Επιλογή Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση47765c7c-77c6-4c27-a6f6-ddc5dca577b0 477657

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

H διαδικασία αφορά στην επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων για τη στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και απευθύνεται σε κατόχους της σχετικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, που ενδιαφέρονται α) στο πρώτο στάδιο, να ενταχθούν στο Μητρώο ΣΔΕ ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους(τα ήδη ενταγμένα μέλη) β) στο δεύτερο στάδιο, να επιλεγούν για την ανάθεση έργου στα Σ.Δ.Ε.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Συγχρηματοδοτούμενων και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση ένταξης στο Μητρώο ΣΔΕ, στη διεύθυνση: https://mitrwosde.inedivim.gr. Η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, θα λαμβάνει χώρα μία (1) φορά κατ΄ έτος. Η χρονική περίοδος υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, καθώς και η διάρκεια κατά την οποία το Μητρώο θα υποδέχεται τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτησης ένταξης νέων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. / επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του.

Σημειώσεις

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης στο μητρώο ΣΔΕ, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ (www.inedivim.gr), στη διεύθυνση https://m...edivim.gr, στην οποία επισυνάπτουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με την εκάστοτε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα ήδη ενταγμένα μέλη του Μητρώου, καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία της αίτησής τους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δημιουργία λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Η αποδοχή ή μη των ενστάσεων αποτυπώνεται στους οριστικούς πίνακες που αναρτώνται μετά την εξέτασή τους.Άλλο

    1.Στο πρώτο στάδιο, μετά την αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) των προαπαιτούμενων στοιχείων της αίτησης των υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο, και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, αναρτάται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία επικυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. καθώς και οι προσωρινοί πίνακες ένταξης ταξινομημένοι σε αύξουσα σειρά, σύμφωνα με τον αριθμό μητρώου ένταξης που έχουν λάβει με την οριστική υποβολή της αίτησής τους. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Οι ενστάσεις συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 €. 2.Στο δεύτερο στάδιο, υπολογίζονται αυτόματα(από ηλεκτρονικό σύστημα) τα μόρια των ενταγμένων μελών στο Μητρώο ΣΔΕ, με βάση τα επαληθευμένα προσόντά τους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, ταξινομημένοι σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά Περιφέρεια και γνωστικό αντικείμενο. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, με τον τρόπο και στον χρόνο που ορίζεται στην σχετική πρόσκληση. Οι ενστάσεις συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο των 20 €.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Σύμβαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Επιλογή Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού,Συμβούλων Σταδιοδρομίας & Συμβούλων Ψυχολόγων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου). Κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται, επιπρόσθετα, μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία.

       Όχι Όχι

      • 2 Επαγγελματικές Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία(αφορά μόνο τους πτυχιούχους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993).

       Όχι Όχι

      • 1 Πτυχίο Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο Ψυχολογίας της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 2 Διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών/ δεύτερο πτυχίο/ πιστοποιητικό ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αποδεικτικό σπουδών

       Διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών/ δεύτερο πτυχίο/ πιστοποιητικό ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ, εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 3 Πιστοποιητικά επιμόρφωσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικά επιμόρφωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Βεβαιώσεις προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αποδεικτικό

       Βεβαιώσεις προς απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Προϋπηρεσίας

       Όχι 3798

      • 5 Τίτλοι γλωσσομάθειας. Αποδεικτικό σπουδών

       Τίτλοι γλωσσομάθειας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών. Υποβάλλονται εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 6 Γνώση χειρισμού Η/Υ. Εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο. Αποδεικτικό

       Γνώση χειρισμού Η/Υ. Εφόσον προβλέπονται ως μοριοδοτούμενα και δηλώνονται από τον υποψήφιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 3798

      • 7 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ). Αποδεικτικό ανεργίας

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ανεργίας και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους ανέργους για χρήση σε προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ προς βαθμολόγηση του κριτηρίου της ανεργίας ή για κάθε άλλη χρήση προς απόδειξη του χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας (εφόσον υπάρχει Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ).

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/bebaiose-khronou-anergias

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιότητας

       Όχι 9040

      • 8 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο, όπου ο πολίτης διατηρεί την οικογενειακή μερίδα του. Η διαδικασία αφορά και την έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από οικογενειακή μερίδα που ανήκε παλαιότερα ο πολίτης. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος δύναται: α) να απευθυνθεί στον Δήμο που είναι εγγεγραμμένος, β) να απευθυνθεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), γ) μέσω του www.gov.gr και με τη χρήση κωδικών TaxisNet να το εκδώσει ψηφιακά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σημειώσεις: Σε υποψήφιους γονείς τρίτεκνων οικογενειών/σε μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)/μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα/ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος) προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • 9 Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία (για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993). Αποδεικτικό σπουδών

       Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία (για τους αποφοίτους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • Νόμος 71, 73 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή « Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Υπουργική Απόφαση Κ1/83526 2021 3136 Β

       Περιγραφή «Kαθορισμός της διαδικασίας, του αρμοδίου φορέα για την προκήρυξη των θέσεων και των κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203136

       ΑΔΑ ΩΜΔΡ46ΜΤΛΗ-ΞΤ2

      • Υπουργική Απόφαση 104754/Κ1 2020 3394 Β

       Περιγραφή «Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203394

       ΑΔΑ Ω98Χ46ΜΤΛΗ-52Κ

      • Υπουργική Απόφαση 6 5953/2014 2014 1861 Β

       Περιγραφή Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140201861

      • 1 Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Σ.Δ.Ε./επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη ενταγμένων μελών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή: α) στο πρώτο στάδιο, νέων αιτήσεων ένταξης Συμβούλων Ψυχολόγων στο μητρώο Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων μελών του μητρώου Σ.Δ.Ε. , και β) στο δεύτερο στάδιο, αίτησης για την επιλογή και ανάθεση έργου στους ψυχολόγους των Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης και λαμβάνουν μοναδικό Αριθμό Μητρώου. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ένταξης στο Μητρώο, οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν: α) τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στο Μητρώο και β) το σύνολο των πρόσθετων δικαιολογητικών που διαθέτουν και από τα οποία θα προκύψουν οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης Συμβούλων Ψυχολόγων.Η αίτηση των υποψηφίων για την αξιολόγηση και την ένταξή τους στο Μητρώο ΣΔΕ διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr), και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.Οι υποψήφιοι εισέρχονται στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr και κάνοντας εγγραφή δημιουργούν κωδικούς χρήστη.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την οριστική υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., πραγματοποιείται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Ο τρόπος, η διάρκεια της περιόδου αυτής, τα μέλη των επιτροπών διενέργειας του ελέγχου των δικαιολογητικών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης προσωρινών πινάκων ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά των έλεγχο των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών της αίτησης των υποψηφίων για την ένταξη στο Μητρώο, αναρτάται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. με την οποία επικυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. Οι πίνακες αυτοί θεωρούνται προσωρινοί. Επί των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις. Η ένσταση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) στη διεύθυνση https://m...edivim.gr.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης οριστικών πινάκων ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ. ΒΙ.Μ.: α) η απόφαση Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τον οριστικό πίνακα ένταξης των υποψήφιων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. και β) ο οριστικός πίνακας ένταξης στο Μητρώο ταξινομημένος σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση πρόσκλησης των ενταγμένων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου .

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Mέσω ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οι ενταγμένοι στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. καλούνται, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση http://...ivim.gr για τη συμμετοχή τους στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου για τη σχολική χρονιά. Στο συγκεκριμένο στάδιο (2ο Στάδιο) της σχετικής Πρόσκλησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Σ.Δ.Ε. Η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων ένταξης των υποψηφίων στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

       Όχι Όχι


      • 7 Μοριοδότηση των αιτήσεων που αφορούν στη συμμετοχή στους πίνακες κατάταξης και στη διαδικασία επιλογής και ανάθεσης έργου-προσωρινοί πίνακες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Τα μόρια υπολογίζονται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση τα επαληθευμένα προσόντα των ενταγμένων μελών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση στο 2ο Στάδιο της σχετικής Πρόσκλησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης προσωρινών πινάκων κατάταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης υφίσταται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, ηλεκτρονικά( στη διεύθυνση http://...ivim.gr), εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Οι ενστάσεις συνοδεύονται από ηλεκτρονικό παράβολο 20 ευρώ. Σε περίπτωση που γίνουν δεκτές, το παράβολο επιστρέφεται.

       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση απόφασης επικύρωσης των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εξέταση των ενστάσεων, αναρτάται στην ιστοσελίδα www.inedivim.gr του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώνει τα πρακτικά των επιτροπών εξέτασης των ενστάσεων και τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση υποψηφίων για τον αριθμό των τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας Τμήμα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων, ενημερώνονται μέσω ανακοίνωσης στο ιστότοπο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (www.inedivim.gr) για τον αριθμό των τμημάτων ανά Σ.Δ.Ε. και εκτός έδρας τμήματα και καλούνται, εφόσον το επιθυμούν, σε αποκλειστική προθεσμία να εισέλθουν ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων, με τους ίδιους κωδικούς που υπέβαλαν την αίτηση υποψηφιότητας, ώστε να: -Δηλώσουν εκ νέου τα Σ.Δ.Ε. και τα εκτός έδρας τμήματα με σειρά προτίμησης, της Περιφέρειας για την οποία υπέβαλαν αίτηση. -Επικαιροποιήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση το πεδίο «καθεστώς απασχόλησης» που αφορά το εργασιακό τους καθεστώς. - Επικαιροποιήσουν τις μέγιστες επιθυμητές εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης. -Αποσύρουν το ενδιαφέρον τους εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν επιθυμούν να απασχοληθούν σε ΣΔΕ τη συγκεκριμένη σχολική περίοδο.

       Όχι Όχι


      • 11 Επιλογή υποψηφίων-Ανάθεση συμβουλευτικών υπηρεσιών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους για την ανάθεση παρουσιών ανά ΣΔΕ ή εκτός έδρας τμήμα και καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία για την αποδοχή ή μη της ανάθεσης των παρουσιών. Οι υποψήφιοι που αποδέχονται την ανάθεση των παρουσιών, οφείλουν να παρουσιαστούν στο Σ.Δ.Ε. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία μετά από την απόφαση του Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Σε διαφορετική περίπτωση, η μη παρουσία τους λαμβάνεται ως άρνηση και καλείται ο επόμενος του οριστικού πίνακα κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.