Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe0c53a9e-6ec3-481d-a1a0-8f7e64bd12ad 630009 Special Identity Card for Expatriates from Albania

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας, Τμήματα αλλοδαπών, Τμήματα Ασφαλείας Χώρας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 11

Κόστος

25,2 €

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικου Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στα τέκνα τους, που διαμένουν στην Ελλάδα, κατόπιν αιτήσεως τους, αόριστης διάρκειας. Τη χορήγηση του εγγράφου, δικαιούνται και:

α. Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα.

β. Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης διαμονής του κατόχου ΕΔΤΟ που δηλώθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. αα της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 9, αρμόδια Υπηρεσία για την ανανέωση ή ανάκληση των εγγράφων της παρ. 1 καθίσταται η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Σημειώσεις

Ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση δελτίου Ε.Δ.Τ.Ο., μετά την είσοδό του στην Ελλάδα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του στη Χώρα, αίτηση για χορήγησή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κατά της απόφασης που απορρίπτει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), σε ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στα μέλη οικογένειάς τους

      Επίσημος τίτλος

      Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) από Αλβανία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       D1, D4

       ,,


      • 1 Υπηκοότητας Στους ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και στα τέκνα τους, που διαμένουν στην Ελλάδα, χορηγείται μετά από αίτησή τους Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο), αόριστης διάρκειας. Τη χορήγηση του εγγράφου, δικαιούνται και: α. Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα. β. Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών. Επίσης, ομογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει, καθώς και τα τέκνα αυτών, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να έχει ομογενειακή ιδιότητα ή συγγενική σχέση με τον ομογενή.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Ο ομογενής ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο του υποβάλλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή της ενεστώσας ή τελευταίας κατοικίας του στην Αλβανία, αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Ειδική προξενική θεώρηση δεν απαιτείται για την αρχική έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. για τους ομογενείς που έλκουν την καταγωγή τους από περιοχές παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σύμφωνα με τον κατάλογο του άρθρου 15Α της υπ αριθ. 4000/3/10-πγ από 20-01-2015 Κ.Υ.Α., όπως διορθώθηκε με το υπ αριθ. 243 από 17-02-2015 Φ.Ε.Κ. (τεύχος Β).

       Ναι Ναι

      • 5 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Σε βάρος του αιτούντος δελτίου Ε.Δ.Τ.Ο. δεν θα πρέπει να συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή να έχει ενεργήσει σε πράξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους, ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα ομογενούς ή/και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Χώρας.

       Όχι Όχι

      • 1 Ε.Δ.Τ.Ο. προερχόμενων από χώρες της τ.Ε.Σ.Σ.Δ.,υπηκόων Αλβανίας,υπηκόων Τουρκίας 25.2 €

       Κωδικός e-παραβόλου 6018

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο αλβανικών αρχών σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για την χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. ο αιτών απαιτείται να κατέχει διαβατήριο επί του οποίου είναι επικολλημένη η εθνική θεώρηση εισόδου εφόσον έχει σχετική υποχρέωση για κατοχή προξενικής θεώρησης εισόδου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. Φωτογραφία

       Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo content&perform=view&id=93507&Itemid=114&lang=

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 3 Έξι (6) πρόσφατων φωτογραφιών, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών. Φωτογραφία

       Έξι (6) πρόσφατων φωτογραφιών, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/myphoto-gia-polites

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: MyPhoto για πολίτες

       Σημειώσεις: Αφορά στους ομογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρονικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 8298

      • 4 Εθνική Θεώρηση Εισόδου Άδεια

       Εθνική Θεώρηση Εισόδου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο ομογενής ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο υποβάλλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή της ενεστώσας ή τελευταίας κατοικίας του στην Αλβανία, αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα. Κατ’ εξαίρεση, ειδική προξενική θεώρηση δεν απαιτείται για την αρχική έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο. για τους ομογενείς που έλκουν την καταγωγή τους από περιοχές παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σύμφωνα με τον κατάλογο του άρθρου 15Α.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Πιστοποιητικό γάμου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γάμου, εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει, λόγω γάμου, το επώνυμό της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 6 Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας, ιδίως παλαιά αλβανικά δελτία ταυτότητας («LETRNJOFTIM») με ένδειξη εθνικότητας («GREKE») του αιτούντος ή των ανιόντων του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των ανιόντων του από τους οποίους έλκει την ομογενειακή του καταγωγή («trungu familjar»), παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, τυχόν αναγραφή ανιόντος του σε προξενικά Μητρώα ή παλαιό προξενικό διαβατήριο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 2244

      • 7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ανήλικο τέκνο ομογενούς. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για ανήλικο τέκνο ομογενούς.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική σχέση ανήλικου τέκνου με τον ομογενή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3964

      • 8 Πράξη θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου Απόφαση

       Πράξη θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή δικαστικής απόφασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1127

      • 9 Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη του συζυγικού ή οικογενειακού δεσμού, σε περίπτωση αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου ομογενούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8619

      • 10 Επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ανάθεσης στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου αυτού Υπηρεσιακό έγγραφο

       Επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ανάθεσης στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου αυτού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου περί ανηλίκου τέκνου αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του, επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει ανατεθεί στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα του τέκνου αυτού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 6440

      • 11 Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς σε περίπτωση χήρου/ας ομογενούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 1701

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4000/3/10 2012 3043 Β
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 4000/3/10 2015 119 Β
      • Άλλο 2015 243 Β

       Περιγραφή Διορθώσεις σφαλμάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150200243

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας παραλαμβάνει την αίτηση και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών και πλήρωσης προϋποθέσεων χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και την πλήρωση από πλευράς του/της αιτούντα-ούσας των προϋποθέσεων χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Όχι


      • 3 Εξακρίβωση γνησιότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η υπηρεσία έκδοσης του Ε.Δ.Τ.Ο. ζητά από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή την αποστολή αντιγράφων του φακέλου του ενδιαφερόμενου σ’ αυτήν, σε έντυπη ή, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη λήψη τους, αναφέρει ιεραρχικά έως τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και υποβάλλει συμπληρωματική αναφορά καταγραφής.

       Όχι Όχι


      • 4 Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στους πολίτες Αλβανίας και τα μέλη των οικογενειών τους που αιτούνται τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο., εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματός τους, χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Προετοιμασία διοικητικού φακέλου και προώθησή του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Για τις Υπηρεσίες επιπέδου Τμήματος (Τμήματα Αλλοδαπών ή Τμήματα Ασφαλείας) αποφαίνεται ο Διοικητής ή αναπληρωτής αυτού, ενώ για τις Υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης (Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας Χώρας) ο Διευθυντής ή αναπληρωτής αυτής.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης χορήγησης του Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Διευθυντής ή ο Διοικητής ή οι αναπληρωτές αυτών της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας, εφόσον εγκρίνει την αίτηση του/της αιτούντα-ούσας, εκδίδει και υπογράφει την απόφαση χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση απόφασης απόρριψης Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο, γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3907/2011, Α΄ 7), εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει στη χώρα. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών.

       Ναι Όχι


      • 8 Εξέταση προσφυγής επί απόφασης απόρριψης και έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της προσφυγής καθώς και η προθεσμία για την άσκησή της, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπον αρμόδιο Διοικητή της Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1, για τη χορήγηση του ΕΔΤΟ, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής.

       Ναι Όχι


      • 9 Επίδοση Ε.Δ.Τ.Ο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία χορήγησης, καλεί τον/την ενδιαφέρομενο-η να προσέλθει στην Υπηρεσία και προβαίνει στην επίδοση του Ε.Δ.Τ.Ο.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.