Εφάπαξ βοήθημα λόγω συμπλήρωσης 35ετούς μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση94950cd9-e324-48fc-b314-b24e174be43c 768140

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας αεροπορίας, ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους μετόχους που συμπλήρωσαν 35 έτη χρόνο μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ και συνεχίζουν στην ενεργό υπηρεσία τους. Η καταβολή του νόμιμου βοηθήματος γίνεται κατόπιν αίτησης του μετόχου, ο οποίος κατά το χρόνο αυτό έχει το δικαίωμα να επιλέξει και να ζητήσει τη διακοπή της μετοχικής του σχέσης ή τη διατήρησή της έως την οριστική έξοδό του από το στράτευμα. Το δικαίωμα επιλογής συνέχισης ή μη της μετοχικής σχέσης δίδεται άπαξ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ειδικός λογαριασμός αλληλοβοήθειας αεροπορίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που εν ενεργεία στρατιωτικός διακόψει τη μετοχική του σχέση διαγράφεται από μέτοχος, παύει η υποχρέωσή του για καταβολή εισφοράς υπέρ ΕΛΟΑΑ και εξομοιώνεται με τους εξελθόντες οριστικά.

Στην περίπτωση που διατηρήσει τη μετοχική του σχέση συνεχίζεται η καταβολή των παγίων εισφορών μέχρι την οριστική του έξοδο, το εφάπαξ βοήθημα επαναϋπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της διαγραφής του μετόχου και κατόπιν συμψηφισμού του αρχικού λόγω 35ετίας εφάπαξ, καταβάλλεται η διαφορά του χρηματικού βοηθήματος (βλ. ¨Εφάπαξ βοήθημα λόγω αυτεπάγγελτης αποστρατείας¨ ή ¨Εφάπαξ βοήθημα αποστρατείας με αίτηση ή παραίτηση¨).

Στην οριστική έξοδο του μετόχου, το εφάπαξ που χορηγήθηκε κατά την 35ετία δε λογίζεται ως προκαταβολή και δεν τοκίζεται, αλλά συμψηφίζεται με το ονομαστικό ποσό του δικαιούμενου εφάπαξ της αποστρατείας του.

Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος λόγω 35ετίας με Συνέχιση της Μετοχικής Σχέσης

Σημειώσεις

Επιλέγεται στην περίπτωση που ο μέτοχος επιθυμεί τη Συνέχιση της μετοχικής του σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    1. Αίτηση Αναθεώρησης επί αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής, εντός εξαμήνου από την κοινοποίησή της. 2. Άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.2717/1999 "Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Εφάπξ βοήθημα 35ετίας

      Επίσημος τίτλος

      Εφάπαξ βοήθημα λόγω συμπλήρωσης 35ετούς μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής


      • 1 Προϋπηρεσίας Ο μέτοχος πρέπει να έχει συμπληρώσει 35 έτη μετοχικής σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ και να υποβάλλει σχετική αίτηση με την οποία θα αιτείται τη διακοπή ή τη συνέχιση της μετοχικής του σχέσης με το Ταμείο.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1 Αποδεικτικό εγγραφής σε μητρώο

       Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου από το ΓΕΑ/Β1

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις μετόχων προέλευσης παραγωγικών σχολών της ΠΑ (ΣΙ, ΣΥΔ, ΣΤΥΑ), το ΓΕΑ/Β1 αποστέλλει συγκεντρωτικά τα Αντίγραφα Φύλλων Μητρώου. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9181

      • 2 Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών Αποδεικτικό εισοδήματος

       Ταμειακή Βεβαίωση Αποδοχών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από το οικονομικό της μονάδας που υπηρετεί ο αιτών μέτοχος και τα ποσά της Ταμειακής Βεβαίωσης θα πρέπει να συμφωνούν με τα ποσά που αναγράφει ο Φάκελος Μισθοδοσίας. Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr Αποδεικτικό μισθοδοσίας

       Αντίγραφο Φακέλου Μισθοδοσίας Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Σχετικός σύνδεσμος: https://pay.haf.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7233

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση για επιθυμία εξόφλησης ή μη τυχόν δανείου από το ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-exoflisis-daneioy-mta-efapax/ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση για επιθυμία εξόφλησης ή μη τυχόν δανείου από το ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-exoflisis-daneioy-mta-efapax/

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Αποδεσμευτικό έγγραφο σε περίπτωση που ο μέτοχος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank) Σύμφωνη γνώμη

       Αποδεσμευτικό έγγραφο σε περίπτωση που ο μέτοχος έχει λάβει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Προσκομίζεται στις περιπτώσεις που παρακρατούνται από τη μισθοδοσία του μετόχου δόσεις δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (νυν Eurobank). Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4073

      • 6 Βεβαίωση από το ΟΛΚΑ αναφορικά με το μέγιστο ποσό επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας που έχει λάβει ο μέτοχος καθώς και το τρέχον μισθολογικό του κλιμάκιο Βεβαίωση

       Βεβαίωση από το ΟΛΚΑ αναφορικά με το μέγιστο ποσό επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας που έχει λάβει ο μέτοχος καθώς και το τρέχον μισθολογικό του κλιμάκιο

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Το ΟΛΚΑ αποστέλλει στο Ταμείο τις σχετικές βεβαιώσεις όλων των μετόχων που συμπληρώνουν 35 έτη προϋπηρεσίας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 8 Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή οποιοδήποτε άλλου εγγράφου στο οποίο αναγράφεται το ΙΒΑΝ και το πρώτο όνομα του τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 9 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/ Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, για την οποία απαιτείται γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος, στην οποία θα αναφέρεται ότι: "1. Επιθυμώ όπως κατατεθεί το βοήθημα ΕΛΧΑΟΣ που μου αναλογεί από το ΜΤΑ/Ε.ΛΟ.Α.Α. στον Λογ/σμό με ΙΒΑΝ................ της Τράπεζας ............. 2. Επίσης δηλώνω υπευθύνως ότι σε περίπτωση επιστροφής μέρους ή του συνόλου της επιταγής από την πληρώτρια/ εκδότρια τράπεζα η χρέωση του ποσού της επιστρεφόμενης επιταγής συμφωνώ να διενεργηθεί από τον ίδιο ως άνω λογαριασμό." https://mta.haf.gr/forms/forms-eloaa/ypeythyni-dilosi-tin-eispraxi-archikoy-efapax-sympliromatikoy-efapax/

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 10 Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης Φορολογική ενημερότητα

       Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από Φορείς του ∆ημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/phorologia-politon/apodeiktiko-phorologikes-enemerotetas

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

       Σημειώσεις: Αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Ταμείο, πλην περιπτώσεων που δε δύναται η ηλεκτρονική έκδοσή τους Email Ε.ΛΟ.Α.Α.: eloaa@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3461

      • Νομοθετικό Διάταγμα 398 1974 116 Α
      • Νόμος 4387 2016 85 Α
      • Νόμος 4509 2017 201 Α
      • 1 Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή και Πρωτοκόλληση Αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από κάθε δικαιούχο. Στην αίτηση που θα υποβάλει ο μέτοχος επιλέγει εάν θα συνεχίσει ή θα διακόψει τη μετοχική του σχέση με τον ΕΛΟΑΑ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας αίτησης και δικαιολογητικών. Προσδιορισμός δικαιούμενου εφάπαξ βοηθήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών υπολογίζεται το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα 35ετίας του δικαιούχου

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση Διευθυντή/ντριας προς τη ΔΕ/ΕΛΟΑΑ και Λήψη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τίθεται υπόψη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΛΟΑΑ η εισήγηση του Διευθυντή/ντριας για χορήγηση των εφάπαξ βοηθημάτων

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή εγγράφου στο ΟΛΚΑ για Διακοπή Κρατήσεων υπέρ ΕΛΟΑΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται στο ΟΛΚΑ έγγραφο με την κατάσταση των μετόχων που αιτήθηκαν τη διακοπή της μετοχικής τους σχέσης με τον ΕΛΟΑΑ προκειμένου να διακοπεί η σχετική κράτηση.

       Όχι Όχι


      • 5 Πληρωμή του δικαιούχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση εντάλματος πληρωμής και κατάθεση επιταγής ή ηλεκτρονική πληρωμή στο λογαριασμό του δικαιούχου

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή αποδεικτικών πληρωμής στο δικαιούχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστολή απόφασης της ΔΕ/ΕΛΟΑΑ, ανάλυση υπολογισμού εφάπαξ βοηθήματος, εντάλματος πληρωμής, καταθετήριο τραπέζης ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής και βεβαίωση για χρήση στην εφορία.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.