Εγγραφή παραγωγικών εγκαταστάσεων στην κινεζική βάση δεδομένων για εξαγωγή στην Κίνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση68ac5e4b-5163-4c18-89f4-d412b05a1e50 685451

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 έως 30 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εγγραφή των παραγωγικών εγκαταστάσεων γαλακτοκομικών προϊόντων, αλιευμάτων - αλιευτικών προϊόντων και μελιού στην κινεζική βάση δεδομένων προκειμένου να εγκριθούν από τις αρμόδιες κινεζικές αρχές και να ενταχθούν σε αντίστοιχους καταλόγους (μητρώα) εγκεκριμένων εγκαταστάσεων που μπορούν να εξάγουν στην Κίνα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Στο πλαίσιο των αλλαγών που επιφέρει η νέα κινεζική νομοθεσία (Διάταγμα 248 και 249 της Κίνας) αναφορικά με τις εισαγωγές προϊόντων στο έδαφος της Λ. Δ. Κίνας τέθηκε σε λειτουργία η νέα βάση δεδομένων της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (General Administration of Customs of China – GACC) .

Όλες οι επιχειρήσεις (operators) τροφίμων που εξάγουν τα προϊόντα τους στην Κίνα θα πρέπει να εγγραφούν στην νέα βάση δεδομένων. Ειδικότερα, οφείλουν να εγγραφούν εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι αρμόδιες για το τελικό προϊόν (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία). Επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επανασυσκευασία σε αποθήκες θερμοκρασίας δωματίου και δεν εμπλέκονται στις ως άνω διαδικασίες δεν υποχρεούνται να εγγραφούν στην βάση δεδομένων. Αντίθετα, επιχειρήσεις ψυκτικών θαλάμων αποθήκευσης (cold storage) οφείλουν να εγγραφούν. Δεν υποχρεούνται να εγγραφούν οι αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις. Οι εξαγωγείς (exporters) δεν απαιτείται να εγγραφούν στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων, αλλά εγγράφονται με δική τους ευθύνη στην βάση IRE: http://ire.customs.gov.cn. Στη νέα βάση δεδομένων της GACC, εγγράφεται μία παραγωγική/μεταποιητική μονάδα και όχι μία επιχείρηση. Συνεπώς, για επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν περισσότερες παραγωγικές/μεταποιητικές μονάδες (τα προϊόντα των οποίων επιθυμούν να εξάγουν στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας), θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή εγγραφή για κάθε μία από αυτές.

Ο χρόνος υλοποίησης της διαδικασίας επηρεάζεται από την ανταπόκριση των αρμοδίων κινεζικών αρχών.

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής παραγωγικής εγκατάστασης στην κινεζική βάση δεδομένων και της έγκρισης της για εξαγωγή στην Κίνα, ο έλεγχος της πιστοποίησης και η υπογραφή των πιστοποιητικών εξαγωγής αποτελούν αρμοδιότητα των των τοπικών κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για εγγραφή στο μητρώο παραγωγικών εγκαταστάσεων γαλακτοκομικών προϊόντων, αλιευμάτων - αλιευτικών προϊόντων και μελιού στην Κίνα

Σημειώσεις

Η αίτηση παραλαμβάνεται από το Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ (εφεξής Εθνική αρμόδια αρχή), στην ηλεκτρονική διευθυνση echatzigian@minagric.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    «Ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της. Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.».

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εγγραφή στο μητρώο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης για εξαγωγή στην Κίνα.

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή παραγωγικών εγκαταστάσεων στην κινεζική βάση δεδομένων για εξαγωγή στην Κίνα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και αλιευτικών προϊόντων οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στα οικεία μητρώα που τηρεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Ένταξης σε Μητρώο Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις γαλακτοκομικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και συσκευαστηρίων μελιού οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες στα οικεία μητρώα που τηρεί ο ΕΦΕΤ.

       Ναι Ναι

      • 3 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η είσοδος της ενδιαφερόμενης παραγωγικής εγκατάστασης στην κινεζική βάση δεδομένων γίνεται με τη χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Για την παραγωγική εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων στην Κίνα, το ονόμα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης έχει δημιουργηθεί από τις κινεζικές αρχές και έχει διαβιβαστεί στην Εθνική αρμόδια αρχή. Η Εθνική αρμόδια αρχή, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας εγκατάστασης της γνωστοποιεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού της. Για την παραγωγική εγκατάσταση που δεν περιλαμβάνεται στα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων στην Κίνα, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης θα δημιουργηθούν από την Εθνική αρμόδια αρχή κατά τη δημιουργία του λογαριασμού της.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και αλιευτικών προιόντων από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έγκριση

       Χορήγηση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και αλιευτικών προιόντων από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%88%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7 %CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82 %CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD %CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82 %CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82 %CF%80%CE%BF%CF%85 %CE%B1%CE%BD%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD %CF%83%CF%84%CE%BF %CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF %CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82 %CF%84%CE%BF%CF%85 %CE%A0.%CE%94. 79/07

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Έγκριση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 79/07

       Σημειώσεις: Το έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ένταξης σε Μητρώο

       Όχι 8880

      • 2 Χορήγηση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης γαλακτοκομικών και αλιευτικών προιόντων και αριθμού καταχώρισης συσκευαστηρίων μελιού από τον ΕΦΕΤ. Έγκριση

       Χορήγηση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης γαλακτοκομικών και αλιευτικών προιόντων και αριθμού καταχώρισης συσκευαστηρίων μελιού από τον ΕΦΕΤ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το έγγραφο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ένταξης σε Μητρώο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8880

      • 3 Δήλωση παρασκευαστή Δήλωση

       Δήλωση παρασκευαστή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η "δήλωση παρασκευαστή" εναι αναρτημένη στην αίτηση εγγραφής της εγκατάστασης στην κινεζική βάση, στην ιστοσελίδα http://cifer.singlewindow.cn/ και είναι υποχρεωτική η ανάρτησή της μετά την συμπλήρωση, υπογραφή - σφράγισή της από τον Υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Προϋποθέσεων και Βασικών Σημείων Ελέγχου για την Εγγραφή Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Αλλοδαπής Έντυπο

       Προϋποθέσεων και Βασικών Σημείων Ελέγχου για την Εγγραφή Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Αλλοδαπής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το ερωτηματολόγιο «Προϋποθέσεων και Βασικών Σημείων Ελέγχου για την Εγγραφή Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Αλλοδαπής» υπάρχει αναρτημένο στην κινεζική βάση, στην ιστοσελίδα http://cifer.singlewindow.cn/ για την κάθε αιτούμενη για εγγραφή παραγωγική εγκατάσταση. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από την εγκατάσταση σε συνεργασία με την αρμόδια τοπική κτηνιατρική αρχή. Η ανάρτηση του γίνεται από την Εθνική αρμόδια αρχή και είναι υποχρεωτική. Το ερωτηματολόγιο πρέπει: - να συμπληρωθεί στην αγγλική, - να φέρει υπογραφή και σφραγίδα τόσο από την εγκατάσταση όσο και από την τοπική κτηνιατρική αρχή, - να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή σε μορφή pdf που δεν ξεπερνά τα 4 ΜΒ. Δεν απαιτείται η αποστολή των αρχείων που επιβεβαιώνουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια πιθανή επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή της Κίνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3062

      • Προεδρικό Διάταγμα 3 79 2007 95 Α

       Περιγραφή Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή (ΚΑΑ) είναι υπεύθυνη για τους επισήμους ελέγχους των τροφίμων ζωικής προέλευσης δια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, και ειδικότερα της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, καθώς και των αποκεντρωμένων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες διεξαγωγής των επισήμων ελέγχων στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές σε επίπεδο κάθε Περιφέρειας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100095

      • Προεδρικό Διάταγμα 344 1998 229 Α

       Περιγραφή Πιστοποίηση ζωικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93 ΕΚ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100229

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 86 - 90 625 2017

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625, για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Τα παραπάνω άρθρα αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης εξαγωγής.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017R0625-20220128&qid=1697092608518

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του ΥΠΑΑΤ (εφεξής Εθνική αρμόδια αρχή), παραλαμβάνει αίτημα για εξαγωγή στην Κίνα από τον υπεύθυνο της ενδιαφερόμενης παραγωγικής εγκατάστασης (εφεξής αιτών)

       Σημειώσεις Το αίτημα υποβάλλεται δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση echatzigian@minagric.gr

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση του αιτούντα πρωτοκολλείται από την Εθνική αρμόδια αρχή προκειμένου να διεκπεραιωθεί.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος για εγγραφή στην κινεζική βάση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Εθνική αρμόδια αρχής ελέγχει εάν ο αιτών ανήκει στις εγκαταστάσεις που ήταν εγγεγραμμένες στα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων πριν την αλλαγή της κινεζικής νομοθεσίας ή όχι.

       Σημειώσεις Τα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων γαλακτοκομικών προϊόντων, αλιευμάτων - αλιευτικών προϊόντων και μελιού, έχουν σταλεί από την αρμόδια κινεζική αρχή στην Εθνική Αρμόδια Αρχή και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στο σημείο με τα πιστοποιητικά εξαγωγών.

       Όχι Όχι


      • 4 Ύπαρξη εγγραφής στην κινεζική βάση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη παραγωγική εγκατάσταση περιλαμβάνεται στα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων στην Κίνα πριν την αλλαγή της κινεζικής νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Η κινεζική αρμόδια αρχή έχει προβεί σε προεγγραφή στη νέα βάση δεδομένων της Κίνας, δημιουργώντας τους λογαριασμό.

       Ναι Όχι


      • 5 Μη ύπαρξη εγγραφής στην κινεζική βάση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδιαφερόμενη παραγωγική εγκατάσταση δεν περιλαμβάνεται στα μητρώα των εγκεκριμένων για εξαγωγή εγκαταστάσεων στην Κίνα πριν την αλλαγή της κινεζικής νομοθεσίας.

       Σημειώσεις Η εγγραφή στο ανωτέρω μητρώο επιτυγχάνεται με τη δημιουργία λογαριασμού στην κινεζική βάση δεδομένων της αρμόδιας κινεζικής αρχής.

       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή εντύπου νέου λογαριασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή αποστέλλει στον αιτών έντυπο για δημιουργία νέου λογαριασμού.

       Σημειώσεις Οι πληροφορίες του εντύπου αφορούν στο όνομα χρήστη, την επωνυμία της εγκατάστασης, τον αριθμό έγκρισης, όνομα - τηλέφωνο - ηλεκτρονική διεύθυνση υπευθύνου επαφής.

       Ναι Όχι


      • 7 Δημιουργία νέας εγγραφής στην κινεζική βάση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή αφού παραλάβει το συμπληρωμένο έντυπο από τον αιτούντα, δημιουργεί λογαριασμό για εγγραφή στην κινεζική βάση δεδομένων και του αποστέλλει το όνομα χρήστη - τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθει στον λογαριασμό και να συμπληρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες της εγγραφής του.

       Σημειώσεις Μετά το βήμα αυτό ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται για τις εγκαταστάσεις που είχαν εγγραφή στην κινεζική βάση δεδομένων.

       Ναι Ναι


      • 8 Μη δημιουργία νέας εγγραφής στην κινεζική βάση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή δεν παραλαμβάνει συμπληρωμένο έντυπο από τον αιτούντα και δεν δημιουργεί λογαριασμό για εγγραφή στην κινεζική βάση δεδομένων

       Ναι Ναι


      • 9 Αποστολή στοιχείων λογαριασμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή αποστέλλει στην ενδιαφερόμενη παραγωγική εγκατάσταση τα στοιχεία του προσωπικού της λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).

       Σημειώσεις Η ενδιαφερόμενη παραγωγική εγκατάσταση οφείλει να εισέλθει στον λογαριασμό της στην ιστοσελίδα http://cifer.singlewindow.cn/, για να συμπληρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και να αναρτήσει τα υποχρεωτικά έγγραφα "δήλωση παρασκευαστή" και "χορήγηση αριθμού έγκρισης" στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (σε ανεπίσημη μετάφραση). Προαιρετικά μπορεί να αναρτήσει οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό έγγραφο επιθυμεί. Τέλος, υποβάλλει μέσω της κινεζικής βάσης δεδομένων τη συμπληρωμένη αίτηση στην Εθνική αρμόδια αρχή ενημερώνοντάς την με ηλεκτρονικό μήνυμα.

       Ναι Όχι


      • 10 Έλεγχος συμπλήρωσης πεδίων - ανάρτησης εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή αφού λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα της ενδιαφερόμενης εγκατάστασης, ελέγχει τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης και την ανάρτηση των υποχρεωτικών εγγράφων.

       Σημειώσεις Η ορθότητα των αναγραφόμενων στοιχείων στα πεδία της αίτησης αποτελούν ευθύνη της εγκατάστασης.

       Ναι Όχι


      • 11 Αποστολή ερωτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η Εθνική αρμόδια αρχή αποστέλλει στην εγκατάσταση ερωτηματολόγιο «Προϋποθέσεων και Βασικών Σημείων Ελέγχου για την Εγγραφή Παραγωγικών Επιχειρήσεων της Αλλοδαπής» που υπάρχει αναρτημένο στην κινεζική βάση για την κάθε αιτούμενη για εγγραφή παραγωγική εγκατάσταση.

       Σημειώσεις Το ερωτηματολόγιο πρέπει: - να συμπληρωθεί στην αγγλική, - να φέρει υπογραφή και σφραγίδα τόσο από την εγκατάσταση όσο και από την τοπική κτηνιατρική αρχή, - να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην αρμόδια Κεντρική Κτηνιατρική Αρχή σε μορφή pdf που δεν ξεπερνά τα 4 ΜΒ. Δεν απαιτείται η αποστολή των αρχείων που επιβεβαιώνουν την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Ωστόσο, αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα σε μια πιθανή επιθεώρηση από την αρμόδια αρχή της Κίνας.

       Ναι Όχι


      • 12 Έλεγχος και ανάρτηση ερωτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή ελέγχει το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο που αποστέλλει η ενδιαφερόμενη εγκατάσταση. Την ορθή συμπλήρωσή του, ακολουθεί η ανάρτησή του στην αίτηση εγγραφής της στην κινεζική βάση δεδομένων.

       Σημειώσεις Ο έλεγχος αφορά την πληρότητά και την ορθή υπογραφή και σφράγισή του και όχι το περιεχόμενο των πληροφοριών.

       Ναι Όχι


      • 13 Ανάρτηση Δήλωσης αρμόδια αρχής και Υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Εθνική αρμόδια αρχή συμπληρώνει το έντυπο "Δήλωση συμμόρφωσης της αρμόδιας αρχής" που υπάρχει στην αίτηση εγγραφής της εγκατάστασης στην κινεζική βάση. Την ανάρτηση της δήλωσης, ακολουθεί η υποβολή της αίτησης εγγραφής προς την αρμόδια κινεζική αρχή.

       Σημειώσεις Η δήλωση υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής.

       Ναι Όχι


      • 14 Απόρριψη αίτησης έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια κινεζική αρχή δεν εγκρίνει την αίτηση εγγραφής της παραγωγική εγκατάστασης εφόσον τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι ελλιπή ή και λανθασμένα.

       Σημειώσεις Τόσο η Εθνική αρμόδια αρχή, όσο και οι ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις, μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποβληθεισών αιτήσεων, μέσω των λογαριασμών τους.

       Ναι Ναι


      • 15 Έγκριση αίτησης εγγραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αρμόδια κινεζική αρχή εγκρίνει την αίτηση εγγραφής της παραγωγικής εγκατάστασης εφόσον τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί είναι επαρκή και ορθά.

       Σημειώσεις Τόσο η Εθνική αρμόδια αρχή, όσο και οι ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις, μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποβληθεισών αιτήσεων, μέσω των λογαριασμών τους.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.