Εγγραφή / ανανέωση εγγραφής / διαγραφή ποικιλίας από τον Εθνικό Κατάλογο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa2dbefc6-029d-4148-9dce-2d5ce9ada5db 125220

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 16

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

46 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην κατάθεση αίτησης στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών προκειμένου μία ποικιλία φυτικού είδους να εγγραφεί, ή να ανανεωθεί η εγγραφή της ή να διαγραφεί από τον Εθνικό Κατάλογο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών

Παρατηρήσεις

Την αίτηση καταθέτει στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ) οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιθυμεί να εγγράψει την ποικιλία του στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες από το ΤΕΠΚΦ ανάλογα με το φυτικό είδος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ειδική έντυπη αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή διαγραφής που χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ), υπογεγραμμένη από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στο εσωτερικό της ΕΕ και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας

Σημειώσεις

Η κατάθεση της αίτησης γίνεται σε καθορισμένες ημερομηνίες από το ΤΕΠΚΦ ανάλογα με το φυτικό είδος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της απορριπτικής της αίτησης απόφασης, χωρεί ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης που προσβάλλεται. (Ν 1564/1985 άρθρο 6 παρ. 2).

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αίτηση εγγραφής, ανανέωση εγγραφής και διαγραφής ποικιλίας εγγεγραμμένης στον Εθνικό Κατάλογο

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση εγγραφής / ανανέωση εγγραφής / διαγραφής ποικιλίας από τον Εθνικό Κατάλογο


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Κατάθεση αίτησης 1ου, 2ου, 3ου έτους δοκιμών σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάλογα με το φυτικό είδος, που ορίζονται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ). Κατάθεση αίτησης ανανέωσης εγγραφής ποικιλίας, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του όγδοου έτους από το έτος εγγραφής της ποικιλίας. Κατάθεση αίτησης διαγραφής ποικιλίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Κατάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού σε ποσότητα, συσκευασία και ημερομηνίες ανάλογα το φυτικό είδος, καθορισμένα από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ).

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο τέλους δοκιμής για την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο κατά έτος εγγραφής. Τα παράβολα τελών δοκιμών, είναι διαφορετικά ανάλογα το φυτικό είδος στο οποίο ανήκει η υποψήφια προς εγγραφή ποικιλία, εκδίδονται και πληρώνονται με τη διαδικασία του e-παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα παράβολα τελών δοκιμών βαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος με πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. με την αιτιολογία "ΦΠΑ τελών δοκιμής". Όλα τα αποδεικτικά πληρωμής προσκομίζονται στην Υπηρεσία για την έκδοση τιμολογίου Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 1494 Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1000 1496 Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1498 Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1500 Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1502 Σοργό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1504 Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 1506 Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1508 Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1510 Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1512 Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1514 Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1516 Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1518 Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1000 1520 Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1522 Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1524 Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1526 Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1528 Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1000 1530 Τομάτα Επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1500 1532 Τομάτα Βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1534 Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1100 1536 Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1538 Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1540 Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1100 1542 Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 1544 Λοιπα λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1546 Φράουλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 1548 Αμπέλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 1550 Δενδρώδη (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 6076 Ετήσια Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό 900 6077 Πολυετή Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό 1200 500 € - 1500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Παράβολο τέλους δοκιμής για την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο (παράταση δοκιμών ΚΑΧ για 3ο έτος). Αφορά τις περιπτώσεις που η εγγραφή της ποικιλίας παρατείνεται για τρίτο έτος, λόγω αποτελεσμάτων ΚΑΧ, και κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Τα παράβολα τελών δοκιμών, είναι διαφορετικά ανάλογα το φυτικό είδος στο οποίο ανήκει η υποψήφια προς εγγραφή ποικιλία, εκδίδονται και πληρώνονται με τη διαδικασία του e-παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα παράβολα τελών δοκιμών βαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος με πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. με την αιτιολογία "ΦΠΑ τελών δοκιμής". Όλα τα αποδεικτικά πληρωμής προσκομίζονται στην Υπηρεσία για την έκδοση τιμολογίου Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4700 Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4701 Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4702 Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4703 Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 600 4704 Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4705 Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4706 Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4707 Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4708 Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4709 Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4710 Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 4711 Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4712 Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 250 4713 Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 600 4714 Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4715 Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4716 Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4717 Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 400 250 € - 600 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Παράβολο τέλους δοκιμής για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο χωρίς δοκιμές ΔΟΣ. Τα παράβολα τελών δοκιμών, είναι διαφορετικά ανάλογα το φυτικό είδος στο οποίο ανήκει η υποψήφια προς εγγραφή ποικιλία, εκδίδονται και πληρώνονται με τη διαδικασία του e-παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα παράβολα τελών δοκιμών βαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος με πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. με την αιτιολογία "ΦΠΑ τελών δοκιμής". Όλα τα αποδεικτικά πληρωμής προσκομίζονται στην Υπηρεσία για την έκδοση τιμολογίου Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4861 Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 150 4862 Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4863 Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 180 4864 Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4865 Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4866 Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 75 4867 Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 180 4868 Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4869 Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 135 4870 Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 135 4871 Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4872 Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 135 4873 Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 150 4874 Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4875 Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 135 4876 Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 135 4877 Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 120 4878 Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 150 4879 Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 225 4880 Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 180 75 € - 225 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Παράβολο τέλους δοκιμής για την εγγραφή τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο με δοκιμές ΔΟΣ. Τα παράβολα τελών δοκιμών, είναι διαφορετικά ανάλογα το φυτικό είδος στο οποίο ανήκει η υποψήφια προς εγγραφή ποικιλία, εκδίδονται και πληρώνονται με τη διαδικασία του e-παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα παράβολα τελών δοκιμών βαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος με πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. με την αιτιολογία "ΦΠΑ τελών δοκιμής". Όλα τα αποδεικτικά πληρωμής προσκομίζονται στην Υπηρεσία για την έκδοση τιμολογίου Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4887 Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4888 Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4889 Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4890 Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4891 Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4892 Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 225 4893 Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4894 Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4895 Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 4896 Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 4897 Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4898 Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 4899 Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4900 Ετήσια Κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4901 Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 4902 Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 4903 Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 360 4904 Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 450 4905 Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 675 4906 Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4907 Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 495 4908 Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4909 Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4910 Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 495 4911 Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 540 4912 Λοιπά λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 405 225 € - 675 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 5 Παράβολο τέλους δοκιμής για την παράταση αποδοχής στον Εθνικό Κατάλογο μετά το πέρας της δεκαετίας από την πρώτη εγγραφή ή την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση αποδοχής. Τα παράβολα τελών δοκιμών, είναι διαφορετικά ανάλογα το φυτικό είδος στο οποίο ανήκει η υποψήφια προς εγγραφή ποικιλία, εκδίδονται και πληρώνονται με τη διαδικασία του e-παράβολο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα παράβολα τελών δοκιμών βαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η πληρωμή του ΦΠΑ γίνεται στην Τράπεζα Ελλάδος με πίστωση του λογαριασμού 26698/1 Τ.Γ.Κ. με την αιτιολογία "ΦΠΑ τελών δοκιμής". Όλα τα αποδεικτικά πληρωμής προσκομίζονται στην Υπηρεσία για την έκδοση τιμολογίου Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4641 Σκληρό σιτάρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4642 Σόργο (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4643 Ρύζι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4644 Καλαμπόκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4645 Λοιπά χειμερινά σιτηρά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4646 Αμπέλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 4647 Λοιπά πολυετή κτην/κά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4648 Δενδρώδη (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 800 4649 Οσπρια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4650 Λοιπά λαχανικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 4651 Ετήσια κτηνοτροφικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4652 Φράουλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 900 4653 Μηδική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4654 Τομάτα βιομηχανική (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 4655 Φασόλι χλωρό (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1100 4656 Πιπεριά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1100 4657 Αγγούρι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 4658 Πατάτες (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4659 Πεπόνι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 4660 Τομάτα επιτραπέζια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1500 4661 Μαρούλι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 1200 4662 Λοιπά κλωστικά (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4663 Σόγια (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4664 Κεχρί (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4665 Βαμβάκι (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4666 Καπνός (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4667 Ζαχαρότευτλα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4668 Ηλίανθος (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 4669 Λοιπά ελαιούχα (δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23% στο ποσό) 500 6078 Ετήσια Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό 900 6079 Πολυετή Αρωμ. Φαρμ. φυτά δεν περιλαμβ.ΦΠΑ 23% στο ποσό 1200 500 € - 1500 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Έντυπο Νο1, που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στο εσωτερικό της ΕΕ και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας. Δήλωση

       Έντυπο Νο1, που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό της ποικιλίας ή τον διατηρητή αυτής ή τον νόμιμο εκπρόσωπό της που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στο εσωτερικό της ΕΕ και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Έντυπο Νο2, περιγραφικό έντυπο με τα χαρακτηριστικά της υποψήφιας προς εγγραφή ποικιλίας, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό της ποικιλίας. Δήλωση

       Έντυπο Νο2, περιγραφικό έντυπο με τα χαρακτηριστικά της υποψήφιας προς εγγραφή ποικιλίας, υπογεγραμμένο από τον δημιουργό της ποικιλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Έντυπο νο 2 χορηγείται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ) και περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία που δίνουν την κατά το δυνατό πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας και των αγρονομικών συνθηκών κάτω από τις οποίες πρέπει να γίνει η δοκιμή της ποικιλίας. Κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 3 Αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας, αν υπάρχει. Πιστοποιητικό

       Αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας, αν υπάρχει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής. Δεν αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 4 Δήλωση του δημιουργού ότι είναι δημιουργός της ποικιλίας. Δεν αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες. Δήλωση

       Δήλωση του δημιουργού ότι είναι δημιουργός της ποικιλίας. Δεν αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9429

      • 5 Βεβαίωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι/ είναι γενετικά τροποποιημένη. Δεν αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι/ είναι γενετικά τροποποιημένη. Δεν αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 6 Εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό διατηρητή. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό διατηρητή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Η εξουσιοδότηση κατατίθεται το πρώτο έτος εγγραφής της ποικιλίας, με την αίτηση εγγραφής. Αλλαγή του διατηρητή γίνεται μόνο με νέα δήλωση του δημιουργού της ποικιλίας, οποιαδήποτε στιγμή και μέχρι τη διαγραφή της ποικιλίας από τον Εθνικό Κατάλογο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3070

      • 7 Δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία και καθώς και δήλωση της χώρας διατήρησης αυτής. Δήλωση

       Δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία και καθώς και δήλωση της χώρας διατήρησης αυτής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται με το πρώτο έτος εγγραφής, με την αίτηση εγγραφής. Ο διατηρητής της ποικιλίας μπορεί να αλλάξει τη χώρα στην οποία διατηρεί την ποικιλία, με παράλληλη ενημέρωση του ΤΕΠΚΦ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 8 Κατάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού σε ημερομηνίες, ποσότητα και συσκευασία που καθορίζεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ), για κάθε έτος δοκιμής. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Κατάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού σε ημερομηνίες, ποσότητα και συσκευασία που καθορίζεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτών (ΤΕΠΚΦ), για κάθε έτος δοκιμής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση και σφράγιση. Η παράδοση του πολλαπλασιαστικού υλικού γίνεται με την αίτηση εξέτασης του πρώτου, του δεύτερου ή του τρίτου έτους εγγραφής (όπου απαιτείται) και κατά το έτος ανανέωσης της ποικιλίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 9 Έκθεση στην οποία περιγράφεται η γνώση που αποκτήθηκε από την πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας αναπαραγωγής και χρήσης, όπως κοινοποιείται από τον αιτούντα Έκθεση

       Έκθεση στην οποία περιγράφεται η γνώση που αποκτήθηκε από την πρακτική εμπειρία κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας αναπαραγωγής και χρήσης, όπως κοινοποιείται από τον αιτούντα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 10 Έκθεση με λοιπές πληροφορίες, ιδίως από τις Αρχές των Φυτογενετικών Πόρων ή από Οργανισμούς που αναγνωρίζονται για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Οι πληροφορίες αφορούν τουλάχιστον σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή καταγωγής, την ονομασία και την καλλιέργεια της ποικιλίας ειδικότερα στην περιγραφή, έκταση, απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Έκθεση

       Έκθεση με λοιπές πληροφορίες, ιδίως από τις Αρχές των Φυτογενετικών Πόρων ή από Οργανισμούς που αναγνωρίζονται για τον σκοπό αυτόν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. Οι πληροφορίες αφορούν τουλάχιστον σε ιστορικά στοιχεία για την περιοχή καταγωγής, την ονομασία και την καλλιέργεια της ποικιλίας ειδικότερα στην περιγραφή, έκταση, απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 11 Υπεύθυνη δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία στην περιοχή καταγωγής και ότι δεν συντρέχουν οι όροι για την εξαίρεση της αποδοχής του άρθρου 7 της ΚΥΑ 523/8481/21-1-2014 ή της ΚΥΑ 2337/30503/28-2-2014 αντίστοιχα για φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή κηπευτικά. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία στην περιοχή καταγωγής και ότι δεν συντρέχουν οι όροι για την εξαίρεση της αποδοχής του άρθρου 7 της ΚΥΑ 523/8481/21-1-2014 ή της ΚΥΑ 2337/30503/28-2-2014 αντίστοιχα για φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή κηπευτικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 7320

      • 12 Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπερ. αα και ββ της περ. ε του άρθρου 3 ης ΚΥΑ 523/8481/21-1-2014 ή της ΚΥΑ 2337/30503/28-2-2014 αντίστοιχα για φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή κηπευτικά Έκθεση

       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπερ. αα και ββ της περ. ε του άρθρου 3 ης ΚΥΑ 523/8481/21-1-2014 ή της ΚΥΑ 2337/30503/28-2-2014 αντίστοιχα για φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή κηπευτικά

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά τοπικές αβελτίωτες ποικιλίες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 13 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας του άρθρου 8 του ν. 1564/1985 ή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας αμπέλου, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 2100/94 και του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή. Ιδιωτικό συμφωνητικό

       Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας του άρθρου 8 του ν. 1564/1985 ή κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας αμπέλου, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 2100/94 και του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά στην εγγραφή κλώνων αμπέλου. Ποικιλίες για τις οποίες δεν αναφέρεται δημιουργός στον εθνικό κατάλογο ή στον κοινό κατάλογο, ή ποικιλίες με διατηρητή τον οριζόμενο στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 1649/89081/22-6-2018 απόφασης νοούνται ως ελεύθερες και δεν απαιτείται η υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού της παρούσας περίπτωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8972

      • 14 Κατάταξη ποιότητας του παραγόμενου οίνου. Έκθεση

       Κατάταξη ποιότητας του παραγόμενου οίνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το γευστικό προφίλ και την κατάταξη ποιότητας του παραγόμενου οίνου από τον υποψήφιο προς εγγραφή κλώνο (εάν είναι εφικτή η μικροοινοποίηση), όπως έχουν καταγραφεί με ευθύνη του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή. Αφορά στην εγγραφή κλώνων αμπέλου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 15 Αποτελέσματα ελέγχου φυτοϋγείας. Έγγραφο

       Αποτελέσματα ελέγχου φυτοϋγείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελέσματα ελέγχου φυτοϋγείας του υποψήφιου πολλαπλασιαστικού υλικού προς εγγραφή, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 4084

      • 16 Αποδεικτικά πληρωμής τελών δοκιμής. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικά πληρωμής τελών δοκιμής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 341561645 2000 443 Β

       Περιγραφή Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200443

      • Υπουργική Απόφαση 100431044 2016 807 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 341561/2645/25-02-2000 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Γεωργικών Ειδών (Β 433/03.04.2000)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200807

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 236989 2003 705 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200705

      • Υπουργική Απόφαση 92486182 2020 1487 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα του άρθρου 20 της 240460/05.05.2010 (Β 622) κοινής υπουργικής απόφασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201487

      • Υπουργική Απόφαση 2955120333 2016 3603 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/97/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο ποικιλιών (ΕΕ L 298, 16-10-2014, σ.16).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160203603

      • Υπουργική Απόφαση 7057102367 2014 2266 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (άνηθος, βασιλικός, χαμομήλι, θυμάρι και ρίγανη).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140202266

      • Υπουργική Απόφαση 164989081 2018 2816 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕ L 71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180202816

      • Υπουργική Απόφαση 74670091 2020 970 Β

       Περιγραφή Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου (Vitis L.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200970

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 5238481 2014 165 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 324975/11378/16-9-2009 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα για την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και την εμπορία σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2008 (L.162)» (Β 2038/21-9-2009).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200165

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 233730503 2014 565 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 134599/21-01-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 194/11-02-2011) και συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2013/45/ΕΕ (L 213/20/8-8-2013) της Επιτροπής όσον αφορά τη βοτανική ονομασία της τομάτας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200565

      • 1 Παραλαβή αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση κατατίθεται στο ΤΕΠΚΦ, σε καθορισμένες ημερομηνίες ανάλογα με το φυτικό είδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ελέγχονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και το πολλαπλασιαστικό υλικό που κατατίθενται από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση απορρίπτεται εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Μετά την απόρριψη της αίτησης, ο αιτών μπορεί να επανέλθει με νέα αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 4 Διενέργεια εξετάσεων ΔΟΣ και ΚΑΧ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι εξετάσεις Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (ΔΟΣ) διενεργούνται για όλα τα φυτικά είδη. Οι εξετάσεις Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (ΚΑΧ) διενεργούνται μόνο για τις βελτιωμένες ποικιλίες των Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα τεχνικά πρωτόκολλα, τις κατευθυντήριες οδηγίες και τους εθνικούς τεχνικούς κανονισμούς αποδοχής ποικιλιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

       Σημειώσεις Οι εξετάσεις διαρκούν δύο συνεχόμενα έτη ή δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους, εκτός των εξετάσεων για εγγραφή τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών που διαρκούν ένα έτος ή μία καλλιεργητική περίοδο. Οι ποικιλίες μηδικής εξετάζονται για τρίτη συνεχόμενη καλλιεργητική περίοδο μόνο ως προς την Καλλιεργητική Αξία και Χρήση. Οι ποικιλίες δενδρωδών εξετάζονται για τουλάχιστον 2 συνεχόμενα έτη από το έτος της πρώτης κανονικής παραγωγής. Οι ποικιλίες αμπέλου και οι κλώνοι ποικιλιών αμπέλου εξετάζονται για τουλάχιστον 3 συνεχόμενα έτη από το έτος της πρώτης κανονικής παραγωγής.

       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η έκθεση συντάσσεται με την ολοκλήρωση των εξετάσεων ΔΟΣ και ΚΑΧ (για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας). Τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται, αναλύονται στατιστικά και συντάσσεται η σχετική έκθεση, η οποία παρουσιάζεται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ)

       Όχι Όχι


      • 6 Γνωμοδότηση από την Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιατικού Υλικού (ΤΕΠΥ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η ΤΕΠΥ, κατά τη συνεδρίαση της, λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων ΔΟΣ και ΚΑΧ και γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για την εγγραφή ή την ανανέωση παραμονής στους καταλόγους. Επίσης για τις υποψήφιες προς εγγραφή ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας μπορεί να γνωμοδοτήσει για συνέχιση δοκιμών για τρίτο έτος, εφόσον το προβλέπουν οι σχετικοί τεχνικοί κανονισμοί αποδοχής ποικιλιών του φυτικού είδους.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Υπουργού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός αποφασίζει για την εγγραφή, ανανέωση παραμονής ή τη διαγραφή της ποικιλίας από τους καταλόγους μετά από σχετική γνωμοδότηση της ΤΕΠΥ. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.