Απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9528bb8-18ad-4242-bb35-770907acf8a2 108132

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Φορείς του Δημοσίου, Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 3 του ν.4440/2016, να αποσπασθεί (ή μεταταγεί) για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου (του υπαλλήλου), συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α` βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα ή προσώπου του οποίου ο αιτών μετά τον διορισμό ή την πρόσληψη του, διορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης και του ανατίθεται δικαστικώς και η επιμέλεια, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (αρ. 5 ν. 4440/2016)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκκινεί με αίτηση του δημοσίου υπαλλήλου στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διατυπώνει τη γνώμη της για το αίτημα του υπαλλήλου . Σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης από την ΚΕΚ για το αίτημα, εκδίδεται σχετική βεβαίωση και αποστέλλεται στον/ην ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο. Εν συνεχεία, ο/η υπάλληλος αιτείται την απόσπαση στον φορέα υποδοχής (ή στους φορείς υποδοχής), που είναι φορείς του Δημοσίου, με κοινοποίηση στην υπηρεσία προέλευσης. Ακολούθως, η υπηρεσία υποδοχής (φορέας του Δημοσίου) εξετάζει το αίτημα και τις υπηρεσιακές ανάγκες και αυτή δύναται να ολοκληρωθεί με έκδοση απόφασης από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του/της υπαλλήλου, συνοδευόμενη από:

-Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών -Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αν οι λόγοι υγείας αφορούν σε συγγενικό πρόσωπο) -έγγραφο από δημόσια αρχή, από το οποίο θα πιστοποιούνται οι λόγοι υγείας (ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας, ΚΕΣΥ, ΚΕΠΑ κλπ) -Βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω (υποχρεωτικό για λόγους υγείας γονέα)

   • Σημειώνεται ότι εάν η αίτηση αφορά σε δικαστικό συμπαραστάτη άλλου προσώπου:

α. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί διορισμού του/της αιτούντος/ούσης ως δικαστικού συμπαραστάτη β. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί ανάθεσης της επιμέλειας

γ. κάθε νόμιμο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει ότι η φροντίδα του συμπαραστατούμενου προσώπου δεν παρέχεται από ίδρυμα ή φορέα κοινωνικής προστασίας (βλ.εγκύκλιο με ΑΔΑ 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ)

Σημειώσεις

Η αίτηση του υπαλλήλου υποβάλλεται στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ypes.gov.gr, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, άλλως θα είναι ελλιπής και ως εκ τούτου θα απορρίπτεται λόγω αυτού από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
 • Επισημαίνεται επίσης, ότι όταν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα, είναι απαραίτητη Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (ή άλλης Επιτροπής) σε ισχύ, που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε περίπτωση που ο φορέας υποδοχής δεν ικανοποιήσει το αίτημα του δημοσίου υπαλλήλου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, θα πρέπει να απαντήσει αιτιολογημένα, καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), σύμφωνα με τις οποίες: «2. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης. Η μη αποδοχή της θετικής σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης, καθώς και η απόκλιση από την απλή γνώμη, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικώς».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας

      Επίσημος τίτλος

      Απόσπαση για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας κατ' άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4440/2016


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Εργασιακές Ο/η αιτών/ούσα την απόσπαση για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας να είναι τακτικός δημόσιος υπάλληλος, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 3 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει. Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος του αιτήματος της απόσπασης και των ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων υγείας του ιδίου του αιτούντος υπαλλήλου, ή συζύγου /συμβιούντος ή γονέα ή τέκνου του υπαλλήλου, ή προσώπου που ο υπάλληλος μετά το διορισμό του, έχει διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης και του έχει ανατεθεί δικαστικά και η επιμέλεια του προσώπου αυτού. Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο /η αιτών/ούσα να έχει τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του αρ. 4 του ν. 4440/2016 -να μην έχει κώλυμα/δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία διορισμού. Η προϋπόθεση αυτή εξετάζεται από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αρχικά και από τον φορέα υποδοχής, όταν υποβληθεί η αίτηση σε αυτόν.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Το προσωπικό, που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α` βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α` βαθμού.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (ΠΥΜ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό (ΠΥΜ) κατατίθεται από τον/την αιτούντα/σα, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η υπηρεσιακή του/της κατάσταση, πληροφορίες για τον διορισμό του/της, η πράξη μονιμοποίησης, οι μεταβολές (αποσπάσεις, μετατάξεις, αν υπάρχουν) και εάν υφίσταται οποιοδήποτε κώλυμα ή δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία του/της, -Σε περίπτωση που ο/η υπάλληλος υπηρετεί σε υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄ βαθμου, θα πρέπει να αναφέρεται στο ΠΥΜ. -Εάν ο/η υπάλληλος είναι δόκιμος/η, να αναγράφεται οπωσδήποτε αν κατά τον διορισμό του/της έγινε χρήση λόγων υγείας. Βλ. διατάξεις ν. 5003/2022, σχετική εγκύκλιος με ΑΔΑ: 62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης συνυποβάλλεται με την αίτηση, εάν οι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι υγείας αφορούν σε σύζυγο ή συμβιούντα ή τέκνο του/της αιτούντος/σας δημοσίου υπαλλήλου. *Εάν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα (εξ αίματος ή εξ αγχιστείας) του αιτούντος ή της αιτούσας υπαλλήλου, συνυποβάλλεται με την αίτηση πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της γονέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 3 Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση από δημόσια αρχή (φορείς παροχής Υγείας, Στρατιωτικά Νοσοκομεία κλπ) που να πιστοποιεί τους σοβαρούς λόγους υγείας για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση απόσπασης από τον /την υπάλληλο. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση από δημόσια αρχή (φορείς παροχής Υγείας, Στρατιωτικά Νοσοκομεία κλπ) που να πιστοποιεί τους σοβαρούς λόγους υγείας για τους οποίους υποβάλλεται η αίτηση απόσπασης από τον /την υπάλληλο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Ιατρική γνωμάτευση ή βεβαίωση από δημόσια αρχή που να πιστοποιεί τους λόγους υγείας (υπαλλήλου, τέκνων ή συζύγου ή συμβιούντος), σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/οικ.11469/14.3.2019, ΑΔΑ: 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. *Επίσης, βλ. εγκύκλιο για διατάξεις ν. 5003/2022, με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1119/οικ. 16/30.12.2022, ΑΔΑ: 62ΒΜ46ΜΤΛ6-04Χ

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 Γνωμάτευση περί πιστοποίησης αναπηρίας από την αρμόδια Επιτροπή (ΚΕΠΑ) εν ισχύ Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Γνωμάτευση περί πιστοποίησης αναπηρίας από την αρμόδια Επιτροπή (ΚΕΠΑ) εν ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Όταν οι λόγοι υγείας αφορούν σε γονέα του /της υπαλλήλου, εκ του νόμου, απαιτείται βεβαίωση από αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1458

      • 5 Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ο/η αιτών/ούσα διορίσθηκε δικαστικός συμπαραστάτης κάποιου προσώπου και ανατέθηκε δικαστικά στον/στην αιτούντα/σα δημόσιο υπάλληλο η επιμέλεια του προσώπου αυτού (βλ. με ΑΔΑ 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ εγκύκλιο) Απόφαση

       Δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ο/η αιτών/ούσα διορίσθηκε δικαστικός συμπαραστάτης κάποιου προσώπου και ανατέθηκε δικαστικά στον/στην αιτούντα/σα δημόσιο υπάλληλο η επιμέλεια του προσώπου αυτού (βλ. με ΑΔΑ 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ εγκύκλιο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Απαιτείται όταν οι σοβαροί λόγοι υγείας αφορούν σε πρόσωπο -γενικά-, για το οποίο ο/η αιτών/ούσα δημόσιος υπάλληλος έχει ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης και του έχει ανατεθεί δικαστικά και η επιμέλεια του προσώπου αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 6 Βεβαίωση ή πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης, δυνάμει της οποίας ο/η αιτών/ούσα διορίσθηκε δικαστικός συμπαραστάτης προσώπου Βεβαίωση

       Βεβαίωση ή πιστοποιητικό τελεσιδικίας της απόφασης, δυνάμει της οποίας ο/η αιτών/ούσα διορίσθηκε δικαστικός συμπαραστάτης προσώπου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση ή πιστοποιητικό τελεσιδικίας εκδίδεται από το αρμόδιο Δικαστήριο, που εξέδωσε την απόφαση περί δικαστικής συμπαράστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 9703

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση (ή κάθε νόμιμο παραστατικό) συνυποβάλλεται με την αίτηση, στην περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης, με την οποία δηλώνεται υπεύθυνα από τον αιτούντα ή αιτούσα την απόσπαση ότι η φροντίδα του συμπαραστατούμενου προσώπου δεν παρέχεται από ίδρυμα ή φορέα κοινωνικής προστασίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Δικαστικές

       Όχι 7320

      • 8 Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο/η υπάλληλος που αιτείται την απόσπαση για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει ο/η υπάλληλος που αιτείται την απόσπαση για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Νόμος 71 5003 2022 230 Α

       Περιγραφή Προστίθενται -ρυθμίζονται τα εξής: α) Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη, β) Για την απόδειξη των λόγων υγείας απαιτούνται έγγραφα από δημόσια αρχή.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%2262%CE%92%CE%9C46%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-04%CE%A7%22&page=0

       ΑΔΑ file:///C:/Users/GeorgouleaM/Downloads/FEK-2022-Tefxos%20A-00230-downloaded%20-05_06_2023.pdf

      • Νόμος 27 4807 2021 96 Α

       Περιγραφή -Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρ. 27 του ν.4807/2021 δεν απαιτείται η συμπλήρωση διετίας από τον διορισμό για τους υπαλλήλους που αποσπώνται για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016. -Σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 27 του ν.4807/2021, αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, με την οποία περιγράφεται, η διαδικασία για τις αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αρ. 3 του ν.4440/2016, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. - Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας διατυπώνει πλέον τη σύμφωνη γνώμη της κατά την εξέταση των αιτημάτων απόσπασης (ή μετάταξης) για λόγους υγείας. -Στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, εμπίπτουν πλέον και οι υπάλληλοι οι οποίοι, μετά το διορισμό ή την πρόσληψή τους διορίζονται δικαστικοί συμπαραστάτες και τους ανατίθενται δικαστικώς και η επιμέλεια προσώπου, εφόσον η καθημερινή φροντίδα του προσώπου αυτού δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής προστασίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100096

       ΑΔΑ 9Ι4Υ46ΜΤΛ6-ΚΩΞ

      • Νόμος 43 4647 2019 204 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με το αρ. 43 του ν. 4647/2019, προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, αναφορικά με τη διαδικασία απόσπασης για ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους υγείας υπαλλήλων που υπηρετούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ΟΤΑ α΄βαθμού, καθώς επίσης και για τις ανανεώσεις αυτών των αποσπάσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100204

       ΑΔΑ 67ΟΓ46ΜΤΛ6-ΔΩΞ

      • Νόμος 44 4590 2019 17 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις του αρ. 44 του ν. 4590/2019, αντικαθίσταται η (αρχική μορφή του νόμου) παράγραφος 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016 και ειδικότερα: «5. Η πράξη απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλου για αποδεδειγμένα ιδιαίτερους σοβαρούς λόγους υγείας του ιδίου, συζύγου ή συμβιούντος ή προσώπου με α’ βαθμό συγγένειας προς τον αιτούντα, εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Σε περίπτωση που οι λόγοι υγείας αφορούν γονέα, απαιτείται βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που να πιστοποιεί ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να προκύπτει αιτιώδης σύνδεσμος της αναγκαιότητας για απόσπαση ή μετάταξη και των λόγων υγείας.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100017

       ΑΔΑ 7Χ8Χ465ΧΘΨ-ΛΛΝ

      • Νόμος 7 4440 2016 224 Α

       Περιγραφή Με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016, προβλέπεται η διαδικασία για την απόσπαση (ή μετάταξη) υπαλλήλου, για αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας, που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο της υπηρεσίας υποδοχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100224

      • 1 Παραλαβή της αίτησης (με δικαιολογητικά) ενδιαφερόμενου υπαλλήλου από το Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Εσωτερικών και χρεώση στη Γραμματεία της ΚΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης (με συνημμένα δικαιολογητικά) από τον υπάλληλο

       Σημειώσεις Η αίτηση πρωτοκολλείται από το αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών και ανατίθεται στην Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ).

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάθεση αίτησης σε Εισηγητή της ΚΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανάθεση της αίτησης στον αρμόδιο Εισηγητή της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (σύμφωνα με ΥΑ καθορισμού Μελών και Εισηγητών της ΚΕΚ)

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος παραδεκτού της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος νομιμότητας / ορθότητα της αίτησης από αρμόδιο Εισηγητή (υπαγωγή υπαλλήλου στο πεδίο εφαρμογής του ν.4440/2016, τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών και ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας του αιτήματος σε σχέση με τους λόγους υγείας)

       Σημειώσεις Σε αυτό το στάδιο τυχόν μπορεί να γίνει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία εισηγητή με αιτούντα ή αιτούσα για απαιτούμενες διευκρινίσεις ή τυχόν ελλείψεις της αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή εισήγησης -μέσω της Γραμματείας της ΚΕΚ- στα Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (Συλλογικό όργανο) για ερχόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής, κατόπιν λήψης πρόσκλησης από την Γραμματεία της ΚΕΚ

       Σημειώσεις Εισήγηση για αίτημα υπαλλήλου/ων και αποστολή της εισήγησης για συζήτηση και γνωμοδότηση ΚΕΚ (Συλλογικό όργανο) κατά τη Συνεδρίαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Γνωμοδότηση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Κατά την συνεδρίαση της ΚΕΚ, η Επιτροπή (Πρόεδρος και Μέλη), αφού λάβει υπόψη την εισήγηση του εισηγητή επί του αιτήματος του/της υπαλλήλου, τους λόγους υγείας που επικαλείται ο/η υπάλληλος με τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά, και κατά πόσον υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος - αναγκαιότητα ως προς τους λόγους υγείας και του αιτήματος του/της υπαλλήλου, η Επιτροπή γνωμοδοτεί, είτε συμφωνεί με το αίτημα του υπαλλήλου για απόσπαση, είτε γνωμοδοτεί αρνητικά.

       Σημειώσεις α) σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης, της ΚΕΚ για το αίτημα του/της υπαλλήλου, η Γραμματεία της ΚΕΚ εκδίδει βεβαίωση περί σύμφωνης γνώμης, υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΚΕΚ και αυτή διεκπεραιώνεται δηλαδή αποστέλλεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στον αιτούντα ή στην αιτούσα υπάλληλο β) Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης επί του αιτήματος του/της υπαλλήλου, αναρτάται το αποτέλεσμα στον διαδικτυακό τόπο της Απογραφής, με σχετική αιτιολογία και ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

       Όχι Όχι


      • 6 Αρνητική γνώμη-απόρριψη του αιτήματος του /της υπαλλήλου από το συλλογικό όργανο (ΚΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνώμης της ΚΕΚ, η διαδικασία απόσπασης του/της υπαλλήλου τελειώνει.

       Σημειώσεις Αναφορικά με την αρνητική γνώμη, ακολουθεί ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Απογραφής, με την αναγραφή "αρ.πρωτοκόλλου" της αίτησης και την αιτιολογία απόρριψης από την ΚΕΚ στην ιστοσελίδα της Απογραφής

       Ναι Ναι


      • 7 Θετική Γνωμοδότηση Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή βεβαίωσης γνώμης ΚΕΚ στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Διεκπεραίωση /αποστολή των βεβαιώσεων (περί σύμφωνης γνώμης) στους ενδιαφερόμενους ή στις ενδιαφερόμενες υπαλλήλους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

       Σημειώσεις Η διεκπεραίωση γίνεται από την Γραμματεία της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας και της Γραμματείας του Υπουργείου Εσωτερικών

       Ναι Όχι


      • 9 Αίτηση υπαλλήλου στον φορέα υποδοχής με κοινοποίηση στην υπηρεσία προέλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/η υπάλληλος, μετά την λήψη της θετικής γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Υπουργείο Εσωτερικών, απευθύνεται στον φορέα υποδοχής ή στους φορείς υποδοχής, που περιλαμβάνονται στη βεβαίωση περί σύμφωνης γνώμης της ΚΕΚ και αιτείται την απόσπαση για σοβαρούς λόγους υγείας, κατεφαρμογή της παρ. 5 του αρ. 7 του ν. 4440/2016.

       Σημειώσεις Ο/η υπάλληλος κοινοποιεί την αίτηση για απόσπαση στην υπηρεσία που ανήκει οργανικά.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος αίτησης και διερεύνηση αναγκών στην Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Δ/νση Προσωπικού ή Διοικητικού του φορέα υποδοχής πρωτοκολλεί την αίτηση του/της υπαλλήλου και εξετάζει την ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών για ικανοποίηση αιτήματος απόσπασης, όπως και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του/της υπαλλήλου

       Σημειώσεις Η αίτηση του/της υπαλλήλου πρέπει να συνοδεύεται από τη βεβαίωση περί σύμφωνης γνώμης της ΚΕΚ και Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών,από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει κώλυμα/δέσμευση παραμονής στη θέση

       Ναι Όχι


      • 11 Απόφαση φορέα υποδοχής επί του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 12 Απόρριψη αιτήματος από την υπηρεσία υποδοχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αίτημα απορρίπτεται από τον φορέα υποδοχής είτε λόγω έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών, είτε λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων, σε κάθε περίπτωση με αιτιολόγηση

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που στη βεβαίωση της ΚΕΚ περί σύμφωνης γνώμης, αναφέρονται και άλλοι φορείς υποδοχής, δύναται ο υπάλληλος να απευθυνθεί με νέο αίτημα σε άλλον φορέα κ.ο.κ.

       Ναι Ναι


      • 13 Έκδοση απόφασης απόσπασης υπαλλήλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υλοποίηση απόσπασης υπαλλήλου με έκδοση και υπογραφή απόφασης του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.

       Ναι Όχι


      • 14 Κοινοποίηση της απόφασης απόσπασης στον /ην υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία υποδοχής κοινοποιεί την απόφαση απόσπασης στον/ στην υπάλληλο και στην υπηρεσία προέλευσης του/της, προκειμένου εντός τιθέμενου χρονικού ορίου να προσέλθει στην υπηρεσία που αποσπάται για σοβαρούς λόγους υγείας.

       Σημειώσεις Στην απόφαση να αναφέρεται χρονική προθεσμία εμφάνισης του/της υπαλλήλου.

       Ναι Όχι


      • 15 Πράξη εμφάνισης του/της υπαλλήλου στην υπηρεσία απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Ο/η υπάλληλος εμφανίζεται στη νέα υπηρεσία να αναλάβει καθήκοντα και τοποθετείται.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.