Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9c3ad497-b08e-4bf6-80eb-8e6d5001173b 882137

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Στρατολογικές υπηρεσίες, ΚΕΠ, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4 μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη. Απευθύνεται σε στρατεύσιμους, έφεδρους ή δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, οπλίτες, έφεδρους οπλίτες ή οπλίτες από την εφεδρεία, καθώς και ανυπότακτους, μετά την ημερομηνία διακοπής της ανυποταξίας τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας, ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικούς λόγους για τη μη τήρηση της υποχρέωσής τους για κατάταξη.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάθε τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη τη συμμόρφωσή του. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζητά την εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος ή εξαιρετικού λόγου για τη μη τήρηση εκ μέρους του υποχρέωσής για κατάταξη.


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Αίτηση θεραπείας ή δικαστική προσφυγή
     

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται απόφαση από την αρμόδια Επιτροπή για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εκτίμηση λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης για κατάταξη


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Στρατολογικές Ο ενδιαφερόμενος να μην έχει τηρήσει την υποχρέωσή του για κατάταξη.

        Όχι Όχι

       • 2 Στρατολογικές Αν ο ενδιαφερόμενος τελεί σε ανυποταξία, μπορεί να επικαλεστεί λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα μόνο μετά τη διακοπή της ανυποταξίας του.

        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος όφειλε να τηρήσει την υποχρέωσή του.

        Όχι Όχι

       • 4 Διοικητικές Να συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα ή εξαιρετικός λόγος, που εμπόδισε τον αιτούντα να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, παρά τη σύνεση και επιμέλεια που αυτός έδειξε, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

        Όχι Όχι

       • 1 Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων. Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στη δήλωσή του ο αιτών εκθέτει αναλυτικά τους λόγους που επιθυμεί να επικαλεστεί, οι οποίοι, παρά την επιμέλειά του, τον εμπόδισαν να τηρήσει την υποχρέωσή του. Ως λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα θεωρείται κάτι τυχερό, απρόβλεπτο ή αναπότρεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την συμμόρφωσή του. Ως εξαιρετικός λόγος θεωρείται κάθε γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του υπόχρεου, το οποίο, παρά την επιμέλεια και σύνεση του υπόχρεου, καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη την κατάταξή του, ή εξαιτίας του οποίου ενδεχόμενη κατάταξή του θα τον έθετε σε ιδιαίτερα επαχθή θέση.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 2 Οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του. Αποδεικτικό

        Οποιαδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο θα προκύπτει το τυχερό, απρόβλεπτο, αναπότρεπτο και εξαιρετικό γεγονός, το οποίο κατέστησε ή καθιστά τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που τίθενται από τη στρατολογική νομοθεσία, αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολή, καθώς και τη διάρκειά του.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3798

       • Νόμος 70 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 παρ. 18 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α΄/03-05-19).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Υπουργική Απόφαση 33 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

        Περιγραφή Όπως τροποποιήθηκε με: Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 Αποφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842/29-7-2013, τ. Β’ ), Φ.429.1/11/367920/Σ.813/30 Μαΐ 2014/Απόφαση ΑΝΥΕΘΑ «Ρύθμιση Στρατολογικών Θεμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1786/30 Ιουν 14) και Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-06-19 Απόφ. ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2699)

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • 1 Παραλαβή αιτήματος από Στρατολογική Υπηρεσία και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του επιτόπου σε Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή ή μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

        Σημειώσεις Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας του φακέλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ελέγχονται από τη Στρατολογική Υπηρεσία οι τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα του φακέλου, αναφορικά με το πλήθος και την εγκυρότητα των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.

        Σημειώσεις H Στρατολογική Υπηρεσία υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών τα δικαιολογητικά στην προϊστάμενή της Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών.

        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή αιτήματος και δικαιολογητικών στην αρμόδια Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Υποβολή αιτήματος στη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


        Περιγραφή Το αίτημα υποβάλλεται από τη Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών στη Β4(ΔΝΣ)/Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), προκειμένου να τεθεί υπ όψη της ειδικής επιτροπής.

        Όχι Όχι


       • 5 Ανάθεση του αιτήματος από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στην αρμόδια Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) μεριμνά για την εξέταση, από την αρμόδια Επιτροπή της παρ.4 του άρθρου 70 του ν. 3421/2005, των αιτημάτων για την εκτίμηση των λόγων ανώτερης βίας , ανυπέρβλητων κωλυμάτων ή εξαιρετικών λόγων για τη μη τήρηση της υποχρέωσης για κατάταξη.

        Όχι Όχι


       • 6 Λήψη απόφασης για τη συνδρομή ή μη λόγων ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος ή εξαιρετικών λόγων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η ειδική επιτροπή, ύστερα από σχετική συνεννόηση με τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) εξετάζει τα αιτήματα που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεσή τους και συνεδριάζει όσες φορές απαιτείται για τη λήψη απόφασης.

        Όχι Όχι


       • 7 Αποδοχή του αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Ο αιτών θεωρείται ότι διετέλεσε νόμιμα εκτός των Ενόπλων Δυνάμεων και δεν υπέχει συνέπειες για τη μη τήρηση της υποχρέωσής του για κατάταξη. Στην περίπτωση που αυτές έχουν ήδη επιβληθεί, ακυρώνονται με πράξη της Στρατολογικής Υπηρεσίας.

        Ναι Ναι


       • 8 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση του αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης και κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

        Σημειώσεις Ο αιτών υπέχει τις συνέπειες που ορίζονται στο νόμο για τη μη τήρηση της υποχρέωσής του για κατάταξη.

        Ναι Ναι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.