Διαγραφή λόγω θανάτου (από τα Δημοτολόγια)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5fdab666-08f8-4736-aadc-9b7175554c7f 754394

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Δήμοι, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη διαγραφή λόγω θανάτου πολίτη ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δημοτολόγιο της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Επίδειξη από τον αιτούντα

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαγραφή λόγω θανάτου

Σημειώσεις

Αν τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στα επίσημα αρχεία του δήμου, η διαδικασία διενεργείται αυτεπαγγέλτως. Αν δεν βρίσκονται στον Δήμο, τότε μόνο απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή μέσω πληρεξουσίου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Προσφυγή στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114). Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο αιτών δύναται να προσφύγει στην εν λόγω Ειδική Επιτροπή, η οποία ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την σχετική υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διαγραφή από το δημοτολόγιο λόγω θανάτου

      Επίσημος τίτλος

      Διαγραφή λόγω θανάτου (από τα Δημοτολόγια)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Ο θανών να είναι εγγεγραμένος σε Δημοτολόγιο της χώρας και να έχει εκδοθεί ληξιαρχική πράξη θανάτου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αν πρόκειται για άρρενες πολίτες, πρώτα γίνεται η διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων και με την ίδια απόφαση γίνεται και η διαγραφή από τα δημοτολόγια.

       Όχι Όχι

      • 1 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Α1/13190 2002 896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους που θα εξυπηρετούνται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8g7SMqy9tfO95MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuUh6lV8vqP4EHcEQpvnFUw9OtkTnu1ADlAOo6z1zmbj9

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας. (Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή Ατομικό βιβλιάριο υγείας ή Άδεια Διαμονής).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα τους

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση στοιχείων πολίτη, δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Υποβολή αίτησης μέσω ΚΕΠ: Ο υπάλληλος καταχωρίζει τα στοιχεία του πολίτη και πρωτοκολλεί το αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΚΕΠ. Υποβολή αίτησης σε Δήμο: Ο αρμόδιος υπάλληλος παρέχει στον πολίτη το έντυπο αίτησης για χειρόγραφη συμπλήρωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Αποστολή φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.(Το βήμα αυτό απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάθεσης αίτησς στο ΚΕΠ)

       Όχι Όχι


      • 5 Παραλαβή και πρωτοκόλληση του φακέλου της αίτησης από το Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων του οικείου Δήμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο φάκελος της αίτησης παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται από το αρμόδιο τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Σύνταξη Απόφασης με την οποία οριστικοποιείται η διαγραφή του θανόντα από το δημοτολόγιο.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαγραφή απο το Δημοτολόγιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο τμήμα καταχωρεί τη διαγραφή στο ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.