Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) σε Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98ee86fe-680f-4af0-937f-cd274e6fafc9 620544 Special Licence for Agrotourism (ESA) to Agrotourism Businesses

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ), Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 10 + (
1
)

Κόστος

300 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

28 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α) σε επιχειρήσεις αγροτουρισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Π.Υ.Τ.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται και στην οποία έχει γίνει έναρξη δραστηριότητας με βάση τον ΚΑΔ 55.90.14.

Σημειώσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται υποχρεωτικά οι δραστηριότητες (εκπαίδευσης/επίδειξης/παρακολούθησης) που πραγματοποιούνται εντός της αγροτικής εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός αυτής. Εάν μεταβληθεί κάποια από τις δηλωθείσες δραστηριότητες η επιχείρηση υποβάλει νέα Υπεύθυνη Δήλωση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αν παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ε.Σ.Α., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την ΠΥΤ.

    NACE

    • 55.90 Άλλα καταλύματα

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) σε Επιχειρήσεις Αγροτουρισμού

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει κωδικούς TaxisNet.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών (φορέας διαχείρισης ή μισθωτής) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού ιδρύονται από εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.).

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Τα πολυλειτουργικά αγροκτήματα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) δύνανται να ενταχθούν στις επιχειρήσεις αγροτουρισμού και να τους χορηγηθεί Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού, εφόσον έχουν προηγουμένως αποκτήσει Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

       Όχι Όχι

      • 6 Πολεοδομικές Ύπαρξη της κατάλληλης έκτασης.

       Όχι Όχι

      • 7 Διοικητικές Η επιχείρηση να έχει ολοκληρώσει πριν την αίτηση για την χορήγηση Ε.Σ.Α: - τη διαδικασία της γνωστοποίησης για τα καταλύματα, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 8592/2017 «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1750). - τη διαδικασία της γνωστοποίησης για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων Κινηματογράφων» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1723). - τη διαδικασία της γνωστοποίησης για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 7888/2017 "Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1654)".

       Όχι Όχι

      • 8 Διοικητικές Στην περίπτωση που η αγροτουριστική επιχείρηση διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σύμφωνα με την Υ.Α. 4912/120862/2015 (Α΄ 2468), όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 9 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Δίνεται η δυνατότητα οι χώροι φιλοξενίας και διαμονής να χωροθετούνται από εγγεγραμμένους στο ΜΑΑΕ και σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το αγρόκτημα ή την αγροτική εκμετάλλευση εντός Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας μέχρι 5.000 κατοίκων.

       Όχι Όχι

      • 1 Χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού 300 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2393

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φορέας διαχείρισης ή μισθωτής), δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο αιτών έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών (φορέας διαχείρισης ή μισθωτής), δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Σημειώσεις: Ως ισοδύναμο έγγραφο νοείται αυτό που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους με το οποίο βεβαιώνεται η μη αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα. Αν στη χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν προβλέπεται η έκδοση εγγράφου ισοδύναμου προς το απόσπασμα ποινικού Μητρώου, τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή, για τα κράτη που δεν υφίσταται τέτοια, από υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ένορκης βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. Το αντίγραφο του ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, καθώς και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους. Αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του ν. 3874/2010, η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του ν. 3874/2010, η οποία ανανεώνεται με ευθύνη του επιχειρηματία μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Σε περίπτωση που ο αιτών διαθέτει πολυλειτουργικό αγρόκτημα του άρθρου 52 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), προσκομίζεται το Ειδικό Σήμα Πολυλειτουργικού Αγροκτήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ποσοτικές

       Όχι 6440

      • 4 Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, για το σύνολο της έκτασης που αναπτύσσεται η αγροτουριστική δραστηριότητα με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη). Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης, εφόσον πρόκειται για μισθωμένη επιχείρηση, για το σύνολο της έκτασης που αναπτύσσεται η αγροτουριστική δραστηριότητα με επισυναπτόμενο διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 5 Γνωστοποίηση λειτουργίας του καταλύματος, σε αντίγραφο. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση λειτουργίας του καταλύματος, σε αντίγραφο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 6 Γνωστοποίηση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και κολυμβητικών δεξαμενών, σε αντίγραφο, εάν υπάρχουν. Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε) και κολυμβητικών δεξαμενών, σε αντίγραφο, εάν υπάρχουν.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5743

      • 7 Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους εντός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9703

      • 9 Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία - δραστηριότητα. Άδεια λειτουργίας

       Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία - δραστηριότητα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 10 Βεβαίωση του οικείου Δήμου στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, είναι μικρότερος των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου Δήμου στην οποία βεβαιώνεται ότι ο πληθυσμός της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στην οποία ανήκει το κατάλυμα, είναι μικρότερος των 5.000 κατοίκων, στις περιπτώσεις που το κατάλυμα βρίσκεται εκτός του αγροκτήματος ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου, καθώς και το αντίγραφο φορολογικού μητρώου στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου, καθώς και το αντίγραφο φορολογικού μητρώου στο οποίο έχει καταχωρηθεί ο νόμιμος εκπρόσωπος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Νόμος 4 4582 2018 208 Α

       Περιγραφή Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. Τουρισμός υπαίθρου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100208

      • Νόμος 28-35 4276 2014 155 Α

       Περιγραφή Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις. Διατάξεις σχετικές με τον αγροτουρισμό και την άσκηση δραστηριοτήτων αγροτουρισμού, διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100155

      • Νόμος 3874 2010 151 Α

       Περιγραφή Δημιουργία Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Τροποποιήσεις: - ν. 4389/2016 (Α΄ 94), άρθρο 65: Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Ορισμοί, δικαίωμα εγγραφής) - ν. 4235/2014 (Α 32), άρθρο 40: Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Ορισμοί, δικαίωμα εγγραφής).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100151

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 289 2019 96 Β

       Περιγραφή Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.) σε επιχειρήσεις αγροτουρισμού στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190200096

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12528 2018 3089 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180203089

      • Υπουργική Απόφαση 4912/120862 2015 2468 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). Τροποποιήσεις: - Υ.Α. 799/13510/2019 (Β΄ 224) - Υ.Α. 1483/74804/2017 (Β΄ 2635) - Υ.Α. 345/23924/2017 (Β΄ 866)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150202468

      • 1 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) ή στο ΚΕΠ ΕΚΕ την αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Σημειώσεις Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στο ΚΕΠ ΕΚΕ, ο αρμόδιος υπάλληλος παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και χορηγεί Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος στον ενδιαφερόμενο. Στη συνέχεια η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά διαβιβάζεται υπηρεσιακά στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος της Π.Υ.Τ., στον οποίο χρεώνεται η αίτηση, ελέγχει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ως προς την πληρότητα και την ορθότητά τους. Σε περίπτωση ελλείψεων ή μη ορθών δικαιολογητικών ενημερώνεται γραπτώς, μέσω email, τηλεφώνου ή/και ενημερωτικού εγγράφου ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι


      • 3 Προετοιμασία Ειδικού Σήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο αρμόδιος υπάλληλος ετοιμάζει, υπογράφει και προωθεί προς υπογραφή το Ειδικό Σήμα, στον Προϊστάμενο της ΠΥΤ. Σε αντίθετη περίπτωση συντάσσεται και αποστέλλεται ενημερωτικό έγγραφο και ο φάκελος τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωσή του.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή Ειδικού Σήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος Οργανισμού

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Τ. υπογράφει το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού (Ε.Σ.Α.)

       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.