Διαχείριση αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7fc11f16-1ceb-4689-999e-cd94de573829 711161

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Γραφεία Πυρασφάλειας, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Π.Υ. / ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον τρόπο υποβολής από τον ενδιαφερόμενο (καταγγέλλων) της αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων και τη διαχείριση - επεξεργασία της από τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Π.Υ. / ΔΙ.Π.Υ.Ν.)

Διάρκεια Ισχύος

Άπαξ

Παρατηρήσεις

Με βάση τη συνολική βαθμολογία που λαμβάνει κάθε αναφορά / καταγγελία, της αποδίδεται «Βαθμός Σημαντικότητας» και κατατάσσεται σε «Επίπεδο Σημαντικότητας» από όπου προκύπτει ο αντίστοιχος χρόνος διαχείρισής της ως ακολούθως:

● Μη σημαντική → Αρχειοθετείται

● Αρκετά σημαντική → Εντάσσεται στο πλαίσιο των τακτικών / προγραμματισμένων ελέγχων

● Πολύ σημαντική → Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος εντός δέκα (10) ημερών

● Εξαιρετικά Σημαντική → Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος εντός τριών (3) ημερών

● Ειδικού χειρισμού → Εξετάζεται κατά προτεραιότητα εφόσον αφορά σε σοβαρό περιστατικό με ιδιαίτερα σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, δηλαδή σε παραβάσεις που θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή δικαιώματα φυσικών προσώπων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, λόγω κοινωνικών περιστάσεων ή/και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, οπότε με απόφαση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, δρομολογείται η λήψη άμεσων ενεργειών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

«Έντυπο Αναφοράς / Καταγγελίας (ΕΑΚ-01)»: Το τυποποιημένο έντυπο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει πεδία προς συμπλήρωση που αφορούν την ημερομηνία της καταγγελλόμενης παράβασης, τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντα (για επώνυμες καταγγελίες), το είδος της, την αναλυτική της περιγραφή, τα στοιχεία της επιχείρησης - εγκατάστασης / οικονομικής δραστηριότητας που αφορά και τυχόν επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία - τεκμήρια.

Σημειώσεις

Ως πήγες αναφορών / καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις στις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας Πυροσβεστικού Σώματος νοούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταξύ άλλων:

i. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, ή οποιαδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού.

ii. Όλες οι υπηρεσίες και αρχές της δημόσιας διοίκησης συμπεριλαμβανόμενων κεντρικών και τοπικών αρχών, νομικών προσώπων δημόσιου ή/και ιδιωτικού δικαίου.

iii. Πληροφορίες και σχόλια από εκπροσώπους οικονομικών φορέων, όπως θεσμικοί / κοινωνικοί εταίροι, επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών ή χρηστών.

iv. Πληροφορίες για παραβάσεις που τίθενται σε γνώση της πυροσβεστικής αρχής, όπως δημοσιεύματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έντυπα, διαδικτυακά, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή σε άλλο μέσο, καθώς και πληροφορίες από άλλες αρχές και υπηρεσίες χωρίς να υποβληθούν ως καταγγελίες, τις οποίες οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές έχουν την δυνατότητα να αξιολογούν αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τη παρ. 7 του άρθρου 140 του ν.4512/2018 (Α΄ 5).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικοί web banking, Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Με συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Αναφοράς / Καταγγελίας (Έντυπο Αναφοράς / Καταγγελίας - ΕΑΚ-01)

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η διαχείριση της αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων διέπεται από τις διατάξεις του ν.2690/1999 (Α΄ 45) - «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», πλην ειδικών περιπτώσεών της, κατά τις οποίες καθορίζεται διαφορετικά.Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καταγγελία πυροπροστασίας επιχειρήσεων, Αναφορά πυροπροστασίας επιχειρήσεων, Καταγγελία πυρασφάλειας επιχειρήσεων, Αναφορά πυρασφάλειας επιχειρήσεων, Καταγγελία πυροπροστασίας εγκαταστάσεων, Αναφορά πυροπροστασίας εγκαταστάσεων, Καταγγελία πυρασφάλειας εγκαταστάσεων, Αναφορά πυρασφάλειας εγκαταστάσεων

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Ταυτοπροσωπίας Για να θεωρηθεί μία αναφορά / καταγγελία επώνυμη απαιτείται η ταυτοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον υπάρχει). Στην περίπτωση υποβολής της μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet, εφόσον προηγουμένως έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του καταγγέλλοντα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η εξέταση του περιεχόμενου της, ώστε αυτό να μην είναι προφανώς αβάσιμο, αστήρικτο, ακατάληπτο, αθεμελίωτο ή/και αόριστο, καθώς στις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτή αρχειοθετείται.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η εξέταση της συμβατότητά της με τους τομείς αρμοδιότητας και εποπτείας του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης εξετάζουν τις αναφορές / καταγγελίες στα θέματα που άπτονται αποκλειστικά της αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος και απαντούν μόνο για το συγκεκριμένο μέρος της αναφοράς / καταγγελίας. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας, οι αναφορές / καταγγελίες αρχειοθετούνται και διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή, υπηρεσία ή φορέα εποπτείας.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η κατ΄ αρχήν εκτίμηση ή πιθανολόγηση ότι η αναφορά / καταγγελία και τα υποβληθέντα με αυτή στοιχεία συνιστούν παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση αυτή αρχειοθετείται.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η διερεύνηση να έχουν υποβληθεί αναφορές / καταγγελίες κατά το παρελθόν για την εν λόγω επιχείρηση / εγκατάσταση και η ακρίβεια των ισχυρισμών τους να μην αποδεικνύεται από την εξέταση του φακέλου πυρασφάλειας ή από προγενέστερους ελέγχους, περιπτώσεις για τις οποίες η αναφορά / καταγγελία αρχειοθετείται.

       Όχι Όχι

      • 6 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η εξέταση της περίπτωσης κατά την οποία η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει απαντήσει στον καταγγέλλοντα αναλυτικά και σε όλο το φάσμα της και ο καταγγέλλων επανέρχεται κατά τρόπο καταχρηστικό, οπότε η καταγγελία αρχειοθετείται, χωρίς να δίδεται εκ νέου απάντηση στον καταγγέλλοντα.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Για την αρχική αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋπόθεση αποτελεί η εξέταση αυτή να αναφέρεται σε παράβαση για την οποία προσφάτως διενεργήθηκε έλεγχος στην καταγγελλόμενη επιχείρηση / εγκατάσταση και έχει επιβληθεί σχετική ποινή ή/και διοικητική κύρωση. Eφόσον η καταγγελλόμενη παράβαση εκτελέστηκε σε χρονικό σημείο προγενέστερο της έκδοσης της απόφασης επιβολής της ποινικής ή/και διοικητικής κύρωσης, τότε αρχειοθετείται.

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Για τη βαθμολόγηση - αξιολόγηση του δεύτερου σταδίου της αναφοράς / καταγγελίας από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας ή τον αναπληρωτή του, προϋποθέσεις αποτελούν: i. Το πλήθος των υποβληθεισών αναφορών / καταγγελιών. ii. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί. iii. Οι χρήστες του κτιρίου / εγκατάστασης. iv. Η κατάταξη του βαθμού επικινδυνότητας των κτιρίων / επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων και η τεκμηρίωση της αναφοράς / καταγγελίας. Κατόπιν της αξιολόγησης των ως άνω επιμέρους κριτηρίων, διαμορφώνεται η συνολική βαθμολογία του σχετικού «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης».

       Όχι Όχι

      • 1 Αποδεικτικά στοιχεία - τεκμήρια Άλλο

       Αποδεικτικά στοιχεία - τεκμήρια

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επισυνάπτονται τυχόν απαιτούμενα στοιχεία (π.χ. φωτογραφίες, έγγραφα, άλλα αποδεικτικά στοιχεία) για την καλύτερη τεκμηρίωση της αναφοράς / καταγγελίας από τον ενδιαφερόμενο (καταγγέλλων).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πληρότητας

       Όχι 7475

      • Απόφαση 617 2024 1535 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική υπηρεσία «Υποβολή αναφοράς ή καταγγελίας σε θέματα πυροπροστασίας επιχειρήσεων και εγκαταστάσεων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201535

      • Απόφαση 616 2024 1574 Β

       Περιγραφή Τήρηση θυρίδων του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240201574

      • Προεδρικό Διάταγμα 70 2021 161 Α

       Περιγραφή Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100161

      • Νόμος 107 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 75, 85, 92,167 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Νόμος 4624 2019 137 Α

       Περιγραφή Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100137

      • Νόμος 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 127 - 157, 132, 140 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Νόμος 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Νόμος 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Προεδρικό Διάταγμα 90 63 2005 98 Α

       Περιγραφή Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100098

      • 1 Παραλαβή της αναφοράς / καταγγελίας και των υποστηρικτικών εγγράφων από τις Πυροσβεστικές Αρχές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή αναφοράς / καταγγελίας για παραβάσεις πυροπροστασίας επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων διενεργείται από τον ενδιαφερόμενο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), ο οποίος δύναται επίσης να την υποβάλει με τους ακόλουθους τρόπους: i. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος ή της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΠΕ.ΠΥ.Δ., ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή Π.Υ.). ii. Ταχυδρομικά προς την αρμόδια κεντρική ή αποκεντρωμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία. iii. Γραπτώς με την υποβολή αίτησης με αυτοπρόσωπη παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην αρμόδια κεντρική ή αποκεντρωμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία με την συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Αναφοράς / Καταγγελίας (Έντυπο Αναφοράς / Καταγγελίας - ΕΑΚ-01). iv. Τηλεφωνικά στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία με ταυτόχρονη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου Αναφοράς / Καταγγελίας (Έντυπο Αναφοράς / Καταγγελίας - ΕΑΚ-01) από υπάλληλο της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Το Πυροσβεστικό Σώμα οφείλει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονική υποβολή των αναφορών / καταγγελιών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαχείρισή τους.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αναφοράς / καταγγελίας στο αρμόδιο Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι πυροσβεστικές αρχές που γίνονται αποδέκτες αναφορών / καταγγελιών που εμπίπτουν στις παραβάσεις οικονομικών φορέων και εγκαταστάσεων στις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, διαβιβάζουν αυτές στο αρμόδιο Γραφείο Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ. / ΔΙ.Π.Υ.Ν.), ως αρμόδια αρχή επεξεργασίας - διαχείρισής τους.

       Ναι Όχι


      • 3 Αρχική αξιολόγηση αναφοράς / καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Για την αρχική αξιολόγηση του περιεχομένου της αναφοράς / καταγγελίας εξετάζονται από τον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης. i. Το προφανώς αβάσιμο / αστήρικτο / ακατάληπτο/ αόριστο / αθεμελίωτο του περιεχομένου της. ii. Η συμβατότητα της με τους τομείς αρμοδιότητας και εποπτείας του Πυροσβεστικού Σώματος. iii. Η κατ΄ αρχήν εκτίμηση ή πιθανολόγηση ότι η αναφορά στοιχειοθετεί παράβαση διατάξεων πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων. iv. Η αξιολόγηση της αναφοράς / καταγγελίας. v. Η επιβολή κυρώσεων σε πρόσφατο έλεγχο.

       Όχι Όχι


      • 4 Δεύτερο στάδιο αξιολόγησης - βαθμολόγησης αναφοράς / καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο δεύτερο στάδιο, η αναφορά / καταγγελία αξιολογείται - βαθμολογείται από τον Προϊστάμενο ή αναπληρωτή του Γραφείου Προληπτικής και Κατασταλτικής Πυρασφάλειας βάσει των παρακάτω κριτηρίων αξιολόγησης κινδύνου: i. Το πλήθος των αναφορών / καταγγελιών στην επιχείρηση - εγκατάσταση εντός της τελευταίας τριετίας (επαναληψιμότητα). ii. Τα μέτρα και κυρώσεις που έχουν υποβληθεί την τελευταία τριετία στον οικονομικό φορέα - εγκατάσταση. iii. Τους χρήστες του κτιρίου / εγκατάστασης, ήτοι τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών που εκτίθενται σε κίνδυνο σε σχέση με την εγκατάσταση, που επηρεάζουν την ικανότητα διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς. iv. Την κατάταξη του βαθμού επικινδυνότητας των κτιρίων / επιχειρήσεων / εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄ της υπ΄ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 5519) όπως κάθε φορά ισχύει και μέχρι την έκδοση της κ.υ.α. της παρ. 6 του άρθρου 139 του ν.4512/2018 (Α΄ 5). v. Την τεκμηρίωση της αναφοράς / καταγγελίας, ήτοι συνεκτίμηση των στοιχείων τεκμηρίωσης που την συνοδεύουν (βαθμός, επάρκεια και αξιοπιστία τεκμηρίωσης βάσει πραγματικών στοιχείων καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που αφορά στο αντικείμενο της καταγγελίας και είναι διαθέσιμη στην πυροσβεστική αρχή).

       Ναι Όχι


      • 5 Αρχειοθέτηση αναφοράς / καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αρχειοθετείται αναφορά / καταγγελία: i. Με προφανώς αβάσιμο, αστήρικτο, ακατάληπτο ή/και αόριστο περιεχόμενο. ii. Στη περίπτωση αναρμοδιότητας οπότε και διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή, υπηρεσία ή φορέα εποπτείας. iii. Στη περίπτωση κατά την οποία αυτή και τα υποβληθέντα σε αυτή στοιχεία δεν συνιστούν παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας. iv. Στη περίπτωση που η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει απαντήσει στον καταγγέλλοντα αναλυτικά και σε όλο το φάσμα της και ο καταγγέλλων επανέρχεται κατά τρόπο καταχρηστικό, οπότε δεν δίδεται εκ νέου απάντηση στον καταγγέλλοντα. v. Στη περίπτωση που αναφέρονται σε παράβαση για την οποία προσφάτως διενεργήθηκε έλεγχος στην καταγγελλόμενη επιχείρηση / εγκατάσταση και έχει επιβληθεί σχετική ποινή ή/και διοικητική κύρωση, εφόσον η καταγγελλόμενη παράβαση τελέστηκε σε χρονικό σημείο προγενέστερο της έκδοσης της απόφασης επιβολής της ποινικής ή/και διοικητικής κύρωσης.

       Ναι Όχι


      • 6 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου - καταγγέλλοντα για την αρχειοθέτησή της

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση επώνυμης αναφοράς / καταγγελίας ο ενδιαφερόμενος - καταγγέλλων ενημερώνεται για το πόρισμα του ελέγχου, ακόμα και στην περίπτωση αρχειοθέτησης αυτών.

       Σημειώσεις Εφόσον η αναφορά / καταγγελία υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της, ο ενδιαφερόμενος (καταγγέλλων) ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και με γραπτό μήνυμα (sms). Η απάντηση θα αναρτηθεί στη θυρίδα του και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

       Ναι Ναι


      • 7 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου / καταγγέλλοντα για το πόρισμα του ελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση επώνυμης αναφοράς / καταγγελίας ο ενδιαφερόμενος (καταγγέλλων) ενημερώνεται για το πόρισμα του ελέγχου.

       Σημειώσεις Εφόσον η αναφορά / καταγγελία υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της, ο ενδιαφερόμενος (καταγγέλλων) ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και με γραπτό μήνυμα (sms). Η απάντηση θα αναρτηθεί στη θυρίδα του και ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά εγκυρότητας των εγγραφών του gov.gr (μοναδικός κωδικός, κωδικός QR, προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.