Επιβολή Προστίμων για Ανακριβή Δήλωση περί Είδους, Εμβαδού και Χρήσης Ακινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6f9babaa-0fac-47e5-bb4d-a5051497ea5e 116826

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επιβολή προστίμου από τον Δήμο, σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης της επιφάνειας ακινήτου του υπόχρεου, σε αυτόν. Βάσει της δήλωσης του υπόχρεου, υπολογίζονται οι δημοτικοί φόροι και τα τέλη που βαρύνουν το ακίνητο. Απευθύνεται σε πολίτες ή επιχειρηματίες που είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

5 έτη

Παρατηρήσεις

Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, βάσει σχετικής εκθέσεως δημοτικού οργάνου, και εισπράττεται όπως και τα λοιπά έσοδα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Όταν για την βεβαίωση των τελών που βαρύνουν ακίνητο ιδιοκτησίας του υπόχρεου, απαιτείται υποβολή δήλωσης από αυτόν στον δήμο, για το είδος, το εμβαδόν και τη χρήση του ακινήτου του και υποβληθεί σχετική ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται με απόφαση δημάρχου πρόστιμο ποσού ίσου με το 60% του τέλους, την πληρωμή του οποίου θα διέφευγε με την ανακρίβεια της δήλωσής του.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Ο υπόχρεος δικαιούται να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης επιβολής προστίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του από 24-9/20.10.1958 β.δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν.δ. 4260/1962, το άρθρο 2 του ν. 505/1976 και το άρθρο 32 του ν. 1080/1980.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιβολή Προστίμων για Ανακριβή Δήλωση περί Είδους, Εμβαδού και Χρήσης Ακινήτου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Φορολογικές Για αποκλίσεις που αφορούν στην επιφάνεια ή και τη χρήση ακινήτου υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο δήλωση των άρθρων 2 και 3 του ν. 25/1975.

       Όχι Όχι

      • 2 Φορολογικές Για αποκλίσεις που αφορούν στην επιφάνεια ή και τη χρήση ακινήτου υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο δήλωση του άρθρου 24 παρ. 5 του ν. 2130/1993.

       Όχι Όχι

      • 3 Φορολογικές Για αποκλίσεις που αφορούν στην επιφάνεια ή και τη χρήση ακινήτου υποβάλλεται η προβλεπόμενη στο θεσμικό πλαίσιο δήλωση της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 19 1080 1980 246 Α

       Περιγραφή Πρόστιμα επί μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης για την βεβαίωση τελών που βαρύνουν το ακίνητο του υπόχρεου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100246

      • Βασιλικό Διάταγμα 73 20.10. 1958 171 Α

       Περιγραφή Πρόστιμα - Αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 του ν. 1080/1980.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19580100171

      • 1 Παραλαβή δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή της δήλωση επιφάνειας ακινήτου του υπόχρεου στο Δήμο, προκειμένου να υπολογιστούν οι δημοτικοί φόροι και τα τέλη που το βαρύνουν.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της δήλωσης από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 3 Αιτιολογημένη Έκθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, στην οποία αιτιολογείται ειδικά η διαπίστωση της ανακρίβειας επί της δήλωσης, προκειμένου να επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπολογισμός αναλογούντος προστίμου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπολογισμός του αναλογούντος προστίμου από την οικονομική υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Απόφαση δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση αιτιολογημένης απόφασης δημάρχου για την επιβολή του προστίμου ανακριβούς δήλωσης, βάσει της σχετικής έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας και του υπολογισμού του αναλογούντος προστίμου από αυτήν.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Σημειώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη Σημειώματος από την Ταμειακή Υπηρεσία, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο προκειμένου να προσέλθει για την καταβολή του προστίμου στο δημοτικό ταμείο.

       Όχι Όχι


      • 7 Καταβολή προστίμου


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταβολή του προστίμου από τον υπόχρεο στο δημοτικό ταμείο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.