Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο για τις Ο.Κοι.Π. και τους Κοινωφελείς Φορείς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8f3c21ad-a8fc-4135-bef3-4d61ad569312 832184

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10 + (
3
)

Κόστος

200 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 λεπτό

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ήτοι των εθελοντικών οργανώσεων προσώπων που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό, είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Τελευταία ενημέρωση

04/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Εγγραφή και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. και κοινωφελών φορέων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή και έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. και κοινωφελών φορέων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ένταξης σε Μητρώο Κάθε Ο.Κοι.Π. δεν επιτρέπεται να είναι εγγεγραμμένη σε περισσότερες από 4 υποομάδες

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικές Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να έχει συσταθεί τουλάχιστον 3 έτη πριν από την αίτηση εγγραφής της

       Όχι Όχι

      • 3 Εταιρικού δικαίου Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να είναι εθελοντική οργάνωση προσώπων που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Ελλάδα ως σωματείο ή αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, με κοινωφελή σκοπό

       Όχι Όχι

      • 4 Αμεροληψίας Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να είναι ανεξάρτητη από κράτη ή κυβερνήσεις, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους δημόσιους οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τους εμπορικούς, συνδικαλιστικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς και ενώσεις, τις πολιτικές οργανώσεις και τα πολιτικά κόμματα.

       Όχι Όχι

      • 5 Εισοδηματικές Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να μη συνάπτει συμβάσεις οποιουδήποτε είδους με πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της ή μέλη ή εταίρους της που έχουν τον καταστατικό έλεγχό της, συζύγους ή τα μέρη με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τέκνα και γονείς των ανωτέρω προσώπων, πλην συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας με συνήθεις όρους και αποδοχές και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εργαζομένων κατ’έτος, καθώς και με εταιρείες, τις οποίες αυτά τα πρόσωπα ελέγχουν, έναντι αμοιβής ή ανταλλάγματος επαχθούς για την Ο.Κοι.Π., που αποτιμάται άνω των χιλίων (1000) ευρώ ετησίως.

       Όχι Όχι

      • 6 Εισοδηματικές Η Ο.Κοι.Π. πρέπει να μη λαμβάνει ετήσια, τακτική κρατική επιχορήγηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προϋπολογισμού της για τις λειτουργικές της δαπάνες, πλην του μισθολογικού κόστους, ή δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π. 200 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4743

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Συστακική πράξη Απόφαση

       Συστακική πράξη

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 2 Καταστατικό και τροποποιήσεις του Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Καταστατικό και τροποποιήσεις του

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 3 Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσίότητας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικά εγγραφής και δημοσίότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Δικαστικές αποφάσεις και διαταγές Απόφαση

       Δικαστικές αποφάσεις και διαταγές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις Πρακτικό

       Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 6 Πιστοποιητικό για τη μη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό για τη μη προσβολή της σύστασης, της εκλογής των οργάνων και της εκπροσώπησης και σχετικές δικαστικές αποφάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολές από την αρμόδια φορολογική αρχή Βεβαίωση

       Βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολές από την αρμόδια φορολογική αρχή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 8 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας Φορολογικά πιστοποιητικά

       Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 9 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 10 Έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας Έκθεση

       Έκθεση ορκωτού λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 11 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας Βεβαίωση

       Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 12 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 13 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 8 4873 2021 248 Α

       Περιγραφή Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών (Ο.Κοι.Π.) στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι προϋποθέσεις παροχής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωφελών φορέων, οι προϋποθέσεις παροχής εθελοντικής απασχόλησης, καθώς και η θέσπιση φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20210100248

       ΑΔΑ 11809

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5 6216 2023 2300 Β

       Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της «Δημόσιας Βάσης Δεδομένων Ο.Κοι.Π.» και του «Ειδικού Μητρώου Ο.Κοι.Π». (εφεξής πληροφοριακό σύστημα), του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β του ν. 4873/2021 (Α’ 248), με σκοπό την καταχώριση, την εγγραφή, την ανανέωση, την κρατική χρηματοδότηση και την εφαρμογή φορολογικών κινήτρων στις Οργανώσεις Κοινωνίας των Πολιτών και στους κοινωφελείς φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4873/2021.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20230204925

       ΑΔΑ 23071

      • 1 Είσοδος στο σύστημα και Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet ή web banking

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς που διαθέτει στο Taxisnet

       Όχι Όχι


      • 2 Δημιουργία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης δημιουργεί αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό μητρώο

       Όχι Όχι


      • 3 Συμπλήρωση υπολοίπων στοιχείων αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης συμπληρώνει τα απαραίτεητα στοιχεία που του υποδεικνύει το σύστημα

       Όχι Όχι


      • 4 Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο χρήστης μεταφορτόνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός του συστήματος

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστική υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο χρήστης ολοκληρώνει την διαδικασία με την οριστική υποβολή της αίτησης

       Όχι Όχι


      • 6 Χρέωση σε χρήστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση χρεώνεται στον αρμόδιο υπάλληλο εντός του συστήματος

       Όχι Όχι


      • 7 Διοικητικός έλεγχος αίτησης από Δ/νση Ο.Κοι.Π

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει το σύνολο των δικαιολογητικών καθώς και την κάλυψη των απαραίτητων προυποθέσεων

       Σημειώσεις Ο αρμόδιος υπάλληλος κάνει ελεγχο ποσού ετήσιας χρηματοδότησης έως 30% επί του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες και λοιπών προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 8 Δυνατότητα συμπλήρωσης/διόρθωσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Η υπηρεσία ενημερώνει τον αιτών σε περίπτωση ελλείψεων και του δίνει το περιθώριο επανυποβολής

       Σημειώσεις Σε αυτή την περίπτωση γίνεται παύση της προθεσμίας των 30 ημερών και επανέναρξη με τη συμπλήρωση/διόρθωση δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 9 Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εγκρίνη την εγγραφή του αιτούντα στο σύστημα

       Όχι Όχι


      • 10 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής Ο.Κοι.Π. στο Ειδικό Μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα η βεβαίωση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ο.Κοι.Π.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.