Εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2aaa8ece-61a4-4588-b450-0fda0c1e34a3 201073

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο + (
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εκποίηση ακινήτου από την Περιφέρεια για προφανή ωφέλεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας


Τελευταία ενημέρωση

22/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκποίηση Ακινήτου από ΟΤΑ Β΄ Βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκποίηση Ακινήτου από Περιφέρεια με Δημοπρασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Βάση Ακίνητης Περιουσίας των ΟΤΑ α και β βαθμού και των ΝΠ τους

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Κατατίθεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Το ύψος της εγγύησης θα ανέρχεται στο 1/10 της τιμής εκκινήσεως.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 2 Εναλλακτικά, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει σύσταση παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Εναλλακτικα, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία μπορεί να γίνει παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ομολογιών Δημοσίου, τράπεζας ή Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, που αναγνωρίζονται διά εγγυοδοσίας, ποσού ίσου με το 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη. Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 176,225,163 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 176: Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών Άρθρο 225: Υποχρεωτικός Έλεγχος Νομιμότητας Άρθρο 163: Αρμοδιότητές Περιφερειακού Συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 23 2873 2000 285 Α

       Περιγραφή Για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας δεν απαιτείται έκθεση εκτίμησης του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Μητρώο Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών πλέον) όταν η αξία των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000 δρχ) 58.694,05 €.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100285

      • Νόμος 22 2753 1999 249 Α

       Περιγραφή Για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ή σύστασης επ΄ αυτών εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, φιλανθρωπικά ιδρύματα του Ν. 2039/1939, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κληροδοτήματα, για τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας απαιτείται εκτίμηση από Πιστοποιημένους Εκτιμητές

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100249

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Το άρθρο 13 ορίζει τις διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται για την εκποίηση ακινήτου εκ μέρους των Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχωρήσεις Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • Νόμος 20, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διενέργεια δημοπρασίας με σκοπό την εκποίηση ακινήτου.

       Σημειώσεις Η περί εκποίησης απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και αιτιολογείται πλήρως η προφανής ωφέλεια που θα επιτευχθεί με την εκποίηση.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αναρτά στο Πρόγραμμα Διαύγεια την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Έκθεσης Εκτίμησης Ακινήτου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή του άρθρου 13 του Π.Δ. 242/1996, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, συντάσσει σχετική έκθεση εκτίμησης της αξίας του ακινήτου για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς στη δημοπρασία.

       Σημειώσεις Η Έκθεση Εκτίμησης βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που προσδιορίζουν την ενδεικτική αξία, όπως τα ειδικότερα στοιχεία του ακινήτου και τις τρέχουσες αξίες της ευρύτερης περιοχής. Εάν η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου υπερβαίνει το ποσό των 58.694,05 ευρώ απαιτείται εκτίμηση και από πιστοποιημένο εκτιμητή (ν. 2873/2000 άρθρο 23).

       Όχι Όχι


      • 4 Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους της Διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα αναρτά στο Διαδίκτυο την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση της Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική.

       Σημειώσεις Η Περιφερειακή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρ. 176 του Ν. 3852/2010, συγκροτεί ειδικές επιτροπές διεξαγωγής από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

       Όχι Όχι


      • 8 Υπογραφή των Πρακτικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής, τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 9 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος.

       Όχι Όχι


      • 10 Άγονος διαγωνισμός-Απόφαση Επανάληψης της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η επανάληψη της δημοπρασίας είναι υποχρεωτική στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει παρουσιαστεί πλειοδότης.

       Σημειώσεις Εφόσον στα πρακτικά αναγραφεί ότι δεν έχει παρουσιαστεί κανένας ενδιαφερόμενος, η Περιφερειακή Επιτροπή κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό και παραπέμπει την επανάληψη της δημοπρασίας στον Περιφερειάρχη. Αν και στην επανάληψη της δημοπρασίας δεν προκύψει πλειοδότης, τότε δεν υφίσταται νέα επανάληψη της δημοπρασίας.

       Ναι Ναι


      • 11 Μη κατακύρωση αποτελέσματος-Απόφαση Επανάληψης της Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται έπειτα από απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής όταν: α) δεν κατακυρωθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή το αποτέλεσμα της λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος β) μετά την περάτωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αυτού αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά.

       Ναι Ναι


      • 12 Κατακύρωση αποτελέσματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή αποφασίζει την κατακύρωση του αποτελέσματος της Δημοπρασίας.

       Ναι Όχι


      • 13 Αποστολή της απόφασης κατακύρωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται για έλεγχο νομιμότητας στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

       Ναι Όχι


      • 14 Έλεγχος νομιμότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ελέγχει την νομιμότητα της απόφασης κατακύρωσης.

       Ναι Όχι


      • 15 Απορριπτική Απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής απορρίπτει την απόφαση κατακύρωσης.

       Ναι Ναι


      • 16 Εγκριτική απόφαση Συντονιστή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την απόφαση κατακύρωσης.

       Ναι Όχι


      • 17 Υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης υπογράφει με τον αγοραστή το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

       Σημειώσεις Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη μεταγραφή του συμβολαίου πώλησης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.