Διαχείριση καταγγελιών από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1678aad2-87ba-4722-aa7d-bb4b726996db 321379

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στα στάδια εξέτασης καταγγελιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό τη διερεύνηση της βασιμότητάς τους και τη διαπίστωση ενδεχόμενης τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων από υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων και νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και την παραπομπή των υπαιτίων στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο ή/και την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με την αξιολόγηση, αξιοποίηση, επεξεργασία και διερεύνηση των καταγγελιών δύναται να διαπιστωθεί η εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα, με συνέπεια την παραπομπή των υπαιτίων στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο για την έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας ή/και την αρμόδια εισαγγελική αρχή για την ποινική αξιολόγηση των αποδιδόμενων αξιόποινων πράξεων, κατά περίπτωση. Το δικαίωμα πρόσβασης κάθε ενδιαφερόμενου στα στοιχεία του σχηματισθέντος, από τη διερεύνηση της καταγγελίας, φακέλου διενεργείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτουν οι διατάξεις του άρ. 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/ 99 (Α΄45) και ειδικότερες συναφείς διατάξεις. Η τυχόν ανάκληση της καταγγελίας από τον καταγγέλλοντα δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας, καθώς η διερεύνηση της βασιμότητάς της αποτελεί ζήτημα προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

ιαχείριση καταγγελιών από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Στάδια εξέτασης καταγγελιών αρμοδιότητας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών

      Επίσημος τίτλος

      Στάδια εξέτασης καταγγελιών αρμοδιότητας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Υπουργείου Οικονομικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Η καταγγελία να αφορά υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων φορέων και νομικών προσώπων αυτού, στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 39§3, περ. (β), άρθρο 116§13 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 39 αναφέρεται στη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, επιπέδου Διεύθυνσης, σε κάθε Υπουργείο, η οποία υπάγεται απευθείας στον οικείο Υπουργό και το άρθρο 116 αναφέρεται σε οργανωτικά ζητήματα των εν λόγω μονάδων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2§2, περ. (β), άρθρο 3§7, άρθρο 5 2523 2021 76 Β

       Περιγραφή Προσδιορισμός της δομής των αρμοδιοτήτων και του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, αναφορικά με: 1. Τη διενέργεια διοικητικής έρευνας, ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σε υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. 2. Τη συλλογή, διερεύνηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών, καταγγελιών και στοιχείων, που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, των εποπτευόμενων από αυτό φορέων και των νομικών προσώπων στους σκοπούς των οποίων υπάγεται και η διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, σε πειθαρχικά και ποινικά αδικήματα (υποπερ. εε).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200076

      • Προεδρικό Διάταγμα 142 2017 181 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100181

      • Νόμος 4795 2021 62 Α

       Περιγραφή Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100062

      • 1 Παραλαβή καταγγελίας και χρέωση από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εισερχόμενη καταγγελία, αφού παραληφθεί από τον αρμόδιο υπάλληλο, τίθεται υπόψη του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας, ο οποίος, μετά από σύντομο έλεγχο αρμοδιότητας, με επισημείωση επί του σώματος του εγγράφου διενεργεί χρέωσή της στον Τμηματάρχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, για τις λόγω αρμοδιότητα ενέργειές του.

       Σημειώσεις Οι καταγγελίες περιέρχονται στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου: 1. Από πολίτες, οι οποίοι τις υποβάλλουν είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, είτε μέσω ταχυδρομείου (e mail), είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax). 2. Από Υπηρεσίες του δημοσίου (συχνότερα Υπουργείο Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων-ΑΑΔΕ) και ΟΤΑ. 3. Από τα Γραφεία Υπουργών 4. Από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). 5. Από Εισαγγελική Αρχή (ως πληροφοριακό δελτίο). Οι καταγγελίες, οι οποίες περιέρχονται στην Υπηρεσία, ως ανωτέρω, δύνανται να είναι ανώνυμες ή επώνυμες. Οι προς εξέταση καταγγελίες δύνανται επίσης να προκύπτουν από συλλογή πληροφοριών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

       Όχι Όχι


      • 2 Διακίνηση της εισερχόμενης καταγγελίας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εισερχόμενη καταγγελία που προέρχεται από φορέα εντός του ενιαίου πρωτοκόλλου (Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων-ΣΗΔΕ) φέρει αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου από το ίδιο το σύστημα. Η εισερχόμενη καταγγελία που προέρχεται από φορέα εκτός του ενιαίου πρωτοκόλλου (ΣΗΔΕ) αφού ψηφιοποιηθεί (scanning), λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου εμπιστευτικής αλληλογραφίας μέσω του ΣΗΔΕ. Ακολούθως το εισερχόμενο έγγραφο χρεώνεται, σύμφωνα με την επισημείωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης, στον αρμόδιο Τμηματάρχη με ηλεκτρονικό τρόπο. Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των εισερχομένων εγγράφων, ο οποίος και παραδίδει στον Τμηματάρχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών, ενυπόγραφα την καταγγελία σε φυσική μορφή (εφόσον υπάρχει) μετά των τυχόν συνημμένων της, για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 3 Δημιουργία υπόθεσης δυνάμει της εισερχόμενης καταγγελίας προς περαιτέρω ενέργειες κατά λόγο αρμοδιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης διενεργεί καταγραφή της καταγγελίας σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel), προκειμένου να προβεί στις κατ' αρμοδιότητα ενέργειές του. Στο εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο η εισερχόμενη καταγγελία λαμβάνει αρίθμηση και καταγράφεται λεπτομερώς ο αριθμός πρωτοκόλλου και το περιεχόμενό της.

       Σημειώσεις Ακολούθως, με την πρόοδο εξέτασης της καταγγελίας, ο τμηματάρχης καταχωρίζει στο εν λόγω ηλεκτρονικό αρχείο τις ενέργειες της αρμοδιότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση αρμοδιότητας της Υπηρεσίας για τη διερεύνηση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης, μετά τη δημιουργία υπόθεσης, εξετάζει την αρμοδιότητα της υπηρεσίας για τη διερεύνηση της καταγγελίας, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας για να προβεί ακολούθως στις περαιτέρω ενέργειες της αρμοδιότητάς του.

       Σημειώσεις Η εξέταση της αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της βασιμότητας ή μη των καταγγελλόμενων διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του άρ. 39, ν. 4622/19 (Α΄133) και της ΚΥΑ 2523/21 (Β΄76), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρ. 116 του προαναφερόμενου νόμου και προσέδωσε αυξημένες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία σε σχέση με τις οριζόμενες με το άρ. 39 του εν λόγω νόμου.

       Όχι Όχι


      • 5 Διαπίστωση αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης, αφού εξετάσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, διαπιστώνει την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας για την εξέταση της καταγγελίας για τον περαιτέρω χειρισμό της.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαπίστωση έλλειψης αρμοδιότητας για τη διερεύνηση της καταγγελίας ή μέρους αυτής και αποστολής της στην αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που διαπιστώνει έλλειψη αρμοδιότητας για τη διερεύνηση των διαλαμβανομένων στην υπό εξέταση καταγγελία, ο αρμόδιος τμηματάρχης, σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης, συντάσσει σχετικό έγγραφο προκειμένου να διαβιβαστεί αρμοδίως, με προσαρτώμενα την εν λόγω καταγγελία και των τυχόν συνημμένων αυτής εγγράφων. Εάν η διαπίστωση αφορά μερική έλλειψη αρμοδιότητας, ομοίως συντάσσει σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο και επισυνάπτει αντίγραφο της καταγγελίας (μετά των συνημμένων της ), προς διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης, με τη σχετική επισήμανση ότι οι αιτιάσεις του καταγγέλλοντος για τη διερεύνηση των οποίων η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει σχετική αρμοδιότητα θα εξεταστούν. Τα σχετικά έγγραφα, τα οποία φέρουν την υπογραφή του Προϊσταμένου της Δ/νσης, παραδίδονται στον αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας υπάλληλο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου του τμήματος.

       Σημειώσεις Αποτελεί συχνό φαινόμενο στο περιεχόμενο της καταγγελίας να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ισχυρισμοί και αιτιάσεις, η διερεύνηση της βασιμότητας των οποίων δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής αρμοδιότητας, είναι δυνατό η διαβίβαση αρμοδίως της καταγγελίας να λάβει χώρα μετά την εξέταση των διαλαμβανομένων από την Υπηρεσία, με την έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή η διαβίβαση της καταγγελίας διενεργείται με το πέρας της εξέτασης της βασιμότητάς της (με τη σύνταξη της οικείας πορισματικής έκθεσης), με σχετική επισήμανση στο διαβιβαστικό έγγραφο ότι η Υπηρεσία έχει ήδη επιληφθεί κατά λόγο αρμοδιότητας.

       Ναι Ναι


      • 7 Αξιολόγηση της καταγγελίας αν υπόκειται σε έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης, μετά τη διαπίστωση της αρμοδιότητας, εξετάζει την καταγγελία ως προς τη σαφήνειά της και αποφαίνεται αν είναι σημαντική/αξιόλογη, προκειμένου να προβεί στον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

       Ναι Όχι


      • 8 Διαπίστωση ότι η καταγγελία πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου και συμπερίληψή της στη λίστα για την έκδοση εντολής ανάθεσης ελέγχου σε Οικ. Επιθεωρητή ή Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Τμηματάρχης, αφού κρίνει ότι η προς εξέταση καταγγελία είναι σαφής και σημαντική, θέτει την υπόθεση στο υφιστάμενο αρχείο των προς διερεύνηση υποθέσεων, ως υποκείμενη προς έλεγχο, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

       Ναι Ναι


      • 9 Διαπίστωση ενδεχόμενης ασάφειας ή αοριστίας της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος τμηματάρχης, εφόσον εκτιμά ότι η καταγγελία είναι ασαφής ή ασήμαντη, προτείνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας να εισαχθεί στην τριμελή επιτροπή για την ακολουθητέα διαδικασία που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις, με ταυτόχρονη ενημέρωση του τηρούμενου ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 10 Εισαγωγή υπόθεσης/καταγγελίας στην Τριμελή Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την υποβολή σχετικής πρότασης του αρμοδίου τμηματάρχη και με πρωτοβουλία του Προϊστάμενου της Δ/νσης συγκαλείται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις τριμελής επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 11 Γνωμοδότηση Επιτροπής για υποκείμενη σε έλεγχο καταγγελία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η τριμελής επιτροπή δύναται να εισηγηθεί στον Προϊστάμενο της Δ/νσης ότι η εισαχθείσα προς εξέταση καταγγελία κρίνεται διερευνητέα. Το σύνολο της διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της, κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης, καταχωρίζεται σε σχετικό πρακτικό, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο του αρμοδίου τμήματος και η εξετασθείσα καταγγελία επαναφέρεται στον τμηματάρχη του Τμήματος Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών προς τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

       Ναι Όχι


      • 12 Γνωμοδότηση Επιτροπής για αρχειοθέτηση της καταγγελίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις επιτροπή, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99, σχετικά άρθρα 13-15), εισηγείται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης για την αρχειοθέτηση της εισαχθείσας στην επιτροπή καταγγελίας, που κρίνεται ασαφής ή ασήμαντη. Το σύνολο της διαδικασίας, περιλαμβανομένης και της, κατά πλειοψηφία ληφθείσας απόφασης, καταχωρίζεται σε σχετικό πρακτικό, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό αρχείο του αρμοδίου τμήματος και η καταγγελία τίθεται στο αρχείο (ως μη διερευνητέα). Η εν λόγω εισήγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρ. 3 της ΚΥΑ 2523/21, γίνεται από την προαναφερόμενη τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων της Μ.Ε.Ε. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Προϊσταμένων υπολείπεται των τριών (3), ορίζεται ως μέλος ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τμήματος ή των Τμημάτων Εσωτερικών Ερευνών και Διερεύνησης Καταγγελιών.

       Σημειώσεις Στην υποπερ. ιδιδ) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2η της ΚΥΑ 2523/21 ορίζεται ότι με εισήγηση στον Προϊστάμενο της Μ.Ε.Ε. αρχειοθετούνται οι καταγγελίες που κρίνονται ασαφείς ή ασήμαντες και επανεξετάζονται παλαιές υποθέσεις για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορούν να αξιοποιηθούν προς περαιτέρω έρευνα.

       Ναι Ναι


      • 13 Περαιτέρω διαδικασία της διερευνητέας καταγγελίας και με την συμπερίληψή της στη λίστα για την έκδοση εντολής ανάθεσης ελέγχου σε Οικ. Επιθεωρητή ή Ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η καταγγελία, μετά τη διαπίστωση της αρμοδιότητας και εφόσον δεν θεωρηθεί ασαφής ή ασήμαντη, προκειμένου να εισαχθεί στην Τριμελή Επιτροπή, ταξινομείται στο υφιστάμενο αρχείο των προς διερεύνηση/εκκρεμών υποθέσεων, προκειμένου να προταθεί η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου για την περαιτέρω εξέταση της βασιμότητας των διαλαμβανομένων της και τη διαπίστωση ενδεχόμενης τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων ή και ποινικών αδικημάτων των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Η εν λόγω εντολή δύναται να είναι εντολή διενέργειας έρευνας, προκαταρκτικής εξέτασης, ένορκης διοικητικής εξέτασης, ελέγχου περιουσιακής κατάστασης, κλπ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις περί των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, υπογράφεται κατά λόγο αρμοδιότητας και ανατίθεται σε υπάλληλο της Υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Η αναγραφή του εκτιμώμενου χρόνου για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας, από την περιέλευση της καταγγελίας στην Υπηρεσία έως την πρόταση έκδοσης της σχετικής εντολής ελέγχου είναι ενδεικτική. Περαιτέρω, ο χρονικός ορίζοντας της έκδοσης και ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών εντολών ελέγχου συναρτάται από διάφορα κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, η βαρύτητα της κρινόμενης υπόθεσης, ο ενδεχόμενος χρόνος παραγραφής, η προθεσμία η θεσπιζόμενη από ειδικές διατάξεις πχ πειθαρχικό δίκαιο Δ.Υ. (διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης-Ένορκής Διοικητικής Εξέτασης), ΚΠΔ (ανάθεση εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας), ο χρόνος υποβολής της καταγγελίας, ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων, κ. ά.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.