Απόφαση Νομιμοποίησης Ορειβατικού Καταφυγίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση50b5c738-ecbc-4757-9c88-771486696718 505738

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΠΑΤΕ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια, τα οποία λειτουργούν χωρίς νόμιμη άδεια εκδίδεται κοινή απόφαση αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, στην οποία περιγράφονται τα όρια, η θέση και το εμβαδό της έκτασης, αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και ο σκοπός της επέμβασης και περιλαμβάνεται τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και όροι σχετικά με τη συντελεσθείσα επέμβαση και τις υποχρεώσεις του δικαιούχου, προσαρτάται δε το τοπογραφικό διάγραμμα, αρμοδίως θεωρημένο, που συνοδεύει την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη. Η απόφαση επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΠΑΤΕ

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης απόφασης νομιμοποίησης ορειβατικού καταφυγίου

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού και πρέπει να είναι πρωτότυπη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      ΚΥΑ νομιμοποίησης

      Επίσημος τίτλος

      Απόφαση νομιμοποίησης ορειβατικού καταφυγίου

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κτιριακές Να έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Υφιστάμενο ορειβατικό καταφύγιο χωρίς νόμιμη άδεια

       Όχι Όχι

      • 1 Διαπιστωτική πράξη υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου Υπηρεσιακό έγγραφο

       Διαπιστωτική πράξη υφιστάμενου ορειβατικού καταφυγίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Διαπιστωτική Πράξη σε Υφιστάμενα Ορειβατικά Καταφύγια Μόνιμης Κατασκευής

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα της συγκεκριμένης έκτασης με συντεταγμένες κορυφών βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, αρμοδίως θεωρημένο, που συνοδεύει την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη, στο οποίο αποτυπώνονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τοπογραφικό διάγραμμα της συγκεκριμένης έκτασης με συντεταγμένες κορυφών βασισμένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, αρμοδίως θεωρημένο, που συνοδεύει την αντίστοιχη διαπιστωτική πράξη, στο οποίο αποτυπώνονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και υποδομές.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 114 4495 2017 167 Α

       Περιγραφή Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. - Αρθρο 114: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4602/2019 και με το άρθρο 84 του ν. 4759/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100167

      • Νόμος 52 4280 2014 159 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. - Αρθρο 52: Μεταβατικές διατάξεις - Παρ. 12: Ορειβατικά καταφύγια. Αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.4796/2021 και το άρθρο 43 του ν.5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100159

      • Νόμος 56 998 1979 289 Α

       Περιγραφή Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. - Αρθρο 56: Ορειβατικά καταφύγια. Τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 55 του ν. 4030/2011, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4280/2014, τροποποποιήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν.4519/2018 και το άρθρο 44 του ν.5039/2023.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100289

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. - Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 9918 2023 3307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων, διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Κανονισμός Λειτουργίας - Αρθρο 7: Έκδοση διαπιστωτικής πράξης και απόφασης νομιμοποίησης σε υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια μόνιμης κατασκευής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203307

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) χρεώνει τον φάκελο στον αρμόδιο Τμήμα και στη συνέχεια ο Τμηματάρχης στον αρμόδιο υπάλληλο / χειριστή.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο χειριστής συντάσσει την απόφαση νομιμοποίησης για το ορειβατικό καταφύγιο, λαμβάνοντας υπόψη τη διαπιστωτική πράξη και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση εγγράφου από το Υπουργείο Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο υπογράφεται από τον χειριστή, τον προϊστάμενο του Πολεοδομικού Γραφείου, τον τον προϊστάμενο της ΕΥΠΑΤΕ, τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 5 Μη διαβίβαση στο ΥΠΕΝ - Δρομολόγηση της Πρωτοκόλλησης


       Περιγραφή Το έγγραφο διαβιβάζεται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου για την πρωτοκόλλησή του.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της Απόφασης αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον η έκταση προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας

       Ναι Όχι


      • 7 Υπογραφή εγγράφου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο υπογράφεται από τον χειριστή, τον τμηματάρχη, τον διευθυντή και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

       Ναι Όχι


      • 8 Επιστροφή εγγράφου στο Υπουργείο Τουρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο αποστέλλεται υπηρεσιακά στο Υπουργείο Τουρισμού για τα επόμενα βήματα.

       Ναι Όχι


      • 9 Πρωτοκόλληση εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση νομιμοποίησης πρωτοκολλείται

       Όχι Όχι


      • 10 Δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το έγγραφο αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σε ΦΕΚ και δημοσιεύεται

       Όχι Όχι


      • 11 Άνάρτηση στη διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο χειριστής αναρτά την απόφαση στη διαύγεια

       Όχι Όχι


      • 12 Ενημέρωση ενδιαφερομένου και αποστολή απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την έκδοση της Απόφασης Νομιμοποίησης και ο αρμόδιος υπάλληλος διαβιβάζει το έγγραφο και το θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.