Απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9af8a0b6-fb27-4662-95e0-9179289866f8 932215

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1 + (
4
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή εφάπαξ παροχής σε δημοσίους υπαλλήλους/ λειτουργούς. (Υπαλλήλους Υπουργείων, Δικαστικούς, Καθηγητές & υπάλληλους ΑΕΙ-ΤΕΙ, Εκπαιδευτικούς, Υπαλλήλους ΟΤΑ, Υπαλλήλους/Νοσηλευτικό Προσωπικό & Ιατρούς ΕΣΥ, Προσωπικό της Αστυνομίας πόλεως-εφόσον έχουν καταβάλει εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ- και από 1/1/2011 στους επί συμβάσει Ι.Δ.Α.Χ., ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπαλλήλους του Δημοσίου εφόσον και το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τ.Π.Δ.Υ.)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση συντάξεων δημόσιου τομέα

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται με την αίτηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού. Η υποβολή της αίτησης προς την αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ γίνεται αποκλειστικά από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.), το οποίο η Υπηρεσία πρέπει να αποστέλλει και ηλεκτρονικά (e-Δ.Α.Υ.Κ.). ΠΡΟΣΟΧΗ! Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. δεν συμπληρώνεται και δεν αποστέλλεται από την υπηρεσία Δ.Α.Υ.Κ.. Πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Απονομή Εφάπαξ Παροχής

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αίτηση και τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και κατατίθενται στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Η υποβολή της ένστασης από τον ασφαλισμένο μπορεί να γίνει εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση για απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα.

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή Εφάπαξ Παροχής Δημοσίου Τομέα.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να έχει εκδοθεί οριστική Πράξη Απονομής Κύριας Σύνταξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου λειτουργού. Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.) υπαλλήλου λειτουργού.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: Το Δ.Α.Υ.Κ. συμπληρώνεται από τον εκκαθαριστή της Υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο/η υπάλληλος/λειτουργός.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. καταθέτουν (ο ίδιοι) πλήρες Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και τις μισθολογικές μεταβολές.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • 3 Συνταξιοδοτική πράξη κανονισμού κύριας σύνταξης. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης

       Συνταξιοδοτική πράξη κανονισμού κύριας σύνταξης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ! Οι υπάλληλοι του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. καταθέτουν οι ίδιοι την συνταξιοδοτική απόφαση στην αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2435

      • 4 Βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδέσμευσης / δέσμευσης του εφάπαξ από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η σχετική Βεβαίωση απαιτείται για όσους έχουν οφειλή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικονομικές

       Όχι 9703

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οφειλής από δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη οφειλής από δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Δ/νση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • 6 Βεβαίωση έναρξης και λήξης κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης και λήξης κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 7 Βεβαίωση απόδοσης ειδικής εισφοράς 1% (Ν.3989/2011) Βεβαίωση

       Βεβαίωση απόδοσης ειδικής εισφοράς 1% (Ν.3989/2011)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 8 Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών-κρατήσεων του τελευταίου μήνα ενεργού υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 9 Βεβαίωση αποδοχών (κατά μήνα υπηρεσίας) επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κατά την τελευταία εργάσιμη πενταετία. Βεβαίωση

       Βεβαίωση αποδοχών (κατά μήνα υπηρεσίας) επί των οποίων παρακρατήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. κατά την τελευταία εργάσιμη πενταετία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • 10 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι πρώτος δικαιούχος και αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο από τους υπαλλήλους του Δημοσίου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6714

      • 11 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο. Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς στο Δημόσιο δεν είναι δυνατή η αυτόματη λήψη φορολογικής ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος πρέπει να την προσκομίσει ο ίδιος στη Δ/νση Οικονομικού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Βασιλικό Διάταγμα 3/13 Ιουλ. 1936 1936 285 Α
      • Νόμος 35 4387 2016 85 Α
      • Νόμος 31 4670 2020 43 Α
      • Νόμος 47 3996 2011 170 Α
      • Εγκύκλιος ΥΠΕΚΥΠ Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-20 2020

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A3%CE%A646%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A1%CE%958?inline=true

       ΑΔΑ Ω0ΣΦ46ΜΤΛΚ-ΡΕ8

      • Νόμος 42 4756 2020 235 Α
      • Νόμος 48 4921 2022 75 Α
      • 1 Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου και της συννημένης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός και της υποβληθείσας σε αυτήν αίτησης και των δικαιολογητικών για την απονομή εφάπαξ παροχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προσκομισθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια ελέγχου των υποβληθέντων απαιτούμενων δικαιολογητικών από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός .

       Σημειώσεις Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ενημερώνεται σχετικά η Υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η υπάλληλος/λειτουργός ή ο/η ίδιος/α. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η επεξεργασία των φακέλων ακολουθεί την σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία πρωτοκόλλησης του διαβιβαστικού εγγράφου της Υπηρεσίας του/της αποχωρούντος/σας υπαλλήλου/λειτουργού (το οποίο συνοδεύει την αίτηση, τα δικαιολογητικά και το Δ.Α.Υ.Κ.) στην αρμόδια Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων απονομής εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξετάζεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απονομή εφάπαξ παροχής στον/στην υπάλληλο/λειτουργό.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται η απόφαση απονομής εφάπαξ παροχής.

       Ναι Όχι


      • 5 Πληρωμή εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την έκδοση της απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής εκδίδεται ένταλμα πληρωμής και πιστώνεται το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στο Δ.Α.Υ.Κ. του/της υπαλλήλου/λειτουργού.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή απόφασης απονομής εφάπαξ παροχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εκδίδεται απορριπτική απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή απορριπτικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 9 Επιστροφή εισφορών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι ασφαλισμένοι για εφάπαξ παροχή, που μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου δεν δικαιούνται κύριας σύνταξης, δύνανται με την απορριπτική απόφαση να αιτηθούν και να δικαιωθούν επιστροφής των εισφορών τους.

       Σημειώσεις Επιστροφή εισφορών πραγματοποιείται μόνο εφόσον μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου οι ασφαλισμένοι δεν δικαιούνται κύρια σύνταξη.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.