Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχείρησης Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων Σκευασμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb0eb60fb-2c52-4063-b92c-3eaf79ed0d12 795724 Notification of the establishment and operation of an undertaking for the professional use of biocidal products

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Από 175 έως 350 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Η βεβαίωση δήλωσης γνωστοποίησης έχει 5ετή ισχύ.

Συμπληρωματική γνωστοποίηση θα πρέπει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος:

 1. . Πέντε έτη από τη λήξη της αρχικής γνωστοποίησης
 2. . Για κάθε τροποποίηση των στοιχείων της γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της προσθήκης νέου ή της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα.
Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των υπεύθυνων επιστημόνων της, η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει την προσθήκη νέου υπεύθυνου επιστήμονα στο προσωπικό της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου επιστήμονα. Εάν παρέλθει το διάστημα των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών η Επιχείρηση οφείλει να προβεί εκ νέου σε αρχική γνωστοποίηση.

Τελευταία ενημέρωση

11/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Σημειώσεις

Στη Γνωστοποίηση δηλώνεται η συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β’) του ΦΕΚ Β΄ 163/2015 το οποίο επισυνάπτεται στην Υπεύθυνη Δήλωση. Οι λοιπές προϋποθέσεις βεβαιώνονται μέσω της γνωστοποίησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Επαγγελματικής Χρήσης Βιοκτόνων Σκευασμάτων με Σκοπό την Καταπολέμηση Εντόμων και Τρωκτικών σε Κατοικημένους Χώρους

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Στην περίπτωση νομικού προσώπου, θα πρέπει στους σκοπούς του να περιλαμβάνεται «η καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».

       Όχι Όχι

      • 4 Τεχνικές Θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει τα κατά περίπτωση κατάλληλα μηχανήματα και μέτρα ατομικής προστασίας για την επαγγελματική χρήση των βιοκτόνων σκευασμάτων.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτη ή νόμιμος εκπρόσωπο: Ο ιδιοκτήτης φυσικό πρόσωπο, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, θα πρέπει να τηρεί αρχεία της κάθε εφαρμογής βιοκτόνων σκευασμάτων κατ’ ελάχιστο για πέντε (5) έτη.

       Όχι Όχι

      • 6 Εκπαιδευτικές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν τον υπεύθυνο επιστήμονα: Πτυχίο Γεωπόνου, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή πτυχίου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 7 Υπηκοότητας Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτη ή νόμιμος εκπρόσωπο: Κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για Έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ) ή άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (για αλλοδαπούς τρίτης χώρας ή για περιπτώσεις που στα μέλη της διοίκησης συγκαταλέγονται αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ)

       Όχι Όχι

      • 8 Εργασιακές Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων. Θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τυχόν αποχώρησή του από την υπόψη εργασία.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / ιδιοκτήτη ή νόμιμος εκπρόσωπο: Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας έχει υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση θα πρέπει να διατηρούνται αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα, όπως κάρτα αναγγελίας πρόσληψης και θεωρημένη μισθολογική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η πλήρης απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Όχι Όχι

      • 10 Εκπαιδευτικές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν υπεύθυνο επιστήμονα: Να διαθέτει Πτυχίο Γεωπόνου, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή πτυχίου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 11 Υπηκοότητας Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / υπεύθυνο επιστήμονα: Κατοχή Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για Έλληνες πολίτες και πολίτες της ΕΕ/ΕΟΧ) ή άδειας νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (για αλλοδαπούς τρίτης χώρας ή για περιπτώσεις που στα μέλη της διοίκησης συγκαταλέγονται αλλοδαποί πολίτες τρίτων χωρών, εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ).

       Όχι Όχι

      • 12 Εργασιακές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / υπεύθυνο επιστήμονα: Ο υπεύθυνος επιστήμονας θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της αποτελεσματικής και ακίνδυνης εφαρμογής των καταπολεμήσεων, συμπεριλαμβανομένης και σύνταξης σχετικής έκθεσης αξιολόγησης των μη χημικών μεθόδων που ενδείκνυνται για την καταπολέμηση των εντόμων και των τρωκτικών κατά περίπτωση, αλλά και της ενημέρωσης των περιοίκων για τα κατά περίπτωση μέτρα προστασίας μετά την εφαρμογή των βιοκτόνων σκευασμάτων. Θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στη Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τυχόν αποχώρησή του από την υπόψη εργασία.

       Όχι Όχι

      • 13 Εργασιακές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη / υπεύθυνο επιστήμονα: Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επιστήμονας έχει υπαλληλική σχέση με την επιχείρηση θα πρέπει να διατηρούνται αποδεικτικά στοιχεία απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα, όπως κάρτα αναγγελίας πρόσληψης και θεωρημένη μισθολογική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η πλήρης απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Όχι Όχι

      • 14 Εργασιακές Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που αφορούν στον ιδιοκτήτη: Θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο επιστήμονα που να κατέχει Πτυχίο Γεωπόνου, ή Χημικού, ή Χημικού Μηχανικού ή Κτηνιάτρου, ή Ιατρού, ή Φαρμακοποιού, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ή πτυχίου του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, ή του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας ή του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ κράτους μέλους της ΕΕ ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε..

       Όχι Όχι

      • 1 Αρχική γνωστοποίηση 350 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2029

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Συμπληρωματική γνωστοποίηση 175 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2030

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 323/4883 2015 163 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200163

      • Εγκύκλιος 8689/99147 2015

       Περιγραφή Διαδικασία απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους σε εφαρμογή της Κ.Υ.Α 323/4883/16-1-2015 (ΦΕΚ 163/Β΄/22-1-2015).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ87465ΦΘΗ-37Ξ?inline=true

       ΑΔΑ ΩΥ87465ΦΘΗ-37Ξ

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Π.Ε. ή στο ΚΕΠ-ΕΚΕ (έντυπα ή ηλεκτρονικά) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (συμπλήρωση φόρμας), την Υπεύθυνη Δήλωση γνωστοποίησης προσυμπληρωμένη και το αποδεικτικό πληρωμής Παραβόλου.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που η γνωστοποίηση γίνεται σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, το ΚΕΠ-ΕΚΕ κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ της οικείας Π.Ε., ή το ΚΕΠ-ΕΚΕ, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης και του παραβόλου, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης, η οποία πλέον επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Στην βεβαίωση αναγράφεται, πέραν του ονοματεπωνύμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος αυτής αν υφίσταται, καθώς και το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα.

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ηλεκτρονικού αρχείου με τη νέα εγγραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ΔΑΟΚ ενημερώνει ηλεκτρονικό αρχείο (excel) με τη νέα εγγραφή και το αποστέλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ (ΣΕΑ).

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση νέας εγγραφής στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η ΣΕΑ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) αποστέλλει το αρχείο στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ προς ανάρτηση της νέας εγγραφής στη λίστα νόμιμων επιχειρήσεων που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση λίστας νόμιμων επιχειρήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥπΑΑΤ ενημερώνει τη λίστα νόμιμων επιχειρήσεων που τηρείται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.