Ενημέρωση περί Προβολής ή μη Δικαιωμάτων Κυριότητας από τους Δήμους σε Δημοτικά Ακίνητα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση74905800-2877-496b-97c2-d49bbdf9e9df 563067

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για προβολή ή μη δικαιωμάτων κυριότητας, από τον οικείο Δήμο, επί ακινήτου που έχει παραχωρηθεί σε δικαιούχο αποκατάστασης, βάσει διατάξεων αγροτικής νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για τη μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από τους Δήμους

Σημειώσεις

Οι αιτήσεις για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας σε δημοτικά ακίνητα κατατίθενται στους δήμους στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται το ακίνητο. Η κατάθεση από τον αιτούντα μέσω e-mail γίνεται μπορεί να γίνει και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, όπως αυτή εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. https://agrophone.minagric.gr/PhoneBook/ Αν κατατεθούν στη Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας διαβιβάζονται στους αρμόδιους Δήμους. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και μέσω e-mail στο info@minagric.gr ή εναλλακτικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των οικείων δήμων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή, Αίτηση θεραπείας

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αίτηση για μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας ακινήτων απο τους Δήμους

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email, Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Ο/Η αιτών/ουσα πρέπει να έχει στην κατοχή του δημοτικό ακίνητο που του είχε παραχωρηθεί με διοικητική πράξη βάσει διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εννόμου συμφέροντος Ο/Η αιτών/ούσα πρέπει να έχει εμπράγματα δικαιώματα επί του ακινήτου.

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος κυριότητας δημοτικού ακινήτου Τίτλοι ιδιοκτησίας

       Τίτλος κυριότητας δημοτικού ακινήτου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2905

      • 2 Παραχωρητήριο Απόφαση

       Παραχωρητήριο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απόφαση παραχώρησης με την οποία παραχωρήθηκε το δημοτικό ακίνητο σε περίπτωση που ο αιτών αδυνατεί να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 1127

      • 3 Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • Νόμος 22α 4061 2012 66 Α

       Περιγραφή Μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από τους Δήμους. Διοικητικές πράξεις με τις οποίες παραχωρήθηκαν δημοτικά ακίνητα σε δικαιούχους αποκατάστασης, βάσει διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές. Οι Δήμοι δεν προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας στα ακίνητα αυτά.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100066

      • Νόμος 37 4235 2014 32 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄ 66).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100032

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης στον αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Χρέωση της αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά σε αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος του φακέλου αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν υπάρχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόρριψη του αιτήματος - Ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος διευθυντής κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου υπαλλήλου υπογράφει την απόρριψη του αιτήματος. Η γραμματεία κοινοποιεί στον αιτούντα την απάντηση στην αίτηση του.

       Σημειώσεις Αν ο Δήμος προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επί του ακινήτου απορρίπτει την αίτηση.

       Ναι Ναι


      • 5 Αποδοχή αιτήματος - Ενημέρωση αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος διευθυντής κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου υπαλλήλου υπογράφει την αποδοχή του αιτήματος. Η γραμματεία κοινοποιεί στον αιτούντα την απάντηση στην αίτηση του.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.