Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce91b35b-57a2-4c15-954f-1a55227a3165 512474 Notification of Operation in Tourist Furnished Residences, Furnished Rooms for Rent

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο φορέας εκμετάλλευσης μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ), Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις), πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία εκτελείται Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

Η κατάταξη των ΕΕΔΔ είναι προαιρετική σε περίπτωση κατάταξης, οφείλουν σε διάστημα εντός 50 ημερών απο τη γνωστοποίηση λειτουργίας τους, να εκδώσουν πιστοποιητικό κατάταξης απο την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Επειδή τα παράβολα εκδίδονται ανάλογα το πλήθος των δωματίων έκαστου ΕΕΔΔ, δεν μπορεί να υπολογιστεί το ανώτατο κόστος του παραβόλου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση στην οποία δίνονται πληροφορίες σχετικά με:

α. τον φορέα άσκησης της δραστηριότητας β. τη θέση της εγκατάστασης (διεύθυνση και γεωγραφικές συντεταγμένες) γ. την ασκούμενη δραστηριότητα (Κωδικός NACE, δυναμικότητα, αστέρια κλπ.) δ. κολυμβητικές δεξαμενές

ε. πρόσθετες εγκαταστάσεις (ΚΥΕ, παιδότοποι κλπ.).

Σημειώσεις

Στη πλατφόρμα της γνωστοποίησης καταχωρούνται κατα περίπτωση: αριθμός άδειας δόμησης ή βεβαίωσης περάτωσης της διαδικασίας διατήρησης, αριθμός πρωτοκόλλου πιστοποιητικού πυρασφάλειας και Α.Ε.Π.Ο. ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και ο κωδικός πληρωμής παράβολου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    NACE

    • 55.2 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια – Διαμερίσματα, σε Τουριστική Επιπλωμένη Έπαυλη

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την υποβολή γνωστοποίησης μέσω του notify business.

       Όχι Όχι

      • 2 Πολεοδομικές Ύπαρξη άδειας οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται στην εγκατάσταση αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται στην εγκατάσταση η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Περιβαλλοντικές Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., θα πρέπει να τηρείται στην εγκατάσταση αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Πλήρωση των προϋποθέσεων ενεργητικής πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 6 Περιβαλλοντικές Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 1 Ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια - διαμερ.(ανά δωμάτιο) 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6272

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση λειτουργίας Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών ανά δωμάτιο. 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7832

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 3 Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση λειτουργίας Τουριστικών Επιπλωμένων Επαύλεων, ανά δωμάτιο. 10 €

       Κωδικός e-παραβόλου 7833

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • Υπουργική Απόφαση 12868 2018 3119 Β

       Περιγραφή Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, τεχνικές και λειτoυργικές προδιαγραφές των ΕΕΔΔ Τροποποίηση: - ΥΑ 4415/2019 (ΦΕΚ 1011/Β) – τροποποίηση αρ. 2 ΥΑ 12868/2018 (Γενικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΕΕΔΔ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203119

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 7888 2017 1654 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές και δικαιολογητικά για κολυμβητικές δεξαμενές, εφόσον είτε το ΕΕΔΔ είτε το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201654

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 8592 2017 1750 Β

       Περιγραφή Μετατροπή σε γνωστοποίηση, δικαιολογητικά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170201750

      • Νόμος 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Α, αρ.1-7: διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων Τροποποιήσεις: - Ν.4796/2021 (ΦΕΚ Α/63), Άρθρο 18- Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) Άρθρο 19 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α), Άρθρο 48 - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (Διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) Άρθρο 49- Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α), Άρθρο 39- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α), Μέρος Τέταρτο (Άρθρα 30-33)– Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση αρ. 6 του Ν.4276/2014 (Καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ αντί του ΞΕΕ, μη υποχρεωτική κατάταξη ΕΕΔ σε κατηγορίες αστεριών – κλειδιών, αρμόδιες υπηρεσίες κατάταξη οι ΠΥΤ αντί του ΞΕΕ) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α/230), Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Άρθρα 31 και 42-47 - Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν.4276/2014 ( διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ξενοδοχεία/τουριστικές κατασκηνώσεις) - Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4276/2014 (διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ενοικιαζόμενα δωμάτια) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α/ 125), Άρθρο 31- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α/ 94), Άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α3-Κατάργηση από 1/11/2015 της παραγράφου 1 και 7 του άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α/251), Άρθρο 41-Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), Άρθρο 23- Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων) - Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α/237), Άρθρο 35-Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Υπουργική Απόφαση 27715 2013 3118 Β

       Περιγραφή Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων Τροποποιήσεις: - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), αρ. 42, 43 και 46 τροποποίηση αρ. 5 της ΥΑ27715/2013 (Τροποποίηση ή κατάργηση δικαιολογητικών προς υποβολή) - ΥΑ 22883/6.11.2015 (ΦΕΚ 2405/Β) – Τροποποίηση ΥΑ27715/2013 (Αντικατάσταση φράσης «Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε.» με: «Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα»)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130203118

      • Νόμος 46 4179 2013 175 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τροποποιήσεις: - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), αρ. 43 - Τροποποίηση αρ. 46 του Ν.4179/2013 (τροποποίηση διάταξης για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας) - N.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α), αρ.1, υποπαρ. ΙΔ.1 - Τροποποίηση αρ.46 του Ν. 4179/2013 (ορισμός τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100175

      • Υπουργική Απόφαση 4418 2019 972 Β

       Περιγραφή Προδιαγραφές για κατάταξη σε κλειδιά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200972

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Notify business, προς την αρμόδια ΠΥΤ. Κάθε γνωστοποίηση που υποβάλλεται λαμβάνει μοναδικό ηλεκτρονικό αριθμός μέσω του συστήματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Κοινοποίηση γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια ΠΥΤ (Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων) κοινοποιεί τη γνωστοποίηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, Υγειονομική Υπηρεσία, υπηρεσία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Υπηρεσία Δόμησης, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, στο ΞΕΕ και σε όποια άλλη κατά την κρίση της τυχόν αρμόδια αρχή και δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.