Διορισμός επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση18e8cd5f-90c1-4287-9fad-8be2122058aa 188590

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον διορισμό επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΣΤ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ο διορισμός επίτιμου γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή γίνεται προς υποβοήθηση της άσκησης των προξενικών καθηκόντων του προϊσταμένου της αρχής . Ο επίτιμος γραμματέας μπορεί να αναπληρώνει τον ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο προϊστάμενο άμισθης προξενικής αρχής σε όλα τα προξενικά καθήκοντά του, εφόσον δεν υπάρχει στην αρχή Επίτιμος Υποπρόξενος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής αρχής, υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Διορισμός επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διορισμός Επίτιμου Γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο υποψήφιος για διορισμό πρέπει να έχει, κατά προτίμηση, την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι ελληνικής καταγωγής.

       Όχι Όχι

      • 2 Υπηκοότητας Όταν δεν υπάρχει υποψήφιος ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής για τη θέση του επίτιμου γραμματέα, επιτρέπεται ο διορισμός αλλοδαπού πολίτη.

       Ναι Ναι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο υποψήφιος για διορισμό πρέπει να διαμένει μονίμως, επί μία διετία τουλάχιστον, στον τόπο της άμισθης προξενικής αρχής.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο υποψήφιος για διορισμό δεδομένου ότι μετά το διορισμό του θα συνδράμει τον προϊστάμενο της άμισθης προξενικής αρχής στην άσκηση των προξενικών καθηκόντων του (δημόσιο λειτούργημα) θα πρέπει να είναι έγκριτος πολίτης και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του οποιοδήποτε νομικό κώλυμα λόγω τέλεσης πράξεων αντίστοιχων με αυτών που δεν επιτρέπουν τον διορισμό σε θέση μονίμου δημοσίου υπαλλήλου κατά τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του, το πατρώνυμο, την υπηκοότητα και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης. Βιογραφικό σημείωμα

       Πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του, το πατρώνυμο, την υπηκοότητα και την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο να προκύπτει η ιθαγένεια, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου Αποδεικτικό ιθαγένειας / υπηκοότητας

       Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου, από το οποίο να προκύπτει η ιθαγένεια, τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Δικαστικής Χρήσης) προκειμένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη κωλύματος για διορισμό λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Δικαστικής Χρήσης) προκειμένου να αποκλεισθεί η ύπαρξη κωλύματος για διορισμό λόγω τέλεσης αξιόποινης πράξης.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός και κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό κατατίθεται αντίγραφο ποινικού μητρώου ή το αλλοδαπό αντίστοιχο των επιτοπίων αρχών της χώρας κατοικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • Νόμος 306 4781 2021 31 Α

       Περιγραφή Στην παράγραφο 1 του άρθρου 306 ορίζεται η διαδικασία διορισμού επίτιμου γραμματέα σε άμισθη προξενική αρχή της Ελλάδας στην αλλοδαπή. Ειδικότερα οι επίτιμοι γραμματείς σε άμισθες προξενικές Αρχές διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής Αρχής, και έγκριση της οικείας Πρεσβείας ή της έμμισθης προξενικής Αρχής, υπό την εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική Αρχή. Οι διοριζόμενοι είναι Έλληνες ως προς την ιθαγένεια ή το γένος ή, ελλείψει Ελλήνων, αλλοδαποί οι οποίοι διαμένουν επί μία διετία τουλάχιστον στον τόπο της προξενικής Αρχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100031

      • 1 Παραλαβή Γνώμης του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος (Επίτιμος Γενικός Πρόξενος ή Επίτιμος Πρόξενος) άμισθης προξενικής αρχής διαβιβάζει εγγράφως στην αρμόδια Πρεσβεία ή έμμισθη προξενική αρχή τη γνώμη/εισήγησή του για τον/την υποψήφιο/α που προτείνει για τη θέση επίτιμου γραμματέα προκειμένου να τον επικουρεί στα προξενικά καθήκοντά του.

       Σημειώσεις Το έγγραφο με το οποίο διαβιβάζεται η γνώμη/εισήγηση διορισμού, πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου καθώς και από αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του.

       Όχι Όχι


      • 2 Έγκριση Πρεσβείας ή Έμμισθης Προξενικής Αρχής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η οικεία Πρεσβεία ή ελλείψει αυτής, η ανώτερη ή ισόβαθμη έμμισθη προξενική αρχή στην εποπτεία και στον έλεγχο της οποίας υπάγεται η άμισθη προξενική αρχή, διαβιβάζει στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης έγγραφο με το οποίο εκφράζει την έγκριση (συμφωνία) της για το διορισμό του προτεινομένου υποψηφίου στη θέση του επίτιμου γραμματέα.

       Σημειώσεις Το έγγραφο της Πρεσβείας διαβιβάζει την γνώμη του προϊσταμένου της άμισθης προξενικής αρχής και τα αναγκαία δικαιολογητικά του προτεινόμενου υποψήφιου.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος υποψηφιότητας και αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης μεριμνά για τον αρμόδιο έλεγχο της καταλληλότητας της υποβληθείσας υποψηφιότητας και αναζητεί αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, εάν χρειάζεται, αντίγραφο ποινικού μητρώου για τον προτεινόμενο υποψήφιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη σχεδίου απόφασης διορισμού, προσυπογραφή και τελική υπογραφή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών συντάσσει σχέδιο απόφασης διορισμού και παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Η απόφαση μονογράφεται από το χειριστή και εν συνεχεία προωθείται για έλεγχο στον Διευθυντή και αφού προσυπογραφεί από αυτόν προωθείται για την τελική υπογραφή από το αρμόδιο όργανο.

       Σημειώσεις Η απόφαση διορισμού περιλαμβάνει στο προοίμιο την οικεία εξουσιοδοτική διάταξη του ν. 4781/2021, το έγγραφο με το οποίο η οικεία Πρεσβεία απέστειλε την έγκρισή της για το διορισμό και το έγγραφο με το οποίο ο προϊστάμενος της άμισθης προξενικής αρχής απέστειλε τη γνώμη /εισήγησή του για τον προτεινόμενο προς διορισμό υποψήφιο.

       Όχι Όχι


      • 5 Περίληψη απόφασης διορισμού και αποστολή της προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την τελική υπογραφή της απόφασης, η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει περίληψη της απόφασης η οποία εν συνεχεία υπογράφεται ψηφιακά ως ακριβές αντίγραφο και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη ΚΑΔ από το Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει τον ΚΑΔ της περίληψης απόφασης διορισμού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

       Σημειώσεις Αναμονή για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της περίληψης απόφασης διορισμού (μέσος χρόνος αναμονής 15 ημέρες). Η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον αριθμό ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη διορισμού.

       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση της περίληψης απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Δημοσίευση της περίληψης απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση δημοσίευσης της περίληψης απόφασης διορισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση διαβιβάζει στην αρμόδια Πρεσβεία έγγραφο ανακοίνωσης της δημοσίευσης με συνημμένο απόσπασμα του οικείου ΦΕΚ . Ακολούθως η Πρεσβεία ενημερώνει τον προϊστάμενο της άμισθης προξενικής αρχής προκειμένου να κληθεί ο διορισθείς επιτιμος γραμματέας να δώσει ενώπιον του Επίτιμου Γενικού Προξένου ή Επίτιμου Προξένου τον απαιτούμενο όρκο ή διαβεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση Πρακτικού Ορκωμοσίας ή Διαβεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Πρεσβεία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο διοριζόμενος στη θέση του επίτιμου γραμματέα καλείται από τον προϊστάμενο (Επίτιμο Γενικό Πρόξενο ή Επίτιμο Πρόξενο) της άμισθης προξενικής αρχής και δίνει ενώπιον του τον προβλεπόμενο όρκο ή την προβλεπόμενη διαβεβαίωση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν. 4781/2021. Στη συνέχεια συντάσσεται και υπογράφεται και από τους δύο το αντίστοιχο πρωτόκολλο. Επίσης, ο διορισθείς καταθέτει στην Υπηρεσία δείγματα υπογραφής και μονογραφής του.

       Σημειώσεις Η Πρεσβεία με έγγραφό της αποστέλλει το πρωτόκολλο ορκωμοσίας /διαβεβαίωσης και τα δείγματα υπογραφής στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, με κοινοποίηση στη Γενική Επιθεώρηση και στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Αποδήμων Ελλήνων.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση ιστοσελίδας και πίνακα άμισθων προξενικών αρχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη λήψη του πρωτοκόλλου ορκωμοσίας ή διαβεβαίωσης, η αρμόδια ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης επικαιροποιεί τον τηρούμενο στο αρχείο της πίνακα άμισθων προξενικών αρχών και ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα το αρμόδιο τμήμα ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών για να καταχωριστεί το όνομα του νέου επίτιμου γραμματέα στα στοιχεία της άμισθης προξενικής αρχής.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.