Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση905d2998-c30b-485b-af79-758409bbe398 991981 Special Identity Card for Expatriates from USSR countries

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 7

Κόστος

25,2 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) σε ομογενείς από χώρες της τ. ΕΣΔΔ. Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ιδίου Νόμου, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους, εφόσον διαμένουν σε χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από τέως χώρες ΕΣΣΔ, σε ανήλικα τέκνα, η σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται από τον έχων τη γονική μέριμνα. Αν ο έχων τη γονική μέριμνα είναι ήδη κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο., δικαιούνται αντίστοιχου δελτίου και τα ανήλικα τέκνα αυτού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής, Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Αρμόδιες για την έκδοση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε ομογενείς χωρών τέως Ε.Σ.Σ.Δ. είναι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις χώρας και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης. (7004/3/50-β Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη - ΦΕΚ 2418 τ. Β/08-12-2009) κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 911/26.07.2000).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ

Σημειώσεις

Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ιδίου Νόμου, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους, εφόσον διαμένουν σε χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πειθαρχικές ΣυνέπειεςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ

      Επίσημος τίτλος

      Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       D1, D4

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει ομογενειακή ιδιότητα ή να είναι ανήλικο τέκνο ομογενούς.


       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου διαμονής τους


       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) από χώρες της τ. ΕΣΣΔ, εφόσον διαμένουν σε χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας τους.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 2

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από τέως χώρες ΕΣΣΔ, σε ανήλικα τέκνα, η σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλεται από τον έχων τη γονική μέριμνα. Αν ο έχων τη γονική μέριμνα είναι ήδη κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο., δικαιούνται αντίστοιχου δελτίου και τα ανήλικα τέκνα αυτού.


       Όχι Όχι

      • 1 Ε.Δ.Τ.Ο. προερχόμενων από χώρες της τ.Ε.Σ.Σ.Δ.,υπηκόων Αλβανίας,υπηκόων Τουρκίας 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6018

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Διαβατήριο χώρας τέως Ε.Σ.Σ.Δ. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο χώρας τέως Ε.Σ.Σ.Δ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής Βεβαίωση

       Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=93507&Itemid=114&lang=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του αιτούντος, περί της δακτυλοσκόπησής του. Σε περίπτωση που η δακτυλοσκόπηση αφορά ανήλικο, αυτή πραγματοποιείται, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 14ο έτος της ηλικίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών Φωτογραφίες

       Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 4 Έγγραφο βεβαίωσης ομογενειακής ιδιότητας Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο βεβαίωσης ομογενειακής ιδιότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Οποιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο τεκμαίρεται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 5 Ε.Δ.Τ.Ο. του γονέα ανήλικου τέκνου Δελτίο

       Ε.Δ.Τ.Ο. του γονέα ανήλικου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος σε ανήλικα τέκνα, η σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτών. Αν ο έχων τη γονική μέριμνα είναι ήδη κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο., δικαιούνται αντίστοιχου δελτίου και τα ανήλικα τέκνα αυτού, όπου καταβάλλεται ως δικαιολογητικό το Ε.Δ.Τ.Ο. του γονέα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3201

      • 6 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου τέκνου Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ανήλικου τέκνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9224

      • 7 Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης υιοθεσίας. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης υιοθεσίας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: ΔΔ:ΔΔ:Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9665

      • Νόμος 2790 2000 24 Α

       Περιγραφή Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100024

      • Νόμος 2910 2001 91 Α

       Περιγραφή Είσοδος και παραμονή Αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100091

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4864/8/8-γ' 2000 911 Β

       Περιγραφή Περιεχόμενο και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας σε ομογενείς χωρών τέως Ε.Σ.Σ.Δ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200911

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρειας ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας) παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Για τους διαμένοντες στην Ελλάδα Ομογενείς, με την υποβολή της αίτησης, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας χορηγεί σχετική βεβαίωση ότι κατατέθηκε αίτηση για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή Γνωμοδότησης Προξενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τους διαμένοντες σε χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., μαζί με τη γνωμοδότηση της οικείας Προξενικής Αρχής περί της ελληνικής καταγωγής τους, διαβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας του τόπου, στον οποίο κατά δήλωσή τους οι ομογενείς επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση αίτησης και δικαιολογητικών στην αρμόδια Επιτροπή γνωμοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Γραμματέας


       Περιγραφή Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας διαβιβάζει την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή, για τη σχετική γνωμοδότηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή εγγράφων προς έκδοση απόφασης χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Η Ειδική Επιτροπή αποστέλλει στο αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. όργανο (αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία), τη σχετική γνωμοδότηση με την πρωτότυπη αίτηση, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα λοιπών δικαιολογητικών που την ακολουθούν και μία φωτογραφία του αιτούντα/ούσας.

       Όχι Όχι


      • 6 Απορριπτική απόφασης χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι απορριπτικές αποφάσεις γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές για ενημέρωση

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης, την οποία κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Όχι


      • 8 Χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση θετικής απόφασης χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο., χορηγείται αυτό στον δικαιούχο

       Ναι Όχι


      • 9 Χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. μέσω Προξενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τους διαμένοντες στις χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ., η προβλεπόμενη απόφαση καθώς και το Ε.Δ.Τ.Ο. (σε περίπτωση θετικής απόφασης χορήγησης), αποστέλλονται στην αρμόδια Προξενική Αρχή για την επίδοσης τους.

       Ναι Όχι


      • 10 Ολοκλήρωση διαδικασίας       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.