Επιστροφή πάγιων εισφορών στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6930b7bf-45eb-4a8a-ad43-32c38774a19b 927604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  8 +
  (2)

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά την επιστροφή των παγίων εισφορών που πράγματι κατέβαλαν οι μέτοχοι, οι οποίοι κατά την έξοδό τους από το στράτευμα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ βοηθήματος.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Οι μέτοχοι που δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ ή δεν προσκομίσουν πράξη κανονισμού σύνταξης δεν δικαιούνται εφάπαξ βοήθημα αλλά δικαιούνται να τους επιστραφούν άτοκα οι πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή των παγίων εισφορών γίνεται με αίτηση των μετόχων, χωρίς καμία άλλη αξίωση από το Ταμείο.

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση Επιστροφής Πάγιων Εισφορών

  Σημειώσεις

  Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Ενδικοφανής Προσφυγή

     1. Αίτηση Αναθεώρησης επί αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, εντός εξαμήνου από την κοινοποίησή της. 2. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Επιστροφή εισφορών

       Επίσημος τίτλος

       Επιστροφή πάγιων εισφορών στους μη δικαιούχους εφάπαξ βοηθήματος

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), email

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,


       • 1 Άλλο Οι μέτοχοι, οι οποίοι κατά την έξοδό τους από το στράτευμα έχουν χρόνο συμμετοχής στον ΕΛΟΑΑ μικρότερο από εκείνον που οι νομοθετικές διατάξεις ορίζουν για τη χορήγηση εφάπαξ, δικαιούνται μόνο να τους επιστραφούν άτοκα οι πάγιες εισφορές που πράγματι κατέβαλαν.


        Όχι Όχι

       • 2 Άλλο Οι μέτοχοι που δεν προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης και δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι εφάπαξ βοηθήματος, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι του ΕΛΟΑΑ.


        Όχι Όχι

       • 1 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1 Άλλο

        Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 2 Φύλλο ∆ιακοπής Μισθού (Φ∆Μ) Άλλο

        Φύλλο ∆ιακοπής Μισθού (Φ∆Μ)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7475

       • 3 Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών Αποδεικτικό εισοδήματος

        Ταμειακή βεβαίωση αποδοχών

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 4 Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα διαγραφής Αποδεικτικό εισοδήματος

        Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας που αφορά το μήνα διαγραφής

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6430

       • 5 Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας Νομοθετικό κείμενο

        Προεδρικό Διάταγμα Αποστρατείας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5895

       • 6 Βεβαίωση του ΜΤΑ για τυχόν οφειλές προς αυτό (δάνεια, διατακτικές) Βεβαίωση

        Βεβαίωση του ΜΤΑ για τυχόν οφειλές προς αυτό (δάνεια, διατακτικές)

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 9703

       • 7 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας Αντίγραφο εγγράφου

        Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6866

       • 8 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

        Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6714

       • 9 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος (εφόσον απαιτείται), στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/ Υπεύθυνη Δήλωση

        Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος (εφόσον απαιτείται), στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 10 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης Φορολογική ενημερότητα

        Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

        Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο, πλην περιπτώσεων που δε δύναται η ηλεκτρονική έκδοσή τους

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 3461

       • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α
       • Νόμος 4284 2014 190 Α
       • Νόμος 4407 2016 134 Α
       • 1 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από κάθε δικαιούχο μέσω του Οικονομικού και Λογιστικού Κέντρου Αεροπορίας (ΟΛΚΑ).

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Αποστολή εγγράφου προς το ΟΛΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή εγγράφου προς το ΟΛΚΑ προκειμένου να ενημερώσει το Ταμείο για τις κρατήσεις υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Α. που διενεργήθηκαν στον τέως μέτοχος από 01-1-2002 έως την ημερομηνία της διαγραφής του από το στράτευμα.

        Όχι Όχι


       • 4 Λήψη και πρωτοκόλληση εγγράφου από το ΟΛΚΑ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

        Περιγραφή Το ΟΛΚΑ ενημερώνει το Ταμείο για τις κρατήσεις υπέρ Ε.ΛΟ.Α.Α. που διενεργήθηκαν στον τέως μέτοχος από 01-1-2002 έως την ημερομηνία της διαγραφής του από το στράτευμα.

        Όχι Όχι


       • 5 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Τίθεται υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ η εισήγηση του Διευθυντή/ντριας για την επιστροφή των παγίων εισφορών του τέως μετόχου.

        Όχι Όχι


       • 6 Πληρωμή του δικαιούχου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Έκδοση εντάλματος πληρωμής και κατάθεση επιταγής ή ηλεκτρονική πληρωμή στο λογαριασμό του δικαιούχου εφόσον τα δικαιολογητικά του είναι πλήρη.

        Όχι Όχι


       • 7 Αποστολή αποδεικτικών πληρωμής στο δικαιούχο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ, εντάλματος πληρωμής, καταθετήριο τραπέζης ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής και βεβαίωση για χρήση στην εφορία.

        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.