Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a49fb1b-dd43-4cf5-8c62-2ae61003220d 749143

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 έως 30 λεπτά

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

29 λεπτά

Περιγραφή

Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.)


Διάρκεια Ισχύος

Παρατηρήσεις

Η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται, από εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Επίσης, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση) με εξαίρεση τα πρόσωπα που απαλλάσσονται του φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013 (Α167).

Επισημαίνεται ότι η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», λόγω τροποποίησης των όρων της μίσθωσης με βάση διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση λύσης της μίσθωσης με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

Σημειώσεις

Σε όσες περιπτώσεις είναι αδύνατη η ηλεκτρονική υποβολή και η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της δήλωσης γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή με το ειδικό έντυπο δήλωσης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1», συνημμένο στην Α. 1158/2021 (Β΄2974) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Για το «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1» δείτε στους Χρήσιμους Συνδέσμους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου για μη υποβολή ή για εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (αρχικής, τροποποιητικής και δήλωσης της λύσης).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων

      Επίσημος τίτλος

      Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό O χρήστης να έχει κωδικούς πρόσβασης taxisnet

       Όχι Όχι

      • 2 Πιστοποίησης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α., αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών και των χειρόγραφων δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, ν. 4342/2015.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικές Η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αρχική ή τροποποιητική, υποβάλλεται, από εκμισθωτές ή υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Επίσης, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών και των χειρόγραφων δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 8619

      • Νόμος 15 παρ. 4 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή Πληροφορίες από τρίτους

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • Απόφαση ΠΟΛ. 1162 2018 3579 Β

       Περιγραφή Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203579

       ΑΔΑ 6ΚΛΗ46ΜΠ3Ζ-ΝΘ2

      • 1 Κατάθεση της χειρόγραφης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δήλωση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της Δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χειρόγραφη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ελέγχεται αν πληροί τις προϋποθέσεις πχ. αν έχουν συμπληρωθεί ορθώς τα σχετικά πεδία, αν ο φορολογούμενος έχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα κ.λπ., αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις η δήλωση δεν παραλαμβάνεται.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή της χειρόγραφης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χειρόγραφη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας πληροί τις προϋποθέσεις και παραλαμβάνεται από τη ΔΟΥ.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση της δήλωσης στο βιβλίο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η χειρόγραφη δήλωση καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο και λαμβάνει αύξοντα αριθμό.

       Όχι Ναι


      • 1 Ταυτοποίηση χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.aade.gr/diloseis-misthosis-akiniton

       Περιγραφή Εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στην σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

       Όχι Όχι


      • 2 Επιλογή του είδους δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης επιλέγει το είδος της δήλωσης που θέλουμε να υποβάλλουμε, ήτοι: -Αρχική "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας" ή -Τροποποιητική "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας" ή -Λύση της "Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας"

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση της δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Συμπληρώνονται όλα τα υποχρεωτικά πεδία (στοιχεία εκμισθωτή -ων, στοιχεία μισθωτή -ων, ακινήτου κ.λ.π) καθώς και τα πεδία του ΠΕΑ εφόσον υφίσταται υποχρέωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή της δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η δήλωση υποβάλλεται επιλέγοντας την οριστικοποίηση αυτής στη φόρμα υποβολής.

       Όχι Όχι


      • 5 "Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής παράγεται και είναι εκτυπώσιμη η "Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων" η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.