Καταχώριση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d88e28e-1d95-4cb8-80fb-614f44ac042c 788281

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  4

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην υποβολή αίτησης για καταχώριση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

  Παρατηρήσεις

  Η προσθήκη ονόματος φαίνεται στον επόμενο λογαριασμό υδροληψίας του αιτούντος. Ο νέος λογαριασμός περιλαμβάνει, τόσο τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, όσο και του ενοίκου.

  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση καταχώρισης των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου.

  Σημειώσεις

  Για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων στην ΕΥΔΑΠ: https://www.eydap.gr/MyAccount/changeCustomerData1/

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.Άλλο

     Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Σύμβαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Προσθήκη των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου Προσθήκη των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό νερού από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου

       Επίσημος τίτλος

       Καταχώριση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης της ΕΥΔΑΠ από τον ιδιοκτήτη ή τον ένοικο του ακινήτου

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Ο αιτών πρέπει να είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής του ακινήτου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.


        Όχι Όχι

       • 1 Αποδεικτικό λογαριασμού ύδρευσης ΕΥΔΑΠ. Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

        Αποδεικτικό λογαριασμού ύδρευσης ΕΥΔΑΠ.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 6554

       • 2 Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) Αποδεικτικό ΑΦΜ

        Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)

        Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 5392

       • 3 Ο αιτών δηλώνει ότι: Είμαι ένοικος ή Ιδιοκτήτης του ακινήτου επί της οδού ................................... και επιθυμώ την καταχώρηση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης σύμφωνα και με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο αριθμού ................... Ο Λογαριασμός Υδροληψίας επιθυμώ να αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ............................ Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

        Ο αιτών δηλώνει ότι: Είμαι ένοικος ή Ιδιοκτήτης του ακινήτου επί της οδού ................................... και επιθυμώ την καταχώρηση των στοιχείων του ενοίκου στο λογαριασμό κατανάλωσης σύμφωνα και με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο αριθμού ................... Ο Λογαριασμός Υδροληψίας επιθυμώ να αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ............................ Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Στην περίπτωση νομικών προσώπων την υπεύθυνη δήλωση καταθέτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7320

       • 4 Μισθωτήριο συμβόλαιο Φορολογικά πιστοποιητικά

        Μισθωτήριο συμβόλαιο

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το μισθωτήριο πρέπει να έχει γίνει αποδεκτό από τον ενοικιαστή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7140

       • Νόμος 114,115 4812 2021 110 Α

        Περιγραφή Ανανέωση σύμβασης χορήγησης αποκλειστικού δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100110

       • 18113 2006 1118 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών ΕΥΔΑΠ – αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕΧΩΔΕ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201118

       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Προσέλευση σε ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 3 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ        Ναι Όχι


       • 4 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Ναι Όχι


       • 5 Καταχώριση στοιχείων πολίτη δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 6 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην ΕΥΔΑΠ

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 7 Παράδοση αριθμού πρωτοκόλου στον αιτούντα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα ότι η ΕΥΔΑΠ θα προβεί σε προσθήκη του ονόματος του ενοίκου στο λογαριασμό υδροληψίας εντός περίπου πέντε (5) εργάσιμων ημερών και ο αιτών θα δει την αλλαγή στον επόμενο λογαριασμό υδροληψίας.

        Ναι Όχι


       • 8 Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 9 Καταχώρηση αριθμού μετρητή και αρ. μητρώου ΕΥΔΑΠ


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 10 Συμπλήρωση στοιχείων ενοίκου


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 11 Επισύναψη δικαιολογητικών        Ναι Όχι


       • 12 Υποβολή αίτησης


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Όχι


       • 13 Προσέλευση σε Περιφερειακό Kέντρο της ΕΥΔΑΠ        Ναι Όχι


       • 14 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 15 Παραλαβή δικαιολογητικών και πρωτοκόλληση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 16 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 17 Έκδοση νέου λογαριασμού ΕΥΔΑΠ με τα στοιχεία του ενοίκου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος        Ναι Ναι


       • 18 Απόρριψη αιτήματος και ενημέρωση αιτούντος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Ναι


       • Ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων ΕΥΔΑΠ


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.