Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση99e4abab-bca2-427f-b6f6-0f629640c7e8 824059 Special Identity Card for Expatriates from Turkey

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα αλλοδαπών

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 10

Κόστος

25,2 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση σε ομογενείς υπηκόους Τουρκίας και στα τέκνα τους, Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), αόριστης διάρκειας, μετά από αίτησή τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση δελτίου Ε.Δ.Τ.Ο., μετά την είσοδό του στην Ελλάδα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του στη Χώρα, αίτηση για χορήγησή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της απόφασης που απορρίπτει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Αστυνομικού Διευθυντή ή Διευθυντή Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), σε ομογενείς με τούρκικη ιθαγένεια και στα μέλη οικογένειάς τους

      Επίσημος τίτλος

      Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Τουρκία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Στους ομογενείς υπηκόους Τουρκίας και στα τέκνα τους, χορηγείται μετά από αίτησή τους Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), αόριστης διάρκειας. Τη χορήγηση του εγγράφου, δικαιούνται και: α. Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο. β. Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Ο ομογενής αλλοδαπός ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπό του, που διαμένει μονίμως στο εξωτερικό, υποβάλλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του, αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα. Μετά την είσοδό του στην Ελλάδα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου προσωρινής διαμονής του στην ημεδαπή, αίτηση για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Ναι Ναι

      • 3 Οικογενειακές Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει ομογενειακή ιδιότητα ή συγγενική σχέση με τον ομογενή.

       Όχι Όχι

      • 4 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης, απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον σε βάρος του αιτούντος συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης και ιδίως εάν πρόκειται για πρόσωπο που έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή ή για πλημμέλημα για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Σε περίπτωση καταδίκης για πλημμέλημα, το κώλυμα για τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο., αίρεται μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την έκτιση με οποιονδήποτε τρόπο της επιβληθείσας ποινής. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του δευτέρου και έκτου κεφαλαίου του ειδικού μέρους του Ποινικού Κώδικα υφίσταται μόνιμο κώλυμα χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο. Εκκρεμούσης της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. Επίσης, εφόσον ο αιτών/ούσα χορήγησης του ΕΔΤΟ ενήργησε πράξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους, ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα ομογενούς ή/και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Ελλάδος.

       Όχι Όχι

      • 1 Ε.Δ.Τ.Ο. προερχόμενων από χώρες της τ.Ε.Σ.Σ.Δ.,υπηκόων Αλβανίας,υπηκόων Τουρκίας 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6018

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο τουρκικών αρχών σε ισχύ Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο τουρκικών αρχών σε ισχύ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τον Ομογενή ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο που διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό και επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα, διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο τουρκικών αρχών σε ισχύ, επί του οποίου είναι επικολλημένη η εθνική θεώρηση εισόδου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών Φωτογραφία

       Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Εθνική Θεώρηση Εισόδου Άδεια

       Εθνική Θεώρηση Εισόδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ομογενής αλλοδαπός ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο, που διαμένει μονίμως στο εξωτερικό, υποβάλλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου μόνιμης κατοικίας του, αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο έχων τη γονική μέριμνα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας, όπως παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού με ένδειξη ελληνικής καταγωγής ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας), τυχόν αναγραφή ανιόντος σε προξενικά μητρώα, παλαιό προξενικό διαβατήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2244

      • 5 Πιστοποιητικό γάμου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γάμου, εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει, λόγω γάμου, το επώνυμό της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8619

      • 6 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ανήλικο τέκνο ομογενούς. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ανήλικο τέκνο ομογενούς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 3964

      • 7 Πράξη θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου Απόφαση

       Πράξη θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή δικαστικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1127

      • 8 Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη του συζυγικού ή οικογενειακού δεσμού, σε περίπτωση αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου ομογενούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8619

      • 9 Επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ανάθεσης στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου αυτού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ανάθεσης στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου αυτού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί ανηλίκου τέκνου αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του, επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει ανατεθεί στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα του τέκνου αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 6440

      • 10 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς σε περίπτωση χήρου/ας ομογενούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 1701

      • 11 Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας) ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας ημεδαπής διοικητικής αρχής Άδεια διαμονής

       Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας) ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας ημεδαπής διοικητικής αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 4178

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4000/3/84 2014 53 Β

       Περιγραφή Παραμονή και εργασία ομογενών υπηκόων Τουρκίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140200053

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξακρίβωση γνησιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία και μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται από το εξωτερικό, ζητεί από το αρμόδιο Προξενείο την αποστολή αντιγράφων σε έντυπη ή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σε ηλεκτρονική μορφή του φακέλου του ενδιαφερόμενου. Μετά τη λήψη τους, αναφέρει ιεραρχικά έως τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με συμπληρωματική αναφορά καταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 4 Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους υπηκόους Τουρκίας και τα μέλη των οικογενειών τους που αιτούνται την χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός τους, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης χορήγησης του Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή ο Διοικητής ή οι αναπληρωτές αυτών της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας, εφόσον εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, εκδίδει και υπογράφει την απόφαση χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απόρριψης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο, γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3907/2011, Α΄ 7), εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει στη χώρα. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 8 Εξέταση προσφυγής επί απόφασης απόρριψης και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της προσφυγής καθώς και η προθεσμία για την άσκησή της, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπον αρμόδιο Διοικητή της Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1, για τη χορήγηση του ΕΔΤΟ, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής.

       Ναι Όχι


      • 9 Επίδοση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης, καλεί τον/την ενδιαφέρομενο-η να προσέλθει στην Υπηρεσία και προβαίνει στην επίδοση του Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.