Γνωστοποίηση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης στην Αστυνομική Αρχή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0bb16f35-e5f1-4635-8668-2b2c85d97f49 615907

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Αστυνομικά Τμήματα, Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης - Κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης στην Αστυνομική Αρχή, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο. Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο οργανωτής κάθε Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης οφείλει να γνωστοποιήσει στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε αυτή, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Δεν οφείλεται γνωστοποίηση για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης - Κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παρατηρήσεις

Άλλο

1. Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις (για την Αττική και Θεσσαλονίκη) ή

2. Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (για την υπόλοιπη χώρα)

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης.

Σημειώσεις

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον σκοπό, τον ακριβή τόπο και το χρόνο έναρξης και λήξης της συνάθροισης, το προτεινόμενο δρομολόγιο προκειμένου για κινούμενη συνάθροιση. Σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβολής των δηλωθέντων στοιχείων, ο οργανωτής υποχρεούται να προβεί εγκαίρως στην εκ νέου ενημέρωση της αστυνομικής ή λιμενικής αρχής. Δεν οφείλεται γνωστοποίηση για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις που πραγματοποιούνται για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και της επετείου της 17ης Νοεμβρίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Δημόσιας Υπαίθριας Συνάθροισης στην Αστυνομική Αρχή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Να είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων που απευθύνει πρόσκληση προς το ευρύ κοινό για συμμετοχή σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση ή ο οριζόμενος ως οργανωτής στο πλαίσιο της υποχρέωσης γνωστοποίησης του άρθρου 3, ήτοι σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης που δεν έχει γνωστοποιηθεί στην αστυνομική αρχή.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Ο οργανωτής οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως ή μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας, σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την πραγματοποίηση της δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες ή ομάδες προσώπων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3 4703 2020 131 Α

       Περιγραφή Δημόσιες υπαίθρες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις - Υποχρέωση γνωστοποίησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100131

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 73 2020 167 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων - Γνωστοποίηση δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100167

      • 1 Γνωστοποίηση της συνάθροισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης γνωστοποιεί, τουλάχιστον σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν απο την πραγματοποίηση αυτής, εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Ελληνικής Αστυνομίας στην κατά τόπον αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή, την πρόθεσή του να καλέσει το ευρύ κοινό ή ορισμένες κατηγορίες προσώπων ή αριθμό συγκεκριμένων ατόμων να συμμετάσχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

       Σημειώσεις Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του οργανωτή, τον ακριβή τόπο, τον χρόνο έναρξης και τον εκτιμώμενο χρόνο λήξης, τον σκοπό, καθώς και το προτεινόμενο δρομολόγιο της συνάθροισης. Για την ηλεκτρονική υποβολή της γνωστοποίησης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημιουργίας σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή και εξέταση της γνωστοποίησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή


       Περιγραφή Η αρμόδια κατά τόπον Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση και την εξετάζει ως προς την πληρότητα του περιεχομένου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4703/2020.

       Όχι Ναι


      • 3 Αξιολόγηση της γνωστοποίησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αστυνομική αρχή


       Περιγραφή Η αρμόδια κατά τόπον Υπηρεσία αξιολογεί τη γνωστοποιηθείσα συνάθροιση προκειμένου να εκδηλώσει τις περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητας της για την ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι σε δημόσιο υπαίθριο χώρο και τη διασφάλιση της νομιμότητας.

       Σημειώσεις Για αυθόρμητη ή έκτακτη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τις διάταξεις του άρθρου 3 του Ν. 4703/2020 και άρθρου 3 του Π.Δ. 73/2020, εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι διασάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής, η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή καλεί τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργανωτή, εφόσον οι υφιστάμενες συνθήκες το επιτρέπουν, ενώ δύναται να επιβάλει περιορισμούς. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς, καθώς και με την υποχρέωση ορισμού οργανωτή, η αστυνομική ή λιμενική αρχή δύναται να προβεί στη διάλυση της ανωτέρω συνάθροισης ενημερώνοντας αμελλητί τον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.