Απόσπαση Μόνιμων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Περιοχή Μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd88f7be-d08b-48b1-94e7-dfb0e91bb707 768960

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • ΟΠΣΥΔ πληροφοριακό σύστημα

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 11 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

75 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις των μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχή μετάθεσης, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), καθώς και σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) των ΚΕΔΑΣΥ για ένα διδακτικό έτος. Υλοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκυκλίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Αυτοτελές Τμήμα Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η νομοθεσία, οι προϋποθέσεις και η διαδικασίας υποβολής αίτησης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων που εκδίδεται κάθε χρόνο, μετά το πέρας των μεταθέσεων και των μετατάξεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση απόσπασης για ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος ...

Σημειώσεις

Τα βήματα για την υποβολή της αίτησης περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο-πρόσκληση κάθε έτους, στο πλαίσιο της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Μετά την ανακοίνωση των αποσπάσεων τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ δύνανται να υποβάλουν μέσω του ΟΠΣΥΔ Ένσταση επί των αποτελεσμάτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών. Εφιστούμε την προσοχή στους υποψηφίους για την υποβολή ένστασης, η οποία αφορά αποκλειστικά στην αμφισβήτηση της μη έγκρισης της απόσπασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση Μόνιμων Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Περιοχή Μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ύπαρξη λειτουργικού κενού στον κλάδο και στην περιοχή ή δομή της αίτησης απόσπασης

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν με την υποχρέωση 10ετούς παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.3528/2007.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα μέλη ΕΕΠ που είναι στελέχη της εκπαίδευσης και η θητεία τους λήγει (κανονικά ή με παράταση) μετά την 31/08 του έτους έκδοσης της εγκυκλίου των αποσπάσεων.

       Όχι Όχι

      • 5 Εργασιακές Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν διοριστεί και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που ορίζει παραμονή στην περιοχή διορισμού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών με την εξαίρεση του άρθρου 42 του ν.4722/2020 (Α΄ 177) όπου αναφέρονται οι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.

       Όχι Όχι

      • 6 Εργασιακές Δικαίωμα απόσπασης σε ΚΕΔΑΣΥ έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ (άρθρο 15, παρ. 3 του Ν.4823/2021). Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία ειδικής αγωγής, στις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

       Όχι Όχι

      • 7 Εργασιακές Μόνο για απόσπαση σε σχολεία κωφών ή τυφλών μαθητών απαιτείται πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην Ελληνική Γραφή Braille (ΕΓΒ).

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Δικαίωμα απόσπασης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ έχουν μόνο τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών

       Όχι Όχι

      • 9 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Απαιτείται η κατοχή προσωπικών κωδικών πρόβασης στο ΟΠΣΥΔ τη δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη διαχείριση προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

       Σύνδεσμος https://opsyd.sch.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κτλ Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ή γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ κτλ

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για: 1. Ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης (ασθένειες ή 75% και άνω αναπηρία) για απόσπαση κατά προτεραιότητα 2. Μοριοδότηση σοβαρών λόγων υγείας (% αναπηρίας)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Ιατρικές

       Όχι 1458

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για: 1. Την πολυτεκνία ή την αναπηρία/ασθένεια τέκνου ή συζύγου (ειδικές κατηγορίες μετάθεσης) προκειμένου για απόσπαση κατά προτεραιότητα 2. Τις (επαγγελματικές) κατηγορίες συζύγων (βλ εγκύκλιο) προκειμένου για απόσπαση κατά προτεραιότητα 3. Τη μοριοδότηση για οικογενειακούς λόγους 4. Τη μοριοδότηση για σοβαρούς λόγους υγείας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 3 Έγγραφο βεβαίωση από την εργασία του συζύγου Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Έγγραφο βεβαίωση από την εργασία του συζύγου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για απόσπαση κατά προτεραιότητα με την ένταξη σε κατηγορίες συζύγων ως εξής: σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, της ΕΥΠ καθώς και του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης των υπαλλήλων του κλάδου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας και με οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σύζυγοι των ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, σύζυγοι δικαστικών λειτουργών και του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, σύζυγοι μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ, σύζυγοι ιατρικού προσωπικού του ΕΣΥ, τακτικού νοσηλευτικού, λοιπού επιστημονικού και παραϊατρικού προσωπικού κτλ (βλ εγκύκλιο)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8181

      • 4 Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων Βεβαίωση

       Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για: απόσπαση κατά προτεραιότητα για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9703

      • 5 Βεβαίωση φοίτησης (τέκνου) από εκπαιδευτικό ίδρυμα Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης (τέκνου) από εκπαιδευτικό ίδρυμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται ως συμπληρωματικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα τέκνα που σπουδάζουν και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 6 Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου Βεβαίωση

       Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται ως συμπληρωματικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τα τέκνα που δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9703

      • 7 Βεβαίωση φοίτησης (για τον ίδιο) από εκπαιδευτικό ίδρυμα Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης (για τον ίδιο) από εκπαιδευτικό ίδρυμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Χρειάζεται για τη μοριοδότηση σπουδών (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Εργασιακές

       Όχι 9703

      • 8 Βεβαίωση για θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης Βεβαίωση

       Βεβαίωση για θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για μοριοδότηση, την οποία λαμβάνουν και οι σύζυγοι, για την απόδειξη της θεραπείας απαιτείται βεβαίωση από Ειδικό Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης δημόσιο ή ιδιωτικό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 9703

      • 9 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-monimes-katoikias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

       Σημειώσεις: Χρειάζεται για τη 1. μοριοδότηση ίδιου (εντοπιότητα) 2. μοριοδότηση γονέων σε συνδυασμό με σοβαρούς λόγους υγείας προϋπόθεση να είναι δημότης για δύο έτη σε δήμο της περιοχής που ζητείται η απόσπαση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Όχι 4763

      • 10 Βεβαίωση υπηρεσίας ή ασφαλιστικού φορέα Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση υπηρεσίας ή ασφαλιστικού φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Χρειάζεται για μοριοδότηση συνυπηρέτησης 1. είτε για υπαλλήλους Δημοσίου/ΝΠΔΔ/ΟΤΑ απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο. 2. είτε για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερους επαγγελματίες βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται απόσπαση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 8181

      • 11 Απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό για επιμέλεια τέκνου Απόφαση

       Απόφαση ανάθεσης επιμέλειας τέκνου ή επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό για επιμέλεια τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Χρειάζεται ως συμπληρωματικό του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης για τις περιπτώσεις μοριοδότησης τέκνων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1127

      • 12 Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην ελληνική γραφή Braille (ΕΓΒ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ΕΝΓ) ή στην ελληνική γραφή Braille (ΕΓΒ)       Σημειώσεις: Χρειάζεται μόνο εφόσον υποβληθεί ανάλογη προτίμηση. Αναλυτικά αναφέρονται τα πιστοποιητικά στη σχετική εγκύκλιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 49 4692 2020 111 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100111

      • Προεδρικό Διάταγμα 8 56 2001 47 Α

       Περιγραφή Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100047

      • Νόμος 4 2817 2000 78 Α

       Περιγραφή περ Δ Μεταθέσεις Αποσπάσεις, παρ. 3

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100078

      • Νόμος 15 (παρ. 1 & 3) και 17 (παρ. 4) 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ και των ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • 1 Έκδοση εγκυκλίου-πρόσκλησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ.-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος ....

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήσεων από τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ.

       Σημειώσεις Τα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση πρέπει να κατατεθούν ψηφιοποιούνται σε ένα αρχείο pdf και μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα (ΟΠΣΥΔ).

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή και έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο έλεγχος και η επικύρωση των αιτήσεων γίνεται από τις υπηρεσίες της οργανικής θέσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο.

       Σημειώσεις Οι περιπτώσεις που αφορούν σε κατά προτεραιότητα απόσπαση καθώς και οι αμφισβητούμενες περιπτώσεις αποστέλλονται στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΙΘ.

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του ΚΥΣΕΕΠ για τις κατά προτεραιότητα αποσπάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΚΥΣΕΕΠ γνωμοδοτεί για τις κατά προτεραιότητα και τις αμφισβητούμενες περιπτώσεις απόσπασης

       Σημειώσεις κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών και σχετικής εισήγησης από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώριση λειτουργικών κενών για τις αποσπάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακός/ή Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχώριση των λειτουργικών κενών στο ΟΠΣΥΔ για τη διενέργεια των αποσπάσεων

       Σημειώσεις κατόπιν σχετικής εγκυκλίου που εκδίδεται από το Αυτοτελές Τμήμα

       Όχι Όχι


      • 6 Επικύρωση των λειτουργικών κενών από το ΚΥΣΕΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αναφορές με τα λειτουργικά κενά από το ΟΠΣΥΔ διαβιβάζονται στο ΚΥΣΕΕΠ (κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο)

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια ροής αποσπάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η ροή των αποσπάσεων διενεργείται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ

       Σημειώσεις με αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά κενά, τις προτιμήσεις των αιτούντων και τη μοριοδότηση αυτών σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει στις αιτήσεις τους και έχει ελεγχθεί/επικυρωθεί από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και έχει γνωμοδοτηθεί (όπου χρειάζεται) από το ΚΥΣΕΕΠ

       Όχι Όχι


      • 8 Επικύρωση της ροής των αποσπάσεων από το ΚΥΣΕΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ροής διαβιβάζονται στο ΚΥΣΕΕΠ προκειμένου να γνωμοδοτήσει

       Όχι Όχι


      • 9 Έκδοση υπουργικής απόφασης Αποσπάσεων - Κοινοποιήσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση της υπουργικής απόφασης τα στοιχεία όσων αποσπώνται και αποστολή αυτής στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες προς ενημέρωση των αιτούντων.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα της ροής σύμφωνα και με το πρακτικό του ΚΥΣΕΕΠ περιλαμβάνονται σε πίνακες στη σχετική ΥΑ

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.