Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω δήλωσης Αποποίησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7f768ace-169e-4568-9952-b0a85a4eb13b 776816

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
2
)

Κόστος

Από 70 έως 100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

150 έως 300 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία απευθύνεται σε ενήλικους Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες, (μονίμους) κατοίκους εξωτερικού και αφορά στην απώλεια της Ελληνικής Ιθαγένειας, κατόπιν δήλωσης αποποίησης λόγω μη ύπαρξης γνήσιου δεσμού με την Ελλάδα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία απευθύνεται σε ενήλικους Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες, (μονίμους) κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τις από τον νόμο οριζόμενες προϋποθέσεις, αποποιούνται την ελληνική ιθαγένεια. Η απώλεια ανατρέχει στον χρόνο αποδοχής της αίτησης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποποίησης της Ελληνικής ιθαγένειας

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται προς τον Υπουργό Εσωτερικών (υπόδειγμα σελ. 9 - 11 της εγκυκλίου). Η αίτηση, με τη δήλωση βούλησης και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται, από τον/την αιτών/αιτούσα, αυτοπροσώπως, ενώπιον της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του/της. Στη δήλωση αναλύονται οι λόγοι περί της μη ύπαρξης γνήσιου δεσμού με τη χώρα συνεπεία των οποίων υποβάλλεται και η αίτηση αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Το Διοικητικό Δικαστήριο δύναται να αποφανθεί χωρίς την υποβολή απόψεων της Διοίκησης χωρίς νομικές συνέπειες για τους ασκούντες το έννομο μέσο της αίτησης ακύρωσης.Άλλο

    Η αίτηση ακύρωσης προβλέπεται από το άρθρο 27 του ν.702/1977, και ασκείται εντός προθεσμίας 60 ημερών από της λήψης γνώσης της απορριπτικής απόφασης της Διοίκησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποποίηση Ελληνικής Ιθαγένειας

      Επίσημος τίτλος

      Απώλεια Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω δήλωσης Αποποίησης


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ηλικιακές Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είναι ενήλικος.

       Όχι Όχι

      • 2 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. Η μόνιμη κατοικία στην αλλοδαπή δύναται να αποδειχθεί μέσω της υποβολής σχετικής Βεβαίωσης η οποία θα εκδοθεί από την κατά τόπο αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ή από αρμόδια αλλοδαπή αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να κατέχει και αλλοδαπή ιθαγένεια ώστε η αποδοχή του αιτήματος αποποίησης της Ελληνικής ιθαγένειας να μην οδηγεί σε κατάσταση ανιθαγένειας.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Ο/Η αιτών/αιτούσα δεν πρέπει να διατηρεί οικογενειακούς δεσμούς στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιδιοκτησιακές Ο/Η αιτών/αιτούσα δεν πρέπει να διατηρεί περιουσιακούς δεσμούς με την Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Οι διοικητικές πράξεις που εκτελούνται από τις Προξενικές Αρχές υπόκεινται σε Προξενικά Τέλη, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ.16/2014 περί προξενικών τελών και δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι για κάθε πρόσθετη επικύρωση δικαιολογητικού που προσκομίσει ο/η αιτών/αιτούσα επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 10 ευρώ ενώ στην επικύρωση μετάφρασης εξουσιοδοτημένου μονίμου υπαλλήλου έμμισθης Προξενικής Αρχής επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 30 ευρώ. 70 € - 100 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Όχι

      • 1 Δήλωση αποποίησης από τον/την αιτούντα/αιτούσα της ελληνικής ιθαγένειας Δήλωση

       Δήλωση αποποίησης από τον/την αιτούντα/αιτούσα της ελληνικής ιθαγένειας

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk40-23072014.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το υπόδειγμα της ανωτέρω δήλωσης ανευρίσκεται στη σελ. 11 της εγκυκλίου 40/2014 όπως αυτή εμφανίζεται στο σχετικό σύνδεσμο. Η δήλωση συντάσσεται ενώπιον του Προξένου ( ή του κατά περίπτωση αρμόδιου ανάλογα με το αν η Δήλωση υποβάλλεται σε έμμισθο ή άμισθο Προξενείο), υπογράφεται από τον αιτούντα και τον Πρόξενο και καταχωρίζεται στο βιβλίο Δηλώσεων της Προξενικής Αρχής όπου λαμβάνει αύξοντα αριθμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Αντίγραφο Ελληνικού Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίστανται) βάσει των οποίων ελέγχονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος/σας. Εάν λόγω μόνιμης, από μακρού χρόνου, κατοικίας στην αλλοδαπή ο αιτών/ούσα δεν έχει εκδόσει ΔΑΤ ή δεν έχει ισχυρό διαβατήριο, προσκομίζεται αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου του/της. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο Ελληνικού Διαβατηρίου ή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (εφόσον υφίστανται) βάσει των οποίων ελέγχονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος/σας. Εάν λόγω μόνιμης, από μακρού χρόνου, κατοικίας στην αλλοδαπή ο αιτών/ούσα δεν έχει εκδόσει ΔΑΤ ή δεν έχει ισχυρό διαβατήριο, προσκομίζεται αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου του/της.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος αποποίησης, ο αιτών/η αιτούσα που είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή/και ισχυρού ελληνικού διαβατηρίου υποχρεούται να τα προσκομίσει στην Προξενική Αρχή προκειμένου να προωθηθούν για ακύρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του αιτούντος Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας του αιτούντος

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του/της αιτούντος/αιτούσης, και πιστοποιούν τη συνδρομή στο πρόσωπό του/της και αλλοδαπής ιθαγένειας για την πρόληψη ανιθαγένειας εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα αποποίησης της Ελληνικής ιθαγένειας, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του (αλλοδαπού) διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=264

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Επισημαίνεται, ότι στην περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό δικαιολογητικό συνημμένα με την αίτηση, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία, εφόσον συμπληρωθούν πλήρως τα σχετικά πεδία στη Δήλωση Αποποίησης Ελληνικής Ιθαγένειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία δεν αφορά την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης ανήλικου τέκνου το οποίο έχει κανονική εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα του αιτούντα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού γέννησης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία δεν αφορά την έκδοση πιστοποιητικού γέννησης ανήλικου τέκνου το οποίο έχει κανονική εγγραφή στην οικογενειακή μερίδα του αιτούντα. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/pistopoietiko-genneses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9439

      • 6 Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής (ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του). Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής (ισχύει για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν επίσημα έγγραφα προς απόδειξη της ιδιότητας του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, όπως π.χ. διαβατήρια, βεβαιώσεις δημοσίων ή δημοτικών ή αστυνομικών Αρχών, πιστοποιήσεις εργοδοτών ή ασφαλιστικών φορέων ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αποδείξεις πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας κ.λ.π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Νόμος 18 3284/2004 2004 217 Α

       Περιγραφή Η δήλωση αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται ενώπιον του προξένου και γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Ιθαγένειας, με τις εξής προϋποθέσεις: της ενηλικότητας, της διαμονής στο εξωτερικό και της απόδειξης της παύσης ύπαρξης γνήσιου δεσμού με τη χώρα. Ο χρόνος απώλειας της ιθαγένειας ανατρέχει στο χρόνο αποδοχής της αίτησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Εγκύκλιος 40 2014

       Περιγραφή Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω δήλωσης αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας - Άρθρο 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A990%CE%92%CE%9D-%CE%9C%CE%92%CE%A8?inline=true

       ΑΔΑ Ω90ΒΝ-ΜΒΨ

      • 1 Παραλαβή αίτησης από την Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από την οικεία Ελληνική Προξενική Αρχή στη Γραμματεία της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας, όπου πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε αρμόδιο Τμήμα. Ακολούθως χρεώνεται σε εισηγητή του αρμοδίου Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου και αλληλογραφία με συναρμόδιες αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Τυχόν ελλείψεις του φακέλου αντιμετωπίζονται με αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση φακέλου στο Συμβούλιο Ιθαγένειας προς γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο πληρότητας δικαιολογητικών υπάρχει πιθανότητα να αναζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά στοιχείο που δύναται να επηρεάσει τον εκτιμώμενο χρόνο περί της ολοκλήρωσης εξέτασης του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας, το οποίο γνωμοδοτεί περί της αποδοχής ή μη του αιτήματος. Η εισήγηση των θεμάτων γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Καθορισμού Ιθαγένειας. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί σχετικά με σύμφωνη γνώμη δεσμευτική για τον Υπουργό.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη γνωμοδότησης λόγω ανάγκης περαιτέρω διερεύνησης μέσω αναζήτησης πρόσθετων δικαιολογητικών επαναλαμβάνεται η διαδικασία του βήματος και αναλόγως μεταβάλλεται ο χρόνος εξέτασης της υπόθεσης έως 1 μήνα ή παραπάνω χωρίς δυνατότητα να προσδιορισθεί με ακρίβεια.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη πρακτικού συνεδρίασης Συμβουλίου Ιθαγένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη πρακτικών από τη Γραμματεία του Συμβουλίου και υπογραφή αυτών από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, αναφορικά με τη γνωμοδότηση που παρείχε το Συμβούλιο περί αποδοχής, απόρριψης ή αναπομπής του αιτήματος για νέα νόμιμη κρίση.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος


       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί απόρριψης του αιτήματος αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα, μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής.

       Ναι Ναι


      • 7 Αναπομπή υπόθεσης από το Συμβούλιο Ιθαγένειας σε νέα κρίση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Ιθαγένειας δεν καταλήγει σε γνωμοδότηση και αναπέμπει την υπόθεση σε νέα κρίση, προκειμένου να αναζητηθούν πρόσθετα στοιχεία. Συνεπώς, η διαδικασία επανέρχεται στο βήμα 2 έως 5 και 6 αν πρόκειται για απόρριψη της αίτησης, ή στα βήματα 2 έως 5 και 8 έως 10, αν πρόκειται για αποδοχή της αίτησης.

       Ναι Ναι


      • 8 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται απόφαση περί αποδοχής του αιτήματος αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσίευσή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Περίληψη της απόφασης αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Ναι Όχι


      • 10 Ανακοίνωση της απόφασης αποδοχής του αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανακοίνωση στο Δήμο εγγραφής του αιτούντος/σας των στοιχείων της απόφασης, με την οποία χορηγείται άδεια για την αποποίηση της Ελληνικής ιθαγένειας, με σκοπό τη διαγραφή του από το οικείο δημοτολόγιο. Η ανακοίνωση κοινοποιείται στον αιτούντα/σα μέσω της Ελληνικής Προξενικής Αρχής και σε συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Εγγράφων Ασφαλείας & Διαβατηρίων).

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.