Διεκπεραίωση δήλωσης Εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47a223d6-bdc0-4ad5-9ab8-c41121922630 472236

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής όχλησης που χρήζει αδειοδότησης και απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και ιδίως σε παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η υλοποίηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΗΛΥΑ.

https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml.

Όλες οι κατασκευές κεραιών που είναι καταχωρημένες στο μητρώο κατασκευών κεραιών (ΣΗΛΥΑ) είναι προσβάσιμες από το κοινό στον ιστότοπο της ενημερωτικής πύλης κατασκευών κεραιών https://keraies.eett.gr/.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας, απαιτείται η έγκριση των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, καθώς και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Η αρνητική γνωμάτευση οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας.

Τελευταία ενημέρωση

08/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ (ΕΚΚΧΟ) Σύμφωνα με την ΚΥΑ 32661ΕΞ2022/26-7-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4062).

Σημειώσεις

Η Δήλωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα στοιχεία κατόχου της ΕΚΚΧΟ, στοιχεία τεχνικού υπευθύνου, γεωγραφικό στίγμα και περιγραφή της θέσης εγκατάστασης, καθώς και τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της κάθε κεραίας. Επιπροσθέτως, αναρτώνται τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις από αρμόδιες υπηρεσίες σχετικές με την θέση εγκατάστασης, όπως επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης της νόμιμης χρήσης του ραδιοφάσματος, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ 32661ΕΞ2022/26-7-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4062).

Οι προδιαγραφές των τεχνικών χαρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ 32661ΕΞ2022/26-7-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4062). Οι Δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης (ΣΗΛΥΑ)

https://silia.eett.gr/silia/index.xhtml

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός χρήστη στην πλατφόρμα ΣΗΛΥΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Αίτηση θεραπείας, Ιεραρχική Προσφυγή, Άλλο

                  Αίτηση Ακύρωσης
    
    Κατά της Απόφασης χωρεί Αίτηση θεραπείας ή Αίτηση Ακύρωσης, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία από οποιοδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εντός των προθεσμιών που τίθενται από αυτήν, κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    NACE

    • 61 Τηλεπικοινωνίες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διεκπεραίωση δήλωσης Εγκατάστασης Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής 'Οχλησης (ΕΚΚΧΟ)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αδειών Κατασκευών Κεραιών (Σύστημα Σ.ΗΛ.Υ.Α.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης ΣΗΛΥΑ, στέλνοντας email στο info@eett.gr.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αποδοχή της Δήλωσης ΕΚΚΧΟ από την ΕΕΤΤ, προΰποθέτει την σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων υπηρεσιών, όπου αυτές απαιτούνται. Η έκδοση άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς από την ΕΕΤΤ, προϋποθέτει τη λήψη του δικαιώματος χρήσης όλων των ραδιοσυχνοτήτων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κεραίας, εκτός αν πρόκειται για συχνότητες για τις οποίες όπως ρητά ορίζεται στην νομοθεσία, δεν απαιτείται η λήψη δικαιώματος για την χρήση τους.

       Όχι Όχι

      • 3 Άλλο Ο δηλών οφείλει να κάνει νόμιμη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

       Όχι Όχι

      • 1 Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ Αίτηση

       Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μέσω ΣΗΛΥΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αναρτά στο ΣΗΛΥΑ σχετική Γνωμοδότηση, βάσει της αίτησης που έχει υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 2 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Δήλωση ΕΚΚΧΟ συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα ή απόσπασμα ψηφιακού χάρτη με σημειωμένη την προβολή της θέσης εγκατάστασης της ΕΚΚΧΟ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. δ της ΚΥΑ 32661 ΕΞ 2022.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 3 Μελέτη ΕΚΚΧΟ Εγκαταστάσεων Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Όχλησης και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού Μελέτη ασφάλειας

       Μελέτη ΕΚΚΧΟ Εγκαταστάσεων Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Όχλησης και Λήψης μέτρων Προφύλαξης του κοινού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://eeae.gr/KA-EEAE-KO-122022-01.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο δηλών καταθέτει μελέτη από όπου προκύπτουν οι περιοχές διερεύνησης της κεραίας και ορίζονται τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης του κοινού, όπου αυτά απαιτούνται. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. ε της ΚΥΑ 32661 ΕΞ 2022. Η μελέτη εκπονείται και υπογράφεται από τους ειδικούς που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 53571/3839/01-09-2000 (ΦΕΚ Β 1105)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2025

      • 4 Φωτορεαλιστική απεικόνιση κεραίας ΕΚΚΧΟ Άλλο δικαιολογητικό

       Φωτορεαλιστική απεικόνιση κεραίας ΕΚΚΧΟ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://spectrum.eett.gr/silia/docs/user guide.html#notification-edit-ENVIRONMENTAL NOTIFICATION

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Ο δηλών υποβάλλει φωτορεαλιστική απεικόνιση της κεραίας ΕΚΚΧΟ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. στ της ΚΥΑ 32661 ΕΞ 2022.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση Κοινής Χρήσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση φιλοξενούμενων φορέων, απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης των φιλοξενούμενων περί ακρίβειας των υποβαλλόμενων στοιχείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 7320

      • 6 Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Αίτηση

       Αίτηση χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/sustema-diakheirises-phasmatos

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι νόμιμος κάτοχος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην κατασκευή κεραίας, οφείλει να το αποκτήσει κάνοντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της ΕΕΤΤ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 6009

      • 7 Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1β του Ν4635/2019, ως αποδεικτικό νόμιμης χρήσης, νοούνται οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ ή η υπαγωγή σε κανόνα εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 3798

      • Νόμος 20-42 4635 2019 167 Α

       Περιγραφή "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις", ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ", ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ "ΑΔΕΙΟΔOΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΞΗΡA".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100167

      • Νόμος 12 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20120100082

      • Νόμος 60-65 4313 2014 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100261

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 53571/3839 2000 1105 Β

       Περιγραφή Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000201105

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 919/26 2019 4872 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190204872

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14104 2022 1855 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 21 του ν. 4635/2019.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220201855

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 32661 2022 4062 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατηγοριών, όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών λειτουργίας, τεχνικών χαρακτηριστικών, ελέγχου και κυρώσεων για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204062

      • Νόμος 4 2690 1999 45 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100045

      • Νόμος 4014 2011 209 Α

       Περιγραφή Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100209

      • 1 Παραλαβή δήλωσης στο ΣΗΛΥΑ και προώθηση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Διεκπεραίωση δήλωσης από Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) μέσω ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αίτηση παραλαμβάνεται και διεκπεραιώνεται από την ΥΠΑ, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της.

       Σημειώσεις Η αρνητική Γνωμάτευση της ΥΠΑ έχει σαν αποτέλεσμα την λήξη της διαδικασίας αδειοδότησης.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή πλήρους δήλωσης από τον δηλούντα, επιβεβαίωση των στοιχείων και ανάρτηση Δήλωσης εγκατάστασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο δηλών καλείται να πιστοποιήσει τα στοιχεία της δήλωσής του, και να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας. Ενημερώνεται άμεσα το μητρώο κατασκευών κεραιών ΣΗΛΥΑ και ο ιστότοπος της ενημερωτικής πύλης κατασκευών κεραιών https://keraies.eett.gr/

       Σημειώσεις Στο σημείο αυτό ο δηλών μπορεί να ανακαλέσει την δήλωσή του και να τερματίσει την διαδικασία.

       Ναι Ναι


      • 4 Υπό προϋποθέσεις Παραλαβή και διεκπεραίωση δήλωσης από αρμόδιο τμήμα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε αρμόδιο τμήμα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δρομολογούνται ειδικές περιπτώσεις δηλώσεων, όπως εκείνες που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεραία σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας ή ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση σφαλμάτων, ασυμφωνιών ή ελλείψεων, η αίτηση επιστρέφεται στον αιτούντα ο οποίος οφείλει να απαντήσει μέσα σε διάστημα ενός μήνα σύμφωνα με τον κανονισμό αδειών, επιμηκύνοντας έτσι τον χρόνο διεκπεραίωσης της δήλωσης.

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη δήλωσης, ενημέρωση δηλούντα και του Μητρώου Κεραιών ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του συστήματος ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών. Ο δηλών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του.

       Ναι Ναι


      • 6 Αποδοχή δήλωσης, ενημέρωση δηλούντα και Μητρώου Κεραιών ΣΗΛΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μέσω του συστήματος ΣΗΛΥΑ ενημερώνεται το ηλεκτρονικό Μητρώο Κεραιών. Ο δηλών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την έκβαση της αίτησής του.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.