Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



7b86be19-171a-4fc4-9869-e3537cc2e775 328449

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ)- Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης – ΚΠΑ2, ΚΕΠ

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 9 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υπαγωγή του αιτούντος στο πρόγραμμα "Ειδικό εποχικό βοήθημα". Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο πρόγραμμα, ξεκινά τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, μετά από ανακοίνωση της ΔΥΠΑ και λήγει στο τέλος Νοεμβρίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

ΥΨΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος, προκειμένου για οικοδόμους, ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος σμυριδεργάτη ορίζεται στο 70% του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των δασεργατών –ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος για τα επαγγέλματα των μουσικών –τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηματεργατών, χειριστών-βοηθών χειριστών κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου, ταμιών κιν/φου – θεάτρου, τεχνικών κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρου -κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ μηχανημάτων και μισθωτών τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, χορευτών - μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και των τεχνικών απασχολούμενών σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις -μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, ορίζεται στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση υπαγωγής στο Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, Άδεια παραμονης, Διαβατήριο, Ταυτοποίηση με κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της ΔΥΠΑ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Καταγγελία προς ΔΥΠΑ
    
    Για οποιαδήποτε καταγγελία που αφορά τον Οργανισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@oaed.gr ή να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ ή να καλέσει στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εποχικό Επίδομα

      Εποχικό Επίδομα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

      Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)

      Επίσημος τίτλος

      Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων
      Μητρώο Εγγεγραμμένων Ανέργων ΟΑΕΔ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Γεωγραφικές Ο αιτών πρέπει να παρέχει την εργασία του στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να υπάγεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.

       Όχι Όχι

      • 3 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να ασκεί ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, καθώς και σμυριδεργάτη.

       Όχι Όχι

      • 4 Επαγγελματικές Δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ , όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη της ΕΕ (άρθ. 14 παρ. 1 του Ν. 3762/09, ΦΕΚ 75Α’/15-05-2009)

       Ναι Ναι

      • 5 Εργασιακές Συνταξιούχοι την 10/09, που κατά το προηγούμενο έτος ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη του βοηθήματος, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα, εφόσον η σύνταξη που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερη από την κατώτερη σύνταξη που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του κατά το έτος καταβολής του βοηθήματος

       Ναι Ναι

      • 6 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να έχει πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος από πενήντα (50) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο του.

       Όχι Όχι

      • 7 Ασφαλιστικές Για τους σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από πενήντα (50) έως διακόσιες σαράντα (240) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

       Ναι Ναι

      • 8 Ασφαλιστικές Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος εβδομήντα πέντε (75) τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από πενήντα (50) ημερομίσθια κατά τη χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

       Ναι Ναι

      • 9 Ασφαλιστικές Για τους χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων απαιτούνται από εβδομήντα (70) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

       Ναι Ναι

      • 10 Ασφαλιστικές Για τους οικοδόμους απαιτείται να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο και να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από ενενήντα πέντε (95) έως διακόσιες δέκα (210) ημέρες εργασίας. Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20% και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που πραγματοποιεί από εβδομήντα τρεις (73) έως εκατόν εξήντα τρεις (63) πραγματικές ημέρες εργασίας. Επιπροσθέτως, απαιτείται να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούν περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς.

       Ναι Ναι

      • 11 Ασφαλιστικές Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην υπερβαίνει τα διακόσια σαράντα (240) ημερομίσθια.

       Όχι Όχι

      • 12 Ασφαλιστικές Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιηθεί σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα από αυτά που πραγματοποιήθηκαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητείται το βοήθημα.

       Όχι Όχι

      • 13 Ασφαλιστικές Ο αιτών πρέπει να έχει την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09-30/11)

       Όχι Όχι

      • 14 Εκπαιδευτικές Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους, στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα (άρθ. 37 παρ. 5Α του Ν. 1836/89).

       Όχι Όχι

      • 15 Εργασιακές Δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Σε περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/09 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας

       Όχι Όχι

      • 1 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά αιτούντες με τις κατηγορίες (εκτός οικοδόμους) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση που αφορά αιτούντες με τις κατηγορίες (εκτός οικοδόμους)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δηλώνει κατά περίπτωση ότι: - ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του κλάδου του - δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής - δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) - πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αιτούντες οικοδόμους Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση που αφορά αιτούντες οικοδόμους

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δηλώνει κατά περίπτωση ότι: - ασκεί αποκλειστικά το επάγγελμα του οικοδόμου - δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), το μεγαλύτερο διάστημα του οποίου περιλαμβάνεται στο έτος καταβολής - δεν απασχολεί περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς ως εργολάβος ή υπεργολάβος - δεν λαμβάνει σύνταξη (κύρια και επικουρική) ίση ή μεγαλύτερη από την κατώτατη σύνταξη γήρατος του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) - πρέπει να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου μουσικών, χορευτών και τεχνικών απασχολούμενων σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για μουσικούς, απαιτείται κατάθεση της βεβαίωσης εγγραφής τους στο οικείο επαγγελματικό σωματείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9703

      • 5 Άδεια χειριστή μηχανημάτων (ευκρινές φωτοαντίγραφο) Άδεια εργασίας

       Άδεια χειριστή μηχανημάτων (ευκρινές φωτοαντίγραφο)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για χειριστές ανυψωτικών κ.λπ. μηχανημάτων, απαιτείται κατάθεση της άδειας χειριστού (άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές

       Όχι 9197

      • 6 Άδεια διαμονής Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών, τα στοιχεία της άδειας διαμονής ή της βεβαίωσης κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής στους οποίους παρέχεται πρόσβαση στην αγορά εργασίας για εξαρτημένη εργασία και για ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργου (εργολάβους, υπεργολάβους κλπ.), αναζητούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • 7 Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους Φορολογικά πιστοποιητικά

       Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ αναζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 8 Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα στοιχεία ασφάλισης διασταυρώνονται από το ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). Υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μόνο στις περιπτώσεις που ασφαλίζονται με πλασματικό τρόπο (π.χ. δασεργάτες, ηθοποιοί, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 9 Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του λογαριασμού τραπέζης, στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος, ώστε να φαίνεται ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). Αυτό το δικαιολογητικό επισυνάπτεται ή προσκομίζεται μόνο εάν δεν έχει δηλωθεί στο παρελθόν για οποιαδήποτε παροχή του Οργανισμού ή εάν έχει αλλάξει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 6714

      • 10 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέ φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΦΜ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 5392

      • 11 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης μέ φυσική παρουσία σε ΚΕΠ, απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7210

      • 12 Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση της οικείας αρχής για την απόδειξη του τόπου κατοικίας για την επαγγελματική κατηγορία των σμυριδορυκτών της Νάξου σύμφωνα με την αριθ. 30659/31-03-1989 Υ.Α..

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης

       Όχι 9703

      • Νόμος 22 1836 1989 79 Α

       Περιγραφή Προώθηση της απασχόλησης της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890100079

      • Νόμος 31 2081 1992 154 Α

       Περιγραφή Δικαιούχοι εποχικού επιδόματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100154

      • Νόμος 7 2556 1997 270 Α

       Περιγραφή Προσθήκη του επαγγέλματος του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου στους δικαιούχους εποχικού βοηθήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100270

      • Υπουργική Απόφαση 30659 1989 239 Β

       Περιγραφή Ειδικό Βοήθημα προς ομοειδείς επαγγελματικές κατηγορίες και μεμονωμένους ασφαλισμένους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200239

      • Υπουργική Απόφαση 30962 1989 315 Β

       Περιγραφή Χρόνος καταβολής ειδικού εποχικού βοηθήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200315

      • Υπουργική Απόφαση 31353 1989 448 Β

       Περιγραφή Σχετικά με τον απαιτούμενο αριθμό ημερομισθίων για την καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200448

      • Υπουργική Απόφαση 32021 1989 773 Β

       Περιγραφή Απαιτούμενα ημερομίσθια για την καταβολή επιδόματος στους σμυριδωρύκτες Νάξου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19890200773

      • Υπουργική Απόφαση 33142 1998 237 Β

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις για την καταβολή εποχικού βοηθήματος στους ταξιθέτες θεάτρου - κινηματογράφου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200237

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 65646/1026 2008 2034 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας καταβολής του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του άρθρου 22 του ν.1836/1989 και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/12604/4.7.2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) και των αντιστοίχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Φ.Ε.Κ. 927/Β ́).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202034

      • Νόμος 14 3762 2009 75 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις ειδικού εποχιακού βοηθήματος

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100075

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26524 2015 1845 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ και κατάργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (ΦΕΚ927Β/2003), όπως τροποποιήθηκε με την 13908/21 (ΦΕΚ 1521/Β/15-04-2021) Άρθ. 4 παρ 3 (https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210201521)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201845

       ΑΔΑ 6ΨΝΓ465ΦΘΕ-376

      • Εγκύκλιος 1016422/0809 2023

       Περιγραφή Καταβολή ειδικού εποχικού βοηθήματος έτους 2023, στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9D%CE%A8%CE%A74691%CE%A92-%CE%96%CE%A1%CE%A1?inline=true

       ΑΔΑ ΨΝΨΧ4691Ω2-ΖΡΡ

      • 1 Επιλογή τρόπου διεκπεραίωσης της υπηρεσίας (ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ)


       Περιγραφή Η υπηρεσία παρέχεται μέσω ΚΕΠ και ηλεκτρονικά μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ergasias-kai-koinonikon-upotheseon/demosia-uperesia-apaskholeses-d-up/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

       Όχι Όχι


      • 2 Προσέλευση σε ΚΕΠ



       Ναι Όχι


      • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Σκανάρισμα δικαιολογητικών και αποστολή δικαιολογητικών στο αρμόδιο ΚΠΑ2 μέσω email

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου από τον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 10 Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 13 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 14 Ενημέρωση του αιτούντος και κατάθεση ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 15 Είσοδος στην ενιαία ψηφιακή πύλη gov.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-ergasias-kai-koinonikon-upotheseon/demosia-uperesia-apaskholeses-d-up/eidiko-epokhiko-boethema-oaed

       Ναι Όχι


      • 16 Σύνδεση με κωδικούς taxisnet

       Ναι Όχι


      • 17 Εισαγωγή ΑΜΚΑ



       Ναι Όχι


      • 18 Επιλογή υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 19 Επιλογή Ειδικό Εποχικό Βοήθημα


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 20 Έλεγχος στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 21 Πληκτρολόγηση ΙΒΑΝ νέου λογαριασμού και επισύναψη αποδεικτικού ή επιβεβαίωση στοιχείων διεύθυνσης και τραπεζικού λογαριασμού αιτούντος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 22 Καταγραφή και πρωτοκόλληση αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 23 Επεξεργασία της αίτησης από την ΔΥΠΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 24 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 25 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 26 Έκδοση εγκριτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 27 Ενημέρωση του αιτούντος και κατάθεση ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι




      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.