Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4dc4da2f-f724-49a8-81f2-c8fa3600445d 814663 Special Operating Sign for Mountain Retreats

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

9 έως 14 + (
3
)

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας Ορειβατικού Καταφυγίου μόνιμης κατασκευής και απευθύνεται στους διαχειριστές των Ορειβατικών Καταφυγίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΥΠΑΤΕ)Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α., η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 του ν. 1599/1986), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται. Στην ίδια αίτηση δηλώνεται και ο διακριτικός τίτλος του Ορειβατικού Καταφυγίου.

Σημειώσεις

Σε περίπτωση που ο διαχειριστής είναι νομικό πρόσωπο το/α ανωτέρω δικαιολογητικό/ά υποβάλλεται/ονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του ΕΣΛ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΕΥΠΑΤΕ.

    NACE

    • 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
    • 55.90 Άλλα καταλύματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια μόνιμης κατασκευής

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,,,,


      • 1 Συμμόρφωσης ή Μη συμμόρφωσης Τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α.

       Όχι Όχι

      • 2 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 3 Πολεοδομικές Τα ορειβατικά καταφύγια κατασκευάζονται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται για την περιοχή από τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές και κτιριοδομικές διατάξεις. Για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια που δεν διαθέτουν άδεια δόμησης, θα πρέπει να έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του άρθρου 7 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών (διαχειριστής του καταφυγίου) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 5 Τεχνικές Πλήρωση των προδιαγραφών πυροπροστασίας της παραγράφου 12 του άρθρου 4 της υπαριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄ 3307) κ.υ.α.

       Όχι Όχι

      • 6 Τεχνικές Πλήρωση των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 κ.υ.α. (Β΄ 3307). (Δεν ισχύει για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκδίδεται απόφαση νομιμοποίησης)

       Όχι Όχι

      • 7 Τεχνικές Καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης και του αποχετευτικού συστήματος.

       Όχι Όχι

      • 8 Υγειονομικές Πλήρωση υγειονομικών προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 9 Εκπαιδευτικές Ο διαχειριστής του καταφυγίου πρέπει να διαθέτει: α. πιστοποιημένες γνώσεις βουνού και διάσωσης, β. πιστοποιημένες γνώσεις πρώτων βοηθειών, γ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

       Όχι Όχι

      • 10 Περιβαλλοντικές Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. (Δεν ισχύει για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια για τα οποία εκδίδεται απόφαση νομιμοποίησης)

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση ΕΣΛ σε ορειβατικά καταφύγια 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2399

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Αλλαγή-Τροποποίηση του ΕΣΛ σε Ορειβατικά Καταφύγια 60 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2400

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης, Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Απόφαση ορισμού του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου από τον φορέα διαχείρισης. Απόφαση

       Απόφαση ορισμού του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου από τον φορέα διαχείρισης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου περί τήρησης του «Κανονισμού Ορειβατικών Καταφυγίων» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου περί τήρησης του «Κανονισμού Ορειβατικών Καταφυγίων» όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 10 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει είτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει υποβληθεί μέσω του gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένο ακίνητο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8972

      • 4 Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκιο Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στο αρμόδιο υποθηκοφυλάκιο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2905

      • 5 Απόφαση παραχώρησης χρήσης για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη Απόφαση

       Απόφαση παραχώρησης χρήσης για τουλάχιστον τριάντα (30) έτη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 6 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φορέας διαχείρισης ή μισθωτής), δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φορέας διαχείρισης ή μισθωτής), δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους με το οποίο βεβαιώνεται η μη καταδίκη για τα ανωτέρω αδικήματα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή. 1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καταφυγίου δεν συμπίπτει με τον εκπρόσωπο του φορέα διαχείρισης, το δικαιολογητικό προσκομίζεται και για τον διαχειριστή. 2. Σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, το/α ανωτέρω δικαιολογητικό/ά υποβάλλεται/ονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 7 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου ότι έχουν ληφθεί και θα συντηρούνται τα μέσα πυροπροστασίας της παρ. 12 του άρθρου 4 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου ότι έχουν ληφθεί και θα συντηρούνται τα μέσα πυροπροστασίας της παρ. 12 του άρθρου 4 της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 (Β΄3307) κ.υ.α.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει είτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει υποβληθεί μέσω του gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του καταφυγίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου που θα βεβαιώνει την καλή λειτουργία της ηλεκτροδότησης του καταφυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταφυγίου, η οποία εκδίδεται από μηχανικό (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα). Βεβαίωση

       Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος του καταφυγίου, η οποία εκδίδεται από μηχανικό (σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου ότι πληρούνται οι υγειονομικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει είτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει υποβληθεί μέσω του gov.gr.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 11 Πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 12 Πιστοποιητικό γνώσεων βουνού και διάσωσης για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γνώσεων βουνού και διάσωσης για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 13 Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (για τον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 14 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ορειβατικού καταφυγίου. Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης

       Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Ορειβατικού καταφυγίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν απαιτείται προσκόμιση για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση νομιμοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 9681

      • 15 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 κ.υ.α. (Β΄3307). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου, περί τήρησης των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών της υπ αριθ. 9918/16.05.2023 κ.υ.α. (Β΄3307).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: 1. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει είτε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ή ψηφιακή υπογραφή ή να έχει υποβληθεί μέσω του gov.gr. 2. Δεν απαιτείται προσκόμιση για τα υφιστάμενα ορειβατικά καταφύγια, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση νομιμοποίησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 7320

      • 16 Άδεια δόμησης. Άδεια δόμησης

       Άδεια δόμησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περιπτώσεις υφιστάμενων ορειβατικών καταφυγίων που διαθέτουν οικοδομική άδεια, υποβάλλεται η οικοδομική άδεια, συνοδευόμενη από Τεχνική Έκθεση Αρμοδίου Μηχανικού σχετικά με τον έλεγχο δομικής τρωτότητας του κτιρίου. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν οι εκτάσεις προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν διαθέτουν έγκριση επέμβασης της δασικής Αρχής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά στο καθεστώς νομιμότητάς τους. Για τον σκοπό αυτό, ο φάκελος διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη σύμφωνη γνώμη της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Όχι 2243

      • 17 Διαπιστωτική πράξη ορειβατικού καταφυγίου Απόφαση

       Διαπιστωτική πράξη ορειβατικού καταφυγίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που το υφιστάμενο ορειβατικό καταφύγιο δεν διαθέτει οικοδομική άδεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 16

       Ναι 1127

      • 18 Απόφαση νομιμοποίησης ορειβατικού καταφυγίου Απόφαση

       Απόφαση νομιμοποίησης ορειβατικού καταφυγίου

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Αναζητείται υπηρεσιακά σε περίπτωση που το υφιστάμενο ορειβατικό καταφύγιο δεν διαθέτει οικοδομική άδεια.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πολεοδομικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 16

       Ναι 1127

      • 19 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που ο μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο το/α ανωτέρω δικαιολογητικό/ά υποβάλλεται/ονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Νόμος 12 4002 2011 180 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. - Άρθρο 12: Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στο Υπουργείο Τουρισμού, αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 5039/2023

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100180

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 9918 2023 3307 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων, διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και Κανονισμός Λειτουργίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203307

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Τουρισμού αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά ή μέσω email, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου, πρωτοκολλείται και χρεώνεται στην αρμόδια Διεύθυνση.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΕΥΠΑΤΕ, στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος στον φάκελο αφορά στην πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών, καθώς και στην τήρηση των προϋποθέσεων της νομοθεσίας για την υποβολή αίτησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Ο φάκελος είναι πλήρης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη πλήρης φάκελος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω τηλεφώνου, e-mail ή πρωτοκολλημένου εγγράφου για την ορθή συμπλήρωσή του και την επανυποβολή του φακέλου.

       Ναι Όχι


      • 5 Υποβολή / παραλαβή συμπληρωματικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για την πληρότητα και ορθότητα του φακέλου, τα οποία πρωτοκολλούνται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και χρεώνονται στον αρμόδιο υπάλληλο από τον Προϊστάμενο και τον Τμηματάρχη της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ). Ο υπάλληλος ελέγχει τον συμπληρωματικό φάκελο.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και ενημερώνεται το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή - Πρωτοκόλληση - Ανάρτηση στη διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο υπάλληλος υπογράφει ψηφιακά το έγγραφο, το αναθέτει στον προϊστάμενό του Τμήματος και στη συνέχεια στον προϊστάμενο της ΕΥΠΑΤΕ για υπογραφή, επιστρέφει στον συντάκτη και ανατίθεται στη Μονάδα Πρωτοκόλλησης του Υπουργείου για Αριθμό Πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια ο συντάκτης αναρτά την πράξη στη διαύγεια και κοινοποιεί τον αριθμό ΑΔΑ στο Τμήμα Πρωτοκόλλου, ώστε να ενημερωθεί το έγγραφο καταλλήλως.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποστέλει ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας στον διαχειριστή του ορειβατικού καταφυγίου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.