθέσεις ανάκλησής της ή μη χορήγησής της. Το άρθρο 73 αναφέρεται σε μεταβατικές και ειδικές διατάξεις. Συγκεκριμένα η παράγραφος 11 αφορά τη σύσταση νέας τριμελούς εκτιμητικής επιτροπής στην περίπτωση που ο ιδιώτης δεν αποδεχτεί την χρηματική αξία της εκτίμησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Υπηρεσία, για την απόκτηση του κινητού μνημείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εκδήλωση ενδιαφέροντος από Υπηρεσία (Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο) για την απόκτηση του κινητού μνημείου, το οποίο είτε βρίσκεται στην νόμιμη κατοχή ιδιώτη (στην περίπτωση αυτή ανακαλείται η σχετική άδεια) είτε o ιδιώτης έχει αιτηθεί την κατοχή του

       Σημειώσεις Η αρμόδια Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών εκδίδει απόφαση: α) ανάκλησης άδειας κατοχής ή β) μη χορήγηση άδειας κατοχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάκληση άδειας κατοχής του ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Προκειμένου το αρχαίο κινητό μνημείο λόγω σπουδαιότητας να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο, μπορεί εκ των υστέρων, να γίνει ανάκληση της άδειας κατοχής του ιδιώτη

       Σημειώσεις Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών

       Ναι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης μη χορήγησης άδειας κατοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Απόφαση μη χορήγησης άδειας κατοχής στον ιδιώτη προκειμένου το αρχαίο κινητό μνημείο να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω σπουδαιότητάς του. Στον ιδιώτη αποστέλλεται η Απόφαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου αν δε διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση.

       Σημειώσεις Αρμόδια είναι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.

       Ναι Όχι


      • 4 Παράδοση του αρχαίου κινητού μνημείου από τον ιδιώτη και σύνταξη του σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αρχαίου κινητού μνημείου από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαβίβαση του φακέλου στη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία, η οποία θα κινήσει τη διαδικασία σύστασης της επιτροπής εκτίμησης του κινητού μνημείου.

       Όχι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση και ανάθεση του φακέλου της υπόθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης αναθέτει τον φάκελο της υπόθεσης στον αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχος δικαιολογητικών και προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου της υπόθεσης. Έλεγχος τήρησης προϋποθέσεων. Συμπλήρωση του φακέλου με τυχόν ελλείποντα στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 8 Προετοιμασία φακέλου με θέμα τη σύσταση ή μη της επιτροπής, προς εισαγωγή στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προετοιμάζει σχετικό φάκελο προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στη γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμο γνωμοδότηση. Ο αρμόδιος Διευθυντής εισηγείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα της έγκρισης ή μη συγκρότησης επιτροπής καθορισμού χρηματικής αξίας των αρχαίων κινητών μνημείων προκειμένου για την περιέλευσή τους στο Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση γνωμοδότησης Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ως προς την έγκριση ή μη συγκρότησης της επιτροπής. Η γνωμοδότηση συντάσσεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 11 Έκδοση Απόφασης Σύστασης Επιτροπής για Καθορισμό Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που Περιέρχονται στο Δημόσιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης η οποία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση του αιτούντος και των αρμοδίων υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της υπογεγραμμένης Απόφασης στον αιτούντα, στα μέλη της συγκροτηθείσας επιτροπής και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ανάρτηση της Απόφασης στη Διαύγεια.

       Σημειώσεις https://diavgeia.gov.gr/login

       Όχι Όχι


      • 13 Παραλαβή Πρακτικού Εκτίμησης της συσταθείσας Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή η οποία συστάθηκε για να εκτιμήσει την χρηματική αξία του/των αρχαίου/ων κινητού/ών μνημείου/μνημείων, αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία το Πρακτικό Εκτίμησής του/τους. Σχετιζόμενη διαδικασία: 652718 Καθορισμός Χρηματικής Αξίας Αρχαίων Κινητών Μνημείων που περιέρχονται στο Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 14 Γνωστοποίηση στον ιδιώτη του ύψους της χρηματικής αξίας του/των αντικειμένου/ων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια Υπηρεσία γνωστοποιεί το ύψος της χρηματικής αξίας /εκτίμησης του/των αρχαίου/ων αντικειμένου/ων στον ιδιώτη και τον ενημερώνει για το δικαίωμά του να υποβάλει, σε περίπτωση διαφωνίας, ένσταση εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την εν λόγω γνωστοποίηση.

       Όχι Όχι


      • 15 Υποβολή ένστασης από τον ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον ιδιώτη της εκτιμηθείσας χρηματικής αξίας του/των αρχαίου/ων αντικειμένου/ων, ενεργοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 11 του Ν. 3028/2002, η διαδικασία συγκρότησης νέας Τριμελούς Εκτιμητικής Επιτροπής αποτελούμενης από: α) έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, β) έναν Προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας του ΥΠΠΟΑ ή έναν Διευθυντή Μουσείου οριζόμενο από τον/την Υπουργό του ΥΠΠΟΑ και γ) έναν ειδικό επιστήμονα εκπρόσωπο του ιδιώτη

       Ναι Όχι


      • 16 Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιώτη περί αποδοχής της χρηματικής αξίας εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση αποδοχής από τον ιδιώτη του ύψους της χρηματικής αξίας του/των αντικειμένου/ων, ο τελευταίος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής της χρηματικής αξίας του /των αντικειμένου/νων, όπως αυτή καθορίστηκε από την Τριμελή Εκτιμητική Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 17 Πρωτοκόλληση και ανάθεση του Πρακτικού Εκτίμησης και της Υπεύθυνης Δήλωσης του ιδιώτη στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο Τμηματάρχης αναθέτει στον αρμόδιο υπάλληλο το Πρακτικό Εκτίμησης και την Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιώτη

       Όχι Όχι


      • 18 Έλεγχος εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος των εγγράφων

       Όχι Όχι


      • 19 Προετοιμασία φακέλου με θέμα την έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στον ιδιώτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος προετοιμάζει σχετικό φάκελο με θέμα την έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης στον ιδιώτη για την περιέλευση του/των αρχαίου/ων κινητών μνημείων - που βρίσκονταν στην κατοχή του - στο Δημόσιο, προκειμένου να εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 20 Αποστολή φακέλου της υπόθεσης στην γραμματεία του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής εισηγείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο το θέμα της έγκρισης ή μη καταβολής αποζημίωσης σε ιδιώτες για την περιέλευση αρχαίων κινητών μνημείων που βρίσκονταν στην κατοχή τους, στο Ελληνικό Δημόσιο.

       Όχι Όχι


      • 21 Έκδοση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί ως προς την έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης. Η γνωμοδότηση συντάσσεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον Εισηγητή του θέματος και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 22 Έκδοση Απόφασης δέσμευσης ποσού αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Διαβίβαση αιτήματος ανάληψης δέσμευσης του ποσού της αμοιβής προς την Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού η οποία και εκδίδει τη σχετική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 23 Έκδοση Απόφασης καταβολής αποζημίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει το σχέδιο της Απόφασης καταβολής αποζημίωσης η οποία και υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο (Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

       Όχι Όχι


      • 24 Προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιώτη (μετά την Έκδοση Απόφασης Καταβολής Αποζημίωσης)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ιδιώτης (στον οποίο κοινοποιείται η Απόφαση Καταβολής Αποζημίωσης), αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ποσού αποζημίωσης με τις νόμιμες κρατήσεις συμπληρώνοντας τη ΔΟΥ, το ΑΦΜ κ.λ.π. όπως ορίζεται στις σχετικές εγκυκλίους

       Σημειώσεις ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/170823/109680/3880/2509/23-06-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/382779/268893/4687/2476/20-07-2020

       Όχι Όχι


      • 25 Διαβίβαση Δικαιολογητικών εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή στην αρμόδια Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού των δικαιολογητικών εγγράφων του φακέλου, προκειμένου για την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης στον ιδιώτη, με κοινοποίηση του εγγράφου στον αιτούντα και τις αρμόδιες υπηρεσίες

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.