Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9c3ad497-b08e-4bf6-80eb-8e6d5001173b 882137

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη. Απευθύνεται σε στρατεύσιμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία, καθώς και ανυπότακτους, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας, ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικούς λόγους για τη μη τήρηση της υποχρέωσής τους για κατάταξη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

1. Η επίκληση λόγων ανώτερης βίας, ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων από όσους δεν έχουν τηρήσει υποχρεώσεις που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης και της μη κατάταξης, αποτελεί δικαίωμα, η άσκηση του οποίου έχει σκοπό να μην περιέλθουν αυτοί σε επαχθή θέση. Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά.

2. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάτι τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την συμμόρφωσή του.

3. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

4. H Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών τα δικαιολογητικά στην προϊσταμένη της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, η οποία αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για τις περιπτώσεις αρμοδιότητάς της, εντός δέκα (10) ημερών, γνωρίζοντας την απόφασή της στον αιτούντα και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

5. Για τις περιπτώσεις της μη τήρησης της υποχρέωσης για κατάταξη, η αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών υποβάλλει το σχετικό αίτημα, εντός πέντε (5) ημερών, στη Β4 (ΔΝΣ)/ΓΕΕΘΑ, προκειμένου να τεθεί υπόψη της ειδικής επιτροπής. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικά, για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών, αποστέλλοντας την απόφαση στον αιτούντα και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

6. Σε περίπτωση αποδοχής των προβαλλόμενων λόγων από την ειδική επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέχουν τις σχετικές συνέπειες από τη μη τήρηση της υποχρέωσής τους για κατάταξη. Για όσους διετέλεσαν ή διατελούν σε ανυποταξία, διαγράφονται οι διοικητικές συνέπειες και τα διοικητικά πρόστιμα, που έχουν επιβληθεί και βεβαιωθεί στο σύνολό τους.

7. Αυτοί για τους οποίους έχει επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση για οποιονδήποτε λόγο και ζητούν την άρση της, επικαλούμενοι λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, ακολουθούν τη διαδικασία που ρυθμίζεται στο άρθρο 43 του ν. 3421/2005, όπως ισχύει κάθε φορά».

Τελευταία ενημέρωση

03/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Επιτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση στρατολογικής υποχρέωσης

      2. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης από τη στρατολογική νομοθεσία

      3. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία

      Επίσημος τίτλος

      Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει τηρήσει την υποχρέωσή του για κατάταξη.

       Όχι Όχι

      • 2 Στρατολογικές Αν ο ενδιαφερόμενος τελεί σε ανυποταξία, μπορεί να επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα μόνο μετά τη διακοπή της ανυποταξίας του.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος όφειλε να τηρήσει την υποχρέωσή του.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Να συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα ή εξαιρετικός λόγος, που εμπόδισε τον αιτούντα να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρά τη σύνεση και επιμέλεια που αυτός έδειξε, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο ενδιαφερόμενος για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης δημόσιας διοίκησης (ΕΨΠ - gov.gr) πρέπει να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στη δήλωσή του ο αιτών εκθέτει αναλυτικά του λόγους που επιθυμεί να επικαλεστεί, οι οποίοι, παρά την επιμέλειά του, τον εμπόδισαν να τηρήσει την υποχρέωσή του. 1. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάτι τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την συμμόρφωσή του. 2. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 2 Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία ή τη μη κατάταξη, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του. Αποδεικτικό

       Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία ή τη μη κατάταξη, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 3 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 70 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 70 : Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του του με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19, Σύνδεσμος).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 33 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 33: Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ.10 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 (ΦΕΚ 2699 Β/2-7-2019, Σύνδεσμος) απόφασης ΑΝΥΕΘΑ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Σελίδες 59382-59385 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β
      • 1 Παραλαβή αιτήματος από Στρατολογική Υπηρεσία και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου σε Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

       Σημειώσεις Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα του φακέλου, αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις H Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών τα δικαιολογητικά στην προϊστάμενή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών.

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή αιτήματος και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται από τη Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών στη Β4(ΔΝΣ)/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να τεθεί υπ όψη της ειδικής επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάθεση του αιτήματος από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στην αρμόδια Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) μεριμνά για την εξέταση, από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 70 του ν. 3421/2005, των αιτημάτων για την εκτίμηση των λόγων ανώτερης βίας , ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη.

       Όχι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης για τη συνδρομή ή μη λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος ή εξαιρετικών λόγων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ειδική επιτροπή, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεσή τους και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται για τη λήψη απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Αποδοχή του αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αιτών θεωρείται ότι διετέλεσε νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν υπέχει συνέπειες για τη μη τήρηση της υποχρέωσής του για κατάταξη. Στην περίπτωση που αυτές έχουν ήδη επιβληθεί, ακυρώνονται με πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

       Ναι Ναι


      • 8 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αιτών υπέχει τις συνέπειες που ορίζονται στο νόμο για τη μη τήρηση της υποχρέωσής του για κατάταξη.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.