Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Περιφέρεια με Δημοπρασία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1ba2342c-5bdb-4f6f-8d1e-2bfe70c33625 985932

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

(
Κυμαινόμενο
)

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκποίηση κινητών πραγμάτων από την κάθε Περιφέρεια, κατόπιν δημοπρασίας και απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στα κινητά πράγματα συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικά εξοπλισμός γραφείου (γραφεία, καρέκλες κ.α.), μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, εξαρτήματα) κ.α. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα οχήματα, τα οποία διέπονται από ειδική νομοθεσία.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις

Οι όροι, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καθορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε διακήρυξη.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εκποίηση Κινητών Πραγμάτων από Περιφέρεια με Δημοπρασία.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εκποίηση Κινητών από ΟΤΑ Β Βαθμού με Δημοπρασία

      Επίσημος τίτλος

      Εκποίηση Κινητών από Περιφέρεια με Δημοπρασία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Απαιτείται αρχικά η έκδοση απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σκοπιμότητα εκποίησης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 1 Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου τραπεζικού ιδρύματος για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, ποσού ίσου με το 1/10 της τιμής εκκίνησης που ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη.

       Υπολογισμός κόστους Ποσοστό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης

       Είδος κόστους Εγγυητική επιστολή

       Όχι

      • 1 Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Τα δικαιολογητικά δεν αναφέρονται στην παρούσα καρτέλα, καθώς προσδιορίζονται ανά περίπτωση από την εκάστοτε Περιφέρεια και ορίζονται ρητά στη σχετική διακήρυξη       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • Νόμος 176, 163 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών και Περιφερειακού Συμβουλίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Προεδρικό Διάταγμα 15,13 242 1996 179 Α

       Περιγραφή Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19960100179

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 20,53,54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 20 Αρμοδιότητες περιφερειακής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 175Α στο ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συνεδρίαση και λήψη απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για τη σκοπιμότητα εκποίησης συγκεκριμένων κινητών ή κατηγοριών κινητών, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την αρμόδια υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 2 Ανάρτηση Απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη Έκθεσης Επιτροπής Εκτίμησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Εκτίμησης του άρθρου 13 παρ. 4 του π.δ. 242/96, η οποία έχει οριστεί σε προγενέστερο χρόνο, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καθορίζεται η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας για την εκποίηση των κινητών.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Κατάρτισης Όρων Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει και καταρτίζει τους όρους της διακήρυξης για τον διαγωνισμό.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ανάρτηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 6 Δημοσίευση Διακήρυξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποχρεωτική δημοσίευση τόσο της διακήρυξης, καθώς και της περίληψης της διακήρυξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπου απαιτείται.

       Σημειώσεις Η τελευταία χρονικά δημοσίευση πρέπει να λάβει χώρα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από κάθε διακήρυξη.

       Όχι Όχι


      • 7 Διενέργεια Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική και διεξάγεται από την Περιφερειακή Επιτροπή ή από Επιτροπή Διεξαγωγής που έχει οριστεί από αυτήν.

       Σημειώσεις Κατά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της επιτροπής, καθώς και από τον πλειοδότη και τον εγγυητή του.

       Όχι Όχι


      • 8 Συνεδρίαση Περιφερειακής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή Επιτροπή συνεδριάζει επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας.

       Όχι Όχι


      • 9 Άγονος Διαγωνισμός - Απόφαση Επανάληψης Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, στην περίπτωση που η Περιφερειακή Επιτροπή κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, εφόσον στα πρακτικά αναγράφεται ότι δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

       Ναι Ναι


      • 10 Μη κατακύρωση αποτελέσματος - Επανάληψη Δημοπρασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει για την επανάληψη της δημοπρασίας στην περίπτωση που η Περιφερειακή Επιτροπή δεν κατακυρώσει το αποτέλεσμα (ασύμφορο αποτέλεσμα, μη υπογραφή πρακτικών από πλειοδότη και εγγυητή).

       Ναι Όχι


      • 11 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για απευθείας εκποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εάν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να γίνει απευθείας και χωρίς δημοπρασία η εκποίηση των κινητών.

       Ναι Όχι


      • 12 Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατόπιν της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας προβαίνει σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας εκποίηση των κινητών.

       Ναι Όχι


      • 13 Κατακύρωση Αποτελέσματος - Πρόσκληση αναδειχθέντος πλειοδότη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειακή Επιτροπή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος από την Περιφερειακή Επιτροπή, ο αναδειχθείς πλειοδότης καλείται αμελλητί να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υπογραφή της σύμβασης.

       Ναι Όχι


      • 14 Υπογραφή Σύμβασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Περιφερειάρχης, ως εκτελεστικό όργανο, υπογράφει το κείμενο της σύμβασης με τον αντισυμβαλλόμενο.

       Σημειώσεις Παράλληλα, υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των κινητών.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.