Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηba1ec454-fb0c-47bb-9ab5-0854e13fac0e 591907 Notification of operation of a Theory Training Centre for Candidate Drivers (KETHEYO)

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 8

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος

2 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έναρξη λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) µε ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11.01. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτήν στοιχεία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Παρατηρήσεις

Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα γνωστοποίησης λειτουργίας όσων ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. επιθυμεί σε μία ή περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Απόφασης. Ο κωδικός που θα πάρει η δραστηριότητα μετά την γνωστοποίηση από τις Περιφερειακές ενότητες θα εισαχθεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφείς Αποτελεσμάτων (Μ.Η.Σ.Κ.Α.).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Σημειώσεις

Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) για την έγκριση λειτουργίας της Σχολής/Κ.Ε.Κ. ΠΕΙ μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν.3844/2010 (Α΄63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου της παραγράφου 8, της αρμόδιας αρχής του άρθρου 2, ασκείται η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

    NACE

    • 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Λειτουργία Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

      Επίσημος τίτλος

      Γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώα της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική).

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την ψηφιακή υποβολή της Γνωστοποίησης, όταν θα είναι εφικτή η δυαντότητα αυτή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούνται να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης φάκελο με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Δικαίωμα λειτουργίας σχολής οδηγών, υποκαταστήματος αυτής και έχουν: α. τα φυσικά πρόσωπα, με ισχύουσα βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, β. τα νομικά πρόσωπα, όπου ένα (1) από τα μέλη τους ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό τους έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και κατέχει επίσης βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 5 Κτιριακές Το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αποτελείται από τουλάχιστον τρείς (3) διακριτούς χώρους, εκ των οποίων ένα (1) χώρο υποδοχής, μία (1) αίθουσα διδασκαλίας και ένα (1) WC. Ο χώρος του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. πρέπει να είναι κύριας χρήσης, ενιαίος, να μην αποτελεί τμήμα κατοικίας. Ο χώρος υποδοχής πρέπει να έχει καλό φωτισμό και επαρκή αερισμό. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2,0μ2/άτομο, από την οποία προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραιη μονάδα. Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει επίσης να είναι ενιαία, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση. To WC πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο από τον χώρο υποδοχής Το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. δεν δύνανται να ασκούν την δραστηριότητά τους σε κτίριο που στεγάζεται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Υπηρεσίες των ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

       Όχι Όχι

      • 6 Επαγγελματικές Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του Κ.Ε.ΘΕ.Υ.Ο. και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται σε Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

       Όχι Όχι

      • 7 Εκπαιδευτικές Στα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. μπορούν να διδάσκουν Εκπαιδευτές Υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών με ισχύουσα βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Επιτρέπεται να διδάσκουν εκπαιδευτές στους οποίους έχει αφαιρεθεί η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή για λόγους σωματικής ανικανότητας. Επίσης μπορούν να διδάσκουν και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν ως εξής: α) Για θέματα που έχουν σχέση με μηχανική και τεχνική οχημάτων, τεχνική οδήγησης, συστήματα και μεθόδους ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας και προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, των οποίων οι απόφοιτοι κατοχυρώνουν δικαίωμα άσκησης μηχανολογικού έργου ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα, κατεύθυνσης. β) Για θέματα που έχουν σχέση με παθήσεις και οδήγηση, πρώτες βοήθειες οδικών ατυχημάτων, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, ιατρικής ή νοσηλευτικής κατεύθυνσης. γ) Για θέματα που έχουν σχέση με νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας και κοινωνική συμπεριφορά-αγωγή οδηγών, απαιτείται η κατοχή πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι ή ισότιμης με αυτά σχολής, Νομικής, Κοινωνικών Επιστημών ή άλλης σχετικής με τα παραπάνω θέματα κατεύθυνσης. Επιπλέον, δύνανται να παρέχουν εκπαίδευση, στα παραπάνω θέματα αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Διευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας. δ) Τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α, β και γ, επιτρέπεται να διδάσκονται και από πτυχιούχους ή διπλωματούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης με αυτά σχολής, άλλων από τις αναφερόμενες παραπάνω κατευθύνσεων, εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση σε ΙΕΚ του Τμήματος «Εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών». Στον εσωτερικό χώρο του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται ονομαστική κατάσταση του Διευθυντή Σπουδών και του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου όπου αναγράφονται τα προσόντα τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Τεχνικές Εξωτερικά του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και σε ευδιάκριτη θέση αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα στην οποία αναγράφονται: α) η ένδειξη «ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ», χρώματος μαύρου ή μπλε, και β) το διεθνές διακριτικό σήμα «L», χρώματος ερυθρού.

       Όχι Όχι

      • 9 Κτιριακές Συστέγαση. Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Για την περίπτωση της συστέγασης θα πρέπει επίσης: α) Να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις και β) Να χρησιμοποιούνται διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας, σε περίπτωση που συμπίπτουν χρονικά τα προγράμματα εκπαίδευσής τους. γ) Ο χώρος υποδοχής και οι κοινόχρηστοι χώροι των ανωτέρω Σχολών / Κέντρων δύναται να είναι κοινοί αλλά σε κάθε περίπτωση διαφορετικοί από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση των βοηθητικών χώρων δεν πρέπει να διαταράσσει τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας.

       Ναι Ναι

      • 1 Για την γνωστοποίηση λειτουργίας Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 296-331

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Βεβαίωση

       Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του μέλους του νομικού προσώπου ή του προσωπικού που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή. Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού εγγράφου του λοιπού διδακτικού προσωπικού με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν. Άδεια εργασίας

       Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο, φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του μέλους του νομικού προσώπου ή του προσωπικού που έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή. Φωτοαντίγραφο της σε ισχύ βεβαίωσης νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών. Φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε ισχύ, των εκπαιδευτών που συνεργάζονται με οποιοδήποτε τρόπο με το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. Φωτοαντίγραφα των πτυχίων ή διπλωμάτων καθώς και κάθε άλλου αποδεικτικού εγγράφου του λοιπού διδακτικού προσωπικού με εξειδίκευση στα θέματα που καλύπτουν την ύλη που πρόκειται να διδάξουν.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9197

      • 3 Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό. Βεβαίωση

       Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/adeies-odigisis/ekpaideytes-kai-sxoles-odigon

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα της παρ. ε. του άρθρου 5 της ΚΥΑ με αριθ. Δ30/Α3/276110/2021.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απαγόρευσης της δραστηριότητας από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Μόνο αν η δραστηριότητα στεγάζεται σε πολυώροφη οικοδομή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Κτιριακές

       Όχι 7320

      • 5 Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 6 Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του, σε φωτοαντίγραφο. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του, σε φωτοαντίγραφο.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • 8 Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Κατάσταση προσωπικού/συνεργατών

       Φωτοαντίγραφα των νομιμοποιητικών έγγραφων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

       Κατάθεση από: Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μόνο για νομικά πρόσωπα μη υπόχρεα εγγραφής στο ΓΕΜΗ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 7338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ30/Α3/276110 2021 4742 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204742

      • Νόμος 4, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 4811 2021 108 Α

       Περιγραφή Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100108

      • Νόμος 4442 2016 230 Α

       Περιγραφή Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100230

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της Γνωστοποίησης από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Η αρμόδια αρχή δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή.

       Σημειώσεις Επίσης, προβλέπεται η Γνωστοποίηση να γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν.4442/2016 (Α΄ 230). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

       Ναι Όχι


      • 3 Παραλαβή Γνωστοποίησης από το ΚΕΠ-Ε.Κ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η γνωστοποίηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σε έγχαρτη μορφή από οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως (φυσικό πρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου). Το Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση.

       Σημειώσεις Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., ως προς το τμήμα που αφορά τη γνωστοποίηση των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση.

       Ναι Όχι


      • 4 Αποδεικτικό Υποβολής της Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στον ενδιαφερόμενο επιδίδεται αποδεικτικό Υποβολής Γνωστοποίησης στο ΚΕΠ - Ε.Κ.Ε. και η γνωστοποίηση διαβιβάζεται στην καθύλην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

       Ναι Όχι


      • 5 Αποδεικτικό Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση.

       Ναι Όχι


      • 6 Κοινοποίηση της Γνωστοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην οικεία Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και σε κάθε άλλη Υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν.

       Όχι Όχι


      • 7 Έλεγχοι Δραστηριότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας ή από τον χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια Διεύθυνση και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθότητας των στοιχείων γνωστοποίησης και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του φορέα της δραστηριότητας με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΛΑ΄ του ν.4442/2016. Ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Διενέργεια Επιτόπου Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι επιτόπου έλεγχοι πραγματοποιούνται από διμελή επιτροπή ελέγχου, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης. Μέλη της επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι των υπηρεσιών της οικείας Περιφέρειας, απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διμελής επιτροπή ελέγχου της παρούσας απόφασης μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί τις ελεγκτικές αρμοδιότητες που ασκούνται για την τήρηση των όρων λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου, ο φορέας της δραστηριότητας θέτει στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου και παρέχει γραπτή ή προφορική εξήγηση για τα ζητήματα που ανακύπτουν.

       Ναι Όχι


      • 9 Διενέργεια Εξ αποστάσεως Ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εξ αποστάσεως έλεγχοι πραγματοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση η οποία ως όργανο εξ αποστάσεως ελέγχου, αποστέλλει στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή αίτημα να υποβάλει τον φάκελο δικαιολογητικών του άρθρου 5 της ΚΥΑ, ηλεκτρονικά ή σε φυσική μορφή λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής αποστολής, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή του φακέλου, διενεργείται επιτόπου έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 ελέγχει τον φάκελο που υποβλήθηκε και μπορεί να ζητά προφορικές ή γραπτές εξηγήσεις από τον φορέα της δραστηριότητας. Συντάσσεται έκθεση για τον εξ αποστάσεως έλεγχο, στην οποία καταγράφονται οι τυχόν παραβάσεις.

       Ναι Όχι


      • 10 Εκτίμηση αποτελέσματα ελέγχων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 11 Διαπίστωση παραβάσεων - Πρόστιμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στον φορέα της δραστηριότητας με συστημένη επιστολή. Σε περίπτωση που καταγράφηκαν παραβάσεις, με την ίδια επιστολή τον καλεί να εκθέσει τις απόψεις του για τα ευρήματα του ελέγχου και να άρει την παράβαση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας παραλαβής της επιστολής. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα έγγραφες απόψεις του φορέα της δραστηριότητας ή υποβληθούν αλλά κριθούν αβάσιμες από την αρμόδια διεύθυνση τότε με απόφασή της επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα . Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κοινοποιείται στον φορέα της δραστηριότητας, με έγγραφο που τον καλεί να καταβάλει το πρόστιμο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση ως προς τη γνωστοποίηση της παρούσας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016, και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

       Ναι Ναι


      • 12 Διαπίστωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν η παράβαση κρίνεται ήσσονος σημασίας, η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να προβαίνει σε σύσταση και να βάλει προθεσμία για συμμόρφωση. Εφ’ όσον ο φορέας συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.