Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb9340a73-1089-40c8-be3b-ba1f1c281bed 934073

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 5 + (
7
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

9 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ. και με την έκδοση σχετικής Προκήρυξης διαγωνισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η φοίτηση στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου/ης

Σημειώσεις

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται, θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής και προσκομίζεται με τα λοιπά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

      Επίσημος τίτλος

      Εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Υπηκοότητας Οι υποψήφιοι (άνδρες και γυναίκες) πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες. Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) έτος τουλάχιστον από την απόκτησή της.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Να μην υπερβαίνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την εισαγωγή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ .

       Όχι Όχι

      • 4 Στρατολογικές Όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να τις έχουν αναβάλει νομίμως ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ως υπαγόμενοι στα εδαφ. γ΄ έως η΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302).

       Όχι Όχι

      • 5 Προϋπηρεσίας Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας.

       Όχι Όχι

      • 6 Υγειονομικές Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή εξέτασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.δ. 11/2014 ΦΕΚ Α’/17) για κατάταξη στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΟΠΛΑ).

       Όχι Όχι

      • 7 Άλλο Να έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και τη δημοκρατία και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

       Όχι Όχι

      • 8 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσία της χώρας, τρομοκρατικών πράξεων, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, να μην έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα αυτά. Υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη διά βουλεύματος, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αλλά δεν εισάγονται στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, αν είναι επιτυχόντες, εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κατάταξης αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα ή απόφαση. Η απονομή χάριτος δεν αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

       Όχι Όχι

      • 9 Δικαστικές Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

       Όχι Όχι

      • 10 Υγειονομικές Να μην είναι χρήστες ναρκωτικών.

       Όχι Όχι

      • 11 Δικαστικές Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

       Όχι Όχι

      • 12 Προϋπηρεσίας Για όσους είχαν προσληφθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα, να μην έχει καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας τους για πειθαρχικούς λόγους ή να μην έχουν απολυθεί επειδή προσκόμισαν ψευδή ή πλαστά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι

      • 13 Άλλο Να μην φέρουν δερματοστιξία (τατουάζ), σε εξωτερικά εμφανές σημείο του σώματος ή του προσώπου τους, κατά την περιβολή της στολής σύμφωνα με τις ισχύουσες για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν επιτρέπεται να φέρει δερματοστιξία με απεικονίσεις, οι οποίες εκ του περιεχομένου τους, αίρουν την ουδετερότητά του, η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, ή προκαλούν κατά τέτοιο τρόπο, ο οποίος δεν συνάδει με την ιδιότητα και τα καθήκοντά του, ή περιλαμβάνουν μηνύματα διακρίσεων, μίσους ή βίας κατά προσώπου, ή ομάδας προσώπων, που προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την αναπηρία. Εάν διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος φέρει δερματοστιξία (τατουάζ), σε εμφανές, κατά την περιβολή της στολής, σημείο του σώματός ή του προσώπου του, θα αποκλείεται του διαγωνισμού. Τέλος, οι οπές από διάτρηση σε οποιοδήποτε σημείο του προσώπου ή του σώματος (piercing), θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό ελάχιστα ορατές.

       Όχι Όχι

      • 1 Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας. Φωτογραφία

       Δύο (2) φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του/της υποψηφίου/ας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Γίνονται δεκτά και υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας (στρατιωτικής ή λιμενικής αρχής). Ελλείψει δελτίου ταυτότητας, γίνεται δεκτό φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες αναγράφονται ο αριθμός διαβατηρίου και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του υποψηφίου έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Φωτοαντίγραφο της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Αίτηση

       Φωτοαντίγραφο της αίτησης - δήλωσης συμμετοχής στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση υποψηφίου/ας από προηγούμενο έτος, φωτοαντίγραφο του δελτίου ή της βεβαίωσης συμμετοχής χωρίς νέα εξέταση (10%), από την οποία προκύπτει ο αριθμός ΥΠΑΙΘ του/της υποψηφίου/ας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 4 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από υποψηφίους/ες της Α Ειδικής Κατηγορίας - Γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών του π.δ. 17/2022 (Α 53) επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 5 Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aspe.gr/information/25-%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/451-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από υποψηφίους/ες της Α Ειδικής Κατηγορίας - Γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών του π.δ. 17/2022 (Α 53) επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 8619

      • 6 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από τους υπαγόμενους στην Α ειδική κατηγορία - Γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών του π.δ. 17/2022 (Α 53), απαιτείται επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία (αα) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ββ) βεβαιώνεται ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 7320

      • 7 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Υποβάλλεται από υποψηφίους/ες της Β Ειδικής Κατηγορίας - Γονείς και τέκνα τριτέκνων οικογενειών του π.δ. 17/2022 (Α 53) επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα αυτή κατέχουν: Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τα τέκνα τους από νόμιμο γάμο/σύμφωνο συμβίωσης ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των εκτός γάμου γεννηθέντων, με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, για την απόδειξη της οποίας απαιτείται πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου/συμφώνου συμβίωσης των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο/σύμφωνο συμβίωσης των γονέων τους, ο υποψήφιος ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή ο γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωσή τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3964

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Για τους υπαγόμενους στην Β ειδική κατηγορία - Γονείς και τέκνα τριτέκνων οικογενειών του π.δ. 17/2022 (Α 53), απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην οποία (αα) αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ββ) βεβαιώνεται ότι κανένα άλλο τέκνο της οικογένειας δεν κάνει χρήση της ιδιότητας στον εν λόγω διαγωνισμό.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • 9 Βεβαίωση εθελοντικής υπηρεσίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση εθελοντικής υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους υπαγόμενους στην Γ ειδική κατηγορία - Εν ενεργεία ή σε αναστολή Εθελοντές Πυροσβέστες του π.δ. 17/2022 (Α 53), που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική πραγματική εθελοντική υπηρεσία (από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι την καταλυτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης), οφείλουν να προσκομίσουν επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών βεβαίωση του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην οποία να εμφαίνεται ο συνολικός χρόνος πραγματικής εθελοντικής υπηρεσίας που έχουν προσφέρει (Υπόδειγμα της βεβαίωσης επισυνάπτεται στην εκάστοτε προκήρυξη). Στον χρόνο της πραγματικής εθελοντικής Υπηρεσίας δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα αναστολής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Επαγγελματικές, Προϋπηρεσίας

       Όχι 9703

      • 10 Βεβαίωση Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Βεβαίωση

       Βεβαίωση Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους υπαγόμενους στην Δ ειδική κατηγορία - Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής - ή του π.δ. 17/2022 (Α 53), καθώς και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84). Προσκομίζεται επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές, Υγειονομικές

       Όχι 9703

      • 11 Βεβαίωση Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Βεβαίωση

       Βεβαίωση Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τους υπαγόμενους στην Δ ειδική κατηγορία - Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής - του π.δ. 17/2022 (Α 53). Προσκομίζεται επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές, Υγειονομικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 10

       Ναι 9703

      • 12 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Για τους υπαγόμενους στην Δ ειδική κατηγορία - Τα τέκνα και αδερφοί υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, που απεβίωσαν στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα αυτής - ή του π.δ. 17/2022 (Α 53), καθώς και τα τέκνα και αδερφοί αναπήρων, πρόδηλα και αναμφισβήτητα ένεκα της Υπηρεσίας, υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας κατά το ν.δ. 330/1947 (Α΄ 84). Προσκομίζεται επιπλέον των λοιπών υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές, Υγειονομικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 3964

      • Νόμος 39 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Εισαγωγή φοιτητών στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 2022 53 Α

       Περιγραφή Διαδικασία εισαγωγής στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας μέσω πανελλαδικών εξετάσεων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100053

      • 1 Υποβολή αιτήματος εγκρίσεως πρόσληψης προς την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνοντας υπόψη τις κενές οργανικές θέσεις και μετά από σχετική εισήγηση, υποβάλλεται αίτημα έγκρισης προσλήψεων για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης καθορισμού αριθμού εισακτέων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έγκριση προσλήψεων από την Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006, εκδίδονται Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων ανά σχολή και κατηγορία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Προκήρυξης Διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται η προκήρυξη διαγωνισμού εισαγωγής ιδιωτών στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr και περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής.

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αναρτάται υπερσύνδεσμος υποβολής ηλεκτρονικής αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό στο www.fireservice.gr, στον οποίο οι υποψήφιοι καταχωρούν τα στοιχεία τους.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται πως μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζει η προκήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr οι πίνακες υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 6 Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι αυτοί συνεχίζουν στις επόμενες διαδικασίες του διαγωνισμού.

       Ναι Όχι


      • 7 Υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που απέστειλαν λανθασμένα/ ελλιπή δικαιολογητικά, δεν προχωρούν στις λοιπές διαδικασίες του διαγωνισμού.

       Ναι Ναι


      • 8 Κλήση υποψηφίων για προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) - Ανάρτηση Προγράμματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καλούνται να παρουσιαστούν για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες αποτελούνται από Υγειονομικές, Αθλητικές και Ψυχομετρικές δοκιμασίες. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το πρόγραμμα των εξετάσεων με δική τους ευθύνη.

       Σημειώσεις Υπάρχει η δυνατότητα ο υποψήφιος να συμμετάσχει σε ΠΚΕ άλλης αρχής και μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή τους να προσκομίσει σχετική βεβαίωση στις επιτροπές του ΠΣ. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία παρατίθενται στη σχετική προκήρυξη διαγωνισμού.

       Όχι Όχι


      • 9 Κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων μετά τις ΠΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Κοινοποιούνται οι πίνακες Ικανών και Μη Ικανών υποψηφίων, οι οποίοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr. Οι υποψήφιοι αναζητούν τα αποτελέσματα μέσω των στοιχείων τους.

       Όχι Όχι


      • 10 Υποψήφιος ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ στις ΠΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποψήφιος που βρέθηκε μη ικανός σε κάποια από τις δοκιμασίες των ΠΚΕ δεν συνεχίζει την εξέτασή του στις επόμενες και δεν δύναται να συνεχίσει τη συμμετοχή του στον παρόντα διαγωνισμό.

       Ναι Ναι


      • 11 Υποψήφιος ΙΚΑΝΟΣ στις ΠΚΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Υποψήφιος που βρέθηκε Ικανός στις ΠΚΕ παραμένει στον παρόντα διαγωνισμό και κρίνεται για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας από το Υπουργείο Παιδείας.

       Ναι Όχι


      • 12 Κατάταξη επιτυχόντων στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Μετά την έκδοση των πινάκων επιτυχόντων από το Υπουργείο Παιδείας για τις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, οι επιτυχόντες καλούνται για κατάταξη στις σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών, στις οποίες έχουν επιτύχει. Οι επιτυχόντες υποβάλλονται σε τοξικολογικές εξετάσεις με την κατάταξή τους. Οι αστράτευτοι εισακτέοι επίσης υποβάλλονται σε στρατιωτική εκπαίδευση.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.