Αυτοδίκαιη διαγραφή (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa8354fe9-ea4e-46da-a036-bda3c34dee8b 119232

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Αφορά την αυτοδίκαιη διαγραφή επιχειρήσεων απο το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ (Δ24)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής απο το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Σημειώσεις

Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση εκούσιας διαγραφής. Υποβολή στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής εφόσον δεν υπάρχουν έργα χωρίς πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Εφόσον υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς παραλαβή που ο αιτών τη διαγραφή εκτελεί ως ανάδοχος ή ως μέλος της κοινοπραξίας για την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα προηγείται αναγγελία στη διευθύνουσα υπηρεσία της αίτησης προς διαγραφή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Πιστοποιητικό εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αυτοδίκαιη διαγραφή (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στην περίπτωση: Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στην περίπτωση: Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νομικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στην περίπτωση: Υποβολής στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής εφόσον δεν υπάρχουν έργα χωρίς πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Εφόσον υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς παραλαβή που ο αιτών τη διαγραφή εκτελεί ως ανάδοχος ή ως μέλος της κοινοπραξίας για την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα προηγείται αναγγελία - στη διευθύνουσα υπηρεσία της αίτησης προς διαγραφή.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Οι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στην περίπτωση: Διακοπή - παύση ή αναστολή εργασιών δηλούμενη στη Δ.Ο.Υ.

       Ναι Ναι

      • 5 Διοικητικές Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 διαπιστωθεί η προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε το αρμόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση ζητώντας τις τυχόν απόψεις ή αντιρρήσεις της, θέτοντας προθεσμία 10 ημερών από την παραλαβή για την αποστολή τους. Η υπηρεσία, μετά την υποβολή των απόψεων ή αντιρρήσεων της επιχείρησης ή μετά την άπρακτη παρέλευσης της προθεσμίας για την υποβολή τους, υποβάλλει εισήγηση στην επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ., για την αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και χωρίς τη δυνατότητα επανεγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ή άλλης επιχείρησης στην οποία θα συμμετέχουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν την υπό πειθαρχικό έλεγχο επιχείρηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η Επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων στο παρόν κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή και σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η πλαστή εγγυητική επιστολή προσκομίστηκε από μέλος της. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να στελεχώνει, να κπροσωπεί ή να είναι εταίρος, διαχειριστής (ΕΕ, ΟΕ, IKE) ή ομόρρυθμο μέλος ΕΕ ή ΟΕ ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση επί μία τριετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

       Ναι Ναι

      • 1 Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης Βεβαίωση

       Πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής και κατάταξης της Επιχείρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας για το αν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας για το αν υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Αντίγραφο Αίτησης Υποκατάστασης Αίτηση

       Αντίγραφο Αίτησης Υποκατάστασης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται εφόσον συντρέχουν λόγοι που αναφέρονται στην περίπτωση γ) παράγραφο 1 άρθρου 60 του π.δ. 71/2019 (ΦΕΚ 74/Α). Σε περίπτωση που υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις υποβάλλεται ο αρ. πρωτ. των αιτήσεων της προς διαγραφή εταιρίας προς τις αναθέτουσες αρχές για την υποκατάστασή της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6009

      • 4 Βεβαίωση Διακοπής - παύσης ή αναστολής εργασιών δηλούμενη στη Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Διακοπής - παύσης ή αναστολής εργασιών δηλούμενη στη Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθενται εφόσον έχει γίνει διακοπή - παύση ή αναστολή εργασιών δηλούμενη στη Δ.Ο.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 9703

      • Προεδρικό Διάταγμα 60 71 2019 74 Α

       Περιγραφή Αυτοδίκαιη διαγραφή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100074

      • Νόμος 74 4821 2021 134 Α

       Περιγραφή Περιπτώσεις διαγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100134

      • 1 Περιέλευση στην υπηρεσία στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Περιέλευση στην υπηρεσία των στοιχείων των περιπτώσεων: α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. β) Διάλυσης, πτώχευσης ή θέσης υπό εκκαθάριση του νομικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση. γ) Υποβολής στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. αίτησης της επιχείρησης περί διαγραφής της συνοδευόμενης από τη βεβαίωση εγγραφής εφόσον δεν υπάρχουν έργα χωρίς πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής. Εφόσον υπάρχουν έργα σε εξέλιξη ή χωρίς παραλαβή που ο αιτών τη διαγραφή εκτελεί ως ανάδοχος ή ως μέλος της κοινοπραξίας για την οριστική διαγραφή του από τα Μητρώα προηγείται αναγγελία - στη διευθύνουσα υπηρεσία της αίτησης προς διαγραφή.

       Όχι Όχι


      • 2 Επεξεργασία της αίτησης με τα συνυποβαλλόμενα σικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Επεξεργασία αιτήσεων, έλεγχος πληρότητας.

       Ναι Όχι


      • 3 Έκδοση διαπιστωτικής πράξη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 4 Ενημέρωση της υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε σχετικά με πλαστότητα εγγυητικών επιστολών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 διαπιστωθεί η προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε το αρμόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενημέρωση επιχείρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 διαπιστωθεί η προσκόμιση πλαστής εγγυητικής επιστολής από εργοληπτική επιχείρηση, τότε το αρμόδιο όργανο που διαπίστωσε την πλαστότητα υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία τήρησης του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Η υπηρεσία ενημερώνει άμεσα την επιχείρηση ζητώντας τις τυχόν απόψεις ή αντιρρήσεις της, θέτοντας προθεσμία 10 ημερών από την παραλαβή για την αποστολή τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση στην επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπηρεσία, μετά την υποβολή των απόψεων ή αντιρρήσεων της επιχείρησης ή μετά την άπρακτη παρέλευσης της προθεσμίας για την υποβολή τους, υποβάλλει εισήγηση στην επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ., για την αναστολή της εγγραφής της εργοληπτικής επιχείρησης στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και χωρίς τη δυνατότητα επανεγγραφής στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. ή άλλης επιχείρησης στην οποία θα συμμετέχουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν την υπό πειθαρχικό έλεγχο επιχείρηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε υποτροπής, η Υπηρεσία εισηγείται την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση επιτροπής ΜΗ.Ε.ΕΠ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η επιτροπή ΜΗ.Ε.ΕΠ. αποφασίζει για την επιβολή των προβλεπόμενων στο παρόν κυρώσεων στην υπαίτια επιχείρηση ή και σε όλα τα μέλη της κοινοπραξίας, εφόσον η πλαστή εγγυητική επιστολή προσκομίστηκε από μέλος της. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εργοληπτικής επιχείρησης της οποίας αναστέλλεται η ισχύς της βεβαίωσης εγγραφής της στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να στελεχώνει, να εκπροσωπεί ή να είναι εταίρος, διαχειριστής (ΕΕ, ΟΕ, IKE) ή ομόρρυθμο μέλος ΕΕ ή ΟΕ ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, σε άλλη εργοληπτική επιχείρηση επί μία τριετία από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.