Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1709676b-8ac6-4364-a898-3e58fdab82a8 898734

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

1 ώρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ηλεκτρονική υποβολή μέσω της εφαρμογής "MyProperty" της ΑΑΔΕ:

Α) των αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (δηλώσεις Φ.Μ.Α.) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου πώλησης, που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, και ειδικότερα δηλώσεων για:

α) τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβαλλόμενους και ο φόρος υπολογίζεται δυνάμει της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του α.ν. 1521/1950 (Α’ 245), πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης, διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου.

β) την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή έκτακτη χρησικτησία, σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

γ) τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σ’ αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

δ) την πλασματική μεταβίβαση σε εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και εργολαβικού προσυμφώνου.

ε) τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου.

στ) τη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με επαχθή αιτία, σε εκτέλεση προσυμφώνου, εφόσον το συμβόλαιο συντάσσεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από την κατάρτιση του προσυμφώνου. Στην περίπτωση αυτή, αναρτάται στην εφαρμογή myPROPERTY υποχρεωτικά το συμβολαιογραφικό προσύμφωνο.

Οι υπό στοιχεία β), γ) και δ) δηλώσεις υποβάλλονται, εφόσον έχει προηγηθεί η υποβολή της δήλωσης μεταβίβασης την οποία αφορούν.

Β) των αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων και

Γ) των δηλώσεων για τη ματαίωση σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εφόσον οι αρχικές έχουν υποβληθεί με τον ίδιο τρόπο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Γ.Δ.Φ.Δ.), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥΑίτηση

Τύπος αίτησης

Δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

      Επίσημος τίτλος

      Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Η δήλωση ΦΜΑ συμπληρώνεται από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη και υποβάλλεται από τους συμβαλλομένους με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού, οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, υποβάλλονται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη διενέργεια του πλειστηριασμού και πάντως πριν από τη σύνταξη της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υποβάλλονται πριν από την σύνταξη συμβολαίου.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των εντύπων του αντικειμενικού προσδιορισμού. Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πολεοδομικές υπηρεσίες ή οι μηχανικοί. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των εντύπων του αντικειμενικού προσδιορισμού. Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι πολεοδομικές υπηρεσίες ή οι μηχανικοί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Σε περίπτωση ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Σε περίπτωση ειδικών απαλλαγών, τα δικαιολογητικά που έχουν καθοριστεί με τις οικείες αποφάσεις

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 3 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ. 1101/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο β. Aποδεικτικό επιμέλειας τέκνων σε λύση του γάμου γ. Υπεύθυνη δήλωση δ. Οικοδομική άδεια κ.λπ. για οικοδομησιμότητα και θέση ακινήτου ε. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα στ. Επιπλέον δικαιολογητικά για απόδειξη αναπηρίας ή την ιδιότητα ομογενούς ή πρόσφυγα ή επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας όπως έχουν καθοριστεί με την ΠΟΛ. 1101/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο β. Aποδεικτικό επιμέλειας τέκνων σε λύση του γάμου γ. Υπεύθυνη δήλωση δ. Οικοδομική άδεια κ.λπ. για οικοδομησιμότητα και θέση ακινήτου ε. Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα στ. Επιπλέον δικαιολογητικά για απόδειξη αναπηρίας ή την ιδιότητα ομογενούς ή πρόσφυγα ή επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 9102

      • 4 Απόφαση περι μη υπαγωγής στον ΦΠΑ Φορολογικά πιστοποιητικά

       Απόφαση περι μη υπαγωγής στον ΦΠΑ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gsis.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Φορολογικές

       Όχι 7140

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής 1065 2023 3193 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1110/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων- «Δήλωση Φ.Μ.Α.» (Β’ 4334).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230203193

       ΑΔΑ 9ΟΠΦ46ΜΠ3Ζ-ΤΘΨ

      • Νόμος 18, 19 4987 2022 206 Α

       Περιγραφή Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100206

      • Άλλο Α. 1110 2022 4334 Β

       Περιγραφή Ηλεκτρονική δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων - «Δήλωση Φ.Μ.Α.».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220204334

       ΑΔΑ 9ΗΥΨ46ΜΠ3Ζ-ΣΩΥ

      • Απόφαση Ανεξάρτητης Αρχής Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022 2022 3886 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203886

       ΑΔΑ ΨΒΛΕ46ΜΠ3Ζ-Ε6Λ

      • Εγκύκλιος 2129 2021

       Περιγραφή Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων με τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής (myproperty).

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D8%CE%9746%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%91%CE%A1%CE%9A?inline=true

       ΑΔΑ 9Ν8Η46ΜΠ3Ζ-ΑΡΚ

      • Εγκύκλιος 2107 2020

       Περιγραφή Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. - Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄)

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9E%CE%92846%CE%9C%CE%A03%CE%96-%CE%A1%CE%94%CE%A3?inline=true

       ΑΔΑ 6ΞΒ846ΜΠ3Ζ-ΡΔΣ

      • Απόφαση 1137 2020 2423 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου,κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202423

       ΑΔΑ ΨΡ6Η46ΜΠ3Ζ-ΦΥΗ

      • Νόμος 47 4646 2019 201 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 1587/1950 για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100201

      • Απόφαση 1101 2010 1021 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100201021

      • Νόμος 1 1078 1980 238 Α

       Περιγραφή Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100238

      • Νόμος 7 1587 1950 294 Α

       Περιγραφή Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμου «Περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19500100294

      • 1 Ηλεκτρονική παραλαβή δήλωσης και βεβαίωση του φόρου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorou-metabibases-akinetou

       Περιγραφή Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και παράγεται ταυτότητα οφειλής και πράξη διοικητικού προσδιορισμού.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός. Συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνο για συστημικούς λόγους. Εξαρτάται και από την ποιότητα και την ταχύτητα δεδομένων και του δικτύου

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτόματη ενημέρωση συμβολαιογράφου για την υποβολή της δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorou-metabibases-akinetou

       Περιγραφή Ο συμβολαιογράφος που εχει υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός. Συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνο για συστημικούς λόγους. Εξαρτάται και από την δεξιότητα και τον εξοπλισμό του χρήστη καθώς και από την ποιότητα και την ταχύτητα δεδομένων και του δικτύου

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ταυτότητας οφειλής       Περιγραφή Μετά την υποβολή της δήλωσης εκδίδεται από την εφαρμογή ταυτότητα οφειλής (εντός 3 εργάσιμων ημερών ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά. Η πληρωμή του Φ.Μ.Α. γίνεται μέσω Τραπέζης με τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση (web banking, χρεωστικές κάρτες ή από την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet με χρεωστική κάρτα ή prepaid card) και όχι με χρήση πιστωτικής κάρτας, στη σελίδα στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή).

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός. Συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνο για συστημικούς λόγους. Εξαρτάται και από την δεξιότητα και τον εξοπλισμό του χρήστη καθώς και από την ποιότητα και την ταχύτητα δεδομένων και του δικτύου.

       Όχι Ναι


      • 4 Ενημέρωση TAXIS για την πληρωμή του φόρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorou-metabibases-akinetou

       Περιγραφή Το TAXIS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός. Συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνο για συστημικούς λόγους. Εξαρτάται και από την ποιότητα και την ταχύτητα δεδομένων και του δικτύου

       Όχι Ναι


      • 5 Ανάρτηση αποδεικτικού καταβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorou-metabibases-akinetou

       Περιγραφή Μετά την εμφάνιση της πληρωμής στο my TAXISnet, το αποδεικτικό καταβολής εμφανίζεται στη μερίδα του αγοραστή και του συμβολαιογράφου. Είναι διαθέσιμο στην επιλογή Μενού/Εκτυπώσεις/Αποδεικτικό Καταβολής.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης είναι ενδεικτικός. Συμπληρώθηκε αποκλειστικά και μόνο για συστημικούς λόγους. Εξαρτάται από την ποιότητα και την ταχύτητα δεδομένων και του δικτύου

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση συμβολαίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό θεσμικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/arxes/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/anexartete-arkhe-demosion-esodon-aade/delose-phorou-metabibases-akinetou

       Περιγραφή Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται μετά την σύνταξη του συμβολαίου να εισέλθει στο TAXISnet με τους προσωπικούς του κωδικούς στην εφαρμογή "myPROPERTY/Δηλώσεις Φορολογίας Μεταβίβασης ακινήτου" επιλέγοντας την υποβληθείσα δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου και να επισυνάψει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή αντίγραφο του συμβολαίου της μεταβίβασης του ακινήτου.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.