Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5aade4c8-5ca2-4dd9-ac85-76884464bba5 548524

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, σε δημόσιο τομέα και σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Παρατηρήσεις

Η αίτηση αξιολογείται από τους χρηματοδοτικούς φορείς που υποβάλλουν, μέσω της Πλατφόρμας, πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Εάν υπάρξει συναίνεση στην πρόταση, συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές.

Η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις αυτοματοποιημένα.

H αίτηση υποβάλλεται τόσο από τον αοφειλέτη, όσο και από αυτούς που έχει συμπεριλάβει: σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται απο τον οφειλέτη, καθώς και απο σύμβουλο (για λογαριασμό του οφειλέτη), σύζυγο, εξαρτώμενο μέλος ή συνοφειλέτη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Γενικές Διατάξεις Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ένταξη στο καθεστώς εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4738/2020)

      Επίσημος τίτλος

      Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (ν.4738/2020)

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,


      • 1 Πτωχευτικού δικαίου Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που δεν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αλλά ασκεί οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Εξαιρούνται: α) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα β) οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές τους γ) τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα δ) οι ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις.

       Όχι Όχι

      • 3 Πτωχευτικού δικαίου Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών δεν επιτρέπεται εφόσον: α) το σύνολο των οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς, στο Δημόσιο και στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, β) ο αιτών έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για την κήρυξή του σε πτώχευση ή για υπαγωγή στη διαδικασία του ν. 3588/2007 (Α΄ 153) ή του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) ή του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) ή του ν. 4469/2017 (Α΄ 62), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, γ) ο αιτών έχει τεθεί σε λύση ή εκκαθάριση, δ) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σε μία από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ διαδικασίες ή στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2015, ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή δεν έχουν παρέλθει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μήνες από την απόφαση υπαγωγής ή δεν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση διαδικασίας του παρόντος Κεφαλαίου Α΄ ή ε) εα) οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, καθώς και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο στη διαχείριση νομικού προσώπου από τον νόμο ή από ιδιωτική βούληση ή με δικαστική απόφαση, και ιδίως αυτό που φέρει την ιδιότητα του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή ή του εταίρου, έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: i) φοροδιαφυγή, ii) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος, εβ) ειδικά επί νομικών προσώπων, η ποινική καταδίκη των προσώπων της υποπερ. εα΄ πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας του νομικού προσώπου που αιτείται την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, στ) ο οφειλέτης, ο οποίος έχει εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών του, δεν επικαλείται γεγονότα από τα οποία να προκύπτει η επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης σε ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%). Η επιδείνωση της παρούσας μπορεί να οφείλεται είτε στη μείωση των εισοδημάτων του είτε στην αύξηση των δαπανών του.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικονομικές Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν υπάγονται απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), οφειλές από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και οφειλές προς αλλοδαπό Δημόσιο.

       Όχι Όχι

      • 5 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Κατοχή κωδικών χρήσης TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 1 Το πιστοποιητικό βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Το πιστοποιητικό βεβαιώνει και πιστοποιεί τη δικαστική φερεγγυότητα μίας επιχείρησης, προκειμένου αυτή να μπορεί να συμμετέχει σε δημόσιο διαγωνισμό, να μπορεί να λαμβάνει δάνεια και να μπορεί να συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις ή για κάθε άλλη συναφή με τη δικαστική φερεγγυότητα νόμιμη χρήση.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/eniaio-pistopoietiko-dikastikes-pheregguotetas

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

       Σημειώσεις: Το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, υποβάλλεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την οριστική υποβολή της αίτησης του άρθρου 8 του ν. 4738/2020. Αν ο οφειλέτης δεν υποβάλει το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η διαδικασία περατώνεται αυτοδικαίως ως άκαρπη, ενώ, σε περίπτωση που έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτή ανατρέπεται αυτοδικαίως και επέρχεται η απώλεια της ρύθμισης ως προς το σύνολο των πιστωτών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4738/2020 και το άρθρο 10 της υπ’ αρ. 66468/2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2484).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4122

      • 2 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2663

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 122836 2022 4696 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204696

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 102031 2022 3819 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 76219 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Επικρατείας «Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203819

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74169 2022 2737 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220202737

      • Νόμος 34 4818 2021 124 Α

       Περιγραφή α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α ́ 206), βάσει της υπό στοιχεία C (2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις του ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις - δ) Λοιπές επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100124

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 77697 2021 2896 Β

       Περιγραφή Καθορισμός του περιεχομένου της σύμβασης στην οποία υποχρεούνται να προσχωρήσουν οι χρηματοδοτικοί φορείς προκειμένου να δικαιούνται να καταστούν συμμετέχοντες πιστωτές, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Κεφ. Α ́ του Δεύτερου Μέρους του Πρώτου Βιβλίου (άρθρα 5-30) του ν. 4738/2020.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202896

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 76219 2021 2817 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των τεχνικών λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202817

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 74694 2021 2710 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202710

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 67360 2021 2499 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α ́ 207)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202499

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 66468 2021 2484 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202484

      • Νόμος 5-30 4738 2020 207 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100207

      • Νόμος 39-43 5024 2023 41 Α

       Περιγραφή Βελτιώσεις στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών -Συνέπειες αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Αναστολή διαδικασίας Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών - Σύμβαση αναδιάρθρωσης και προθεσμία υπογραφής - Δικαίωμα διαμεσολάβησης - Αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης μετά από αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης οφειλών - Απαλλαγή από ευθύνη κατά τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης -Συμμετοχή Δημοσίου και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στις συμβάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών, κανόνες και περιορισμοί - Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών - Μεταβατικές διατάξεις -

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100041

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 40953 2023 1610 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201610

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 40992 2023 1610 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» (Β’ 2484).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230201610

      • Νόμος 75 5043 2023 91 Α

       Περιγραφή Οφειλές συνυπεύθυνων προσώπων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100091

      • 1 Εισαγωγή χρηστών στην εφαρμογή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/exodikastikos-mekhanismos-ruthmises-opheilon

       Περιγραφή Για την εκκίνηση της αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, ο χρήστης (Αιτών) εισέρχεται στην Πλατφόρμα μέσω του σχετικού συνδέσμου επιλέγοντας ρόλο «Αιτών». O χρήστης (Αιτών) ανακατευθύνεται σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα, όπου καλείται να καταχωρήσει τα διαπιστευτήρια (Όνομα χρήστη, Κωδικός) που χρησιμοποιεί για την είσοδό του στο TAXISnet

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Α΄ (Δημιουργία-Συμπλήρωση αίτησης) Σελ. 4-5

       Όχι Όχι


      • 2 Εκκίνηση Αίτησης Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Ο αιτών: - συναινεί στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου (υποχρεωτική ενέργεια) - ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων που έχουν αντληθεί αυτόματα και συμπληρώνει το ΑΜΚΑ του - καταχωρεί και επιβεβαιώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας μέσω σχετικού μηχανισμού - εξουσιοδοτεί Σύμβουλο για να υποβάλλει την αίτηση εκ μέρους του (προαιρετικά) - ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων συζύγου και/ή εξαρτωμένων μελών, συμπληρώνει τα στοιχεία που απαιτούνται και οριστικοποιεί τα μέλη (μόνο για Φυσικά Πρόσωπα)

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Α΄ (Δημιουργία-Συμπλήρωση αίτησης) Σελ. 5-18

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάκτηση Στοιχείων από Τρίτες πηγές

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Το στάδιο «Ανάκτηση στοιχείων από τρίτες πηγές», ολοκληρώνεται σε 15 ημέρες και κατά την διάρκειά του δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στην αίτηση. Κατά την διάρκεια του σταδίου, οι χρηματοδοτικοί φορείς, η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην πλατφόρμα στοιχεία που αφορούν τον αιτούντα (οφειλές, εισόδημα, περιουσία)

       Όχι Όχι


      • 4 Συμπλήρωση της αίτησης / Οριστική υποβολή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Ο αιτών: -επισκοπεί τα στοιχεία που έχουν αντληθεί αυτοματοποιημένα και έχει την δυνατότητα δημιουργίας αιτημάτων διόρθωσης προς τον εμπλεκόμενο φορέα σε περίπτωση εσφαλμένης/ελλιπούς άντλησης -προσθέτει επιπλέον στοιχεία που δεν έχουν αντληθεί ή διαγράφει στοιχεία που δεν ανήκουν πλέον στην κυριότητά του - προβαίνει σε αντιστοίχιση με τον μοναδικό κωδικό περιουσιακού στοιχείου που δηλώθηκε στην καρτέλα « Μοναδικοποίηση Περιουσιακών Στοιχείων» - συμπληρώνει όποιο τυχόν στοιχείο απαιτείται - επισυνάπτει απαιτούμενα έγγραφα & δικαιολογητικά - οριστικοποιεί την αίτησή του (εφόσον έχουν συνυποβάλλει σύζυγος & εξαρτώμενα μέλη)

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Α΄ (Δημιουργία-Συμπλήρωση αίτησης) Σελ. 18-58 και ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος B ΄(Συμπλήρωση και Οριστική υποβολή αίτησης) Σελ. 4-36

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία Αίτησης από Σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί και καταχωρηθεί, η Πλατφόρμα υπολογίζει με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου - τα στοιχεία της Αρχικής Πρότασης - της Αντιπρότασης των Χρηματοδοτικών Φορέων - ποιος είναι ο Συντονιστής Πιστωτής - ποιος Πιστωτής πληροί τα κριτήρια πλειοψηφίας Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για Διμερή σύμβαση, το στάδιο της αίτησης μεταβάλλεται αυτόματα σε «Διμερής Σύμβαση μεταξύ Οφειλέτη και Δημοσίου». Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης και σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας πολυμερούς σύμβασης, το στάδιο της αίτησης μεταβάλλεται αυτόματα σε «Αξιολόγηση Αίτησης από Συντονιστή Πιστωτή».

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος B ΄(Συμπλήρωση και Οριστική υποβολή αίτησης) Σελ. 36-38

       Όχι Όχι


      • 6 Αξιολόγηση από Συντονιστή Πιστωτή / Πολυμερής διαπραγμάτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cr Εγκριτής Πιστωτή Εξωδικαστικού Μηχανισμού: https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=p

       Περιγραφή - Μετά την επεξεργασία της αίτησης και σε περίπτωση που πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας πολυμερούς σύμβασης, το στάδιο της αίτησης μεταβάλλεται σε «Αξιολόγηση Αίτησης από Συντονιστή Πιστωτή». - Ο Συντονιστής Πιστωτής ενημερώνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να εισέλθει στην Πλατφόρμα και να ψηφίσει ιδανικά πρώτος, εντός δέκα (10) ημερών. - Η συμμετοχή του Συντονιστή Πιστωτή στη ψηφοφορία ως πρώτος κατά σειρά, δεν είναι υποχρεωτική και δεν περιορίζει τη δυνατότητα του Συντονιστή Πιστωτή να ψηφίσει μετά το πέρας των δέκα (10) ημερών

       Σημειώσεις Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)

       Ναι Όχι


      • 7 Αξιολόγηση από Συντονιστή Πιστωτή / Πολυμερής διαπραγμάτευση / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cr

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τον Συντονιστή Πιστωτή, η αίτηση δεν μεταβαίνει για ψηφοφορία από τους υπόλοιπους πιστωτές και οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση. Εγκριτής Πιστωτή Εξωδικαστικού Μηχανισμού: https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=p

       Σημειώσεις Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)

       Ναι Ναι


      • 8 Αξιολόγηση από Λοιπούς Πιστωτές / Πολυμερής Διαπραγμάτευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cr

       Περιγραφή Οι Πιστωτές συμμετέχουν στην ψηφοφορία και δηλώνουν αν συμφωνούν με κάποια από τις προτάσεις που έχουν επισκοπήσει (την πρόταση υπολογιστικού εργαλείου, την Αντιπρόταση Πιστωτών ή την προαιρετική πρόταση Συντονιστή Πιστωτή) ή ότι δεν επιθυμούν να αποδεχθούν πρόταση. Με την καταχώρηση της ψήφου, αυτή εμφανίζεται στο σύνολο των Χρηματοδοτικών Φορέων που συμμετέχουν στη ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι να προκύψουν τα ποσοστά πλειοψηφίας ή μέχρι να παρέλθει χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών. Εγκριτής Πιστωτή Εξωδικαστικού Μηχανισμού: https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=p

       Σημειώσεις Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)

       Ναι Όχι


      • 9 Αξιολόγηση από Λοιπούς Πιστωτές / Πολυμερής Διαπραγμάτευση / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cr

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης πολυμερούς διαπραγμάτευσης από τους λοιπούς πιστωτές, η αίτηση οδηγείται σε διμερή διαπραγμάτευση Εγκριτής Πιστωτή Εξωδικαστικού Μηχανισμού: https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=p

       Σημειώσεις Οδηγός χρήσης OCW (Πιστωτής - Δημόσιος Φορέας)

       Ναι Ναι


      • 10 Αίτημα Παράτασης (προαιρετικό)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=cr Εγκριτής Πιστωτή Εξωδικαστικού Μηχανισμού: https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=p https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα δεν είναι επαρκές για την επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης οφειλών, ο Πιστωτής ή/και ο Αιτών δύναται να καταχωρήσει αίτημα παράτασης της διαδικασίας, για διάστημα έως 1 μήνα. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να καταχωρήσει το επιθυμητό χρονικό διάστημα παράτασης και τη σχετική αιτιολογία. Για την συμφωνία παράτασης απαιτείται η συναίνεση του οφειλέτη και πλέον του 50% των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων που έχουν ψηφίσει. Για τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού, δεν λαμβάνονται υπόψιν οι συμμετέχοντες πιστωτές οι οποίοι δεν δήλωσαν ρητά τη βούλησή τους για αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος παράτασης. Σε περίπτωση συναίνεσης ή απόρριψης του αιτήματος παράτασης, αποστέλλεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους συμμετέχοντες στην ψηφοφορία και στον αιτούντα.

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Γ’ (Αξιολόγηση Αίτησης από Οφειλέτη: Αποδοχή/Απόρριψη Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, Αίτημα Παράτασης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας) Σελ. 28-30

       Όχι Όχι


      • 11 Ανάρτηση Συμβατικών Εγγράφων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Μετά την υπερψήφιση πρότασης, αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα οι επιμέρους συμβάσεις ρύθμισης οφειλών ανά χρηματοδοτικό φορέα εντός δέκα (10) ημερών. Στις ανωτέρω συμβάσεις περιλαμβάνονται οι όροι αποπληρωμής σύμφωνα με την εγκριθείσα πρόταση, ή οι τυχόν ειδικοί όροι ρύθμισης που ο χρηματοδοτικός φορέας έχει γνωστοποιήσει μέσω της πλατφόρμας. Μετά την ολοκλήρωση της ανάρτησης όλων των συμβάσεων αναδιάρθρωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αυτές τίθενται ως ολοκληρωμένο και αδιαίρετο σύνολο στην κρίση του οφειλέτη.

       Ναι Όχι


      • 12 Αξιολόγηση από Οφειλέτη / Πολυμερής διαπραγμάτευση / Αποδοχή πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Ο αιτών μεταβαίνει στην αίτησή του προκειμένου να επισκοπήσει την Σύμβαση Αναδιάρθρωσης που του έχει προταθεί και στη συνέχεια να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση πρότασης με το ρόλο του Συμβούλου καθώς η αποδοχή εκ μέρους του οφειλέτη ισοδυναμεί με υπογραφή της σύμβασης. Στις περιπτώσεις που η σύμβαση αναδιάρθρωσης αφορά Αιτούντα - Νομικό Πρόσωπο, ο Αιτών μεταβαίνει στην αίτησή του προκειμένου να την επισκοπήσει και στη συνέχεια δηλώνει τα Φυσικά Πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν την εταιρεία. Τα εν λόγω Φυσικά Πρόσωπα που θα δηλωθούν από τον αιτούντα ως Εκπρόσωποι θα πρέπει να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την προτεινόμενη σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Σημειώνεται ότι η σύμβαση αναδιάρθρωσης (στις περιπτώσεις που η σύμβαση αναδιάρθρωσης αφορά Αιτούντα - Νομικό Πρόσωπο) θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το σύνολο των Εκπροσώπων προκειμένου να προχωρήσει η αίτηση σε επόμενο στάδιο. Στην περίπτωση που έστω και ένας από τους νόμιμους Εκπροσώπους απορρίψει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» με λόγο ολοκλήρωσης «Άκαρπη περαίωση / Απορριφθείσα».

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Γ’ (Αξιολόγηση Αίτησης από Οφειλέτη: Αποδοχή/Απόρριψη Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, Αίτημα Παράτασης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας) Σελ. 4-26

       Ναι Όχι


      • 13 Αξιολόγηση από Οφειλέτη / Πολυμερής διαπραγμάτευση / Απόρριψη πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης από τον χρήστη (Αιτών), η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Ολοκλήρωσης Αίτησης» με λόγο ολοκλήρωσης «Άκαρπη περαίωση / Απορριφθείσα» Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, αν έστω και ένας από τους νόμιμους Εκπροσώπους απορρίψει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» με λόγο ολοκλήρωσης «Άκαρπη περαίωση / Απορριφθείσα». Επίσης, στην περίπτωση που έστω και ένας Εκπρόσωπος δεν εισέλθει στην Πλατφόρμα για την αποδοχή / απόρριψη της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης και παρέλθει το διάστημα των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, τότε η πρόταση αναδιάρθρωσης λαμβάνεται υπόψη ως μη αποδεκτή / απορριπτέα από τον συγκεκριμένο Εκπρόσωπο. Ως εκ τούτου, η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Ολοκλήρωση αίτησης» με λόγο ολοκλήρωσης «Άκαρπη περαίωση / Απορριφθείσα».

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Γ’ (Αξιολόγηση Αίτησης από Οφειλέτη: Αποδοχή/Απόρριψη Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, Αίτημα Παράτασης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας) Σελ. 4-26

       Ναι Ναι


      • 14 Αξιολόγηση από Φορείς Δημοσίου / Πολυμερής Διαπραγμάτευση / Επιτυχία - Σύμβαση αναδιάρθρωσης πολυμερούς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ πιστωτών και οφειλέτη κι εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλών Δημοσίου, ο χρήστης Πιστωτής Δημοσίου εισέρχεται στην αίτηση και επισκοπεί τις διαθέσιμες προτάσεις. Σε περίπτωση που ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της τεκμαιρόμενης συναίνεσης για την αποδοχή σύμβασης από Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες και η αποδοχή της συμφωνίας συνάγεται από την άπρακτη πάροδο δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την γνωστοποίηση της συμφωνίας.

       Σημειώσεις Η αίτηση οδηγείται στο στάδιο της Ολοκλήρωσης με λόγο ολοκλήρωσης: Επιτυχία / Σύμβαση αναδιάρθρωσης πολυμερούς

       Ναι Ναι


      • 15 Διμερής Σύμβαση μεταξύ Οφειλέτη και Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Ο χρήστης Πιστωτής Δημοσίου επισκοπεί την αίτηση και επιβεβαιώνει ότι πληροί τους όρους για διμερή ρύθμιση μεταξύ οφειλέτη και δημοσίου. Η υποβολή της πρότασης από τους φορείς του Δημοσίου πραγματοποιείται εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών ημερών κατ’ ανώτατο όριο

       Ναι Όχι


      • 16 Διμερής Σύμβαση μεταξύ Οφειλέτη και Δημοσίου / Απόρριψη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Σε περίπτωση που οφειλέτης δεν πληροί τους όρους, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα και ενημερώνονται σχετικά όλοι οι εμπλεκόμενοι

       Ναι Ναι


      • 17 Διμερής Διαδικασία – Αξιολόγηση από Οφειλέτη / Αποδοχή πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Ο Αιτών εισέρχεται στην Πλατφόρμα και επισκοπεί την πρόταση του / των Φορέων του Δημοσίου. Σε σχετικό πεδίο δηλώνει τη συμφωνία / διαφωνία του με την πρόταση του κάθε φορέα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση του συνόλου των προτάσεων. Σε περίπτωση αποδοχής το στάδιο μεταβάλλεται σε Διμερής Διαδικασία-Επιτυχής διαπραγμάτευση

       Ναι Ναι


      • 18 Διμερής Διαδικασία – Αξιολόγηση από Οφειλέτη / Απόρριψη πρότασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης αναδιάρθρωσης από τον χρήστη (Αιτών), η αίτηση μεταβαίνει σε στάδιο «Ολοκλήρωσης Αίτησης» με λόγο ολοκλήρωσης «Άκαρπη περαίωση / Απορριφθείσα»

       Ναι Ναι


      • 19 Διαδικασία Διαμεσολάβησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://keyd.gsis.gr/dsae/iif/faces/pages/index.xhtml?userRole=app

       Περιγραφή Στις περιπτώσεις περαίωσης της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης ως άκαρπης όσον αφορά τους χρηματοδοτικούς φορείς και κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, σε σχέση με τις οφειλές προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, ο οφειλέτης δύναται, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την άνω περαίωση της διαδικασίας, να καταθέσει αίτημα υποβολής σε διαμεσολάβηση. Εφόσον το αίτημα αυτό γίνει δεκτό από την πλειοψηφία των χρηματοδοτικών φορέων ως προς την αξία των σχετικών απαιτήσεων που αφορά, την ευθύνη διαμεσολάβησης μπορεί να αναλάβει οποιοσδήποτε διαπιστευμένος μεσολαβητής του ν. 4640/2019 (Α’ 190), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε άλλη περίπτωση την ευθύνη αναλαμβάνει διαπιστευμένος μεσολαβητής, ο οποίος διαθέτει επιπλέον έγγραφο ότι έχει ολοκληρώσει ειδική εκπαίδευση σε χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση που, παρά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, δεν έχει επιτευχθεί η υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης μεταξύ των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται λήξασα

       Σημειώσεις ΝΕΟΣ Οδηγός χρήσης (Αιτών) Μέρος Γ’ (Αξιολόγηση Αίτησης από Οφειλέτη: Αποδοχή/Απόρριψη Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, Αίτημα Παράτασης, Διαχειριστής Αφερεγγυότητας) Σελ. 27-28

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.