Διενέργεια αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Ξεναγού.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση83e448e1-1569-4177-bdae-be02bc82b5f5 834481

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε κάθε υπήκοο κράτους -μέλους ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα του ξεναγού, έχοντας αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Τα αντισταθμιστικά μέτρα συνίστανται στην πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής ή στη δοκιμασία επάρκειας, κατ επιλογή του ενδιαφερόμενου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΑΓΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του παρατήματος Ι της υπ αριθμ. 38174/ΙΑ/ Β 751/ 26.03.2014 σχετικά με

α) την έναρξη πρακτικής άσκησης προσαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΤΕΕΝ ή

β) τη συμμετοχή στη δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΤΕΕΝ

Σημειώσεις

Στο έντυπο αίτησης ο ενδιαφερόμενος δηλώνει α) εάν επιθυμεί την έναρξη πρακτικής άσκησης προσαρμογής σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΤΕΕΝ ή τη συμμετοχή του στη δοκιμασία επάρκειας σύμφωνα με την Απόφαση του ΑΤΕΕΝ και β) σε περίπτωση που επιλέξει την πρακτική άσκηση, δηλώνει και τη γλώσσα στην οποία αυτή θα υλοποιηθεί.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διενέργεια αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμα του Ξεναγού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλοντας την προβλεπόμενη αίτηση οφείλει να προσκομίσει και την απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Απόφαση

       Απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων του Αυτοτελούς Τμήματος Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικής Ισοδυναμίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 38174/ΙΑ 2014 751 Β

       Περιγραφή Όροι και Διαδικασία διενέργειας αντισταθμιστικών μέτρων σύμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επάγγελμά του ξεναγού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200751

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της &ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγώριση των επαγγελματικών προσόντων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης του Πολίτη και πρωτοκόλλησή τηςπρωτόκολλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση, αφού πρώτα πρωτοκολληθεί, εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης εγγράφων της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση       Όχι Όχι


      • 3 Εκκίνηση διαδκασίας /Χρέωση στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ξεναγών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώρηση στο μητρώο ασκουμένων μέσω αντισταθμιστικών μέτρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει επιλέξει τη διενέργεια αντισταθμιστικών μέτρων μέσω πρακτικής άσκησης προσαρμογής, καταχωρείται στο μητρώο ακσουμένων που τηρείται στο Τμήμα ξεναγών για το σκοπό αυτό.

       Ναι Όχι


      • 5 Ορισμός Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ορίζει υπάλληλο Συντονιστή της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και ενημερώνει σχετικά το Μητρώο Ασκουμένων.

       Ναι Όχι


      • 6 Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης       Ναι Όχι


      • 7 Έλεγχος προβλεπόμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου της πρακτικής άσκησης, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα ξεναγών τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 6,7,8,11 της Απόφασης 38174/ΙΑ/751 Β δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση και ολοκλήρωσή της.

       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση Βεβαίωσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο του πρηγούμενου βήματος το Τμήμα ξεναγών χορηγεί στον ενδιαφερόμενο "Βεβαίωσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής"

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τη Βεβαίωση Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης Προσαρμογής στο ΑΤΕΕΝ προκειμένου να εκδοθεί η τελική απόφαση αναγώρισης επαγγελματικών προσόντων.

       Ναι Ναι


      • 9 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας της δοκιμασίας επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η δοκιμασία επάρκειας οργανώνεται και διεξάγεται από Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης 38174/ΙΑ/ ΦΕΚ 751 Β. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, συνεπώς, εάν η θητεία της Επιτροπής δεν έχει λήξει, το βήμα αυτό παραλείπεται.

       Σημειώσεις Η δοκιμασία επάρκειας είναι γραπτή και διενεργείται δύο φορές το χρόνο κατά τους μήνες Μάιο και Οκτώβριο.

       Ναι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου σχετικά με τη δοκιμασία επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το Τμήμα Ξεναγών, με έγγραφό του, παρέχει στον ενδιαφερόμενο κάθε σχετική πληροφορία για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας επάρκειας, όπως ακριβής χρόνος και χώρος διεξαγωγής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

       Ναι Όχι


      • 11 Πραγματοποίηση δοκιμασίας επάρκειας       Ναι Όχι


      • 12 Έκθεση Αξιολόγησης της Δοκιμασίας Επάρκειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Μετά το πέρας της δοκιμασίας επάρκειας και τη βαθμολόγηση των υποψηφίων, η Επιτροπή συντάσσει "Έκθεση Αξιολόγησης της Δοκιμασίας Επάρκειας", στην οποία αναγράφεται το ακριβές αποτέλεσμα της δοκιμασίας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα και την οποία διαβιβάζει στο Τμήμα ξεναγών.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση "Βεβαίωσης επιτυχίας στη δοκιμασία επάρκειας για το επάγγελμα του ξεναγού"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια της Έκθεσης Αξιολόγησης της Δοκιμασίας Επάρκειας κι εφόσον ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώσει επιτυχώς τη δοκιμασία Επάρκειας, το Τμήμα ξεναγών εκδίδει τη "Βεβαίωση επιτυχίας στη δοκιμασία επάρκειας για το επάγγελμα του ξεναγού". (Σε περίπτωση αποτυχίας το βήμα παραλείπεται και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται εγγράφως σχετικά).

       Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τη "Βεβαίωση επιτυχίας στη δοκιμασία επάρκειας για το επάγγελμα του ξεναγού" στο ΑΤΕΕΝ προκειμένου να εκδοθεί η τελική απόφαση αναγώρισης επαγγελματικών προσόντων (άρθρο 54, π.δ. 38/2010).

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.