Καταχώριση ή Ανανέωση Καταχώρισης Ανελκυστήρα στο Μητρώο Ανελκυστήρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe77f01b8-2f31-4679-bb48-4d79e934d1f3 672043

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην καταχώριση και ανανέωση καταχώρισης των ανελκυστήρων σε μητρώο ανελκυστήρων και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης καταχώρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Δήμων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

1) Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταχώριση των ανελκυστήρων περιγράφονται στο άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης.

2) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρισης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές (Άρθρο 3, παρ. 3, αριθ. β΄ της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης).

3) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης οι ανελκυστήρες υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρισης του ανελκυστήρα στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση καταχώρισης / ανανέωσης καταχώρισης ανελκυστήρα

Σημειώσεις

1) Για τους ανελκυστήρες που καταχωρίζονται για πρώτη φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008). 2) Για τους ανελκυστήρες που έχουν καταχωρισθεί και έχει εκδοθεί η βεβαίωση - απόφαση καταχώρισης, είναι υποχρεωτική η ανανέωση της πράξης καταχώρισης, για την οποία απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου, στην οποία επισυνάπτεται πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με το Άρθρο 10, της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας του άρθρου 227 και έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α. του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 ως ισχύουν.
    
    Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ’ αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Καταχώριση ανελκυστήρα

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ανελκυστήρων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Αριθμ. 126978 - 28-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 6794/28.12.2022) κοινής υπουργικής απόφασης, για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης παρέχεται προθεσμία μέχρι και 31.12.2023, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία καταχώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008).

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008), μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρισης του ανελκυστήρα στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ). Άδεια δόμησης

       Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αντίγραφο οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 2 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, (ΦΕΚ 2604/Β/2008).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2243

      • 2 Μηχανολογικό σχέδιο (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Μηχανολογικό σχέδιο (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα (δεν απαιτείται για τους ανελκυστήρες κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της εγκατάστασης ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη (αφορά μόνο στους ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της εγκατάστασης ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη (αφορά μόνο στους ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία δηλώνεται η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, ΦΕΚ 2604/Β/2008)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εγκατάστασης ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη (αφορά μόνο στους ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εγκατάστασης ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη (αφορά μόνο στους ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη (αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας Ι «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, ΦΕΚ 2604/Β/2008)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία δηλώνεται η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) Βιβλία

       Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Συνυποβάλλεται το βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9676

      • 9 Δήλωση Πιστότητας ΕΚ Εγκαταστάτη Ανελκυστήρα ή Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ Εγκαταστάτη Ανελκυστήρα (Αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης. Δήλωση

       Δήλωση Πιστότητας ΕΚ Εγκαταστάτη Ανελκυστήρα ή Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ Εγκαταστάτη Ανελκυστήρα (Αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ», σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης.       Σημειώσεις: Αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ» (σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008) κοινής υπουργικής απόφασης) και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Αριθ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 815/Β/1997) ή της Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1047/Β/2016)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 10 Βεβαίωση κοινοποιημένου φορέα αξιολόγησης συμμόρφωσης (αφορά στους ανελκυστήρες κατηγορίας Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ) Βεβαίωση

       Βεβαίωση κοινοποιημένου φορέα αξιολόγησης συμμόρφωσης (αφορά στους ανελκυστήρες κατηγορίας Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Πρόκειται για τις κατά περίπτωση βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ή αποφάσεις των κοινοποιημένων φορέων αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 κατηγορία Ι "ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ", της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008), των παραρτημάτων V, VI, X, XII, XIII, XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 815/11.09.1997) και των παραρτημάτων IV, V, VIII, X, XI, XII της Αριθμ. 39507/167/φ.9.2 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1047/13.04.2016)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 11 Αντίγραφο αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα (μόνο για ανελκυστήρες της κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) Άδεια

       Αντίγραφο αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα (μόνο για ανελκυστήρες της κατηγορίας ΙΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας ΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 απόφασης, ΦΕΚ 2604/Β/2008

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 12 Αντίγραφο προέγκρισης εγκατάστασης ανελκυστήρα (μόνο για ανελκυστήρες της κατηγορίας ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) Δικαιολογητικά ανά περίπτωση

       Αντίγραφο προέγκρισης εγκατάστασης ανελκυστήρα (μόνο για ανελκυστήρες της κατηγορίας ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αφορά σε ανελκυστήρες της κατηγορίας «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2604/Β/2008)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4332

      • 13 Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Αφορά: α) Στην αρχική καταχώριση σε ανελκυστήρες των κατηγοριών ΙΙ. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», ΙΙΙ. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και IV. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2604/Β/2008) β) Στην ανανέωση της πράξης καταχώρισης σε όλες τις κατηγορίες ανελκυστήρων (Ι. «ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ», ΙΙ. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ», ΙΙΙ. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και IV. «ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ» σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2604/22.12.2008)).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 92284251245 2008 2604 Β

       Περιγραφή Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. Αρ.Πραξης: Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080202604

      • Απόφαση 2009 424 Β

       Περιγραφή Διόρθωση σφαλμάτων στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.28425 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2604/Β/22.12.2008)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200424

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 68781 2019 2760 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.20 08 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”. Η τροποποίηση αφορά στην παροχή προθεσμίας για την αρχική καταχώρηση εγκατεστημένων ανελκυστήρων για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202760

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 12697828122022 2022 6794 Β

       Περιγραφή Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220206794

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 3950716792 2016 1047 Β

       Περιγραφή Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες. Αρ.Πραξης:39507/167/Φ.9.2

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201047

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 92328031308 1997 815 Β

       Περιγραφή Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων - Προσαρμογή της Οδηγίας 95/16/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες. Έχει καταργηθεί από την Αριθμ. 39507/167/Φ.9.2 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1047/Β/2016) Αρ.Πραξης:Φ.9.2/οικ.32803/1308

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970200815

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση παραρτήματα 92293621957 2005

       Περιγραφή Παραμένουν σε ισχύ τα παραρτήματα της υπ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1797/Β/2005) εκτός από το Παράρτημα ΙΙΙ το οποίο έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με το Άρθρο 16, παρ. 4 της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) κοινής υπουργικής απόφασης. Αρ.Πράξης:Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHrZvzjsKBkq3dtvSoClrL8tvmGnUriqnf3U4LPcASlceJInJ48 97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtbdw8d3qhr-vrxGc- UaZx9 Ozy6KpJSCa4xAhExn770

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης καταχώρισης / ανανέωσης καταχώρισης και των συνημμένων δικαιολογητικών προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωσης της αίτησης σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης καταχώρισης ανελκυστήρα από αρμόδιο υπάλληλο.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου για την καταχώριση του ανελκυστήρα ελέγχει την αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιβεβαίωση πληρότητας και ορθότητας αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση βεβαίωσης καταχώρισης / ανανέωσης καταχώρισης ανελκυστήρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Ναι Ναι


      • 6 Ελλείψεις / εκκρεμότητες στην αίτηση - ελλείψεις ή μη ορθότητα στα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ενημέρωση ενδιαφερομένου σχετικά με τις ελλείψεις επί της αιτήσεως

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.