Επίδομα παιδιού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση75fce736-766f-4586-b673-901921ae699f 375051 Child benefit

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

8 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για το επίδομα παιδιού και είναι αποκλειστικά ψηφιακή.

Η αίτηση για επίδομα παιδιού A21 υποβάλλεται κατ έτος άπαξ. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης, εντός του έτους ισχύος της, τροποποιείται από τον αιτούντα εντός μηνός, οπωσδήποτε όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της για το συγκεκριμένο έτος.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αίτησης κατ΄ έτος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΠΕΚΑ (αρχή Μαρτίου) και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΟΠΕΚΑ)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Το επίδομα παιδιού είναι ακατάσχετο, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου και καταβάλλεται σε 6 διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Στις περιπτώσεις εν διαστάσει γονέων που διεκδικούν και οι δύο, για τα ίδια εξαρτώμενα τέκνα το επίδομα παιδιού, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ή τυχόν ιδιωτικού συμφωνητικού ρύθμισης της επιμέλειας των τέκνων ή υπεύθυνης δήλωσης του άλλου γονέα ή ηλεκτρονική συναίνεση του άλλου συζύγου. Στις περιπτώσεις των διαζευγμένων γονέων είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική επισύναψη της δικαστικής απόφασης ανάθεσης επιμέλειας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ηλεκτρονική φόρμα αίτησης που συμπληρώνεται με την είσοδο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.

Σημειώσεις

Δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά παρά μόνο αν ζητηθούν από την εφαρμογή στις επισημάνσεις στο τέλος της αίτησης. Στην περίπτωση που ζητούνται δικαιολογητικά αυτά επισυνάπτονται στη ψηφιακή αίτηση. Το αρμόδιο όργανο χορήγησης των επιδομάτων μπορεί να ορίσει στον ενδιαφερόμενο προθεσμία δύο (2) μηνών για την υποβολή τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών που θα του ζητηθούν ηλεκτρονικά ή/και εγγράφως. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, το αρμόδιο όργανο επιλαμβάνεται της εξέτασης της υπόθεσης με βάση τα δικαιολογητικά που υπάρχουν στον φάκελο.

Τα έγγραφα της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

Στις αιτήσεις που υπάρχουν επισυναπτόμενα, η έγκριση γίνεται μετά τον έλεγχο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΑ και, στη συνέχεια, ακολουθεί η πληρωμή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσφύγει κατά της απόφασης, υποβάλει σχετική ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης. Σχετικές πληροφορίες και έντυπα αίτησης-προσφυγής παρατίθενται στον ιστόποπο του ΟΠΕΚΑ στη διαδρομή:https://opeka.gr/endika-mesa-prosfyges/.

    Η άσκηση προσφυγής δεν συνεπάγεται την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης.

    Δεν επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως, όταν η αιτιολογία τους αφορά αφενός σε διοικητική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή υπηρεσιών της, από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα παιδιού Α21

      Επίσημος τίτλος

      Επίδομα παιδιού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Δικαιούχων Οικογενειακών επιδομάτων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών θα πρέπει να διαθέτει κωδικούς taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Εισοδηματικές Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα». Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την λεγόμενη κλίμακα ισοδυναμίας. Για τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής:
       • α) Α κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,
       • β) Β κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,
       • γ) Γ κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.
       Ανάλογα με την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, τα ποσά του επιδόματος έχουν ως εξής :
       • Α κατηγορία: έως 6.000 ευρώ,
        • 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 70 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 140 ευρώ ανά μήνα και ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο και μετά.
       • Β κατηγορία: από 6.001 ευρώ έως 10.000 ευρώ,
        • 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 42 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 84 ευρώ ανά μήνα και ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο τέκνο και μετά.
       • Γ κατηγορία: από 10.001 ευρώ έως 15.000 ευρώ.
        • 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 28 ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο
        • επιπλέον 56 ευρώ ανά μήνα και ανά εξαρτώμενο τέκνο από το τρίτο τέκνο και μετά.
       Πριν από κάθε πληρωμή γίνεται επανέλεγχος των εισοδημάτων με βάση τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στο Α21 και το επίδομα επανυπολογίζεται.

       Όχι Όχι

      • 3 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Ο αιτών να διαμένει μόνιμα στη χώρα τα τελευταία πέντε (5) έτη, με την εξαίρεση την περίπτωση πολιτών άλλων κρατών, που πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα τα τελευταία 12 χρόνια. Το μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των αιτούντων το επίδομα αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε φορολογικό έτος. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται αυτή που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου τασσόταν η προθεσμία για την υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος παρελθόντος φορολογικού έτους Τα εξαρτώμενα τέκνα να βρίσκονται στην Ελλάδα,εκτός και εάν η απουσία οφείλεται σε λόγους σπουδών των τέκνων σε αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές του Εξωτερικού.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Δικαιούχοι του επιδόματος Παιδιού είναι:
       • α) Έλληνες πολίτες
       • β) ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς
       • γ) πολίτες κρατών – μελών της ΕΕ
       • δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες
       • ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς Προσφύγων, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης το 1967 για το Καθεστώς Προσφύγων.
       • στ) ανιθαγενείς των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών.
       • ζ) δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος
       • η) πολίτες άλλων κρατών.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι αλλοδαποί πολίτες ή Ομογενείς που διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς πρέπει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης Α21, να έχουν σε ισχύ άδειες διαμονής στην Ελλάδα. Αν οι άδειες διαμονής δεν διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, θα τους ζητηθεί να τις επισυνάψουν ηλεκτρονικά.

       Όχι Όχι

      • 6 Οικογενειακές Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:
       • α) Τα άγαμα παιδιά που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Ως ημέρα γέννησης των τέκνων θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής τους.
       • β) Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός της εγγραφής του σε σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος, και αφετέρου της επαρκούς φοίτησής του για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος.
       Η τελευταία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των αδικαιολόγητων απουσιών του. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών του εξαρτώμενου τέκνου, δύναται να επανυποβληθεί αίτηση για το επίδομα έξι (6) μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος.
       • γ) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα Κολέγια ή σε ΙΕΚ δημόσια ή ιδιωτικά ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας. Στην Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση περιλαμβάνονται και οι σχολές του Δημοσίου Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης (Στρατιωτικές, Αστυνομίας, Ναυτικού, Εμπορικού Ναυτικού κ.λπ.), καθώς και τα αναγνωρισμένα ιδρύματα του Εξωτερικού.
       Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνον κατά τον χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.
       • δ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι το τέλος του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό παρά μόνο αν ζητηθεί από το πληροφοριακό σύστημα, λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων από διαφορετικά μητρώα του δημοσίου. Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά αυτά παρέχονται από τις Αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι, και αν αυτό είναι αδύνατον, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος, π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 3964

      • 2 Πιστοποιητικό σπουδών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό σπουδών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό παρά μόνο αν ζητηθεί από το πληροφοριακό σύστημα, λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων από διαφορετικά μητρώα του δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές, Τεχνικές

       Όχι 8619

      • 3 Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών Πρόνοιας. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (ΑΣΥΕ), του Ναυτικού (ΑΝΥΕ), της Αεροπορίας (ΑΑΥΕ) και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών Πρόνοιας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο, αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας του, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ την χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 και από αυτά να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας. Δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό παρά μόνο αν ζητηθεί από το πληροφοριακό σύστημα, λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων από διαφορετικά μητρώα του δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας, Τεχνικές

       Όχι 8520

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου του δικαιούχου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 5 Απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων. Πιστοποιητικά δικαστηρίων

       Απόφαση δικαστηρίου περί αφάνειας ή δικαστικής συμπαράστασης του δικαιούχου ή αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί καταδίκης του ή δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας σε φυσικό πρόσωπο ή οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να φαίνεται το πρόσωπο που έχει αναλάβει την επιμέλεια των τέκνων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προκειμένου για δικαιούχους αλλοδαπής υπηκοότητας ή ανιθαγενείς, τα δικαιολογητικά αυτά παρέχονται από τις Αρχές της χώρας, της οποίας είναι υπήκοοι, και αν αυτό είναι αδύνατον, τα στοιχεία αυτά αποδεικνύονται από άλλα πρόσφορα έγγραφα, κατά την κρίση του οργάνου αναγνώρισης του δικαιώματος, π.χ. ληξιαρχικές πράξεις γέννησης τέκνων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 8289

      • 6 Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί ταυτοποιητικό έγγραφο. Δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό παρά μόνο αν ζητηθεί από το πληροφοριακό σύστημα, λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων από διαφορετικά μητρώα του δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Υπηκοότητας

       Όχι 9703

      • 7 Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό. Δελτίο

       Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.       Σημειώσεις: Αποτελεί ταυτοποιητικό έγγραφο. Δεν υποβάλλεται το δικαιολογητικό παρά μόνο αν ζητηθεί από το πληροφοριακό σύστημα, λόγω αδυναμίας διασταύρωσης των στοιχείων από διαφορετικά μητρώα του δημοσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Υπηκοότητας

       Όχι 3201

      • 8 Άδεια διαμονής αλλοδαπού Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής αλλοδαπού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας)

       Σημειώσεις: - Άδεια διαμονής, για πολίτη χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, για πολίτη της Ελβετίας, καθώς και για πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα ή βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της ή - Άδεια διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς Προστασίας με ένδειξη «Πρόσφυγας» ή «Επικουρική Προστασία» ή - Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές, Υπηκοότητας

       Όχι 4178

      • Νόμος 214 4512 2018 5 Α

       Περιγραφή Θεσπίζεται το «Επίδομα Παιδιού», που καταβάλλεται από 1/1/2018 και αντικαθιστά το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και το Ειδικό Επίδομα Τριτέκνων – Πολυτέκνων. Το νέο επίδομα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα» κατά τα πρότυπα του Ενιαίου Επιδόματος Στήριξης Τέκνων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100005

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58 2018 57 Β

       Περιγραφή Ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης του Επιδόματος Παιδιού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200057

      • Νόμος 15-16 4659 2020 21 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του άρθρου 214 του ν. 4512/2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100021

      • Νόμος 136 παρ 1. 4808 2021 101 Α

       Περιγραφή Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100101

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ11/οικ. 72936 2021 4533 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (Β’ 57).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210204533

      • 1 Μετάβαση στην ενιαία πύλη δημόσιας διοίκησης gov.gr

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι μεταβαίνουν στην ιστοσελίδα της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή της αίτησης στο σύστημα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή επιβεβαιώνεται ο ΑΜΚΑ αιτούντος, επιλέγεται η οικογενειακή κατάσταση (οι έγγαμοι και οι εν διαστάσει θα πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου), συμπληρώνεται η αίτηση σε όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά παρά μόνο αν ζητηθούν από την εφαρμογή στις επισημάνσεις στο τέλος της αίτησης. Στην περίπτωση που ζητούνται δικαιολογητικά αυτά επισυνάπτονται στη ψηφιακή αίτησης. Τέλος υποβάλεται οριστικά η αίτηση. Αίτηση που δεν έχει οριστικοποιηθεί δεν λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση του επιδόματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση της αίτησης για το επίδομα παιδιού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Περιγραφή Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής ή τεχνικής αστοχίας έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η πράξη έγκρισης ανακαλείται οποτεδήποτε. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην πράξη-απόφαση ανάκλησης που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη της αίτησης για το επίδομα παιδιού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)


       Ναι Όχι


      • 5 Πληρωμή του ποσού στον ενδιαφερόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει το επίδομα ανά δίμηνο και η πληρωμή για το πρώτο δίμηνο Ιανουρίου Φεβρουαρίου πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη μέρα του Μαρτίου. Ομοίως καταβάλλονται τα ποσά αυτά κατά την τελευταία εργάσιμη των μηνών Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου. Η 6η και τελευταία δόση καταβάλλεται κατά τα τέλη μηνός Δεκέμβρη, άλλως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιανουαρίου επόμενου έτους.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.