Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45380f28-1beb-4779-a464-4a093d58db11 775884 Cross-Border Provision of Services for Key Makers and Locksmiths

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Αστυνομικά Τμήματα

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών κατασκευαστή κλειδιών και επισκευαστή κλειδαριών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Εντός τριμήνου από την αναγγελία ασκήσεως του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) του ενδιαφερόμενου.

Σημειώσεις

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία του ενδιαφερόμενου:
 • Προσωπικά στοιχεία (Φυσικό πρόσωπο: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ΑΦΜ, Νομικό πρόσωπο: Επωνυμία, διακριτός τίτλος – εφόσον υπάρχει, έδρα, μορφή και ΑΦΜ).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνο – σταθερό και κινητό, fax, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση).
 • Επαγγελματικά στοιχεία (κράτος μέλος νόμιμης εγκατάστασης, επάγγελμα – δραστηριότητα που ασκεί στον τόπο εγκατάστασης και επάγγελμα - δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει προσωρινά – περιοριστικά στην Ελληνική επικράτεια).
 • Ασφαλιστική κάλυψη για επαγγελματική ευθύνη – προαιρετικά - (επωνυμία ασφαλιστικής εταιρείας, αριθμός ασφαλιστήριου συμβολαίου και το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης).
 • Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία (αν είναι η πρώτη φορά που παρέχει προσωρινά και σε περιστασιακή βάση στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του ή το διάστημα που τις παρείχε στο παρελθόν).
 • Την προσωρινή - περιστασιακή παροχή της υπηρεσίας (τόπος ή τόποι παροχής της υπηρεσίας, ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας και τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας).
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι νομικό πρόσωπο, αναφέρονται επιπλέον των ανωτέρω και τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική επικράτεια (Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, πατρώνυμο, ιθαγένεια, ΑΦΜ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

    NACE

    • 95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών και συναφή θέματα

      Επίσημος τίτλος

      Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών για τους Ασκούντες το Επάγγελμα των Κατασκευαστών Κλειδιών και Επισκευαστών Κλειδαριών και Συναφή Θέματα

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Διασυνοριακά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N2

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές
       • Νόμιμη εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε., νόμιμη άσκηση δραστηριότητας και μη απαγόρευση (έστω και προσωρινής) η άσκησή της κατά τον χρόνο χορήγησης της βεβαίωσης.
       • Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από το Κράτος Μέλος εγκατάστασης, ενασχόληση του ενδιαφερομένου με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα την οποία δηλώνει ότι θα παράσχει.
       • Για τα Νομικά Πρόσωπα: το συγκεκριμένο δικαιολογητικό κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να:
       • έχουν καταδικασθεί ή παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της Χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της εγκληματικής οργάνωσης, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, παραβίασης του απόρρητου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας - δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και για παραβάσεις των Νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, περί όπλων και εκρηκτικών υλών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό μητρώο του ενδιαφερομένου
       • έχουν αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους, δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους,
       • τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση,
       Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο το συγκεκριμένο δικαιολογητικό, κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

       Όχι Όχι

      • 4 Ηλικιακές Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, το συγκεκριμένο δικαιολογητικό κατατίθεται και για κάθε εκπρόσωπο ή υπάλληλο της εταιρίας που θα δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια.

       Όχι Όχι

      • 1 Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νόμιμη εγκατάσταση σε αυτό και περί νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Μεταφρασμένη και επικυρωμένη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εγκατάστασης για τη νόμιμη εγκατάσταση σε αυτό και περί νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου με τη δραστηριότητα. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ενασχόληση του ενδιαφερόμενου με τη δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8181

      • 3 Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως ή ανάλογο πιστοποιητικό από το Κράτος προέλευσης ή (ελλείψει ποινικού μητρώου) ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, όπου προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη που δεν υφίσταται ένορκη βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο απόσπασμα ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως ή ανάλογο πιστοποιητικό από το Κράτος προέλευσης ή (ελλείψει ποινικού μητρώου) ισοδύναμο έγγραφο που έχει εκδοθεί από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, όπου προκύπτει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις. Σε περίπτωση που η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για κράτη που δεν υφίσταται ένορκη βεβαίωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • 4 Μεταφρασμένη στα ελληνικά υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75). Υπεύθυνη Δήλωση

       Μεταφρασμένη στα ελληνικά υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο έγγραφο στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης ή από το κράτος καταγωγής (στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει διαφορετική ιθαγένεια από την Χώρα εγκατάστασής της εταιρείας). Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Μεταφρασμένο στα ελληνικά και επικυρωμένο έγγραφο στο οποίο να εμφαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης ή από το κράτος καταγωγής (στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος έχει διαφορετική ιθαγένεια από την Χώρα εγκατάστασής της εταιρείας).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5942

      • 6 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 7 Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), θεωρημένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ., οι διαχειριστές ή εκπρόσωποι αυτής. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), θεωρημένο και εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ., οι διαχειριστές ή εκπρόσωποι αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εταιρικού δικαίου

       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1016/6/291μ-γ΄ 2011 2636 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διαδικασιών αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202636

      • Υπουργική Απόφαση 1016/6/291-ξγ' 2011 2539 Β

       Περιγραφή Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών για τους ασκούντες το επάγγελμα των (i) κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και (ii) αργυραμοιβών, παλαιοπωλών, ενεχυροδανειστών και ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων και κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών στην Ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄63).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202539

      • Αστυνομική Διάταξη 2011 1948 Β

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδιών και συναφή θέματα - Προϋποθέσεις, βήματα διαδικασίας, έλεγχοι (Τροποποίηση Αστυνομικής Διάταξης 9/2000).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110201948

      • Αστυνομική Διάταξη 9 2000 128 Β

       Περιγραφή Υποχρεώσεις κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα (Απαιτούμενα δικαιολογητικά, τηρούμενα στοιχεία, υποχρεώσεις κατόχων αδειών).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200128

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αιτών υποβάλλει στο Τμήμα Ασφαλείας ή στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, όπου έχει δηλωθεί ως έδρα για την αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος, Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση υποβολής της Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης, μέσω του portal της αστυνομίας, η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σκαναρισμένα και αυτά προωθούνται μέσω του portal στο οικείο Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυνομικό Τμήμα. Η ταυτοποίηση των χρηστών που εισέρχονται στο ανωτέρω portal γίνεται μέσω του συστήματος “TaxisNet” της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Στην περίπτωση υποβολής σε ΚΕΠ-ΕΚΕ, τα δικαιολογητικά προωθούνται μέσω αυτού στην οικεία Αστυνομική Αρχή (υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής από το EU-GO).

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των Δικαιολογητικών. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών ή διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν δεν είναι ορθά, το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που δεν υποβλήθηκαν ή να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά (η ενημέρωση γίνεται είτε επί τόπου ή με ειδοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο).

       Όχι Όχι


      • 5 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) αναζητεί με την αυτεπάγγελτη διαδικασία, συγκεκριμένα δικαιολογητικά (ποινικό μητρώο, εισαγγελική αρχή).

       Όχι Όχι


      • 6 Καταχώριση δικαιολογητικών στο PoL

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) καταχωρίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) στην ηλεκτρονική βάση Police On Line (P.O.L.).

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) εκδίδει βεβαίωση (θετική ή αρνητική), η οποία υπογράφεται από τον Διοικητή του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 8 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για να παραλάβει τη Βεβαίωση αυτοπροσώπως από το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα).

       Όχι Όχι


      • 9 Έλεγχος ταυτοπροσωπείας και παράδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αιτών μεταβαίνει στο Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα) για να παραλάβει τη βεβαίωση. Το Τμήμα Ασφαλείας (ή το Αστυνομικό Τμήμα), ελέγχει τον αιτούντα, ο οποίος παρίσταται, για να παραλάβει τη Βεβαίωση και αποδίδει τη βεβαίωση στον Αιτούντα.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.